13, సెప్టెంబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4190

14-9-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కల్లుపాకలోఁ జొచ్చెను గవివరుండు”
(లేదా...)
“కవివరుఁ డెల్లవారు గనఁగా వడిఁ జొచ్చెను గల్లుపాకలో”

26 కామెంట్‌లు:

 1. మత్తు కలవాటు పడినట్టి మనుజు డొకడు
  కల్లు పాకలో జొచ్చె ను : గవి వరుండు
  సాహితీ సభ లోనికి సంబర మున
  వెడలి రస రమ్య కవితల వినియె నతడు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. తేటగీతి
  వృత్తి యొకటైన తనదు ప్రవృత్తి మేర
  కల్లునమ్మును గొప్పఁగ కవనమల్లు
  బ్రతుకుఁదెరువది వారసత్వముగ రాగ
  కల్లుపాకలోఁ జొచ్చెను గవివరుండు

  చంపకమాల
  అవనినిఁ గల్లునమ్ముకొన నాకలి తీరుటవారసత్వమై
  ప్రవర కవిత్వమే సహజపాండితి నబ్బ ప్రవృత్తి మేరకున్
  సవనము రీతిగన్ బ్రతుకు సాగగ నొప్పుచు వృత్తి ధర్మమై
  కవివరుఁ డెల్లవారు గనఁగా వడిఁ జొచ్చెను గల్లుపాకలో

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పద్య సుమముల మాలతో హృద్యము గను
   రామభద్రుని సేవించి రామ నవమి
   మండు టెండను సైపక నీడ కొఱకు
   కల్లు పాకలో జొచ్చెను కవివరుండు.

   తొలగించండి
 3. కల్లుపాకలోఁ జొచ్చెను గవివరుండు
  కంటె శారద! నీవునీ కళ్ళతోడ
  చూసి చూడని మాటలు చూసి నటుల
  జెప్ప న్యాయమె సభలోన దప్పు గాదె?

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కంటికింపైన కాంతను గాంచినపుడు
  కల్లుపాకలోఁ జొచ్చెను గవివరుండు
  చషకమీకుము దోసిట చాలు మధువ
  నుచు మిగులవేడుకొనెనుసురుచిర భంగి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అవసరమాయె సౌరికము హాయిని గూర్చగనంతరంగమున్
   చవిగొనునెందరోయనుచు సత్కవి పల్కెను నిశ్చయమ్ముగా
   కవివరుఁ డెల్లవారు గనఁగా వడిఁ జొచ్చెను గల్లుపాకలో
   జవనముతోడ కావ్యమును జక్కగనల్లెడి కోర్కెరేగొనన్

   తొలగించండి
 5. వృత్తి వేరగును ప్రవృత్తి వృత్తి గాదు
  కల్లు నమ్మెడి వారలే గవులు గాగ
  వృత్తి జేసెడి వేళలో వృత్త మల్ల
  కల్లు పాకలో జొచ్చెను గవి వరుండు!!

  నవకవితా రసమ్మదియ నాట్యము సేయగ మానసమ్మునన్
  భవితకు దెల్ప గానముగ భావము నంతయు సీసమందునన్
  కవితలు జెప్పు వేళ తన కాంతయె కోపము బూని దిట్టగా
  కవివరు డెల్లవారు గనగా వడి జొచ్చెను గల్లుపాకలో!!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. నవవధువున్ గొనంగ విధి నాల్కకు దృప్తిగ
  విందురూపమున్
  చవిగొని వందముంతలను చల్లని కల్లును బంచనెంచుచున్
  కవి!వరుడెల్లవారు చూడగా వడిజొచ్చెను కల్లుపాకలో
  యువతరమెల్ల మెచ్చుచు సయోధ్యతజూపుచు
  జిందులేయగా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చుక్కపడనిదె కదలదు చొక్కమైన
   కవిత వ్రాయగ సినిమాకు కలము కవికి
   వేళమించగ నిర్మాత బిట్టుదిట్ట
   కల్లు పాకలో జొచ్చెను కవి వరుండు

   సినిమా కవులు చాలమంది మద్యదాసులుగా ప్రసిద్ధి!

   తొలగించండి
 7. తేటగీతి
  త్రాగుబోతు మిత్రులఁగూడి త్రాగుటకును
  *కల్లు పాకలోఁజొచ్చెను;కవివరుండు*
  కవులు పండితుల్ కడు మెచ్చగాను సభల
  పద్య పఠనము సేయగ బయలుదేరె.

  ఆటవెలది
  మిత్ర కోటిఁగూడి మిక్కిలి ముదముతో
  త్రాగు బోతు కల్లు త్రాగుటకును
  పరవశమున *కల్లు పాకలోఁజొచ్చెను,
  కవివరుండు *త్రాగె కావ్యరసము.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చంపకమాల
   కవితల పోటి నేడనుచు గానము సేయగ వేదికెక్కెగా
   *కవివరుఁడెల్లవారుగనగా;వడిఁజొచ్చెను కల్లుపాకలో*
   దివమును రాత్రియుంగడప తృప్తిగ ద్రావగ త్రాగుబోతు, స
   త్కవివర!యేమి చెప్పుదును త్రాగియొనర్చెడి దుష్ట చేష్టలన్.

   తొలగించండి

 8. ఆపు మిక త్రాగుడదియేను కాపురముల
  గూల్చునంచును బోధింప దల్చి జనుల
  బాగు చేయుట కొరకంచు పల్లెలోని
  కల్లుపాకలోఁ జొచ్చెను గవివరుండు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. త్రాగుబోతులపై కవితలు రచించ
  కల్లుపాకలోఁ జొచ్చెను గవివరుండు ,
  ముక్కు మూసుకొని వెడలిపోయె నిలుకు ,
  నా విషయము పైన కవితలల్ల సాగె

  రిప్లయితొలగించండి

 10. అవనిని సత్ప్రవర్తన మహాత్ముని జేయునటంచు తెల్పి యా
  సవమును వాడుదల పరజాతుని జేయుచు కొంపకూల్చదే
  యవగడమైన దుర్వ్యసనమయ్యది మానుమటంచు చెప్పగన్
  గవివరుఁ డెల్లవారు గనఁగా వడిఁ జొచ్చెను గల్లుపాకలో,

  రిప్లయితొలగించండి
 11. మరొక పూరణ

  పగలురేయియు కొందరు పాకలోన
  త్రాగితందనాలాడంగ తాపమొంది
  మంచిమాటలు తోడను మార్చనెంచి
  కల్లుపాకలోఁ జొచ్చెను గవివరుండు”
  రిప్లయితొలగించండి
 12. కవనముఁ జేయు వారలకుఁ గావలె మందు పదా ర్ధము లందు చేతనే
  కవివరుఁ డెల్లవారు గనఁగా వడిఁ జొచ్చెను గల్లుపాకలో
  దివమును ఱేయి యంతయును దృప్తిగఁ ద్రాగుచు నుండు వార లీ
  యవనికిఁజీడ పుర్వులని యర్ధముఁ గావున నుండ భద్రమున్

  రిప్లయితొలగించండి

 13. ఎల్లవేళల లోకుల కింపు గూర్చు,
  పిల్లలను గని సాకు తల్లి వోలె,
  పల్లె వారికి సంభూతి పంచుకొరకు,
  కల్లు పాకలోఁ జొచ్చెను గవివరుండు!!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మదిర గ్రోలుట వ్యసనమై మత్తునందు
  మునిగదేలుచు ననిశము మూర్ఖ జనుల
  పొందు వీడని సుతుని గొంపోవనెంచి
  కల్లుపాకలోఁ జొచ్చెను గవివరుండు

  రిప్లయితొలగించండి
 15. చం.

  సవినయమున్ వసంతమున సాత్త్విక భావము తూఁగుటుయ్యలన్
  కవనము వ్రాయగన్ సరస కాంతయు వెన్నెల రాతిరిన్ బువుల్
  సవరణ జూపగన్ గురువు సామ్యపు పండిత శోధకుండుగా
  *కవివరు డెల్లవారు గనగా వడి జొచ్చెను గల్లుపాకలో*

  రిప్లయితొలగించండి
 16. తే.గీ:కల్లు వ్యాపార మంజయ్య గౌడ వృత్తి
  కాని యాతడు ఘను డవధాన మందు
  చక్కగా నవధానమ్ము సలిపి మరల
  కల్లు పాక లో జొచ్చెను కవివరుండు
  (ఇది ప్రశంసయే కానీ ఆక్షేపణ కా దని గ్రహించ గోరుతున్నాను.)

  రిప్లయితొలగించండి
 17. చం:కవితల వ్రాసి చిత్రముల కాసుల బొందె ,విదేశమద్యముల్
  చవి గొనె గాని నూత్నకవి సంఘము జేరగ వారి పాటలే
  చవి యని చిత్రసీమ విడ, చాలక సొమ్ములు పేద యైన యా
  కవివరు డెల్ల వారు గనగా వాడి జొచ్చెను కల్లు పాక లో.
  (ఆ కవి చిత్రసీమలో ఒక వెలుగు వెలిగి నప్పుడు ఫారిన్ మందు తాగే వాడు.అది వదిలి పెట్టాక డబ్బులు లేక,మందు మాన లేక కల్లు పాక కి పోవటం మొదలెట్టాడు.)

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కల్లు త్రాగు చుండి రచట నెల్ల వారు
  పూర్వ మష్టావధానపు టుర్వి యిప్పు
  డుల్ల ముప్పొంగ నాతఁడు తల్లడిలక
  కల్లు పాకలోఁ జొచ్చెను గవివరుండు

  సవితృ సమాన తేజుఁ డగు సత్కవి యంకిత మీయఁ గావ్యముం
  జెవులకు సోఁకి నంతటన చెప్పఁగ నివ్విధి రాజు ప్రీతితో
  గవనము మెచ్చి రత్నములు గైకొన నేఁగుమ రత్న శాలకుం
  గవివరుఁ డెల్ల వారు గనఁగా వడిఁ జొచ్చెను గల్లు పాకలో
  [కల్లు = ఱాయి]

  రిప్లయితొలగించండి
 19. చెవులకు నింపు గూర్చు మరి చిత్తము
  లన్నలరించు కావ్యముల్
  రవి యను వాడొకండు గడు వ్రాసిన
  వాడును మత్తు మందులం
  జవి గొని త్రాగి మిక్కిలిగ సర్వ వివేకము
  గోలుపోయె నా
  కవివరు డెల్లవారు గనగా వడి జొచ్చెను
  గల్లుపాకలో

  రిప్లయితొలగించండి
 20. కవికుల శేఖరుండతడు కర్మవశంబునఁ బుట్టె నయ్యయో
  యవగుణుడొక్కడా కవికి నాత్మజుఁగా, నొక దుర్దినంబునన్
  కవివరుఁ డెల్లవారు గనఁగా వడిఁ జొచ్చెను గల్లుపాకలో
  నవిరత మద్య సేవనమునందున సొక్కిన పుత్రునింగనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ప్రవిమల చిత్తమున్ జదివి భారత భాగవతమ్ములన్, మదిన్
  చవిగొని కైత లందునను, సాధన చేసి లిఖించి పద్యముల్
  రవివలె గౌడ వంశజుడు రాజిలుచున్, గుల వృత్తి కోసమై
  కవివరుఁ డెల్లవారు గనఁగా వడిఁ జొచ్చెను గల్లుపాకలో

  రిప్లయితొలగించండి