3, నవంబర్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4239

4-11-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తిరిపె మెత్తెడివాఁడెట్లు దేవుఁడయ్యె”
(లేదా...)
“తిరిపెము నెత్తువాఁడు మన దేవుఁడుగా నెటులయ్యెఁ జిత్రమే”

17 కామెంట్‌లు:

 1. తేటగీతి
  మనము సేసిన పాపాల గొనగ వచ్చి
  పుణ్యఫలముల మనకిచ్చు మూర్తియనగ,
  సర్వదేవతా రూపంపు సాయి గురుడు
  తిరిపె మెత్తెడివాఁడెట్లు? దేవుఁడయ్యె!

  చంపకమాల
  నిరతము బోధనల్ సలిపి నిర్మలచిత్తుడు సాయినాధుఁడే,
  వరముని భిక్షగా మనల పాపములందుచు పుణ్యమీయ యే
  మరచక కృష్ణ, రామ, శివ, మారుతి రూపునఁ గోరినట్లుగన్
  తిరిపెము నెత్తువాఁడు, మన దేవుఁడుగా నెటులయ్యెఁ జిత్రమే!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. శ్రీ కృష్ణ రాయబారమునుద్దేశించి సుయోధనుడి పల్కులు:

  చెరిసగ రాజ్యభాగమని చెప్పక జెప్పునొకప్పుడంతలో
  మరియెక మారు బల్కు నిక మాకది జాలను నైదు పల్లెలే
  పరిమితి లేని గౌరవము బల్వురొసంగ సభాంతరాళమున్
  తిరిపెము నెత్తువాఁడు మన దేవుఁడుగా నెటులయ్యెఁ జిత్రమే.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. తిరి పె మె త్తె డు వాడెట్లు దేవు డయ్యె
  యనుచుమూర్ఖుడు గళ మెత్తి యఱచు చుండ
  పరి హ సింపగ రాదంచు పలికి రపుడు
  వాని వారిo చి భక్తులు వంత తోడ

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఆటవెలది
  కపట వటువు శివుఁడు గౌరిని గాంచియు
  "భస్మధారి క్రూర ఫణిధరుండు
  గిత్త రౌతు *తిరిపెమెత్తెడు వాఁడెట్లు
  దేవుఁడయ్యె*నీకుఁదెలుపు"మనెను.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చంపకమాల
   తిరిపెము నెత్తువాఁడు మన దేవుఁడుగా నెటులయ్యెఁ,జిత్రమే!
   మరి వచియింతుగా, విషమమాంతము మ్రింగియు బ్రోచె లోకముల్
   వరుసగ ఢక్క నాదముల వర్ణములన్ సృజియించె నౌర!యం
   బరమున నుండి దూకు ఘన వాహిని గంగనుఁదాల్చె నౌదలన్.

   తొలగించండి
 5. తిరిపె మెత్తెడివాఁడెట్లు దేవుఁడయ్యె
  ననుట సరికాదు చింతించ యక్షరుండు
  నాది దేవుఁడు,భిక్షువు నాతఁడార్య!
  భిక్షు ధర్మముఁ బాటించి తిరిపె మెత్తె

  రిప్లయితొలగించండి

 6. ఉరగా భరణుని దూరుచు
  హరిభక్తుడొకండు పలికె నవివేకముతో
  మరుభూమిన తిరుగాడెడు
  తిరిపె మెత్తెడివాఁడెట్లు దేవుఁడయ్యె.?


  గురువొక నాడు ఛాత్రునకు కూరిమి తోడను చెప్పె నిట్టులన్
  హరకుడు పాపముల్ గొనుచు నక్షరమిచ్చెడు భర్గుడయ్యెనే
  తిరుపము నెత్తువాఁడు మన దేవుఁడుగా, నెటులయ్యెఁ జిత్రమే
  మెరకులు దొంగ సాములచు మిక్తిల గైరవమందుటన్నదే.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. తిరిపె మెత్తెడివాఁడెట్లు దేవుఁడయ్యె
  ననుచు నడుగుచుంటివి గద!
  యార్తి నొందు
  వాని కొరకు కొంచెము సాయపడ
  దగునని
  యెల్ల వారినడుగ మరి యేమన దగు ?

  రిప్లయితొలగించండి
 8. మాయారూపి యైన మహేశ్వరుడు పార్వతితో:

  తరిమిడి బ్రోవరాడతఁడు దాపసు లెంతగ బ్రాకులాడినన్
  గరితవు జింకతాల్పరి నఖండముగా నెఱ నమ్మి తీవు, మ
  త్కరమును బట్ట వీడనిఁక కామిని, యుగ్రుడు నస్థిమాలియై
  తిరిపెము నెత్తువాఁడు మన దేవుడుగా నెటులయ్యెఁ జిత్రమే!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. హరుని వసనము మసనము నిరత మతడు
  గళము నందున నురగమ్ము గలిగి యుండు
  బూడిద నెపుడు మేనిపై పులుముకొనుచు
  తిరిపె మెత్తెడివాఁడెట్లు దేవుఁడయ్యె

  రిప్లయితొలగించండి
 10. తిరిపెము నెత్తువాఁడు మన దేవుఁడుగా నెటులయ్యెఁ జిత్రమే
  యరయుమ యాది దేవుఁడుగ నా యతి పుంగవు నెల్లవేళలన్
  దురితము లన్నియుందొలగ దోహదఁ బర్చును గంటి చూపుతోఁ
  హరుఁడనుబేరుతోడనిల నందరిడెందము లుల్లసిల్లగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. తిరిపె మెత్తెడివాఁడెట్లు దేవుఁడయ్యె
  ననుచు జిజ్ఞాసతోప్రశ్న నడగవచ్చు
  శివపురాణము చదివిన జెప్పవచ్చు
  దేవదేవుని లీలలున్ దివ్య మహిమ

  రిప్లయితొలగించండి
 12. తిరుగుచు రుద్రభూమికడ దీరుగదాల్చుచు బూది మేనిపై
  కరియజినమ్ము వస్త్రముగ కాళము కంఠ విభూషణమ్ముగా
  నిరతముదాల్చు నిర్ధనుఁడు నిత్యుడనంతుఁడు నిర్వికారుడౌ
  తిరిపెము నెత్తువాఁడు మన దేవుఁడుగా నెటులయ్యెఁ జిత్రమే

  రిప్లయితొలగించండి
 13. తేటగీతి
  కపట వటువు నపర్ణను గని వచించె
  బూది పూసుకొనెడి వాడు భూత గణము
  లన్ని టిసఖుడు, ముక్కంటి లయమొనర్చి
  తిరిపె మెత్తెడి వాడెట్లు దేవు డయ్యె.
  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. క్షీరసాగర మందున శ్రీజనించ
  కంఠమందుదాచినశుభంకరుడు భవుని
  *“తిరిపె మెత్తెడివాఁడెట్లు దేవుఁడయ్యె”*
  ననుచు నజ్ఞుడై పల్కుట యగునె పాడి.

  మరొక పూరణ


  కరివరదాదులున్వడిగకావుమటంచునువేడినంతనే
  గిరిసుతమోముగాంచుచునుకేలనుశూలముదాల్చసాగెనా
  సురవరులార్తిబాపగనుశూలియు గ్రోలెను నాడు చిత్తమున్
  తిరిపెమునెత్తువాడుమనదేవుడుగా !నెటులయ్యచిత్రమే


  రిప్లయితొలగించండి
 15. అడిగెడిది బిచ్చ కాదు మేలైన భక్తి
  గాని యిచ్చు నట్టిది కనకమ్ము కాదు
  దివ్య మహిమను వీక్షించి తెలిసి కొనుమ
  తిరిపె మెత్తెడి వాఁడెట్లు దేవుఁ డయ్యె

  హరి హర మాయ లేరికి సమంచిత రీతిని నర్థ మౌనులే
  కరి వర చర్మ మూనుటయుఁ గాటిని నిత్యము సంచరించుటల్
  హరి మెడ నూఁగులాడుటయు నక్షిని వహ్ని సెలంగుటల్ గనం
  దిరిపెము నెత్తు వాఁడు మన దేవుఁడుగా నెటు లయ్యెఁ జిత్రమే

  రిప్లయితొలగించండి