8, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4244

9-11-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పెక్కు సమస్యలు గలుగుట పెన్నిధియె కదా”
(లేదా...)
“పెక్కు సమస్యలుప్పతిలఁ బెన్నిధియౌఁ గవు లెల్లవారికిన్”

20 కామెంట్‌లు:

 1. కందం
  మక్కువనందగ పూరణ
  లొక్కరె 'కంది గురువర్యు'.లున్నతమతియై
  చెక్కిన శిల్పములనఁగన్
  బెక్కు సమస్యలు గలుగుట పెన్నిధియె కదా!

  ఉత్పలమాల
  ఎక్కువనంద పూరణలు నింపుగఁ బూజ్యులు గందివారలున్
  మక్కువ శంకరాభరణమన్ బహు చక్కని బ్లాగుఁ దీర్చియున్
  జెక్కగ నిత్యమున్ మిగుల నేర్పుగ పృచ్ఛక చక్రవర్తిగన్
  బెక్కు సమస్యలుప్పతిలఁ బెన్నిధియౌఁ గవు లెల్లవారికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కందం
  చిక్కుసమస్యల నెల్లన్
  టక్కున పూరించు కవి గడసరియె యగున్
  నిక్కమిది సత్కవులకున్
  పెక్కు సమస్యలుఁగలుగుట పెన్నిధియె కదా!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఉత్పలమాల
   చిక్కు సమస్య,వర్ణన,నిషిద్ధము,న్యస్తము,దత్త శబ్దముల్
   చక్కగఁబూర్తిఁజేయుడని సన్మతి ప్రత్యహమిచ్చుచుండుటల్
   నిక్కము ;కంది వార్నిధి జనించిన చంద్రుఁడు శంకరార్యుఁడే
   పెక్కుసమస్యలుప్పతిలఁబెన్నిధియౌఁగవులెల్లవారికిన్.

   తొలగించండి
 3. ఎక్కువ మెక్కగ సహజము
  పెక్కు సమస్యలు గలుగుట ; పెన్నిధియె కదా
  మక్కువ నదుముచు గొద్దిగ
  తక్కువ తిని లాఘవముగ దనువును నిలుపన్

  రిప్లయితొలగించండి

 4. మక్కువతో పద్యములను
  చక్కగ వ్రాయించు కంది శంకరులకిలన్
  లెక్కింపగతన బ్లాగున
  పెక్కు సమస్యలు గలుగుట పెన్నిధియె కదా.


  చక్కగ శంకరాభరణ సాహితి వేదికయందు నిత్యమున్
  పెక్కు కవీంద్రచంద్రులిట పేరిమి జూపుచు నిత్యమొక్కటిన్
  చక్కని పద్యపూరణమె సత్కృతి గాను దలంచు వారికిన్
  బెక్కు సమస్యలుప్పతిలఁ బెన్నిధియౌఁ గవులైనవారికిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. చిక్కులు హెచ్చిన సహజము
  పెక్కు సమస్యలుకలుగుట, పెన్నిధి యెకదా
  మక్కువ చూపుచు సతతము
  చిక్కులుతొలగించుమంచి స్నేహితులుండన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మరొక పూరణ

  అక్కరతోడనిత్యమిటనాపకొసంగసమస్యలొప్పుగా
  పెక్కురునాలసింపకనువేగమెపంపుచునుండకొందరున్
  గ్రక్కునపూర్తిచేయకను గాబరచెందుచు వ్రాయుచుండగన్
  *“పెక్కు సమస్యలుప్పతిలఁ బెన్నిధియౌఁ గవు లెల్లవారికిన్”*
  రిప్లయితొలగించండి
 7. చక్కని పద్యము లల్లుచు
  మక్కువతో నెదురు జూచు మాన్యుండ గుచున్
  నిక్కెడు కవి వతం సుకు
  పెక్కు సమస్యలు గలుగుట పెన్నిధి యె కదా

  రిప్లయితొలగించండి
 8. చక్కని చిక్కని చిక్కులు
  మిక్కుటముగదక్క కవికి మిక్కిలిదిక్కున్
  చుక్కల పక్కన దలపుల్
  పెక్కు సమస్యలు గలుగుట పెన్నిధియె కదా

  రిప్లయితొలగించండి
 9. చిక్కితి శంకరార్య తమచేతికి సొక్కిన పక్కి కైవడిన్
  మిక్కిలి కష్టమౌ బుధులు మెచ్చు సమస్యల నిత్తురెన్నడున్
  చక్కగ పద్యపూరణము సల్పగ నాతరమౌనె యల్పుడన్
  పెక్కు సమస్యలుప్పతిలఁ బెన్నిధియౌఁ గవు లెల్లవారికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. చక్కని పూరణము సలుప
  చిక్కుసమస్యలు నిరతము సిద్ధపరచుచున్
  మక్కువ మీరగనిత్తురు
  పెక్కు సమస్యలు గలుగుట పెన్నిధియె కదా

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఎక్క డయిన వైద్యునకున్
  ముక్కుచు నుండి కలి కాలమున రోగులకుం
  జక్కఁగ నొక్కొక్కటిగను
  బెక్కు సమస్యలు గలుగుట పెన్నిధియె కదా

  నిక్కము కల్గ రాపిడి జనించును శక్తి విశేష రీతినిన్
  దక్కఁగ సత్ఫలమ్ములు సతమ్ము విచారము సేయ మిన్నగా
  గ్రక్కదలంగ నూహ లెదఁ గ్రమ్ముకొనంగ రచింపఁ బద్యముల్
  బెక్కు సమస్య లుప్పతిలఁ బెన్నిధియౌఁ గవు లెల్ల వారికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కందం
  చిక్కులు దీర్చెడి దేవుని
  మొక్కులు చెల్లింపగోరి మోచన కొండ
  న్నెక్కగ, దర్శన మవగన్
  పెక్కు సమస్యలు గలుగుట పెన్నిధి యె గదా.
  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటరు.
  మోచన....మోక్షపు

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కం:ఎక్కువ కష్టము పెట్టక,
  టక్కరి ప్రాసలను వెట్టుటయు లేకుండన్,
  చక్కని చమక్కు గలిగిన
  పెక్కు సమస్యలు కలుగుట పెన్నిథియె కదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఉ:చిక్కులు కల్గె సొమ్మునకు,జీవితమే ఋణ పూర్ణ మయ్యె సౌ
  రెక్కెడు కావ్యమాథురు లవెట్టుల గల్గును గేహ మందునన్
  పెక్కు సమస్య లుప్పతిల !పెన్నిథి యౌ కవు లెల్ల వారికిన్
  చక్కని శాంతజీవనము సాగిన నార్థికబాధ లేకయున్.

  రిప్లయితొలగించండి

 15. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.

  చిక్కుల నెన్నియొ తీర్చగ
  చక్కని యాలోచనలును, సామర్ధ్యంబున్
  మిక్కిలి పెరుగగ వీలగు
  పెక్కు సమస్యలు గలుగుట పెన్నిధియె గదా!

  రిప్లయితొలగించండి

 16. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  (రెండవ పూరణము)

  పెక్కగు సమస్యల నిడుచు
  చక్కగ మము ప్రోత్సహించ శంకర గురువుల్
  మిక్కిలి జ్ఞానము పెరుగగ
  పెక్కు సమస్యలు గలుగుట పెన్నిధియె గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. చక్కని జీవిత మందున
  మక్కువగల భార్యతోడ మంచిగ బ్రతుకన్
  ఎక్కువ ధనమాశింపగ
  "పెక్కు సమస్యలు గలుగుట పెన్నిధియె కదా”

  రిప్లయితొలగించండి
 18. చిక్కని పద్యమల్లుటకు చేయగయత్నము చేతగాదుగా
  ఒక్కచొ వ్రాయబూనినను యోపిక జచ్చును పద్యపాదముల్‌
  జక్కగ చెక్కినట్లుగను సాగవు ప్రాసయుక్లిష్టమౌనిలా
  “పెక్కు సమస్యలుప్పతిలఁ బెన్నిధియౌఁ గవు లెల్లవారికిన్”

  రిప్లయితొలగించండి