18, జనవరి 2023, బుధవారం

సమస్య - 4211

19-1-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రామ పదధూళి తలవ్రాత లేమి మార్చు”
(లేదా...)
“రాముని పాదధూళి తలవ్రాతల మార్చునె నమ్ము టొప్పునే”

20 కామెంట్‌లు:

 1. మండోదరి తో రావణాసురుడు:

  ఉత్పలమాల
  సేమము గూర్చు వాడనుచు శ్రీరఘురాముని మెత్తురే సఖీ!
  కోమలినిచ్చి నే శరణు గోర శుభమ్మని బోధఁ జేతువే?
  భామను బొందెడున్ గతన వానరమూకను సాయమందెడున్
  రాముని పాదధూళి తల వ్రాతల మార్చునె? నమ్ము టొప్పునే?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మండోదరి తో రావణాసురుడు:

   తేటగీతి
   శరణువేడుచు జానకిన్ స్వామికొసఁగ
   వంశనాశనమాగునన్ బలుకులేల?
   పత్ని రక్షించుకోలేని వ్యర్థుడతఁడు
   రామ పదధూళి తలవ్రాత లేమి మార్చు?

   తొలగించండి
 2. దొంగ మునిని ప్రశ్నిస్తున్న ప్రజలు..
  ఉ.
  నీమము లేనిజీవనము,నింతుల తోడ నసభ్య చేస్ట లున్
  క్షేమము గూర్చునంచు దన సేవకు లందరికిచ్చె ధూళినిన్
  కామ కలాపముల్ సలుపు ఖర్పరు బుద్ధి నెరుంగు నాడు,ఔ
  రా!ముని !పాదధూళి తలవ్రాతల మార్చునె నమ్ము టొప్పునే??

  రిప్లయితొలగించండి
 3. రాముని గూర్చి గొప్పగ సురారికి నాకును
  జెప్పుటొప్పునే
  దామము వీడి కాననపు దారుల వెంబడి
  దిర్గువాడు నా
  నామము రావణుండని వినన్ భయ
  మొందునట్టి యా
  రాముని పాద ధూలి తల వ్రాతలు
  మార్చునె నమ్ము టొప్పునే

  రిప్లయితొలగించండి

 4. రావణుడశోక వనమేగి రమణి సిత
  తో పలికెనిట్లు పాషాణమే పడతిగ
  మారెనందువా? యెంతటి మాయమాట
  రామ పదధూళి తలవ్రాత లేమి మార్చు?


  కాముకుడై చరించెడు మఖద్విషుడా వనమేగి యచ్చటన్
  గోమలి జానకిన్ గనుచు క్రూరుడు పంక్తి ముఖుండు పల్కెనే
  భామగ మారెనాయతని పాదము సోకగ పారటీరమే
  రాముని పాదధూళి తలవ్రాతల మార్చునె? నమ్ము టొప్పునే?

  రిప్లయితొలగించండి
 5. తొలగ జేసెను శాపము తూర్ణముగను
  రామ పద ధూళి : :. తలవ్రాత లేమి మార్చు
  చదువు లీనాడటంచును చతురు లనగ
  నిజము నిజమంచు ఘోషింత్రు నేటి వారు

  రిప్లయితొలగించండి
 6. గౌతముడహల్యను శపించె కర్కశముగ
  రామ పాదధూళి వలన రాయి మారె
  నారిగా మునిశాపమె కారణమ్ము
  రామ పదధూళి తలవ్రాత లేమి మార్చు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. మట్టి బాటన నడువగ మనుజుడెంత
  ప్రవరుడైన , దుమ్ము యెగసి పడగ , నయ్యొ
  రామ ! పదధూళి తలవ్రాత లేమి మార్చు
  ననెదవు ! క నుల వెంబడి యంబువగును

  రిప్లయితొలగించండి
 8. రాముని పాదధూళి తల వ్రాతల మార్చునె నమ్ము టొప్పునే?
  దీమసమిచ్చునట్టియభిధేయము రామునదీ జగంబునం
  దామహనీయు పాదరజ మింతిగ రూపమునిచ్చె ఱాతికిన్
  రాముని సచ్చరిత్రమిల రమ్యపథంబును జూపు నమ్మినన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. తేటగీతి.
  కర్మ ఫలము దాటంగ శక్యంబు గాదు
  రామ పదధూళి తలవ్రాత లేమి మార్చు
  యనుచు ప్రవచన కారుడు వినగ చెప్పె
  సత్య మిదియేయనుచు నమ్మి జనులు వెడలె.
  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ధీమహితుండు వాఁడనుచు దేవతలందరి రాజటంచు నీ
  వే మది నమ్మి లంపటుఁడు, వేయికనుల్ గలవాఁడు, దొంగయై
  నీమముఁ దప్పి క్రుమ్మరెడు నీచునిఁ గొల్చుట పాడి యౌనె సు
  త్రాముని పాదధూళి తలవ్రాతల మార్చునే? నమ్ముటొప్పునే?

  రిప్లయితొలగించండి
 11. రామ చరితము చూపును రమ్యపథము
  ముక్తిధామము భవబంధ మోచకమ్ము
  రామ పదధూళి తల వ్రాత లేమి మార్చు
  నన్న మీమాంస విడనాడుడన్నలార

  రిప్లయితొలగించండి
 12. రిప్లయిలు
  1. పలుకు లింపుగ ధర్మమ్ము లొలుకు చుండు
   చేత లవియెల్లఁ బరికింప రోఁత‌ లగును
   సాధువు లనంగఁ జెలరేఁగు చపల హృదుల
   రామ! పదధూళి తలవ్రాత లేమి మార్చు

   కామ పరీత మానసులు కాలిడఁ గల్గునె పాల నార్థమై
   భూమిని శాంతిసౌఖ్యములు పూరుషు లుందురె చింత లేక ధా
   త్రీ మనుజాధినేతల ప్రవృత్తుల నేరమె స్వార్థ చింతనో
   త్క్రాముని పాదధూళి తల వ్రాతల మార్చునె నమ్ము టొప్పునే

   [చింతనా + ఉత్క్రాముని = చింతనోత్క్రాముని]

   తొలగించండి
 13. రామ పదధూళి తలవ్రాత లేమి మార్చు
  మార్చు తలవ్రాత తప్పక రామునిపద
  ధూళి సందియము వలదు ధూపదీప
  ములను ,నైవేద్య మిచ్చిన ముదమంది
  యాయు రారోగ్య సంపద లీయు మనకు

  రిప్లయితొలగించండి
 14. రాముని పాదధూళి తలవ్రాతల మార్చునె నమ్ము టొప్పునే
  రాముని పాదధూ ళియెగద ఱాతిని నాతిగ మార్చె వెంటనే
  రాముని పాదరే ణువులు రక్తిని శీర్షము నందు వేయుచో
  సేమము గల్గు నెల్లరకు శ్రీలును గల్గును దప్పకుండగన్

  రిప్లయితొలగించండి


 15. మార్చెకాననహల్యనుమానినిగను
  *“రామ పదధూళి: తలవ్రాత లేమి మార్చు”*
  స్వార్థ పరులైననేతలపలుకు ప్రజను
  తీపిమాటలటంచును తెలియుడయ్య

  మరొక పూరణ

  *"రాముని పాదధూళి తలవ్రాతల మార్చునె నమ్ము టొప్పునే”*
  నీమహి యంద టంచునిటు నిందను వేయుచు పల్క పాడియే
  తామునుకానలందునను దండన చేయుచు తాటకా దులన్
  రాముడుసాగువేళలటరాయిగనున్నయహల్యె సాక్షిగా

  రిప్లయితొలగించండి
 16. సోముని భక్తితోడుతను స్తోత్రము జేసి వరమ్ము లందితే
  నీమనుజాధముల్ కతన నే మరణమ్మును పొంద శక్యమా
  ఆముని మ్రుచ్చులే యటుల నందురు వింతగు మాటలన్ని యా
  రాముని పాదధూళి తల వ్రాతల మార్చునె? నమ్ము టొప్పునే?

  రిప్లయితొలగించండి