13, మార్చి 2023, సోమవారం

సమస్య - 4365

14-3-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రెండు రెండును కలువంగ రెండు వచ్చె”
(లేదా...)
“రెండును రెండుతోఁ గలుప రెండు లభించెను లోకులౌననన్”
(ఆముదాల మురళి గారి శతావధానంలో చమర్తి సుబ్బరాఘవరాజు గారి సమస్య)

36 కామెంట్‌లు:

 1. గురునిబోధనుశిష్యుండుగురుతుగనియె
  తండ్రిజెప్పినహితమునదారిదెలిసె
  జీవుపరమాత్ముతత్వంబుతేటపడియె
  రెండురెండునుకలువంగరెండువచ్చె

  రిప్లయితొలగించండి
 2. మెండుగసాధనంబుననుమిన్నగమేథప్రకాశమందగా
  మండనమమదెజీవనముమైకమువీడెమహాద్భుతంబుగా
  అండగని ల్చెదైవమునునాగతిసౌఖ్యమునందెజీవుడున్
  రెండునురెండుతోగలుపరెండులభించెనులోకులౌననన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. గణిత మందున గనిపించు. ఘనత గాగ
  నవ్య రీతిగ నొకపరి నాల్గు వచ్చు
  రెండు రెండును గలుపంగ: : రెండు వచ్చె
  తీయ నాల్గున రెండును దెలిసి కొనుడు

  రిప్లయితొలగించండి

 4. రెండు పుల్లల నిలువుగ నుండుట గని
  నొకటి వాటిపైనను క్రింద నొకటి యుంచి
  తనయునకు చూపుచున్ బల్కె తండ్రి యపుడు
  రెండు రెండును కలువంగ రెండు వచ్చె.


  పండుగ వేళ విప్రునకు పాపహరంబును గోరి ద్రవ్యమున్
  దండిగ దానమిమ్మని బుధానులు చెప్పగ నర్థ రూప్యముల్
  గుండిగ నున్నవాటినట కొన్ని గ్రహించి గణింపగా నవే
  రెండును రెండుతోఁ గలుప రెండు లభించెను లోకులౌననన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. రిప్లయిలు
  1. ఈ రోజు పశ్చిమ రాయలసీమ పట్టభద్రుల ఎన్నికలు జరిగాయి. ఆ నేపథ్యంలో...

   తేటగీతి
   పట్టభద్రుల నెన్నికఁ బాలుగొంటి
   నిలువ యేబది మందియె కొలువుఁ గోరి
   యెంచియు ద్వితీయ ప్రాధాన్య మిద్దరిడఁగ
   రెండు రెండును కలువంగ రెండు వచ్చె

   ఉత్పలమాల
   నిండగు పట్టభద్రునిగ నిల్వగ నెన్నికలందు నాశతో
   నుండిరి మించి యేబదిని నున్నతి నెంచినవారు పోరునన్
   రెండవ ముఖ్యతే నిడఁగ ప్రీతిగ నిద్దరె నోటువైచియున్
   రెండును రెండుతోఁ గలుప రెండు లభించెను లోకులౌననన్


   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 6. నిరతము జదివెదవుగదా ! నీవె రిగిన
  వివిధ శాస్త్రములందు నే విషయమునను
  రెండు రెండును కలువంగ రెండు వచ్చె ?
  పొచ్చెపు గణన జేయకు పోడిమి దిగు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. రెండురెండునుకలువంగ రెండు వచ్చె
  ననుటసరికాదుగణితమునందు చూడ
  నటులకలుపంగరెట్టింపు యౌను గాని
  నెటులరెండగునొతెలుపుడీమ్ముగాను

  రిప్లయితొలగించండి
 8. మా నివేశము నుండి మా మామ వచ్చె
  జాగ రూకతతో యిచ్చెజాలియములు
  రెండు ; రెండును కలువంగ రెండు వచ్చె
  వంద రూకల నోటులు పరిగణించ

  రిప్లయితొలగించండి
 9. రెండు రెండును కలువంగ రెండు వచ్చె
  జతలు సహజసిద్ధమనుచు చాటదగును
  రెండు రాత్రములు పగళ్ళు రెండు కలిసి
  రెండు రోజులగునుగద లెక్క చూడ

  నిండగు సంఖ్యలన్ గలుప నిక్కముగా ఫలితంబు తేలదా
  మెండుగ నంకెలన్ గలిపి మిన్నక నెంచగవచ్చు చక్కగా
  రెండు సగమ్ములన్ మరియు రెండు సగమ్ములఁ గూడిచూడుమా
  రెండును రెండుతోఁ గలుప రెండు లభించెను లోకులౌననన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మా నివేశమునందు మా మామ కొనిన
  మాగిన సపోట పండ్లకు మనము మరొక
  రెండు ; రెండును కలువంగ రెండు వచ్చె
  డజను పండ్లతో డబ్బాలు డాబుసరిగ

  రిప్లయితొలగించండి
 11. మొదటి చూపునఁ బ్రేముడి మొలకలెత్త
  పెద్దలౌనని సమ్మతి వేగ దెలుప
  ప్రణయము పరిణమించెను పరిణయముగ
  రెండు రెండును కలువంగ రెండు వచ్చె

  రిప్లయితొలగించండి
 12. నిండగు పేర్మితో గలియ నీరము దుగ్ధములట్టు లిర్వురున్
  రెండు మనంబులొక్కటను రీతిగ కంతుని రాజ్యమేలనా
  రెండు కుటుంబ పెద్దలునుఁ బ్రీతిగ పెండ్లికి సమ్మతించి యా
  రెండును రెండుతోఁ గలుప రెండు లభించెను లోకులౌననన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. (రెండు కుటుంబాల పెద్దలు ఇరువురికీ పెండ్లి జరిపించగా ఒకరికి అల్లుడు ఒకరికి కోడలు లభించారు.  2+2=2)

   తొలగించండి
 13. ఉ.

  రెండుగ సంజ్ఞ యశ్వముగ రిక్కి హిమాద్రిని సంచరించగన్
  రెండుగ సూర్యు డశ్వముగ రివ్వున సాగెను మేళగించగా
  రెండుగ నశ్వినీ సుతులు రేగిన వైద్యులు దైవ శక్తిచే
  *రెండును రెండుతోఁ గలుప రెండు లభించెను లోకులౌననన్.*

  రిప్లయితొలగించండి

 14. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  (క్రమాలంకారంలో...)

  ఫలితమెంత యొకటి కొండు కలుపగాను?
  నెంత తీసిన తొమ్మిది నేడు వచ్చు?
  రెండు సున్నలేమి యొనర్చ రెండు వచ్చు?
  నేడులో నైదు తీసిన నేమి వచ్చె?
  రెండు; రెండును; కలువంగ; రెండు వచ్చె.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఆత్మ పరమాత్మ లయ్యవి యరయఁ దెలిసె
  వేరు వేరని,జీవిలోఁ బేరు కొనుచు
  నొక్క రూపమై మెలగుచుఁ జక్కఁబఱచి
  రెండు రెండును కలువంగ రెండు వచ్చె

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కనులు కన్నులు దిన దినమును గలయుచు
  నుండఁ గలిగె వారికి నంత మెండుగాను
  బ్రేమ దాని వలన నయ్యెఁ బెండ్లి కూడ
  రెండు రెండును కలువంగ రెండు వచ్చె

  అండగ విద్య కింక వినయమ్మున కింపుగ జాలి దానమున్
  మెండు గుణమ్ములం గలుప మేలుగ కీర్తి ప్రతిష్ఠయున్ భువిన్
  దండిగఁ గల్గె నుత్తమ విధమ్ముగ నొక్కఁడు సంచరింపఁగా
  రెండును రెండుతోఁ గలుప రెండు లభించెను లోకు లౌననన్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. అండముఁజూడగా నగును నద్భుత మయ్యది సృష్టి లోన బ్ర
  హ్మాండముఁ గానగా వలయు మాపటి వేళల చిత్ర మౌని యీ
  రెండును రెండుతోఁ గలుప రెండు లభించెను లోకులౌననన్
  బండిన రేగుపం డువలె బాహ్యముఁ గన్బడు మేలు కాంతి తోన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. చండికి నైన లెక్కలను చక్కగ నేర్పెడు ప్రాజ్ఞుడంచు నా
  పండితు జెంత బిల్లలను పాఠము జెప్పమటంచు జేర్చగా
  మెండుగ సంతసించుచు సుమేధసుడిట్టుల జెప్పె సున్నలున్
  రెండును రెండుతో గలుప రెండు లభించెను లోకు లౌననన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ఉ॥ బండడు వాఁడటంచుఁ గని పాఠము బుద్ధిగ నేర్ప లెక్కలన్
  మెండుగ వచ్చెవిద్యయన మిక్కిలి ధైర్యము తోడ నాతఁడున్
  రెండును రెండుతోఁ గలిపి లెక్కను జేయ మనంగ నిట్లనెన్
  రెండును రెండుతోఁ గలుప రెండు లభించెను లోకులౌనన్!

  తే॥ మెండుగఁ జదివి యుద్యోగమే వెదుకఁగ
  రెండు రెండును కలువంగ రెండు వచ్చె
  నీవిది వివరించవొ యని నిపుణులడుగ
  నేనెఱిఁగితి నేనిచటను నెగ్గననుచు

  రిప్లయితొలగించండి
 20. మామూలుగా ఇంటర్వ్యూ ముగిసిన తరువాత చాలా మంది పడే వేదనే నండి

  రిప్లయితొలగించండి