12, మార్చి 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4364

13-3-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భర్త కిచ్చెను తన్వి పావన జననము”
(లేదా...)
“తాళి గట్టిన భర్తకిచ్చెను తన్వి పావనజన్మమున్”
(ఆముదాల మురళి గారి శతావధానంలో చలంకోట బురుజు మునస్వామి గారి సమస్య)

16 కామెంట్‌లు:

 1. పుత్రుమోమునుతనివితోపుణికెతల్లి
  తండ్రిపోలికనుండినతనయునరసి
  తోటివారలుహర్షముతోడుతనిరి
  భర్తకిచ్చెనుతన్విపావనజననము

  రిప్లయితొలగించండి
 2. బిడ్డ నొసగెదనని మాట ప్రేమ తోడ
  భర్త కిచ్చెను తన్వి ; పావన జననము
  పొందె నా కూన , జనకుడు ముదము నొంది
  మగువకు కృతజ్ఞత దెలిపె మరువ కుండ

  రిప్లయితొలగించండి
 3. వేళకోళముగాదులేయిదివేల్పుసాక్షిగనందురా
  వ్యాళమైగనసుబ్రమణ్యుడువ్యాఘ్రచర్ముడుశంభుడే
  కాళరాత్రిగపార్వతీసతికాంచెనాథునిపుత్రుగా
  తాళికట్టినభర్తకిచ్చెనుతన్విపావనజన్మమున్

  రిప్లయితొలగించండి

 4. వణుకు గుబ్బల పట్టి శాంభవి భవాని
  పాటలావతి పార్షతి భద్రకాళి
  ధిషణ ముక్కంటి వాల్గంటి దేవసేన
  భర్త కిచ్చెను తన్వి పావన జననము.


  కాలి కౌశికి నందయంతియు కప్పుటైదువ గట్టురా
  చూలి చండిక పాటలావతి శూలిమానస రాణి యా
  శైల పుత్రిక మేనకాత్మజ శక్తి శాకిని, వల్లికిన్
  తాళి గట్టిన భర్తకిచ్చెను తన్వి పావనజన్మమున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. అమిత యను రాగమును జూపు ప్రమదయగుచు
  నన్ని భంగుల కోర్కెల. నాశ దీర్చు
  భార్య గా నడచు కొనుచు వారసు నిగ
  భర్త కిచ్చె ను దన్వి పావన జననము

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మ. కో.

  వేళమున్ సుమతిన్ వరించగ వెన్నడించెను నర్తకిన్
  బాళితో నడుగంగ నొప్పెను బాటలో ముని శాపమున్
  సోలె సూర్యుని నాపగా ననసూయ రక్షణ నొందగా
  *తాళి గట్టిన భర్తకిచ్చెను తన్వి పావనజన్మమున్.*

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అప్పు వేగతీర్చమనుచు నాదరమున
  పలికిదీనినమ్ముమనుచు పసిడిగొలుసు
  *“భర్త కిచ్చెను తన్వి, పావన జననము”*
  నొసగె చక్కని పాపకు నొప్పుగాను

  మేలమా డుచునద్రిరాసు తమేన కాత్మజ నవ్వుచున్
  నీలకంఠుడునైనశూలినినెమ్మితోవరియించితా
  *“తాళి గట్టిన భర్తకిచ్చెను తన్వి పావనజన్మమున్”*
  తేలిపోవుచుసంతసమ్మునదేహమందరభాగమై

  రిప్లయితొలగించండి
 8. తేటగీతి
  పుడమి త్రేతాయుగమ్మున పులకరింప
  ధర్మ రక్షణార్థమ్మవతారమందు
  కతన నయ్యయోధ్యాపుని సతిగ, లచ్చి
  భర్త కిచ్చెను తన్వి పావన జననము

  మత్తకోకిల
  కూళలెల్లరు ధాత్రి పైనను గూడి ధర్మము ద్రుంచఁగన్
  వేళఁజూచియు దాల్చనెంచగ విష్ణువే యవతారమున్
  చూలినంది నయోధ్యభూపతి సొంపు దారగ, లక్ష్మికిన్
  తాళి గట్టిన భర్తకిచ్చెను తన్వి పావనజన్మమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. రిప్లయిలు
  1. సత్యవంతుని ప్రాణముల్ మృత్యువుకబ
   ళించ సావిత్రి తిరిగిసాధించెనుగద
   తనదు యత్నమీడేరి సంతసమొసంగ
   భర్త కిచ్చెను తన్వి పావన జననము

   తొలగించండి
  2. వైళమాయెను సత్యవంతుని ప్రాణముల్ గొనిపోయినన్
   తాళి కట్టిన భర్త కోసము దండయాముని వెంబడెన్
   మేళ వించిన యుక్తితో హరిమెప్పు పొందిన సాధ్వియై
   తాళి గట్టిన భర్తకిచ్చెను తన్వి పావన జన్మమున్

   తొలగించండి
 10. తే.గీ.||
  నిండు చూలాలు సతిఁ వీడినివసనమున
  దేశమాతకు సంకెలల్ ద్రెళ్ళజేయ
  పోరుసల్పుచు దివమును చేరుకొనిన
  భర్త కిచ్చెను తన్వి పావన జననము

  రిప్లయితొలగించండి
 11. మత్తకోకిల:
  తాళజాలక తల్లి భారతి దాస్యమందున సొక్కగన్
  బాళిగా తన నిండుగర్భిణి భార్యనున్ విడనాడితా
  వేళమేచని యుద్యమంబున వీడె ప్రాణము ధీరుడై
  తాళి గట్టిన భర్తకిచ్చెను తన్వి పావనజన్మమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ఎంత కష్టము వచ్చిన నింతి సంతు
  కొఱకుఁ దపియించి నిలఁబడి కొండ వోలె
  దేవకీ దేవి కారలో ధృతిని విశ్వ
  భర్త కిచ్చెను దన్వి పావన జననము

  కాలమే దొరలంగ నంత సుకాల మేర్పడఁ గోడలే
  మేలు వొందఁగ నత్తగా నగు మేదినీ తలమం దహో
  మేలుగా మును స్వీయ నాథుఁడు మెచ్చ దన్ను స్నుషార్యకుం
  దాళి గట్టిన భర్త కిచ్చెను దన్వి పావన జన్మమున్

  రిప్లయితొలగించండి

 13. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.

  మూత్రపిండము చెడిపోయి పూర్తిగాను
  మగడు దగ్గరగుచునుండ మరణమునకు
  మూత్రపిండమున్ మార్చుట ముఖ్యమనుచు
  వైద్య బృందమున్ దెలుపగ వడిగ తాను
  తన యవయవమునిడ సమ్మతిని తెలుపుచు
  భర్త కిచ్చెను తన్వి పావన జననము.

  రిప్లయితొలగించండి