6, మార్చి 2023, సోమవారం

సమస్య - 4358

7-3-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వంశీనాదము చెవులకుఁ బాపమ్మొసఁగున్”
(లేదా...)
“వంశీనాదము విన్నచో శ్రుతులకున్ బాపమ్ము సంధిల్లుగా”
(ఆముదాల మురళి గారి శతావధానంలో వైష్ణవ వేంకట రమణమూర్తి గారి సమస్య)

28 కామెంట్‌లు:


 1. (శిశు పాలుడు ఈర్ష్యతో పలికిన మాటలు)

  హంసయటంచు దలంతురె
  కంసారిని గాంచుచు సుజఘన పూతననే
  హింసించెను గాదె యతని
  వంశీనాదము చెవులకుఁ బాపమ్మొసఁగున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. వంశముసోదరిదయ్యును
  కంసుడుదుర్మార్గరీతికరుణింపకయే
  వంశీకృష్ణునిజూడడు
  వంశీనాదముచెవులకుపాపమ్మొసగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సంశయమేల సుఖమొసగు
  వంశీనాదము చెవులకుఁ, బాపమ్మొసఁగున్
  వంశచరిత్రకు మచ్చని
  సాంశయికుడు పరువుహత్య సల్పెడు ఘటనే

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వంశోద్ధారకుడౌ యశోదసుతుడే వాద్యంబు మ్రోయించినన్
   సంశోభిల్లుగదా మనస్సు రయమున్ సంగీత మాధుర్యమౌ
   వంశీనాదము విన్నచో శ్రుతులకున్, బాపమ్ము సంధిల్లుగా
   వంశాచారమటంచు దైత్యవరులే పాపాత్ములై క్రుమ్మరన్

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి

 4. వంశీనాదము విన్నచాలు నదియే భాగ్యంబుగా నెంచుచున్
  భ్రంశంబౌనిక పాపమంచు గదరా భామామణుల్ బ్రేమతో
  వంశీధారిని చేర వచ్చిరికదా! వాచింతువేరీతి గా
  వంశీనాదము విన్నచో శ్రుతులకున్ బాపమ్ము సంధిల్లుగా.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కందం
  అంశము శ్రీహరిది నప
  భ్రంశమ్ములనొందనీని రవములొలుక న
  గ్రాంశుడు, విననొప్పవనిన
  వంశీనాదము, చెవులకుఁ బాపమ్మొసఁగున్

  శార్దూలవిక్రీడితము
  అంశమ్మా హరిదైన కృష్ణుఁ గరమందానంద సందోహమై
  భ్రంశమ్ముల్ బ్రతుకందుఁ బొందుననుటల్ వారించు నిక్కమ్ము న
  గ్రాంశుండున్ రవమూదగా నితరమున్ గామించుచున్, వీడుచున్
  వంశీనాదము, విన్నచో శ్రుతులకున్ బాపమ్ము సంధిల్లుగా!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. సంశ య మేల మధుర మౌ
  వంశీ నాదము చెవులకు :: బాపమ్మొ సగున్
  భ్రంశ ము గూర్చెడు విధ ముగ
  హింస ల నొన రించు నట్టి హీనున కెపు డున్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. వింశతి తడవల వినబడు
  వంశీనాదము చెవులకుఁ ; బాపమ్మొసఁగున్
  వంశమునకు రోతబడిన ,
  సంశయమేల నదివినగ జక్కగ నుండున్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. వంశీకృష్ణుని వేణుగాన లహరిన్ వైళమ్ముగా గోపికల్
  భ్రంశంబైనను మేని పుట్టములనున్ పట్టించుకో నేరకన్
  వంశీనాద వినోద సక్తులగుటన్ వాంఛింత్రుదాసీనతన్
  వంశీనాదము విన్నచో శ్రుతులకున్ బాపమ్ము సంధిల్లుగా

  రిప్లయితొలగించండి
 9. వంశీనాద వినోదము
  వంశీకృష్ణుండు సలువ పరవశమగునా
  వంశియపభ్రంశమయిన
  వంశీనాదము చెవులకుఁ బాపమ్మొసఁగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. శా.

  అంశాంగమ్ము కరూశ దేశ నృపుడౌ నంశాంశి ద్వేషమ్ముచే
  భ్రంశీ పౌండ్రక వాసుదేవుడరిగెన్ భ్రాంతమ్ముతో సాత్యకిన్
  వంశోద్ధారకుడెక్కడో యడుగుచున్ వాదోపవాదమ్ములున్
  *వంశీనాదము విన్నచో శ్రుతులకున్ బాపమ్ము సంధిల్లుగా.*

  రిప్లయితొలగించండి
 11. సంశయ మెరుగని లాస్యము
  వంశీనాదము.... చెవులకు; బాపమ్మొసగున్
  వంశీధరు బోధ దెలిసి
  సంశయ మొందుచు నడవడి శ్రద్ధను వీడన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. వంశీ! యేమని పలికెదు
  వంశీనాదము చెవులకుఁ బాపమ్మొసఁగున్?
  వంశీనాదము చెవులకు
  హంసకపుం గాన మలరి హర్షముఁ గూర్చున్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. భ్రంశంబేమియులేని సాధననునిర్భావంబుతోనాత్మలో
  అంశంబంతయుదైవమేయనుచునాహారంబులేకన్తుదిన్
  వంశీకృష్ణునితాదలంచుఘనజీవాత్ముండుగాకన్వనిన్
  వంశీనాదమువిన్నచోశ్రుతులకున్పాపంబుసంధిల్లుగా

  రిప్లయితొలగించండి
 14. భ్రంశ మగుఁ బుణ్య మంతయు
  వంశీధరుఁ డాగ్రహించుఁ బాటను వినినన్
  సంశయ మేల విరాగపు
  వంశీ నాదము చెవులకుఁ బాపమ్మొసఁగున్

  వంశఘ్నుల్ ధర మానవక్షయము నాపాదింప నిత్యమ్ము స
  ర్వాంశమ్ముల్ పరికించి క్షుణ్ణముగ నందం దుండు ఛిద్రమ్ములన్
  సంశోధించి వచింపఁ గ్రూర తర భాషల్ విశ్వ విధ్వంస దు
  ర్వంశీ! నాదము విన్నచో శ్రుతులకున్ బాపమ్ము సంధిల్లుగా

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కం॥ వంశీ నాదము విన్నను
  సంశయమేల ముదమొసఁగు సంగీత ఝరుల్
  గంసాది దానవులకే
  వంశీనాదము చెవులకుఁ బాపమ్మొసఁగున్

  శా॥ సంశోధించఁ జరిత్రనెన్ని సుతుఁడా సంగీత మోహంబునన్
  వంశీనాదపు మాధురీ మహిమలోఁ బ్రాణమ్ము నుంచంగ నా
  వంశోద్ధారకుఁ దండ్రి దీనతను శాపంబిచ్చె నీరీతిగన్
  “వంశీనాదము విన్నచో శ్రుతులకున్ బాపమ్ము సంధిల్లుగా”

  (ఇక్కడ వంశీనాదము కాకున్నా ప్రతి తల్లిదండ్రులు పడే బాధ అండి, యుక్త వయసు వచ్చిన పిల్లలు గతి తప్పకుండా చూసుకోవడములో)

  రిప్లయితొలగించండి
 16. వంశీనాదము విన్నచో శ్రుతులకున్ బాపమ్ము సంధిల్లుగా
  వంశీ! యేమని పల్కు చుంటివి యహో పాపమ్ము సంధిల్లునా?
  యీశుండాయదు వంశ భూషితు
  ఁడుఁదానేసాటిమ్రోగించగా
  వంశీనాదము విన్న సర్పము సతంబానంద మొందంగనౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 17. సంశయమేలముదమొసగు
  వంశీనాదము,చెవులకు బాపమ్మొసగున్
  భ్రంశమ్ములతోనిండుచ
  పశబ్దములతోడవిన్నవారలకెల్లన్

  రిప్లయితొలగించండి