11, మార్చి 2023, శనివారం

సమస్య - 4363

12-3-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మాంసము విడి పండితుండు మాన్యుం డగునా”
(లేదా...)
“మాంసముఁ గోరకున్నఁ దరమా ఘనపండితుఁడై చరింపఁగన్”
(ఆముదాల మురళి గారి శతావధానంలో కవిశ్రీ సత్తిబాబు గారి సమస్య)

15 కామెంట్‌లు:

 1. హంసనువోలెనుతెలివిని
  సంసద్వివరణనడవడిసాలోచనగా
  అంశమువిీడనితనమీ
  మాంసమువిడిపండితుండుమాన్యుండగునా

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కందం
  మాంసము వర్జితమైనన్
  మాంసము శూద్రులమనువున మధురమనియు మీ
  మాంసకు శాకములన్, గొన
  మాంసము, విడి పండితుండు మాన్యుం డగునా?

  ఉత్పలమాల
  మాంసము వర్జితమ్మనిన మానక నేర్చియుఁ గౌతుకమ్మునన్
  మాంసపు వడ్డెనన్ మనువు మాధురి నందెడు శూద్రులిండ్ల మీ
  మాంసకు నైన శాకముల, మానసమొప్పగ మెక్కనెంచియున్
  మాంసముఁ గోరకున్నఁ దరమా ఘనపండితుఁడై చరింపఁగన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పాంసునివోలెమేథవిడిపార్థునివోలెనుచేష్టలేక
  యున్
  కంసునియట్లమార్ఖుడుగఖండనఁజేయగసజ్జనాళినిన్
  భ్రంశమునౌనుగాె ఘనతభంగమునొందుగవేదవిద్య, మీ
  మాంసముఁగోరకున్నఁదరమాఘనపండితుడైచరింపగన్

  రిప్లయితొలగించండి

 4. హంసాసిని కృపతో జ్ఞా
  నాంసముల నెఱంగునట్టి యభిరూపుడు స
  ర్వంసహలో తర్కము మీ
  మాంసము విడి పండితుండు మాన్యుం డగునా.


  హంసయె క్షీరమున్ గొనుచు నంబువు వీడిన భంగిగాను స
  ర్వంసహలోన పండితుడు పాటవమెంతగ గల్గనేమి రా
  హంసయె వాహనమ్ము గలపమ్మకృపారస తర్కశాస్త్ర మీ
  మాంసముఁ గోరకున్నఁ దరమా ఘనపండితుఁడై చరింపఁగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. సంశయ మెందుల కయ్యా
  మాంసము విడి పండితుండు మాన్యుండగు ::నా
  మాంసము మద్యము వలనన్
  సం సార ము లందు దొలగు సౌఖ్య ము సుమ్మీ!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. రిప్లయిలు
  1. హింసను బహిష్కరించి య
   హింసాగతి ననుసరించి హితమున్ గొన మీ
   మాంసను విడువంగదగును
   మాంసము విడి పండితుండు మాన్యుం డగునా

   తొలగించండి
  2. ధ్వంసపు ధోరణిన్ దెగడి దానవ వైఖరి మార్చగావలెన్
   హింసను ప్రోత్సహించక నహింసకు పట్టము కట్టగావలెన్
   హంసకు సాటియై పరమ హంసల మార్గము నెంచుకోవలెన్
   మాంసముఁ గోరకున్నఁ దరమా ఘనపండితుఁడై చరింపఁగన్

   తొలగించండి
 7. కాంసీయపు గళమున మీ
  మాంసపు వాదనల లోన మనుగడ నొందన్
  సాంసారిక విడె నంతియె ,
  మాంసము విడి పండితుండు మాన్యుం డగునా

  రిప్లయితొలగించండి
 8. సంశయమేదియేనిమది జాదుకొనంగ నవారితంబుగా
  భ్రంశముసేయ మాన్యులగు పండితవర్యుల ప్రాపుగొన్ననా
  సంశయముల్ శమించు నొక సందియ మేర్పడ నొజ్జఁగూడి మీ
  మాంసముఁ గోరకున్నఁ దరమా ఘనపండితుఁడై చరింపఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. అంశము వివరంబు నెరిగి
  సంశయమొదవంగదాని సడలింపఁగనా
  యంశమునుగూర్చి తగు మీ
  మాంసము విడి పండితుండు మాన్యుం డగునా

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మాంసము సేవింపఁ బరమ
  హంస ధరణిలోన మాన్యుఁ డగునా వర శ
  బ్దాంసాస్థి చయము ఛందో
  మాంసము విడి పండితుండు మాన్యుం డగునా

  ధ్వంసము కాదె సద్యశము తప్పక చెల్లునె యూన నిత్యముం
  బాంసు విహీన వస్త్రములు పండిత సత్సభ లందు గోష్ఠిలో
  హంస యనంగఁ దర్కమున వ్యాకరణమ్మున నైన స్వీయ భీ
  మాంసముఁ గోరకున్నఁ దరమా ఘన పండితుఁడై చరింపఁగన్

  [భీమ + అంసము = భీ మాంసము; అంసము = అంశము, భాగము]

  రిప్లయితొలగించండి
 11. మాంసము కాదుగ ముఖ్యము
  మాంసముఁదినినను దినకను మాన్యుఁడె యెపుఁడున్
  మాంసముఁదినగ నయిష్టులు
  మాంసము విడి పండితుండు మాన్యుం డగునా”

  రిప్లయితొలగించండి
 12. మాంసముఁ గోరకున్నఁ దరమా ఘనపండితుఁడై చరింపఁగన్
  మాంసముఁగోరు పండితుఁడు మన్నన లొందగ నర్హుఁడా?యికన్
  మాంసము భక్షణంబరయ పాపముఁగాదని పల్కు చుండు మీ
  మాంసను బాఱద్రోలుచు ను మాంసముభక్షణంబునిక మానగ రాదని బల్కె నార్యులే

  రిప్లయితొలగించండి
 13. మాంసపు విక్రేత మనడు
  మాంసమువిడిపండితుండు మాన్యుండగునా
  ప్రాసయతులువాడకతా
  కంసారి కథలను వ్రాయగతలంచినచో.

  రిప్లయితొలగించండి