28, మార్చి 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4380

 కవిమిత్రులారా!

ఈరోజు పూరింప వలసిన సమస్య ఇది...

"సాహితీ సంస్థ లేప్రయోజనము కొఱకు"

(లేదా...)

"క్షతి లేనట్టి ప్రయోజనం బిడు నొకో సాహిత్య సంస్థల్ భువిన్"

13 కామెంట్‌లు:

 1. తేటగీతి
  సేమమంద మానవజాతి క్షితిని మిగుల
  నరయ సంగీతసాహిత్యమవసరమ్ము
  ఊచకోతల నెంచెడు నుగ్రవాద
  సాహితీ సంస్థ లేప్రయోజనము కొఱకు?

  మత్తేభవిక్రీడితము
  బ్రతుకుల్ పండుచు మేలు మేలనమనన్ రంజింప జేయున్ గదా
  జతగూడంగ సమాజసేమమునకై సంగీత సాహిత్యముల్,
  మితిమీరన్భువి నుగ్రవాదములు నేర్పింపంగ దుర్మార్గముల్
  క్షతి లేనట్టి ప్రయోజనం బిడు నొకో సాహిత్య సంస్థల్ భువిన్?

  రిప్లయితొలగించండి

 2. మూఢ విశ్వాసమందున మునిగి యున్న
  జాతి చైతన్యమును గోరి సంతతమిల
  సమసమాజ నిర్మాణము సలుప గోరు
  సాహితీ సంస్థలే ప్రయోజనము కొరకు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. నవతనింపుచుకవితకునైజమిడుచు
  సరససద్భావసౌందర్యసారమమర
  తీర్చిదిద్దగవలయుగాతీరుదెలిపి
  సాహితీసంస్థలేప్రయోజనముకొఱకు

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మంచి భావాలు జనులలో బెంచ సతము
  కవులు కలములు ఝలిపించి కవిత లల్లి
  సాహితీ సంస్థ లే ప్రయోజనము కొఱకు
  పాటు. పడ వలె మహి లోన బట్టు ప ట్టి

  రిప్లయితొలగించండి

 5. ధృతితో మూర్ఖుల దుష్కృతమ్ములను ఛేదింపన్ వలెన్ గావ్యముల్
  హితమున్ గూర్చి సమాజ సేమమున సాహిత్యమ్మదే మూలమౌ
  అతివాదమ్మని రక్కపాతమును మ్రోయంజేయగా నట్టివౌ
  క్షతి లేనట్టి ప్రయోజనం బిడు నొకో సాహిత్య సంస్థల్ భువిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. సకల జనుల సౌఖ్యముగూర్చ సంతతమ్ము
  పాటుపడు సాహితీ సంస్థ వలన మేలు!
  ఉగ్రవాదము ప్రోదిగా నుండునట్టి
  సాహితీ సంస్థ లేప్రయోజనము కొఱకు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అహరహము మన సాహిత్య మనగ నరులు
  నొందుచు దనకు దానుగ నొజ్జ యగుచు
  పండితమము పెంచుకొనెడి వానికిట్టి
  సాహితీ సంస్థ లేప్రయోజనము కొఱకు

  రిప్లయితొలగించండి
 8. మ.

  హితవే లేదు ! తెనాలి రామ సినిమా హీనంబు ప్రాచీనమున్
  యతులం గాదని కేళి మెచ్చుదురు మాయామోహితుల్ యౌవతన్
  పితరుల్ శిక్షక బోధనామృతముచే బేయంబుగా నాంధ్రమున్
  *క్షతి లేనట్టి ప్రయోజనం బిడు నొకో సాహిత్య సంస్థల్ భువిన్.*

  రిప్లయితొలగించండి
 9. జనహితము గూర్చుటేగద సాహితీప్ర
  యోజనము సమాజమునందు యోగ్యమైన
  రచనలఁ సమాదరింపక క్రాలుచున్న
  సాహితీ సంస్థ లేప్రయోజనము కొఱకు?

  రిప్లయితొలగించండి
 10. తాములాభపడగమది తలచుచెపుడు
  ఘనముగా ప్రకటించుచుకాసులుగొని
  పసయులేనట్టిరచనల ప్రస్తుతించు
  *"సాహితీ సంస్థ లేప్రయోజనము కొఱకు"*


  రిప్లయితొలగించండి
 11. అతులంబౌ జనపాళి యభ్యుదయమే యగ్రీయమౌ ధ్యేయమై
  క్షితిపై సంస్థలు సాహితీ వనమునన్ సేద్యంబు గావింపఁగన్
  బ్రతుకుల్ చక్కగచేయు యత్నములు సాఫల్యంబగున్ అన్యథా
  క్షతి లేనట్టి ప్రయోజనం బిడు నొకో సాహిత్య సంస్థల్ భువిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కలవు కల్యాణ మంటపములు వధూ వ
  రుల కొఱకు నింపుగఁ గవి వరులు నుతింప
  విరివి విలసిల్లు చున్నవి పృథ్వి లోన
  సాహితీ సంస్థలే ప్రయోజనము కొఱకు

  మతి మంతుల్ నిరసించు శబ్దములు సంపాతమ్ములై యుండ స
  న్నుతి సేయం గన నేతిబీర పగిదిన్ శూన్యమ్ము సాహిత్యమే
  తతులన్ సంతత మూరకే బిరుదులన్ దానం బిడం గాంచఁగా
  క్షతి లేనట్టి ప్రయోజనం బిడు నొకో సాహిత్య సంస్థల్ భువిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. తే॥ వేమన సుమతీ యాదులు విహితముఁ గని
  జనుల కుపయుక్తమగు నీతి శతకములను
  నుడువి రటులఁ గాక విషము నూరి పోయు
  సాహితీ సంస్థ లేప్రయోజనము కొఱకు

  మ॥ మితి లేకన్ జెడు వ్రాయు వార లిటులన్ మేధావి వర్గమ్మటం
  చతిగా సంఘ హితంబులన్ మరచి ద్వేషాగ్నుల్ మతోన్మాదమున్
  మతి లేనట్టుగఁ బెంచుచుండు కుజనుల్ మాన్యాగ్రతన్ బొందఁగన్
  క్షతి లేనట్టి ప్రయోజనం బిడు నొకో సాహిత్య సంస్థల్ భువిన్

  రిప్లయితొలగించండి