4, మార్చి 2023, శనివారం

సమస్య - 4356

5-3-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తుంటరి జనమాన్యుఁడగును దొడ్డపనులచే”
(లేదా...)
“తుంటరివాఁడె చేయుఁగద దొడ్డపనుల్ జనులెల్ల మెచ్చఁగన్”
(ఆముదాల మురళి గారి శతావధానంలో ఎన్.సిహెచ్. చక్రవర్తి గారి సమస్య)

30 కామెంట్‌లు:

 1. అంటడుముట్టడునవ్వల
  వెంటన్తానుండుగాదెవేద్యుండగుచున్
  కంటన్జూడగరాడే
  తుంటరిజనమాన్యుడగునుదొడ్డపనులచే

  రిప్లయితొలగించండి

 2. అంటులగు గొల్ల బాలుర
  వెంటనిడుకొని నిశిరాత్రి వేళన్ వెన్నన్
  గొంటెతనమ్మున పఱిగొను
  తుంటరి, జనమాన్యుఁడగును దొడ్డపనులచే.

  రిప్లయితొలగించండి

 3. కొంటె తనమ్ముతో జనుల గుండెలు దోచిన నల్లనయ్య వా
  ల్గంటియె స్తన్యమిచ్చు తరి రాక్షస కాంతను సంహరించెనే
  యంటులగూడి యవ్యదిశి యందున వెన్నను మృచ్ఛలించె నా
  తుంటరివాఁడె, చేయుఁగద దొడ్డపనుల్ జనులెల్ల మెచ్చఁగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఉ.

  ఒంటరి వానిగా నహుషు డొక్క శచీపతిగా నభీష్టమున్
  మింటిని వీడి పృథ్వి పయి మెట్టుచు రాలెను కొండపాముగా
  *తుంటరివాఁడె, చేయుఁగద దొడ్డపనుల్, జనులెల్ల మెచ్చఁగన్*
  బంటుతనమ్ము ధర్మజు జవాబులు శాపవిముక్తి నివ్వగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కందం
  ఇంటికి నపకీర్తి నొసఁగు
  కొంటెపనులఁ జేయరాదు, కోరి శ్రమను మి
  న్నంటు నభివృద్ధినొందిన,
  తుంటరి! జనమాన్యుఁడగును దొడ్డపనులచే!

  ఉత్పలమాల
  ఇంటికిఁ జెడ్డ పేరొసఁగు నేహ్యపు కార్యము లెల్లఁ జేతువే?
  కొంటెతనమ్ము వీడఁదగుఁ గొప్పగనెంచెడు భావజాలమై
  మింటిని తారగన్ మెరయ మిన్నగ నోర్చి శ్రమించు నెవ్వడో,
  తుంటరి! వాఁడె చేయుఁగద దొడ్డపనుల్ జనులెల్ల మెచ్చఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మంటిని మిన్నునేకముగమాయలబన్నుచుపొట్టివాడునై
  వంటరిబ్రహ్మచారిగనువంచెనురాక్షసరాజునయ్యయో
  కంటనుజూడలేముగదక్రమ్ముచునుండునువిశ్వమంతటన్
  తుంటరివాడెజేయుగదదొడ్డపనుల్జనులెల్లమె్చగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కొంటె తనంబును మానిన
  తుంటరి మాన్యు డగును దొడ్డ పనుల చే
  బంటు గ మారియు గురువుల
  వెంటను నడయాడనబూన వినయుo డగుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. Mrs. వామాక్షీ కుచేల ఉవాచ:🙏🏻

  ఒంటరి గాను నేననుచు నొప్పగ గొప్పలు చెప్పుచుంటివీ
  యింటను నిండె ధాన్యములు, నిందఱి తోబ్రతు కేట్టులీడ్చెదో?
  అంటి వదెన్ని మారులటు లా యదుపుంగవు నొద్దకు బోయిరమ్మికన్,
  తుంటరివాఁడె చేయుఁగద దొడ్డపనుల్ జనులెల్ల మెచ్చఁగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కొంటె పనుల జేయునతడె
  తుంటరి ; జనమాన్యుఁడగును దొడ్డపనులచే
  మింటి నెగయు కీర్తినిగని ,
  వింటివిగద మనము జేయు వెంటలఫలమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కొంటెగ చీరలు దోచిన
  కొంటె మురారి ధరియించె గోవర్ధనమున్
  వింటిమి కృష్ణుని చేష్టలు
  తుంటరి జనమాన్యుఁడగును దొడ్డపనులచే


  మింటను మేఘవాహనుడు మిక్కిలి వానల ముప్పునీయ తా
  నొంటిగ కొండనెత్తి తనయూరి జనమ్మును గాచినాడుగా
  కొంటెతనమ్మునన్ చెలుల కోకలు దోచిన కొంటె కృష్ణుడే
  తుంటరివాఁడె చేయుఁగద దొడ్డపనుల్ జనులెల్ల మెచ్చఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కంటికి కావరమ్ము పొరగప్పి మదంబున పేదసాదలన్
  కొంటెగ నొవ్వజేసి తన కుత్సితనైజము జూపు నెన్నడున్
  తుంటరివాఁడె, చేయుఁగద దొడ్డపనుల్ జనులెల్ల మెచ్చఁగన్
  బంటుతనమ్ముజూపి పెఱవారికి నైన మహానుభావుఁడే

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కంటిని మూయఁగ నుక్కట
  కొంటెగ నొప్పించి జనుల కుత్సిత బుద్ధిన్
  బంటుతనముగా నెంచును
  తుంటరి, జనమాన్యుఁడగును దొడ్డపనులచే

  రిప్లయితొలగించండి

 13. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.

  కొంటె పనులు చేయుచు నిం
  టింటిని మృచ్చిలుచు వెన్న హితులందరితో
  తంటాలు పెట్టు కృష్ణుడు
  తుంటరి జనమాన్యుడగును దొడ్డ పనులతో.
  (తంటాలు=కలహాలు)

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కంటిని మున్నిలఁ బెక్కం
  డ్రుంటను దుడుకుఁ దన మెల్ల నుడిగి మును గడుం
  దంటలఁ జెలరేఁగిననుం
  దుంటరి జన మాన్యుఁ డగును దొడ్డ పనులచే

  మంటలు రేఁగఁ గంసునకు మానుష రూపము నూని యన్నతో
  జంటగఁ దిర్గుచుండి ధృతి సంతతమున్ నిరపేక్షఁ గాచుచుం
  గంటికి ఱెప్పగా జనులఁ గన్నఁడు చిన్నఁదనమ్మునం గడుం
  దుంటరివాఁడె చేయుఁ గద దొడ్డ పనుల్ జను లెల్ల మెచ్చఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. వింటిర బాలకృష్ణుడన విశ్వమునందున చేసె కార్యముల్
  కంటికి నింపు గూర్చుచునుకాంతల యుల్లము దోచెనవ్వుచున్
  కొంటెతనమ్ముతో సతము కొంగులు లాగుచు గోలచే యుచున్
  తుంటరి వాడె చేయు కద దొడ్డ పనుల్ జనులెల్ల మెచ్చగన్.

  రిప్లయితొలగించండి