25, మార్చి 2023, శనివారం

సమస్య - 4377

26-3-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కౌత్సునకుం దక్షకుండు గడు మేల్సేసెన్”
(లేదా...)
“కౌత్సున కెంతొ మేల్గలుఁగఁగా నొనరించెను తక్షకుండహో”

29 కామెంట్‌లు:

 1. మత్సుతుఁ డొక్కనాఁడు దన మామ కొసంగ సమస్య వింతగన్
  చిత్సముపేతవిజ్ఞతను వేగమె నిట్టు లొనర్చెఁ బూరణన్
  "వత్స! శకారుఁ డిట్లనియె బాగుగ మద్యముఁ గ్రోలి పిచ్చిగన్
  కౌత్సున కెంతొ మేల్గలుఁగంగా నొనరించెను తక్షకుం డహో!"

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఉత్సుకత జూపి గురువులు
  కౌత్సుక తక్షకుల పయిన కైపద మిడిరే
  తాత్సా రముజేసి యిటుల
  “కౌత్సునకుం దక్షకుండు గడు మేల్సేసెన్”

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కౌత్సునిచరితముఁ దెల్పెద
  మత్సుతవినుమంచు దండ్రి మధు మత్తుండై
  యుత్సాహ మడర నిట్లనె
  కౌత్సునకుం దక్షకుండు గడు మేల్సేసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. వ త్సా! వినుమని యొకడనె
  కౌత్సు ని చరిత మ్ము నిట్లు. కైపున దానున్
  తా త్సా రము గా. నొకపరి
  "కౌ త్సు న కుం దక్షుండు గడు మేల్సే సెన్ "

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కందం
  ఉత్సవపు ధర్మకర్తగఁ
  దత్సభ ప్రవచనమొసంగ దక్షునిఁ గనవే?
  యుత్సుక చన వాగె నిటులఁ
  "గౌత్సునకుం దక్షకుండు గడు మేల్సేసెన్"

  ఉత్పలమాల
  ఉత్సవ ధర్మకర్తనని యొప్పక యేరిఁ బురాణసార సం
  పత్సముపేత మృగ్యుని నభాగ్యుని దెచ్చి ప్రసంగమందువే?
  యుత్సుక తో వినంగఁ జన యోగ్యతఁ గంటిని వాని కూతలన్
  గౌత్సున కెంతొ మేల్గలుఁగఁగా నొనరించెను తక్షకుండహో!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఉత్సాహముతో వినిశ్రీ
  వత్సుండడిగెతమితోడవడిగా గురువున్
  వాత్సల్యముతోనెవ్విధి
  కౌత్సునకున్ దక్షకుండుకడుమేల్చేసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. వత్సా! వినుమనియొకడ
  త్యుత్సాహంబునపలికెగయుద్యమమందున్
  సత్సంగతివిడువు,మనియు
  కౌత్సునకు న్తక్షకుండుకడుమేల్జే ెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెెసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఉత్సుకతన్ చెలంగి తనయుంగని మద్యపు మత్తునందనెన్
  కౌత్సుని దివ్యమౌ చరిత కమ్రముగా వినిపింతునీకు నేఁ
  మత్సుత సక్తిగా వినుము మాన్యుఁడు కద్రువ నందనుండు దా
  కౌత్సున కెంతొ మేల్గలుఁగఁగా నొనరించెను తక్షకుండహో

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కౌత్సుకచరితమునెరుగగ
  నుత్సాహంబున పఠించి యుద్వేగమునన్
  సత్సారుడుచెప్పెనకట
  కౌత్సునకుం దక్షకుండు గడు మేల్సేసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. తత్సమునెంచితామదినితావునుదప్పుచుమానసంబునన్
  కుత్సితబుద్ధితోడనటగుంభనతస్కరుడాయెసర్పమున్
  ఉత్సుకభావదీప్తికలితోజ్వలకర్తయుదంకుడాయెగా
  కౌత్సునకెంతొమేల్గలుగంగానొనరిచెనుతక్షకుండహో

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఉత్సాహ మేల నిట్లనఁ
  గౌత్సుకుఁడే కశ్యపుండు కాకోదరమే
  కుత్సాహీన ప్రాణియె
  కౌత్సునకుం దక్షకుండు గడు మేల్సేసెన్

  హృత్సుమ మందఁ దృప్తి నిడె నెంతయొ విత్తము సద్గుణైక రా
  జత్సకలావనీ ధవునిఁ జంపఁ బరీక్షుతు శాప తప్తుఁ గా
  ర్యోత్సుకుఁ డప్డు కశ్యపున కున్నత మంత్ర విరాజి కిద్ధ ని
  ష్కౌత్సున కెంతొ మేల్గలుఁగఁగా నొనరించెను దక్షకుం డహో

  రిప్లయితొలగించండి
 12. సత్సాంగత్యము జేయడు
  సత్సాహిత్యమ్మెరుగని శఠుడాతండే
  వత్సునితో చెప్పెనిటుల
  కౌత్సునకుం దక్షకుండు గడు మేల్సేసెన్.


  మత్సుతుడేడ్చుచుండెనని మాన్పగ నెంచుచు నిర్వివేకియౌ
  మత్సతి చెప్పసాగెను కుమారుని గైకొని యంక పీఠమున్
  సత్సభలోన విన్నకథ సంభ్రమమందున తొట్రుపాటుతో
  కౌత్సున కెంతొ మేల్గలుఁగఁగా నొనరించెను తక్షకుండహో.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఉ॥ కౌత్సుఁడు కర్మయోగి తగు గౌరవ మన్ననలన్ గురోత్తమున్
  వత్సలతన్ గనెన్ వినిన వారలు మెచ్చఁగఁ దక్షకుండటుల్
  మత్సర మేదిలేకనొక మౌనిది శాపముఁ దీర్చె నెట్టులన్
  గౌత్సున కెంతొ మేల్గలుఁగఁగా నొనరించెను తక్షకుండహో

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఉ.

  ఉత్సవ మూర్తి నంచు చరితోత్సవ శిష్యుడు జ్ఞానహీనుడై
  కౌత్సుని నామమున్ బలికె కశ్యప నామము మర్చి బోవగా
  *కౌత్సున కెంతొ మేల్గలుఁగఁగా నొనరించెను తక్షకుం డహో!"*
  వత్స! యిదెద్దియో! యనృత వాక్యముగా గురు బోధ జెప్పెడిన్.

  రిప్లయితొలగించండి