19, మార్చి 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4371

20-3-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భీముఁడు పార్వతిన్ వలచి పెండిలియాడెను మెచ్చ దేవతల్”
(లేదా...)
“భీముఁడు పార్వతిని మెచ్చి పెండ్లాడెఁ గదా”
(ఆముదాల మురళి గారి శతావధానంలో మాలేపట్టు పురుషోత్తమాచారి గారి సమస్య)

38 కామెంట్‌లు:

 1. సోముని శిరసున నాగుని
  దామముగ ధరించి యున్న తాపసి పయినన్
  కాముడు విరిశిఖి విడ , నా
  భీముఁడు పార్వతిని మెచ్చి, పెండ్లాడెఁ గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కాముని పదును శరమ్ముల
  వాముని హృదయము చలించి వ్యాకులమాయెన్
  ప్రేమయెపొంగిపొరలగా
  భీముఁడు పార్వతిని మెచ్చి పెండ్లాడెఁ గదా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. భామిని గౌరి శంకరుని భర్తగనొందెడి దీక్షబూనగా
   తామొక యుక్తితో సురలు తామరతూపరినంపినంతటన్
   కాముని కంకపత్రముల కందిన డెందము చంచలించగా
   భీముఁడు పార్వతిన్ వలచి పెండిలియాడెను మెచ్చ దేవతల్

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 3. ఉత్పలమాల
  నోములతో నపర్ణగ వినూత్న విధంబుగ సేవఁజేసినన్
  భామను గాంచఁబోడనుచు వాసవుఁడాది సురాళి వేడగన్
  కాముడు పుష్పబాణములఁ గ్రమ్మఁగఁ గాల్చియు యోగి త్ర్యక్షుడన్
  భీముఁడు పార్వతిన్ వలచి పెండిలియాడెను మెచ్చ దేవతల్

  కందం
  నోముల నపర్ణగ గొలువ
  భామను గనడంచుఁ జెలఁగ పంచాస్త్రములన్
  గాముని దహించి హరుడన్
  భీముఁడు పార్వతిని మెచ్చి పెండ్లాడెఁ గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. క్రమాలంకారంలో ---
  కామి హి డంబి పతి యెవ రు?
  నీమముతో జపము సలిపి నెగ్గ గ శివుడే
  లేమ కు పతి యయ్యె నెటుల?
  భీముడు :: పార్వతిని మెచ్చి పెండ్లాడె గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కాముకి యా హిడంబి గజ గామి వరించెను
  వాయు పుత్రునిన్
  ఆమెను బెండ్లి యాడె తన యమ్మ యను
  జ్ఞను బొంది వెంటనే
  భీముడు, పార్వతిన్ వలచి పెండిలియాడెను
  మెచ్చ దేవతల్
  వాముడు శైల వాసుడును, వారిజ నేత్రి ము
  దంబుజెందగా.

  రిప్లయితొలగించండి

 6. క్షేమమొసంగువాడు శశిశేఖరు డాతడు విశ్వనాథుడే
  కాముని బూదిసేసి కరకంఠుడు కంటకుడైన తారకున్
  నామమడంచు ధీరుడగు నాకునికై త్రిపురాంతకుండెయౌ
  భీముఁడు పార్వతిన్ వలచి పెండిలియాడెను మెచ్చ దేవతల్.


  కామారి పురహరుడు త్రి
  ధాముడు వసుధారథుండు దహనాంబకుడా
  వాముడు త్రిపురాంతకుడా
  భీముఁడు పార్వతిని మెచ్చి పెండ్లాడెఁ గదా.

  రిప్లయితొలగించండి

 7. కాముకుడౌ సింహబలుని
  భీమరమందెవడు జంపె, వృషభధ్వజడే
  భామను జేగొనె ననగన్
  భీముడు, పార్వతిని మెచ్చి పెండ్లాడెఁ గదా!


  భీమరమందు కీచకుని పీచమడంచిన వీరుడెవ్వడో?
  కాముని బూదిసేసి కరకంఠుడు దేవతలెల్ల వేడగా
  నే మగువన్ వరించె వచియించుమటంచన చెప్పె శిష్యుడే
  భీముఁడు, పార్వతిన్ వలచి పెండిలియాడెను మెచ్చ దేవతల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కాముఁడు పూశరమ్ముఁ గొని కల్మషకంఠుని గాసిఁబెట్ట నా
  సోముని చిచ్చుకంటి సెగ సోకఁగ మారుడు భస్మమయ్యె సం
  క్షేమముఁ గోరి వేల్పులకు చిన్మయమూర్తి శుభంకరుండునౌ
  భీముఁడు పార్వతిన్ వలచి పెండిలియాడెను మెచ్చ దేవతల్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కాముని గోరఁగ వేల్పులు
  సోముని పై పూశరమ్ము సోకఁగ జేసెన్
  కాముడు భస్మంబాయెను
  భీముఁడు పార్వతిని మెచ్చి పెండ్లాడెఁ గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 10. నేమముతోతపమ్మునటనిశ్చలచిత్తముతోడచేయనా
  కాముడుభంగపర్పగనుకాల్చెనుమూడవకంటితోవడిన్
  భామయుగాంచుచాహరుని భక్తి ప్రపత్తులకోరభర్తగా
  భీముడు పార్వతిన్ వలచి పెండిలి యాడెను మెచ్చదేవతల్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఆమ నిసొగసులకాదని
  కామునిబంధముమనసునకాంచనివాడై
  ధీమంతుడుతపోరణమున
  భీముడు పార్వతినిమెచ్చిపెండ్లాడెగదా ,

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ఆమనిరాకజూచియతడద్భుతమంచునులొంగడేగదా
  సోమునిసోయగంబులనుశోధనసేయడురక్తిలేక
  యున్
  భూమినినెల్లనారలనుబ్రోచుతపోధనుండునౌ
  భీముఁడుపార్వతిన్వలచిపెండిలియాడెనుమెచ్చదేవతల్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఏమఱి యన్నను సందియ
  మేమియు లే దిందు సుంత యేనియు సత్యం
  బీ మాట కాదనఁ గలమె
  భీముఁడు పార్వతిని మెచ్చి పెండ్లాడెఁ గదా

  భీముఁ డనంగ శంకరుఁడు భీకర తాండవ మాచరించు ని
  త్యామర సేవితుండు త్రిపురాంతకుఁ డంతక దర్ప హంతయున్
  భీమపుఁ దత్తపో నిరతి ప్రీతి నొసంగ గణించి దీక్షనున్
  భీముఁడు పార్వతిన్ వలచి పెండిలియాడెను మెచ్చ దేవతల్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. పాములు గిరగిరఁ దిరుగగఁ
  గామునిబాణమ్ము లైదు కాయము సోకన్
  సోముఁడు చిహ్నము గాగల
  భీముఁడు పార్వతిని మెచ్చి పెండ్లాడెఁ గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 15. సోముఁడు చిహ్నమై శిరము శోభిలు చుండగ పాపఱేడులున్
  మోమును దాకుచుం దిరుగ మోమున కన్నున ముగ్ధ రూపుఁడై
  భీముఁడు పార్వతిన్ వలచి పెండిలియాడెను మెచ్చ దేవతల్
  భీముని భక్తితో కొలువ పేర్మిని మోక్షము నొందురందరున్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కం.
  క్షేమము గూర్చగ జగతికి
  గాముడు వదలిన శరములు కదలించనెదన్,
  నీమములన్నియు వీడుచు
  భీముఁడు పార్వతిని మెచ్చి పెండ్లాడెఁ గదా

  ఉ.మా.
  క్షేమము నెంచి లోకముల శీఘ్రము లక్ష్యము చేరినట్టి, యా
  కాముని బాణముల్దగిలి కందగ డెందము నాగ్రహించి,తా
  నీమములన్ని వీడగను నెయ్యపురేని గనంగ గాల్చుచున్
  *భీముఁడు పార్వతిన్ వలచి పెండిలియాడెను మెచ్చ దేవతల్*

  రిప్లయితొలగించండి

 17. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.

  కాముడు శరములు విసరగ
  సోముడు కనుతెఱచినెదుట చూచిన నెలతన్
  తా మోహావేశముతో
  భీముడు పార్వతిని మెచ్చి పెండ్లాడెఁ గదా!

  రిప్లయితొలగించండి