14, మే 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4764

15-5-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కవికంటెను మేలు గాదె గాడిద భువిలో”
(లేదా...)
“కవికంటెన్ గడు మేలు గార్ధభము సత్కావ్యమ్ములన్ వ్రాయఁగన్”

40 కామెంట్‌లు:

 1. కువలయమందుననొక్కడు
  సవినయసంధతమనసునసైచడుకవితన్
  భవితనుగనగాలేకను
  కవికంటెనుమేలుగాదెగాడిదభువిలో

  రిప్లయితొలగించండి
 2. భవితన్గాంచుచుభవ్యవాక్కులనుతాపాలించులోకంబునున్
  భువిలోరాజుగభావజాలమునతాబోధించుసత్యంబునున్
  యువతల్మెచ్చనివస్తురూపమదిచేయూతల్గనన్డెన్నడున్
  కవికంటెన్గడుమేలుగార్దబముసత్కావ్యంబులన్వ్రాయగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కందం
  సవనముగా నిలుదీర్చుచుఁ
  గవనమ్మున్ బోతఁ బోసి కావ్యములల్లన్
  శివ! 'బరువుమోయ గుడ్డిగ'
  కవికంటెను మేలు గాదె 'గాడిద భువిలో' !


  మత్తేభవిక్రీడితము
  సవనమ్మంచన నింటి భాధ్యతలతో సాగించి యుద్యోగమున్
  కవనమ్మెంచి ప్రవృత్తిగన్మెరయుచున్ గావ్యాలసృష్టింపఁగన్
  శివ! భారమ్ముల మోయఁ గుడ్డిగను దూషింపంగ నేరీతిగన్
  కవికంటెన్ గడు మేలు గార్ధభము సత్కావ్యమ్ములన్ వ్రాయఁగన్?

  రిప్లయితొలగించండి

 4. ఎవరికి మేలొనగూర్చని
  కవితల నేవ్రాసి యవియె కావ్యము లను కా
  కవిని గని పలికె నొక్కడు
  కవికంటెను మేలు గాదె గాడిద భువిలో


  భువిలో కీర్తిని బొందవచ్చుననుచున్ మూర్ఖుండు తా భూరిగా
  కవితల్ వ్రాయగనేమి పుష్కలముగన్ గాంచంగ లేమందులో
  జవసత్త్వమ్ముల నెంచిచూడ నవి నిస్సారమ్ములే యట్టి కా
  కవికంటెన్ గడు మేలు గార్ధభము సత్కావ్యమ్ములన్ వ్రాయఁగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కం॥ భువినిఁ బరుల హితముఁ గనఁగఁ
  గవికంటెను మేలు గాదె, గాడిద భువిలో
  న వెడఁగు మూర్ఖుల తోడ న
  నవరతమును బోల్చఁ బడును నచ్చదెవరికిన్

  మ॥ చవి లేకుండఁగఁ జిచ్చువెట్టఁగఁ గుసంస్కారమ్ముతో జాతి యం
  చు వివేకంబును గాంచకన్ రచనలన్ క్షుద్రుండు జేయంగ నా
  కవికంటెన్ గడు మేలు గార్ధభము, సత్కావ్యమ్ములన్ వ్రాయఁగన్
  కవి మాన్యుండగు భూరికీర్తి యును సాకారంబునౌ ధాత్రిలో

  రిప్లయితొలగించండి
 6. వివరముగ వ్రాయ గలనను
  పొవరు బలిసి నిరవధికము బూతుల తోడన్
  కవితలు రచించ మొదలిడు
  కవికంటెను మేలు గాదె గాడిద భువిలో

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కందం
  చెవులను రిక్కించి వినుము,
  కవి కంటెను మేలుగాదె గాడిద భువిలో
  కవులొప్పని పలుకది, సరి
  రవిగాంచని చోటును కవి రమ్యముగ కనున్.

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. చవి లేని కవిత లల్లుచు
  యువతను చెడు ప o గ జూచు యుద్దే శ ముతో
  నవతను జాటగ బూనెడు
  కవి కంటెను మేలు గాదె గాడిద భువి లో

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "జూచు నుద్దేశముతో" అనండి.

   తొలగించండి
 9. వివరాలస్పష్టంబై
  నవకరమై తోచుచుండు వ్యర్థపు రచనల్
  చవిపుట్టని రీతిఁ బలుకు
  కవికంటెను మేలు గాదె గాడిద భువలో

  కవిగా పేరు గడించి వ్రాసెనతడే కావ్యమ్ములన్ బెంపునన్
  కవి నిందించెను గార్ధభమ్మని సుతున్ గాలాంతకుండౌ బుధున్
  యువకుండౌ తనయుండు పల్కెనట తానుత్సాహముప్పొంగగా
  'కవికంటెన్ గడు మేలు గార్ధభము సత్కావ్యమ్ములన్ వ్రాయఁగన్'

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కవులున్ లెక్కకు మిక్కిలై యిక నసంఖ్యాకంబులౌ పొత్తముల్
  చవిసారంబులు లేని పంక్తులయినన్ చప్పట్లె కోరట్లు నో
  కవి శ్రేష్ఠుండు సమీక్ష చేయగను వ్యాఖ్యానంబు యిట్లుండె నీ
  కవికంటెన్ గడు మేలు గార్ధభము సత్కావ్యంమ్ములన్ వ్రాయగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కవితా సాగర మథనము
  ప్రవిమలమగు కావ్యసుధను బడయుటకొరకై
  కవులొనరింతురు, కల్కపు
  కవికంటెను మేలు గాదె గాడిద భువిలో

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కం:చవి గల కావ్యము లెన్నియొ
  కవి ననుకొని వ్రాయ, నమ్మగా కొన రెవ, ర
  య్యవి యూరక నిడ చదువరు
  కవికంటెను మేలు గాదె గాడిద భువిలో”

  రిప్లయితొలగించండి
 13. మ:స్తవనీయమ్మగు శైలి, గొప్ప ఇతివృత్తమ్మున్, సమాజస్పృహన్,
  నవనీతోపమ భాష గూడి వెలుగన్ నా కావ్య మద్దాని లో
  చవులన్ దెల్పక "నీ వధానముల బల్ సాగించుమం"చందురే!
  కవికంటెన్ గడు మేలు గార్ధభము సత్కావ్యమ్ములన్ వ్రాయఁగన్”
  (అవధానం గొప్పదే కానీ ఒక మంచి సామాజికస్పృహ కలిగిన అందమైన కావ్యం వ్రాస్తే దాని పై ఏ అభిప్రాయం చెప్పక అవధానాలు చెయ్యి అని మాత్రమే ప్రోత్సహించే ధోరణి పై ఒక కవి యొక్క అసంతృప్తి. )

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కవితల్ కావ్యములన్ రచించుఁ గవికిన్ కర్తవ్యమీ సంఘపుం
  భవితవ్యమ్మును తీర్చిదిద్దుటయెనీ భవ్యంపు నాదర్శమున్
  కవి పాటించక నిచ్చవచ్చినటులుద్గ్రంధంబులన్ వ్రాసినన్
  కవికంటెన్ గడు మేలు గార్ధభము సత్కావ్యమ్ములన్ వ్రాయఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. భువి కవులెందరొ చక్కని
  కవితలు పద్యములు వ్రాసి ఘన గౌరవముల్
  కరముగ బొందిరి కద యే
  కవికంటెను మేలు గాదె గాడిద భువిలో”

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కవినని గొప్పలు సెప్పుచు
  నవగతమేకానిరచన యశ్లీలముతో
  నవకవనమనుచుఁబలికెడు
  కవికంటెను మేలు గాదె గాడిద భువిలో”

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కవితలు కోకొల్లలు కూ
  డు వెట్టునే గుడ్డ లిడునె డుల్లునె దుడ్డుల్
  కవివర విత్తార్జనమున
  కవి కంటెను మేలు గాదె గాడిద భువిలో


  అవనీ నాథులు ప్రోత్సహింపగను హర్షాత్ముండు లీలన్ నితాం
  త వివేకమ్మునఁ బండితోత్తముఁడు నిద్రా హీనుఁడై నిత్యముం
  బవలున్ రేలును, గావ్య సంచయ మహా భారమ్ము నూనంగ నా
  కవి కంటెన్ గడు మేలు గార్ధభము, సత్కావ్యమ్ములన్ వ్రాయఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కవినే నంచును గొప్పగాఁ బలికి యేకావ్యంబు లేనట్టి యా
  కవికంటెన్ గడు మేలు గార్ధభము సత్కావ్యమ్ములన్ వ్రాయఁగన్
  కవనంబన్నది వ్రాయవీలగును నక్కాశీశు నాశీస్సులన్
  బవలున్ రాత్రులు బార్వతీ విభుని బోప్రార్ధించుమోక్షంబుకై

  రిప్లయితొలగించండి

 19. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  హనుమకొండ.

  భవితకు నుపయోగ మనుచు
  నవ రీతిని బూతు వ్రాయ నలుగురు రోయన్
  అవివేకముతో పలుకు కు
  కవి కంటెను మేలు గాదె గాడిద భువిలో.

  రిప్లయితొలగించండి