26, మే 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4775

27-5-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విద్యుల్లత లాకసమున వెలుఁగు స్థిరముగన్”
(లేదా...)
“విద్యుద్వల్లరు లభ్రవీథి స్థిరమై వెల్గొందుచుండున్ సదా”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

40 కామెంట్‌లు:

 1. రిప్లయిలు
  1. కందం
   సద్యశ దృశ్యగ్రాహకు
   డుద్యోగి గ్రహింపఁ బేటి నుత్సాహముగా
   నాద్యంతము సిత్రములన్
   విద్యుల్లత లాకసమున వెలుఁగు స్థిరముగన్

   శార్దూలవిక్రీడితము
   హృద్యమ్మౌ పలు చిత్రముల్వెలయఁగా నెంతెంత శోధించెనో!
   యాద్యంతమ్మును నింగిలో మెరయ ఛాయాగ్రాహకుండౌచుఁ దా
   నుద్యోగమ్ముగఁ బేటినందు గొనఁగా నుత్సాహియై చిత్రణన్
   విద్యుద్వల్లరు లభ్రవీథి స్థిరమై వెల్గొందుచుండున్ సదా!

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 2. విద్యలనగ్రేసరులై
  సద్యోవిలసితపరిణతిసాధనతోడన్
  ఖద్యోతంబునతారలు
  విద్యుల్లతలాకసమునవెలుగుస్థిరముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పద్యాలెంచనివారుగానిలచిరేవాదంబునవ్యత్వమే
  గద్యంబెంచిరికావ్యకల్పనకుసంఘాతంబులేదంచునున్
  హృద్యంబైఁజనెభావవీచికలుగ్రాహంబుల్ప్రజారంజనన్
  విద్యుద్వల్లరులభ్రవీధిస్థిరమైవెల్గొందుచుండున్సదా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'హృద్యంబై' తరువాత అరసున్న రాదు. 'గ్రాహంబు' ?

   తొలగించండి
 4. చోద్యముగ జరుగుచుండును
  పద్యము వ్రాయ మొదలిడగ పండితునింటన్
  సద్యము పయికెత్తి కనగ
  విద్యుల్లత లాకసమున వెలుఁగు స్థిరముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ఆద్యులు వచించి రిట్టుల
  హృద్యంబౌ యశము నంది యిలలో ధృవుడే
  యుద్యోదించును, కాదుర
  విద్యుల్లత , లాకసమున వెలుఁగు స్థిరముగన్,


  విద్యావంతుడు కాకపోయినను తా బింకమ్ముతో కానలో
  నాద్యంతమ్ములు లేనిచేతనుని ప్రత్యక్షమ్ముగా గాంచి తా
  హృద్యమ్మౌ ఘనకీర్తితో ధృవుడు బర్సిస్సందు, కాకుండగా
  విద్యుద్వల్లరు లభ్రవీథి , స్థిరమై వెల్గొందుచుండున్ సదా

  రిప్లయితొలగించండి
 6. రిప్లయిలు
  1. కం॥ విద్యాలబ్ధత నొందుచు
   విద్యా దానము జనులకు భేదముఁ గనకన్
   హృద్యంబుగ సేయ యశపు
   విద్యుల్లత లాకసమున వెలుఁగు స్థిరముగన్

   శా॥ విద్యుద్వల్లరు లభ్రవీది స్థిరమై వెల్గొందుచుండున్ సదా
   విద్యాలబ్ధత నొంది జ్ఞానమునటుల్ భేదమ్మునే యెంచకన్
   హృద్యంబౌ పగిదిన్ జనాళికి సదా హేలాయ మానంబుగన్
   విద్యాదానముఁ జేయ మోదముగ సంవేదంబుతోఁ గూర్మినిన్

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 7. ఉద్యోగముకై వెదకుచు
  మధ్యాహ్నపుటెండలోన మాడుచునుండన్
  ఉద్యానవనంబగుపడ
  విద్యుల్లత లాకసమున వెలుఁగు స్థిరముగన్


  వాద్యములు మ్రోగు హృదిని స
  హాధ్యాయిని యొక చిరుదరహాసం బిడినన్
  విద్యార్థికి యుల్లంబున
  విద్యుల్లత లాకసమున వెలుఁగు స్థిరముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటి కందంలో 'ఉద్యోగమునకు వెదకుచు' అనండి.
   రెండవ కందంలో 'విద్యార్థికి నుల్లంబున' అనండి.

   తొలగించండి
 8. హృద్యముగా శ్రీనాథుడు
  పద్య రచన సల్పెను కవి భట్టారకుడై
  పద్యపు రుచి దివికరుగగ
  విద్యుల్లత లాకసమున వెలుఁగు స్థిరముగన్

  హృద్యంబౌ పలు పద్యకావ్యములతో హెచ్చిల్లె శ్రీనాథుడే
  పద్యాలందున వెల్గులీను కవిగా స్వర్గంబునే చేరగా
  పద్యాలే తన ప్రౌఢిమన్ దెలుపగా ప్రాకాశ్యమున్ బొందగా
  విద్యుద్వల్లరు లభ్రవీథి స్థిరమై వెల్గొందుచుండున్ సదా

  రిప్లయితొలగించండి
 9. విద్యా వతి సతి పతిగని
  పద్యము నల్లంగ నొక్క పాదము నీయన్
  చోద్య ము గ దోచె. న త నికి
  విద్యు ల్ల త లాక స మున వెలుగు స్థి ర ము గన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. విద్యయు వినయంబు దయయు‌
  సద్యము జనులకు‌ సహాయ‌ సాధకుడౌచున్‌
  హృద్యము గలవారి యశపు
  విద్యుల్లత లాకసమున వెలుఁగు స్థిరముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. శా:సేద్యమ్ముల్ విడి తోట నెల్ల మలచెన్ శ్రీమంతు డై ఆర్జనా
  విద్యాసక్తిని రైతు హోటలుగ ,నే వీక్షంపగా నక్షి నై
  వేద్యమ్మౌ విధి,నా యలంకరణ లో విద్యుత్ప్రభల్ జేర్చెగా!
  విద్యుద్వల్లరు లభ్రవీథి స్థిరమై వెల్గొందుచుండున్ సదా”
  (రైతు తోట వదిలి దానిలో హోటల్ కట్టాడు. పైన కరెంట్ డెకొరేషన్ చేసాడు.ఆ కరెంట్ దీపాలను తీగల వరసలు ఎప్పుడూ వెలుగుతుంటాయి.)

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కం:విద్యుల్లత యస్థిరమే,
  హృద్యమ్ముగ కుంభవృష్టి నెన్నొ వరుసగా
  వాద్యము లై యురుము లలర
  విద్యుల్లత లాకసమున వెలుఁగు స్థిరముగన్”
  (ఒక మెరుపు తీగ అస్థిరమే కానీ కుంభవృష్టి లో ఒకదాని వెంట ఒకటి వస్తూ స్థిరం గా ఉంటాయి.)

  రిప్లయితొలగించండి
 14. విద్యాబుద్దులు నేరిచి
  సద్యశమును బొందినట్టి ఛాత్రుని యెదలో
  సద్యస్స్ఫూర్తిగనెన్నో
  విద్యుల్లత లాకసమున వెలుఁగు స్థిరముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. చోద్యము కాదిట్టు లనిన
  సద్యో౽స్థిరములు కడింది సకలార్య జ నా
  వేద్య మిది వింత యగు నన
  విద్యుల్లత లాకసమున వెలుఁగు స్థిరముగన్


  వేద్యం బెల్లర కియ్య దింపుగను నీ విశ్వంబు నందెన్నఁగా
  విద్యావేత్తలు నొల్ల కుండుదురె గాంభీర్యమ్మునన్ సుంత హృ
  ద్భే ద్యాభీలములై నిరంతరము ప్రావృట్కాల ఘస్రమ్ములన్
  విద్యుద్వల్లరు లభ్రవీథి స్థిరమై వెల్గొందుచుండున్ సదా

  రిప్లయితొలగించండి

 16. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  హనుమకొండ.

  విద్యా సంపద తోడను
  పద్యపు కావ్యము రచించె పదగుంభనతో
  హృద్యంబగు నా కవితా
  విద్యుల్లత లాకసమున వెలుగు స్థిరముగన్.

  రిప్లయితొలగించండి