23, మే 2024, గురువారం

సమస్య - 4772

24-5-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కుంతిసుతుఁడు వాలియె నలకూబరు గెల్చెన్”
(లేదా...)
“కుంతికిఁ బుట్టి వాలి నలకూబరు గెల్చె నలుండు సూడఁగన్”

31 కామెంట్‌లు:

 1. పతితో సతి:

  కందం
  సంతసమని సప్తాహము
  సంతును నాటకములాడ చక్కగ గొనిపోన్
  వింతగ కథలొల్కిరిటుల
  కుంతిసుతుఁడు వాలియె నలకూబరు గెల్చెన్!

  ఉత్పలమాల
  సంతుకు నాటకోత్సవము సక్కని జ్ఞానమొసంగి వేసవిన్
  సంతసమొందజేయునని సాగిరి మీరలు వారితోడుగన్
  వింతగనేర్చినట్టి మనపిల్లలు వల్కు పురాణగాథలన్
  కుంతికిఁ బుట్టి వాలి నలకూబరు గెల్చె నలుండు సూడఁగన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. వింతలువిడ్డూరంబులు
  సంతుకువచ్చినచదువులుసైఁచగలేమే
  వంతనుగూర్చెనునిటులన
  కుంతిసుతుఁడువాలియెనలకూబరుగెల్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సుంతయు నర్థము నెరుగక
  గంతులు వేయుచు ననేక కథలను నేర్వన్
  అంతిమమున వాడిటులనె
  కుంతిసుతుఁడు వాలియె నలకూబరు గెల్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. పంతమునాంజనేయుగనివాలముబట్టిపరాక్రమించెనే
  కాంతయకోరదెచ్చెసుగంథముపుష్పముచిద్విలాసుడై
  వింత, విరాటుకొల్వుననుపెచ్చుగభీముడువంటజేసెనే
  కుంతికిబుట్టివాలినలకూబరుగెల్చెనలుండుసూడగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. పొంతన లేని చదువు తో
  వింత జవాబు ల నొసంగు విద్యా ర్థి యిలన్
  వంత కలి గించగ నుడి వె
  కుంతి సుతు డు వాలియె నల కూబరు గెల్చె న్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ముంతెడు కలు త్రాగి యొకడు
  పొంతనలేకుండ పలికె మూర్ఖత్వముతో
  చెంతనగల చెలిమరితో
  కుంతిసుతుఁడు వాలియె నలకూబరు గెల్చెన్.


  ముంతెడు కల్లు కాశపడి మూర్ఖుల జేరుచు బానలోని యా
  సాంతము రప్ప గ్రోలుచనుసారకు లెల్లరు లందు తాను ధీ
  మంతుడ నంచు చెప్పుకొను మందుడు వాగుచు నుండె నిట్టులన్
  కుంతికిఁ బుట్టి వాలి నలకూబరు గెల్చె నలుండు సూడఁగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కం॥ కుంతి సుతులు పాండవులెగ
  వింతగ నేలను బలుకఁగ విహితముఁ గనకన్
  సొంత తెలివి తోడ నిటులఁ
  గుంతి సుతుఁడు వాలియె నలకూబరు గెల్చెన్

  ఉ॥కుంతికిఁ బుట్టి పాండవులు కూరిమి మీరఁగ ధర్మబద్ధులై
  యెంతయొ ఖ్యాతి నెక్కొనిరి యెవ్విధిఁ గాంచిన సజ్జనాకృతిన్
  బొంతన లేని రీతిగను మూర్ఖత హెచ్చఁగఁ బల్కరో యిటుల్
  “కుంతికి బుట్టి వాలి నలకూబరు గెల్చె నలుండు సూడఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.
   'పాండవులెగ' అనడం సాధువు కాదు.

   తొలగించండి
 8. పంతముతో తీసెనకట
  వింతగు యితివృత్తమనుచు విస్మృతిగల ని
  శ్చింతుడొక చలన చిత్రము
  కుంతిసుతుఁడు వాలియె నలకూబరు గెల్చెన్

  పంతము పట్టివీడడట పైకమపారము కల్గియుండగా
  వింతగు కల్పనాపటిమ విస్మృతి గల్గిన దర్శకుండు ని
  శ్చింతగ తీసెనో చలన చిత్రము నందితివృత్తముంగనన్
  గుంతికిఁ బుట్టి వాలి నలకూబరు గెల్చె నలుండు సూడఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ముంతన్గొనిదెచ్చి మదిర
  సాంతంబును ద్రావిమత్తు సంప్రాపించన్
  వింతగ తానిట్టులనెను
  కుంతిసుతుఁడు వాలియె నలకూబరు గెల్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. పంతముబూని స్నేహితులు బాగుగ మద్యముఁ గ్రోలి రంతటన్
  సాంతము మైకమందు బడి సర్వము విస్మృతినొంద నిర్వురున్
  వింతగ ప్రేలుచుండిరిటు విచ్చలు నోటికి వచ్చినట్లుగన్
  కుంతికిఁ బుట్టి వాలి నలకూబరు గెల్చె నలుండు సూడఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కం:వింతగ మారుతి వాలియె,
  కుంతిసుతుఁడు వాలియె? నలకూబరు గెల్చెన్
  సంతసమున వాల్మీకియె
  అంతటి సుందరు డనగనె హనుమ సొగసునన్
  (వాయుసుతుడైన హనుమ ఒక వాలి.అనగా తోక ఉన్న వాడు. భీముడూ వాయుసుతుడే కానీ ఆయనకి తోక లేదు.ఐతే హనుమంతుణ్ని వాల్మీకి మహాకవి సుందరకాండ లో సుందరుడు అన్నాడు కదా! కాబట్టి హనుమంతుడు అందం లో నలకూబరుణ్ని గెలిచాడు.అందాల పోటీ లో గెలిచినట్టు. )

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ఉ:వింతగ వాలియౌ హనుమ, భీముడు పావని వాలి కాడు గా
  కుంతికిఁ బుట్టి ! వాలి నలకూబరు గెల్చె నలుండు సూడఁగన్”
  చింతిలు నట్లు సుందరుగ చిత్రణ బొందగ రామగాథ లో
  సంతస మొంది యాదికవి చక్కని వాడను ప్రాఖ్య నిచ్చుటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పంతమ్ము నూని పల్కితి
  వింతియ కాని మ ఱెఱుంగవే నిజ మది యిం
  దెంతయొ మిత్రమ చెపుమా
  కుంతి సుతుఁడు వాలియె నలకూబరు గెల్చెన్

  కుంతియు వాలి యేడ నలకూబరుఁ డేడ నలండు నేడనో
  యంతము నాది మధ్యములు నన్నియు నెంచ నభూతకల్పనల్
  వింతగఁ బల్కిరిట్టు లవివేకము ప్రస్ఫుటమౌ విధమ్ముగం
  గుంతికిఁ బుట్టి వాలి నలకూబరు గెల్చె నలుండు సూడఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. పంతులి ప్రశ్నకు శిష్యుఁడు
  వింతగఁ దానిచ్చెని టులవెఱవడ చట్టుల్
  సంతసమొప్పఁగఁజెప్పుదు
  కుంతిసుతుఁడు వాలియె నలకూబరు గెల్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. పంతులు శిష్యునిన్బిలిచి ప్రశ్నను వేయగ నిట్లుసెప్పె సూ
  వింతగఁజెప్పెభో వినుడు వెర్రిదనంబును జాటి చెప్పగా
  గుంతికిఁ బుట్టి వాలి నలకూబరు గెల్చె నలుండు సూడఁగన్
  పొంతన లేనియాపలుకు పోకిరివానిగఁదీర్చిదిద్దెనే

  రిప్లయితొలగించండి