8, జులై 2024, సోమవారం

సమస్య - 4815

9-7-2024 (మంగళవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“విఱ్ఱవీఁగిన నాయకుల్ వీడినారు”

(లేదా...)

“విఱ్ఱవీఁగిన నాయకాళికి వీడుకోలు నొసంగిరే”

(కోటబొమ్మాళి శతావధాన సమస్య)

23 కామెంట్‌లు:

 1. రాజకీయమ్ముననునేడు రాజి పడని
  యధిక హాంకారమున నడ్చు నట్టివారు
  పతన మవ్వుట తప్పదు ప్రస్తుతంబు
  విర్ర వీగిన నాయకుల్ వీడినారు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. తేటగీతి
  ధరణి నధికారమన్నది స్థిరము కాదు
  ప్రజల బాగోగులన్ జూచు వరుసమారి
  యెదురు మాకింక లేదని యెగిరి పడుచు
  విఱ్ఱవీఁగిన నాయకుల్ వీడినారు

  మత్తకోకిల
  కఱ్ఱ పెత్తనమొక్కటే యధికారమంచును గర్వమై
  నిఱ్ఱనీల్గుచు నేలవీడుచు నింగి వైపుకు చూపులై
  వెఱ్ఱి బుఱ్ఱ ప్రజాళిదంచును వెక్కసమ్మగు వంచనన్
  విఱ్ఱవీఁగిన నాయకాళికి వీడుకోలు నొసంగిరే!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. వెఱ్ఱివారలుకౌరవాదులువేగవచ్చిరిహంగునన్
  కఱ్ఱిగాంచినయుద్ధమందునకావరంబునుఁజూపిరే
  కొఱ్ఱులేకనుజూచిలెక్కలుకూర్చెతాతయువెంటనే
  విఱ్ఱవీగిననాయకాళికివీడుకోలునొసంగిరే

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కఱ్ఱదెబ్బలు కొట్టబోవక, కాలిదన్నక యూళ్ళలో
  బుఱ్ఱబద్దలు కొట్టుకున్నను పూనకింతయు జాలియున్
  వెఱ్ఱిబాగుల పాలకాధము వేగపంపుట లక్ష్యమై
  విఱ్ఱవీఁగిన నాయకాళికి వీడుకోలు నొసంగిరే

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ఆలనుత్తరంబునగనిహంగుతోడ
  పట్టవచ్చిరియోధులుపవరమందు
  గుట్టుతెలిసినపార్థుడుగూర్చెభయము
  విఱ్ఱవీగిననాయకుల్వీఁగినారు

  రిప్లయితొలగించండి

 6. మా కెవండడ్డు వచ్చిన మట్టు పెట్టి
  యెదురనేది లేకుండగ నేలితిమని
  ధారుణిని సింహముల వంటి వారమనుచు
  విఱ్ఱవీఁగిన నాయకుల్ వీడినారు.  మర్రిమర్రిగ విత్తమిచ్చుచు మన్నురాడుల మేమెలే
  గొర్రెలే యిల లోకులెప్పుడు కొల్చుచుందురు మమ్ములన్
  వెర్రి లోకుల యోట్లుమాకిక వేతురంచును దల్చుచున్
  విఱ్ఱవీఁగిన నాయకాళికి వీడుకోలు నొసంగిరే.


  (ఱ కు ఱవడి రావడం లేదు కనుక ర్ర తో సరిఫెట్టాల్సి వచ్చింది)

  రిప్లయితొలగించండి
 7. రిప్లయిలు
  1. తే॥ తామె యధికుల మంచును దమకెదురును
   గనమటంచుఁ బాలనఁ జేయ గరువమడఁచ
   నెన్నికలనటు లోడించ నెన్నుకొనక
   విఱ్ఱవీగిన నాయకుల్ వీడినారు

   మత్త॥ వెఱ్ఱి చేష్టల రాజకీయము విద్య నేర్వని మూఢులే
   విఱ్ఱవీగుచుఁ జేయుచుండఁగ వేగ లేని జనాళియే
   యెఱ్ఱ చేయుచుఁ గన్నులన్ దమ యిచ్చఁ దెల్పుచు నోట్లతో
   విఱ్ఱవీఁగిన నాయకాళికి వీడుకోలు నొసంగిరే!

   తొలగించండి
 8. ఇచ్ఛ వచ్చిన రీతిగా నెగిరి పడుచు
  స్వార్థ పరులౌచు మెలగుచు పాలనంబు
  చేసి యధికార గర్వాన చెలగి మిగుల
  విఱ్ఱ వీ గిన నాయకుల్ వీడి నారు

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మన నెదిరి యుండలేరని మదము నొంది
  విఱ్ఱవీఁగిన నాయకుల్ వీడినారు
  తమకు తానమొసగినట్టి తట్టునుండి ,
  యెన్నికలలోన నోటమి యెదురుపడగ

  రిప్లయితొలగించండి
 10. తే.గీ.॥
  కఱ్ఱపెత్తనమొనరించి కష్టబెట్టి
  పాలితులపాలి దైత్యులై మెలఁగి కడకు
  ప్రజల తీర్పుకు తలయొగ్గి పాలనమును
  విఱ్ఱవీఁగిన నాయకుల్ వీడినారు

  మత్తకోకిల:
  కఱ్ఱపెత్తనమన్న నిష్టము కండకావరమెక్కువే
  వెర్రి తోడయి కన్నుగానక పేదసాదల నెత్తురున్
  జుఱ్ఱు ధూర్తుల పోతరమ్మును జూచి యెన్నికలందునన్
  విఱ్ఱవీఁగిన నాయకాళికి వీడుకోలు నొసంగిరే

  రిప్లయితొలగించండి
 11. వెఱ్ఱిచేష్టల పాలనన్ విసుగు చెంది
  బుఱ్ఱమీసము ద్రిప్పిన మూర్ఖులకిక
  గొఱ్ఱెదాటుగ జయమును గూర్చమనిరి
  విఱ్ఱవీఁగిన నాయకుల్ వీడినారు

  బుఱ్ఱమీసముఁ ద్రిప్పుచుండిన ముఖ్యనేతలు మూర్ఖులున్
  జిఱ్ఱుబుఱ్ఱున చిందులేయగఁ జెంగఁగొట్టిరి వారినే
  వెఱ్ఱిచేష్టలు చాలుచాలని విప్పిచెప్పిన రీతినిన్
  విఱ్ఱవీఁగిన నాయకాళికి వీడుకోలు నొసంగిరే

  రిప్లయితొలగించండి
 12. మాట నమ్మి వేయజనులు వోటునపుడు
  విజయ మందినతరువాయి విఱ్ఱ వీగి
  మరల వోటునడుగ రాగ మరలిరెల్ల
  *“విఱ్ఱవీఁగిన నాయకుల్ వీడినారు”*


  వెర్రివారలువీరటంచును వేయగానిక వేషముల్
  వెర్రివారినిచేసిరిప్పుడు వేచివేటును వేయుచున్
  బుర్రతోడనుతీరుగానట బుద్ధి వాడిగచెప్పగన్
  *“విఱ్ఱవీఁగిన నాయకాళికి వీడుకోలు నొసంగిరే”*

  రిప్లయితొలగించండి
 13. దాఁచి పెట్టిన సొమ్ము లంతమ్ము లయ్యెఁ
  జేరఁ దీసిన వారలే దూర మైరి
  నాది నా దనుకొన్నది యేది నిలుచు
  విఱ్ఱవీఁగిన నాయకుల్ వీడినారు


  వెఱ్ఱు లంచును నూఱకుండునె వేల్పు టింగల మక్కటా
  చుఱ్ఱు మంచును గాల కుండునె చూచి దాఁకఁగ నిప్పునే
  కుఱ్ఱ లంచును లోకు లెల్లరు కుల్క నిత్యము మిక్కిలిన్
  విఱ్ఱవీఁగిన నాయకాళికి వీడుకోలు నొసంగిరే

  రిప్లయితొలగించండి
 14. తే.గీ:కల్ల బొల్లి వాగ్దానాలు కలసి రాక
  యోడ, రాజకీయమొక అయోమయమని
  విఱ్ఱవీఁగిన నాయకుల్ వీడి ,నారు
  మడుల జూడగ పల్లెకు మరలినారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. మ.కో: "బుర్ర లేని మగండు వీడని" పోతివే వదిలించుకన్?
  బర్రె పాల నొసంగ లేదని పార ద్రోలితివే? సుతుల్
  వెర్రిమొర్రిగ నేడిపింపగ వీడినావె? జనమ్ములున్
  విఱ్ఱవీఁగిన నాయకాళికి వీడుకోలు నొసంగిరే?

  రిప్లయితొలగించండి
 16. మంచి చెడ్దల నెఱుఁగక మదము తోడ
  నిష్టమగురీతి నితరుల నీసడించి
  నోటి దురుసున బూతులు మాటలాడి
  విఱ్ఱవీఁగిన నాయకుల్ వీడినారు”

  రిప్లయితొలగించండి
 17. బుఱ్ఱ లోపల గుంజు లేకను బోడిమాటలు సెప్పుచున్
  వెఱ్ఱీ చేష్టలఁదేలి యాడుచు వీడి సభ్యత బూతులే
  జఱ్ఱు జఱ్ఱున జాఱ చావడంతయుఁదిర్గగా
  విఱ్ఱవీఁగిన నాయకాళికి వీడుకోలు నొసంగిరే

  రిప్లయితొలగించండి

 18. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  హనుమకొండ.

  మాయమాటలు చెప్పి భ్రమ కలిగించ
  మాటలను నమ్మి జనమంత వోటు వేయ
  గద్దె నెక్కిన వారలు గర్వమంది
  లేరు మాకెవ్వరు నెదురు లేరటంచు
  విఱ్ఱవీగిన నాయకుల్ వీడినారు.

  రిప్లయితొలగించండి