13, నవంబర్ 2016, ఆదివారం

సమస్య - 2197 (విప్రుఁడు మద్యమాంసముల...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"విప్రుఁడు మద్యమాంసముల విందనగాఁ దల యూపి వచ్చెనే"
లేదా...
"ద్విజుఁడు మద్యమాంసమ్ముల విందుఁ గోరె"

84 కామెంట్‌లు:

 1. రిప్లయిలు
  1. వేద వేదాంగముల నన్ని వెదికి జూసి
   అంతరంగమ్మున నశాంతి చింత జేయ
   ముక్తి మార్గమ్మును మఱచి శక్తి గొలచి
   ద్విజుఁడు మద్యమాంసమ్ముల విందుఁ గోరె

   తొలగించండి
  2. శాస్త్రిగారు మీ పూరణ బాగుంది. "యంతరంగమ్మున" అనండి.
   సంధి లేని చోట స్వరంబుకంటెం బరంబయిన స్వరంబునకు యడాగమంబగు.
   ఆగమం బనఁగా వర్ణాధిక్యంబు.
   మా+అమ్మ = మాయమ్మ.
   మీ+ఇల్లు = మీయిల్లు.
   స్వరమనిన అచ్చు.

   తొలగించండి
  3. ధన్యవాదములు కామేశ్వర రావు గారు:

   బాల వ్యాకరణం సంధిపరిచ్ఛేదం లోని మూడవ సూత్రమునే యుల్లంఘించాను. ఓపికగా నా తప్పులు దిద్ది సవరిస్తున్నందుకు మీకు, శ్రీ శంకరయ్య గారికీ కృతజ్ఞతలు. పాఠాలు చెప్పడం ఎంత కష్టమో నాకు అనుభవం

   __/\__

   తొలగించండి


 2. ద్విజుఁడు మద్యమాంసమ్ముల విందుఁ గోరె
  కాల గతి మార భువిలోన గల కులమ్ము
  లెల్ల సమసిబోవ సమత లెస్స గాను
  వెల్లి విరిసె, జీవన "సమ" వేద మిదియె !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబి గారు మీ పూరణ చాలా బాగుంది. కనీసమిందులో కులమతములను మరచిపోయారు!

   తొలగించండి
 3. గురువు గారికి సుకవి మిత్రులు కామేశ్వర రావు గారికి నమస్కారములు

  నిన్నటి పూరణలు

  వారిధి లంఘించెనెవడు?

  శౌరియె శిశుపాలునెట్లు జంపె కనులతో
  గౌరిపతికాల్చె నెవరిని

  మారుతి చక్రాయుధమున మన్మథు జంపెన్

  వారిజనేత్ర సీతగన వారిధి దాటిన సాహసెవ్వడో?

  శౌరియె నూరుతప్పులను సైచుచు తా శిశుపాలునెట్లు సం

  హారము జేసె?నెవ్వడట యాత్మభవుండనగన్ ?
  జటాయువు
  న్నారఘురామవైరి దను జాగ్రణి చేసిన దేమి?తెల్పుమా!

  మారుతి , చక్రమున్ విడిచి, మన్మథు , జంపెను గ్రూరకర్ముడై

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. విరించి గారు నమస్సులు. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి.
   సైచుచు దా అనండి. ఆత్మభవుడునగ విష్ణువు. అంగజుడన మన్మథుడు.

   తొలగించండి
 4. డా.పిట్టా
  క్షిప్ర జగత్తులో విమల కీర్తుల లెక్కలు వేయలేము మో
  స ప్రభ హెచ్చె భౌతిక సుశాస్త్రపు శోధన పైని జీవికల్
  కుప్రథ సప్రథల్ గనవు కోరికలెల్లను దీర్చ జన్మ; స
  ద్విప్రుడు మద్య మాంసముల విందనగా దలయూపి వచ్చెనే!?


  రుజలు పెక్కులై యౌషధ రూఢి తగ్గ
  సుద్దముక్కల పొడిమాత్ర సుగతి గనునె?
  వైటమినులు చికిత్సలన్ వాసి గనగ
  ద్విజుడు మద్యమాంసమ్ముల విందు గోరె!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా.పిట్టా వారు మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి.
   మోసప్రభ సమాసము సరికాదు. మోసపు ప్రభ సాధువు. దోషప్రభ అనవచ్చును.

   తొలగించండి
 5. ఆమిషము మరి మధువుల నానకుండ
  కార్తికపుపూజలఁ జలిపి కరము తృప్తి
  తదుపరినెలలో జిహ్వ ముదమునొంద
  ద్విజుఁడు మద్యమాంసమ్ముల విందుఁ గోరె

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సత్యనారాయణ రెడ్డి గారు మీ పూరణ బాగుంది.
   మూడవ పాదములో గణదోషము. ముదమును బొంద అనిన సరిపోవును.
   తదుపరి నెల సమాసము దోషము.

   తొలగించండి
  2. కవివర్యులకు నమస్సులు. మూడవ పాదం ఇలామారిస్తే సరిపోతుందా- పిదప జిహ్వచాపల్యము మదిని తొలుచ

   తొలగించండి
 6. యుగము మారిన జనులకు నిగుడు పోదు
  తిండి దినుటకు నియమముల్ మెండు గాను
  పప్పు కూరలు చప్పిడి లొప్పు కొనక
  ద్విజుఁడు మద్య మాంసమ్ముల విందుఁ గోరె
  ---------------------------
  నిగుడు = నిక్కు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కీడు కలిగించునని విడ నాడ మనియె
  ద్విజుడు మద్య మాంసమ్ముల! విందు గోరె
  నెల్ల జనులు కూడి దినుచు నెయ్య మంద!
  భోగమిడు గాదె కార్తీక భోజనములు!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శ్రీధరరావు గారు మీ పూరణ బాగుంది. కార్తిక సాధువు. కార్తీక వ్యావహారికము.

   తొలగించండి
 8. శ్రీగురుభ్యోనమః

  సుప్రభతో వెలుంగు పరిశోధన జేయుచు వేదవిద్యలన్
  యా ప్రతిభా విశేషముల నందరకున్ తెలియంగ జేయు స
  ద్విప్రుఁడు, మద్యమాంసముల విందనగాఁ దల యూపి వచ్చెనే
  విప్రుడు కానివాడొకడు వేడుక జూచుచు జాతరందునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. సుప్రజ పెండ్లిగాగ తగుచోటుకు మిత్రుల జేర బిల్వగా
  విప్రులుగానివారు తగ వేడ్కను నిల్వుగ నూపగా తలల్
  విప్రకులమ్ము నాదనుచు పెద్దగ నడ్డముగానె చక్కగా
  విప్రుఁడు మద్యమాంసముల విందనగాఁ దల యూపి వచ్చెనే.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. నేటి తరము నందు బ్రాహ్మణే తరు లిల
  మద్య మాంసము లన్నియు మానివేసి
  శా క ములు దిను చుండగ శంక లేని
  ద్విజుడు మద్య మాంసమ్ముల విందు గోరె

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నయ్య నీ పూరణ బాగుంది.
   మొదటి పాదములో గణదోషము. తరమునందున అన్న సరి పోవును.

   తొలగించండి
 11. స్నేహ బృందమ్ము నా వెంట చేరి రాగ
  మీదు గృహమున నాతిథ్య మాదరమున
  స్వీకరింతు, మిత్రులకని వేరుగాను
  ద్విజుడు మద్య మాంసమ్ముల విందుఁగోరె

  రిప్లయితొలగించండి
 12. స్నేహ బృందమ్ము నా వెంట చేరి రాగ
  మీదు గృహమున నాతిథ్య మాదరమున
  స్వీకరింతు, మిత్రులకని వేరుగాను
  ద్విజుడు మద్య మాంసమ్ముల విందుఁగోరె

  రిప్లయితొలగించండి
 13. విప్రుడు మద్య మాంసముల విందనగా దల యూపి వచ్చెనే
  విప్రుడు నైననున్నతడు విందుగ మద్య మాంసమున్ గొనన్
  విప్ర కులంబున న్వెలిని వేయగ యుక్తము త క్ష ణంబు గా
  సుప్రజ !వింటివే యిదియ సూనృత వాక్యమునా దియే గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మాంసహారమునేగోరు మానవుండు
  జీవ హింసల నాపగ జేయ వ్రతము,
  వేద వేద్యుడనని బల్కు విబుధవరుడు
  ద్విజుఁడు మద్యమాంసమ్ముల విందుఁ గోరె!

  నిన్నటి నా పూరణ మూడవ పాదంలో దొర్లిన
  పొరపాటుకు చింతిస్తున్నాను దానిని క్రింద విధంగా
  సరిజేసేను
  "గౌరీశు డలుగ నేమయె"
  ధన్యవాదములు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కృష్ణారావు గారు మీ పూరణ బాగుంది.
   మాంసహారము అన మీ భావము తెలుప గలరు.
   నిన్నటి పూరణకు మీ సవరణ బాగుంది.

   తొలగించండి
 15. సృప్ర ముఖారవిందుడు విశేషపు టాగమ పండితుండు ని
  క్షుప్రకరాభిశోభితుడు కోవిదు డుత్తము డెల్ల విద్యలం
  జప్రము జేరి చూచి కలశమ్ముల నేర్పడ వీడి ఖిన్నుడై
  విప్రుఁడు మద్యమాంసముల విందనగాఁ దల యూపి వచ్చెనే

  [సృప్రము=చంద్రుఁడు; ఇక్షుప్రము= ఱెల్లు; ౘప్రము/ౘప్పరము= పందిరి, గుడారము]


  విజయ దుందుభు లని మ్రోగ వీర వరుడు
  సర్వ సైన్యాధిపతి భూరి సద్గుణుండు
  శత్రురాజ శార్దూల సుక్షత్రియుండు
  ద్విజుఁడు మద్యమాంసమ్ముల విందుఁ గోరె

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గురువర్యులు శ్రీ కామేశ్వరరావు గారికి, శ్రీ గుండు మధుసూధన్ గారికి హృదయపూర్వక వందనములు. ఆర్యా, మీ పద్యరచనా శైలి నాకు నారికేళపాకముగా గోచరించుచున్నది. ఏడెనిమిది మారులు చదివిన గాని అర్థము కావు.

   "విప్రుడు తెలియక పందిరి క్రింద నున్న ఆహారమును గాంచి ఖిన్నుడై వలదని తలనూపి వెనుతిరిగి వచ్చినాడు" ఆన్న మీ భావన మనోహరముగా నున్నది.
   అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. శ్రీపతి శాస్త్రి గారు నమస్సులు. ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
  3. సుకవి మిత్రులు కామేశ్వర రావు గారూ...నమస్సులు!

   నిజముగానే మీ పద్యశైలి నారికేళ పాకముగానే యున్నది. మీ మొదటి పూరణ నిసర్గ రమణీయమైన వర్ణనతో, నిగూఢమైన భావంతో అలరారుతోంది.

   మీ రెండవ పూరణలో ద్విజునకున్న నానార్థముల నాశ్రయించి క్షత్రియునిగా గ్రహించి, మనోహరమైన పూరణము చెప్పారు.

   అభినందనలు!

   సుకవులు శ్రీపతిశాస్త్రి గారూ...చాలా బాగా చెప్పారు. అభినందనలు... ధన్యవాదములు!

   తొలగించండి
  4. కవిపుంగవులు మధుసూదన్ గారు నమఃపూర్వక ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
  5. కవివర్యులు కామేశ్వర రావు గారి పద్యం పూర్తిగా అర్థంచేసు కోవాలంటే కొన్నిసార్లు నిఘంటువు సహాయం అవసరమౌతుంది.

   తొలగించండి

 16. జన్మమొక్కటి,ఆధ్యాత్మజన్మమొకటి,
  ద్వివిధ జన్మలుకలుగగ ద్విజులనబడె
  బ్రాహ్మ, క్షత్రియ, వైశ్యులు.బాహుజుడగు
  ద్విజుడు మద్య మాంసమ్ముల విందు గోరె


  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. తిమ్మాజీ రావు గారు మీ పూరణ బాగుంది.
   యాధ్యాత్మ అనండి. బ్రహ్మ క్షత్రియ

   తొలగించండి
  2. శ్రీ కామేశ్వర రావు గారికివందనములు
   మీ సూచన మేరకు సవరించిన పద్యము

   జన్మమొక్కటి,యాధ్యాత్మజన్మమొకటి,
   ద్వివిధ జన్మలుకలుగగ ద్విజులనబడె
   బ్రహ్మ, క్షత్రియ, వైశ్యులు.బాహుజుడగు
   ద్విజుడు మద్య మాంసమ్ముల విందు గోరె.

   తొలగించండి
 17. "విప్రుఁడు మద్యమాంసముల విందనగాఁ దల యూపి వచ్చెనే"

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఉ.కప్రపు వీడెమున్నమలు కాంత యొకత్తియ దారి వెంబడిన్
  క్షిప్రము నేగు చుండగను స్నేహితు రాలిని బిల్చి యిట్లనెన్
  సుప్రవరాఖ్యులన్నిచట చూచితివా సఖి ! యిదేమి చోద్యమో !
  "విప్రుఁడు మద్యమాంసముల విందనగాఁ దల యూపి వచ్చెనే"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు

  1. సవరణ: (మూడవ పాదము) : "చూచితివా సఖి! యేమి చోద్యమో!"

   తొలగించండి
  2. మనుజులకు దేవుని కెవడు మధ్యవర్తి?
   లంచ మీయక యేపని కొంచె మైన
   జేయ బూనని యధికారి చేసెనేమి?
   "ద్విజుఁడు ; మద్యమాంసమ్ముల విందుఁ గోరె"

   తొలగించండి
  3. జనార్దన రావు గారు మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి.
   ఒకత్తి గ్రామ్యము.

   తొలగించండి
  4. కామేశ్వర రావు గారు ! ధన్యవాదాలు !

   తొలగించండి
  5. "కాంత యొకర్తుక" లేదా "కాంత యొకావిడ" అనవచ్చనుకుంటాను.
   ఒకర్తుక : ఆంధ్ర వాచస్పత్యము (కొట్ర శ్యామలకామశాస్త్రి) 1953
   ఒకర్తుక : శబ్దరత్నాకరము (బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు) 1912
   (ఒకర్త, ఒకర్తి, ఒకర్తు, ఒకర్తుక, ఒకర్తె : ఆంధ్రశబ్దరత్నాకరము (చెలమచెర్ల రంగాచార్యులు) 1966 (ఒకర్త, ఒకర్తి, ఒకర్తు, ఒకర్తుక,
   ( ఒకర్తె : సీమపలుకువహి-అచ్చతెనుగుమాటలపేరుకూర్పు (ఆదిభట్ల నారాయణదాసు) 1967 )
   ఆవిడ : తెలుగు వ్యుత్పత్తి కోశం (ఆంధ్రవిశ్వకళాపరిషత్తు) 1978

   తొలగించండి
 19. అప్రతిమప్రభావమున నాత్మగృహంబున సేవకుండుగా
  క్షిప్రగతిన్ స్వకర్మములు చేయుచు నుండెడి వాని సర్వదా
  యప్రియ వాక్యదూరుడగు నాతని సంతత మాంసభక్షకున్
  విప్రుఁడు మద్యమాంసముల విందనగాఁ దల యూపి వచ్చెనే.

  ఆప్రియవాక్యభాషి యొక డందరి జేరుచు స్థైర్య శూన్యు డై
  యప్రతిమాన గర్వమున నచ్చట దూషణ జేయ నాతనిన్
  క్షిప్రగతిం బ్రశాంతునిగ చేయగ బూనుచు వానితోడ నా
  విప్రుఁడు మద్యమాంసముల విందనగాఁ దల యూపి వచ్చెనే.
  హ.వేం.స.నా.మూర్తి

  రిప్లయితొలగించండి
 20. తాను చెప్పిన కార్యంబు తడయకుండ
  చేసి యున్నట్టి వానిని జేర బిలిచి
  పల్కు మొసగెద నీకేమి వలయు ననిన
  ద్విజుడు; మద్య మాంసమ్ముల విందు గోరె

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మూర్తి గారు మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి.
   మొదటి పద్యములో సర్వదా అప్రియ అన్నప్పుడు సవర్ణదీర్ఘ సంధి రావలెను కదా.

   తొలగించండి
  2. ఆర్యా!
   నిజమేనండి, చూసుకో లేదు. సంతతం బప్రియ అని సవరిస్తున్నాను.

   తొలగించండి
 21. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  [అందఱి మ్రొక్కుల కోసం వేషం వేసిన మాయా బ్రాహ్మణుని జిహ్వచాపల్యము]

  అప్రియమైన శాకముల నన్నియు వీడియు నోరె యూరఁగా
  సుప్రియమైన నంజుడులు శోభిలుచుండెడి విందు కోసమై
  క్షిప్రముగాను భూసురుని కీర్తిఁ గొనం జను వేషగాఁడునౌ

  విప్రుఁడు "మద్యమాంసముల విం" దనఁగాఁ, దల యూఁపి వచ్చెనే!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కవిపుంగవులు మధుసూదన్ గారు చక్కటి పూరణనందించినారు.
   నాపూరణలను(నిన్నటిది కూడ) సమీక్షించ గోర్తాను.

   తొలగించండి
 22. గ్రామదేవత యెల్లమ్మ గావు ననుచు
  చేరిరందరుపూజలు జేయ, నెచట
  ద్విజుడు?మద్య మాంసమ్ముల విందుగోరె
  భక్తులెల్లరు తల్లిపై భారమేసి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శ్రీరామారావు గారు మీ పూరణ బాగుంది.
   గాచుననుచు; భారముంచి అనండి. వేసి సాధువు.

   తొలగించండి
 23. సుప్రతిభావిశేషమున శోభిలు నెల్లెడ సద్ద్విజుండు తా
  నీ ప్రజ కన్నివేళలను నీశ్వర సత్కృప గల్గునట్లుగా
  నప్రియ మంటకుండు నటు లంతట జూచెడు సద్వివేకి యే
  విప్రుఁడు మద్యమాంసముల విందనగాఁ దల యూపి వచ్చెనే?

  రిప్లయితొలగించండి
 24. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు

  పశ్చిమ దిశను బెంగాలు పరగణాన
  సంవసించుచు మర్యాద సరవి నుండి
  నన్ను జూడగా వచ్చిన నాటి రాత్రి
  ద్విజుడు మద్య మాంసమ్ముల విందు గోరె.

  రిప్లయితొలగించండి
 25. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు

  శాక పాకాల సుష్టైన సాద మెంచె
  ద్విజుడు; మద్య మాంసమ్ముల విందు గోరె
  పజ్జుడు; పొలుపున దమ యాప్త సచివుండు
  నాదరమ్మున నిచ్చెడి ఆమె తందు.

  (ఆమెత= విందు)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రాజారావు గారు మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి.
   మర్యాద సరవి సమాసము దోషము.

   తొలగించండి
 26. క్షిప్రము గ్రామదేవతను క్షేమముగోరుచు పూజ సేయగన్
  సుప్రియమద్యమాంస బలిసేవలు జేసి శీఘ్రమే
  నా ప్రజలే ,విశుద్ద గతినమ్మకు బోనమిచ్చి పిల్వగా
  విప్రుడు,మద్యమాంసముల విందనగా దలయూపి వచ్చెనే

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శ్రీరామరావు గారు మీ పూరణ బాగుంది.
   రెండు మూడు పాదములలో గణ దోషము.రెండవ పాదములో యతి భంగము.

   తొలగించండి
 27. హితుని శ్రాద్ధకర్మల విందు కేగె హితులు

  శాకముల్ గల యాహార శాలకరిగె

  విప్రుడు; మద్య మాంసమ్ముల విందు గోరె

  మరి యొకడు వాటిపై గల మమత తోడ.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. విప్రుడు...బదులు....ద్విజుడు...అని
  చదువ ప్రార్ధన.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. నాగేశ్వర రావు గారు మీపూరణ బాగుంది. పితృకర్మములలో చేయు భోజనమును విందనడము సమంజసము కాదేమో? అచట వడ్డించినవి తినెదరు గాని వారి కిష్టమైనవి యడగరు కదా.

   తొలగించండి
  2. కామేశ్వరరావు గారూ !
   ధన్యవాదములు.ఈ రోజులలో శ్రాద్ధకర్మలకు
   భోజనాలలో నాన్ వెజిటేరియన్ కూడ
   తప్పనిసరిగా ఉంటున్నది. ఎవరికీ ఇష్ట
   మైనది వారు తింటారు.దానిని దృష్టియందుంచు
   కొన్ని వ్రాశాను.

   తొలగించండి
  3. కామేశ్వరరావు గారూ !
   ధన్యవాదములు.ఈ రోజులలో శ్రాద్ధకర్మలకు
   భోజనాలలో నాన్ వెజిటేరియన్ కూడ
   తప్పనిసరిగా ఉంటున్నది. ఎవరికీ ఇష్ట
   మైనది వారు తింటారు.దానిని దృష్టియందుంచు
   కొన్ని వ్రాశాను.

   తొలగించండి
  4. ..... శ్రాద్ధకర్మలకు భోజనాలలో నాన్ వెజిటేరియన్ కూడ తప్పనిసరిగా ఉంటున్నది.....

   అవునా?

   కలివర్జ్యం అనే ప్రకరణంలో పరాశరస్మృతిలో అశ్వాలంభం గవాలంభం సన్యాసంచ పలలపైతృకం దేవరాశ్చసుతోత్త్పత్తిః .... అంటూ ఉన్నదని లోగడ ఒకరు చెప్పగా విన్నాను. కలిలో కొందరు రాజులు అశ్వమేథం చేసారని చరిత్రలో ఉన్నది. సన్యాసాశ్రమం అంటే కళ్ళయెదుటనే అనేకులున్నారు. దేవరన్యాయం చలామణీలో లేదని అనుకుంటాను. పలలపైతృకం విషయం‌ ఇక్కడి వ్యాఖ్యలో తెలుస్తున్నది.

   తొలగించండి
  5. శ్యామల రావు గారు నమస్కారములు. మీ యభిప్రాయమును నిగూఢముగనే యుంచారు.

   తొలగించండి
 29. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


  ఆ " ప్రభు " పె౦డ్లి నాడు , హితు ల౦దరు

  …………… బిల్వ , నిరాకరి౦చె స

  ద్విప్రుడు మద్యమా౦సముల వి౦దనగా |

  ………… దలయూపి వచ్చె - " నే

  నే ప్రథము౦డ " న౦చు ధరణీసుర

  ………… వేష విభూషి యొక్క | డా


  య ప్రథ లక్షణా హతుడు , యాప్య

  …..... గుణాత్ముడు బ్రాహ్మణు౦ డొకో !

  { ధరణీసుర వేష విభూషి = బ్రాహ్మణ వేషభూషణములు గలవాడు ;
  ప్రథ = కులశీలము వలన గలుగు కీర్తి ;
  అప్రథ లక్షణ + ఆహుతుడు = కులశీలవిహీనమౌ లక్షణములు గలవాడు ు ;
  యాప్య గుణాత్ముడు = నీచమగు గుణములు
  కలవాడు ; }

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గురుమూర్తి ఆచారి గారు మీ పూరణ చాలా బాగుంది.
   ప్రథ కు వ్యతిరేకము అపప్రథ అవుతుందికద. ఆహతుడనియా లేక ఆహూతుడనియా మీ భావన?

   తొలగించండి
 30. కోరుకొనబోడు సరిగాని కోరికలను
  ద్విజుడు; మద్య మాంసమ్ముల విందు గోరె
  ననుట నుచితంబు గాదు గాన, నిట పూర
  ణమ్మును సలుప నీక్రియ నాకు వలదు!  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శర్మగారు వలదంటూనే చక్కని పూరణ చేశారు.

   తొలగించండి
  2. విప్రుడె వాడు కాని మరి విప్ర కులంబుల కట్టుబాటులన్
   దా ప్రమదంబుతోడ విడి త్రాగుట నేర్చెను మద్యపానముల్
   సుప్రియమాయె వానికిని శూద్రుల భోజనమెల్ల నందుకే
   విప్రుడు మద్యమాంసముల విందనగా దలయూపి వచ్చెనే.

   తొలగించండి
 31. చప్రసి! నేను రాననుచు చస్తును బ్రత్కుచు పారిపోయె నా
  విప్రుఁడు మద్యమాంసముల విందనగాఁ ;...దల యూపి వచ్చెనే
  సుప్రభ తండ్రి కర్మమున శుభ్రపు నిష్ఠిత బ్రాహ్మణార్థమై
  సుప్రియ మాటకాదనక సుండల చారును జుర్రుజుర్రనన్

  రిప్లయితొలగించండి