28, నవంబర్ 2016, సోమవారం

సమస్య - 2212 (వనితయుఁ గవితయు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"వనితయుఁ గవితయు జనులను వంతలఁ బెట్టున్"
లేదా...
"వనితయుఁ గావ్యమున్ జనుల వంతలఁ బెట్టుట సత్యమే కదా"
(కవిశ్రీ సత్తిబాబు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

43 కామెంట్‌లు:

 1. మనమున నున్నది తెలుపమి
  కనగన్ మగువకు సహజము;కవనము వెసతో
  గన గలుగును రవి కననిది
  వనితయు గవితయు జనులను వంతల బెట్టున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. మనమున గల్గు దానినిల మానిను లెన్నడు దెల్ప బోరుగా
  కనుగొన శక్యమౌనె యది కంజుని కైనను నెన్నడేనియున్
  కనులకు గానకుండునది కావ్యము చప్పున జెప్పునే కదా!
  వనితయు కావ్యమున్ జనుల వంతల బెట్టుట సత్యమే కదా !

  రిప్లయితొలగించండి
 3. నిరాశ్రయా న శోభంతే పండితాః వనితాః లతాః


  ధన ధాన్యము లేని నరుడు
  వనితను కవితను వలచిన వాపోవునుగా
  మనసది మాయర వేమన!
  వనితయుఁ గవితయు జనులను వంతలఁ బెట్టున్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ప్రభాకర శాస్త్రి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. నిరాశ్రయా న శోభంతి పండితాః వనితాః లతాః

   తొలగించండి
  3. Thank you venerable sir! I copy-pasted it from Google...'poor cheating'. I don't know Sanskrit at all...

   తొలగించండి
  4. ఆర్యా క్షమించండి నేనే పొరబడ్డాను. ఆత్మనేపదము "శోభంతే" సాధువు. శోభతే శోభేతే శోభంతే (ప్రథమపురుష ఏక ద్వి బహు వచనముల రూపములు)
   నిరాశ్రయా న శోభంతే పండితాః వనితాః లతాః

   తొలగించండి


 4. మనువాడి, మదిని దోచుచు
  వనితయుఁ గవితయు జనులను వంతలఁ బెట్టు
  న్ననుమానము వలదు సుమీ
  మన చిత్తంబును జిలేబి మాయల దేల్చున్ !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 5. మనసును కలచక కవనము
  జనియించదు మరి మునియును జవ్వని చూడన్
  దనువు మరచి దాసుడగున్
  వనితయుఁ గవితయు జనులను వంతలఁ బెట్టున్"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అశ్వత్థ నారాయణ మూర్తి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 6. డా.పిట్టా
  మనన విహీనపు కావ్యము
  గని కనకము ముదిత పొందు కన్నను సుఖమే
  మనదను "భౌతికత"న జన
  వనితయు గవితయు జనులను వంతలబెట్టున్
  కనకము కాంతలున్ చరితకందని గోప్యము వానినంటియే
  జనమనముండు లోకమున చర్వితచర్వణలీల; కావ్యమున్
  గనెడి జనాళి లుప్తమయె కంఠము దాటని సంస్కృతంబునా
  వనితయు గావ్యమున్ జనుల వంతలబెట్టుట సత్యమేకదా!
  (కంఠముదాటని॥మ్రింగుడు పడని.మనన విహీనపు॥మాటిమాటికి చదువాలనిపించునట్టిదికానటువంటిది.సంస్కృతము గొట్టు యని అభ్యసన కొరవడి కొరకరాని కొయ్యగా మారి dead language గా పరగణిస్తుండడం.నా॥అన్నట్లు)

  రిప్లయితొలగించండి
 7. మనసది జెప్పిన మాటను
  వినకనె బ్రమలోన ముంచు వేయి విధమ్ముల్
  వినువీధిని విహరణమున
  వనితయుఁ గవితయు జనులను వంతలఁ బెట్టున్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. తను జెప్పెడి హితము మఱచి
  గుణహీనుండగుచు వసుధఁ గూలెడు నాడున్
  మనమున గుర్తుకు వచ్చెడు
  వనితయుఁ గవితయు జనులను వంతలఁ బెట్టున్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మనమును, భావము దెలుపక
  తనవారిని జేరినపుడు తల భారమ్మౌ
  కన మస్తక పుస్తకముల
  వనితయుఁ గవితయు జనులను వంతలఁ బెట్టున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. వనితా!వినుమీసత్యము
  వనితయుగవితయుజనులనువంతలబెట్టున్
  మననీయకవిననీయక
  యనయముమనమనసుదానుహరియించునుగా

  రిప్లయితొలగించండి
 11. రిప్లయిలు
  1. "స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః"

   మన వనితయె మన సంపద
   మన కవితయె మనకునిచ్చు మహదానందం
   వినుముర తధ్యమ్మిది! పర
   వనితయుఁ గవితయు జనులను వంతలఁ బెట్టున్

   తొలగించండి
 12. వినుమురరాజశేఖర! వివేకపుబుధ్ధినినీక్షణంబునన్
  వనితయుగావ్యమున్ జనులవంతలబెట్టుటసత్యమేకదా
  యనయమువారలందరునునాశలుజూపుచునెల్లవేళలన్
  మనములబాధవెట్టుచునుమాంద్యునిజేయుదురేకదాసదా

  రిప్లయితొలగించండి
 13. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  అనువున ననువగు పదములు
  నినుపున నొనయిక బఱచుచు నెఱినిడు విధమున్
  పెనుపడ నపుడిట దలచగ
  వనితయు గవితయు జనులను వంతల బెట్టున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మనసుకు ముదమును కూర్చని
  వనితయుఁ గవితయు జనులను వంతలఁ బెట్టున్
  పనితనముగల్గు పడతుక
  ఘనముగ రసనమును చేరు కవిత శివమిడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. రిప్లయిలు
  1. ఘనపు సమాసమ్ముల నం
   దనపు టలంకరణల విశదపు వ్యాకృతులన్
   ఘన వర్ణ నార్థ రతులై
   వనితయుఁ గవితయు జనులను వంతలఁ బెట్టున్

   [సమాసము= సంక్షేపము ( ఎక్కువగా మాట్లాడకూడదు), సమాసములు; అలంకరణ = నగలు, అలంకారములు; వ్యాకృతులు = వివరణలు, వ్యాకరణము; వర్ణన = పొగడ్తలు, వర్ణనలు; అర్థము = ధనము, భావము]


   సునిశిత దోష శోధకుల సూక్ష్మపుఁ జక్షువు లెల్ల దాటుచున్
   మనమున నున్న భావమును మాన్యులు మెచ్చగఁ జెప్ప నొప్పగున్
   జనహిత చిత్త మోదకర శబ్ద సుయుక్త నిగూఢ భావ సు
   స్వనితయుఁ గావ్యమున్ జనుల వంతలఁ బెట్టుట సత్యమే కదా

   తొలగించండి
  2. 5/11/2015 నాటి “వనితయుఁ గవితయు రెండును...” పద్య రచనాంశము:


   వనితయుఁ గవితయు రెండున
   వని కుసుమ సదృశులపార భావ నిగూఢుల్
   మనముల నలరింతు రిరువు
   రు నలంకారప్రియులు గురుతర గమనులే

   తొలగించండి
 16. కనుగొన లేరు,కావ్యమున కమ్మని భావమునందు నున్న యా
  ఘనమగు తత్వబోధ లిక,కామిని మెత్తని గుండె లోన దా
  గిన తొలి ప్రేమలో పతిని కిమ్మనకుండగ జేయు రీతులున్.
  వనితయు కావ్యమున్ జనుల వంతల బెట్టుట సత్యమే కదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. అనుపమమైన రీతి కడు హర్షము గూర్చెడి కాంక్షతో భువిన్
  ఘనతరమైన సద్ధితము కర్మలయందున చూపబూని తా
  మనిశము బల్కుచుందు రిక నయ్యది చేకొనలేని దృష్టికిన్
  వనితయు గావ్యమున్ జనుల వంతలబెట్టుట సత్యమే కదా

  ఘనతరముగ కర్మలలో
  ననిశము సద్ధితము బల్కు నతివయు, కావ్యం
  బనుచిత మెంచెడి దృష్టికి
  వనితయు గవితయు జనులను వంతల బెట్టున్.
  హ.వె.స.నా.మూర్తి

  రిప్లయితొలగించండి
 18. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  అనువగు నణకువ గలిగిన
  దనువగు నెలతయు మనవగు ధార్మిక కవితల్
  ననిశము నలరించగ పర
  వనితయు గవితయు జనులను వంతల బెట్టున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. అనవరతమ్ముస్వార్థపు ప్రయాణముఁ జేయుచు స్వంతయింటిలో
  పనితనమించుకంతయును వర్తనమందున చూపకుండగన్,
  ఘనముగ నాల్కలందునను కమ్మగపల్కక వ్యర్థమైనచో
  వనితయు, గావ్యమున్ జనుల వంతలబెట్టుట సత్యమేకదా

  రిప్లయితొలగించండి
 20. మనగలవు మాన్యతన్ గన
  వనితయు గవితయు; జనులను వంతల బెట్టున్
  తన వాదమొకటె సరియని
  పెనఁగొను వారల విధంబు వివరించంగన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఘనమైన వంపు సొంపులు
  కను విందును జేయనేమి కాఠిన్యతతో
  మనసును గ్రుచ్చుచు నిరతము
  వనితయుఁ గవితయు జనులను వంతలఁ బెట్టున్


  ఘనమగు సోయగమ్ముల సుగాత్రులె యైనను మర్మ గర్భ భా
  వనలను గల్గి చూపరుల భావ రసజ్ఞుల చిత్తమందు ని
  ల్చి నభము లోని తారవలె చేతికి చిక్కని భంగి యందకన్
  వనితయుఁ గావ్యమున్ జనుల వంతలఁ బెట్టుట సత్యమే కదా

  రిప్లయితొలగించండి
 22. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


  { వనితల మదిలోని భావము ( ఉద్దేశ్యము )

  పెద్దన పద్దెముల లోని భావము ( అర్థము )

  పూర్తిగా తెలుసుకొనుట చాలా కష్టము

  సరియైన నేర్పు లేని యెడల > వనిత

  సరియైన ఙ్ఞానము లేని యెడల > కవిత

  మనలను బాధి౦చి తీరును . }

  ________________________________________


  వనితల మది దాగి యున్న

  ………… భావము , పెద్దన కావ్య

  మున గల జటిలమౌ పద్య

  ……… ముల భావము కనగ తరమె ?

  ( 1 ) చతురత లేకున్న యెడల ,

  …… ( 2 ) ఙ్ఞానము లేకున్న యెడల

  ( 1 ) వనితయు ( 2 ) కవితయు జనుల

  ……… వ౦తల బెట్టున్ నిజముగ !


  ___________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 23. వనితల మనసులు తెలియగ

  జనులకు వశమే? కవితల సాగరమందున్

  మునుగగ లోతున్ దెలియునె?

  వనితయు గవితయు జనులకు వంతల బెట్టున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కనులకుగనబడు సత్యము
  వనితయు,గవితయు జనులకు వంతలబెట్టున్
  అనవరతము విశ్లేషణ
  ధన కాంక్షలమధ్య నలుగు ధర్మము లేకన్
  2.మనుగడ యందు మంచి పరిమాణముదెచ్చెడి మానవత్వమే
  గనబడ నీయకన్ మనిషి కల్మష బుద్దుల కాలయాపనే
  దినసరి చర్యగా జరుప?దీనత యందుననిల్ప బూనుచున్
  వనితయు గావ్యమున్ జనుల వంతలబెట్టుట సత్యమేగదా|  రిప్లయితొలగించండి
 25. మనమున మధురోహ లొడమ
  వనితయు కవితయు జనిల వంతల బెట్టున్
  ననియెడు పలుకులు కల్లలె
  యనుచును విపరీతమౌను యాలోచింపన్.

  మనసొంతంబయి నట్టి క
  వనంబును,వనితయుమనకు పంతురు ప్రేమన్
  ననయము యాపద లగు పర
  వనితయు కవితయు జనుల వంతల బెట్టున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. కవిమిత్రులకు నమస్కృతులు.
  ఉదయం నుండి విపరీతమైన శిరోవేదన కారణంగాను, మరొక ఐదు రోజులలో జరుగనున్న అష్టావధానానికి ఏర్పాట్లు చేయడంలో వ్యస్తుడనై ఉన్న కారణంగాను మీ పూరణలను నిశితంగా పరిశీలించలేక పోతున్నాను. మన్నించండి.
  ఈనాటి సమస్యలకు చక్కని పూరణ లందించిన...
  పిట్టా సత్యనారాయణ గారికి,
  రాజేశ్వరి అక్కయ్య గారికి,
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారికి,
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారికి,
  ప్రభాకర శాస్త్రి గారికి,
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి,
  క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు గారికి,
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి,
  పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి,
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారికి,
  హరి వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి గారికి,
  శిష్ట్లా శర్మ గారికి,
  విరించి గారికి,
  గురుమూర్తి ఆచారి గారికి,
  పిన్నక నాగేశ్వర రావు గారికి,
  కె. ఈశ్వరప్ప గారికి,
  డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారికి,
  అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. అనితరసాధ్యము కవితల్
  కనికరమున వ్రాయగల్గు కవులకు ప్రేరణ
  కనియగు వనితన్ జూచిన
  వనితయుఁ గవితయు జనులను వంతలఁ బెట్టున్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. తనసతి యలుగుచు పరుగిడ
  ననిరుద్ధుడు పాట్లు పడడె నరునిగ భువిపై,
  ఘన సంస్కత కవిత యటులె;
  వనితయుఁ గవితయు జనులను వంతలఁ బెట్టున్

  నిన్నటి సమస్యకు పూరణము

  భూతల వాసిగా హరియె భూతల స్వర్గమునన్ విరక్తుడై
  రాతిగ మారి నిల్వ, తన రాజును గూడగ వచ్చి కొండపై
  రాతిని గూడినట్టి చెలి రాతిగ మారె నదేమి చిత్రమో
  చూతమటన్న విగ్రహపు శోభను గాంచగనీరు సేవకుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. కనుముర కాకతీయ కవి! కన్నెను గాంచగ ముచ్చటాయెనా!
  వినుముర మంచి మాటలివి వీడుము కావ్యపు మోహమున్నహో...
  అనువుగ మల్చ లేరిచట నమ్మిని బొమ్మను పద్దెమున్నురా!
  వనితయుఁ గావ్యమున్ జనుల వంతలఁ బెట్టుట సత్యమే కదా!

  రిప్లయితొలగించండి