17, జనవరి 2017, మంగళవారం

దైవస్తుతిః


1. విఘ్నేశ్వర స్తుతి:

శ్రీగణేశం శ్రితార్తిఘ్నం సర్వ విద్యా ప్రదాయినమ్।
పుష్టికాంతం సురాధ్యక్షం పృథ్వీగర్భం నమామ్యహమ్॥1॥

మూషికానింద్య సంచారం మోదక హస్త భాసురమ్।
నమామి గిరిజా సూనుం వక్రతుండం వినాయకమ్॥2॥

లంబోదరం సదాదాన మేకదంతం గజాననమ్।
చతుర్భుజం మహాకాయం వందే హరవరాత్మజమ్॥3॥

ద్వైమాతృక వరం దేవం నాగోపవీత భాసితమ్।
విఘ్నరాజం గణాధ్యక్షం ప్రణమామి భవాత్మజమ్॥4॥

శూర్పకర్ణం కుమారాగ్ర్యం హేరంబం కుబ్జవిగ్రహమ్।
శుక్లాంబరం ప్రసన్నాస్యం మందహాసం నమామ్యహమ్॥5॥


2. శంకర స్తుతి:

శ్రీశైలస్థిత కేదారం కాశీనాథం త్రిలోచనమ్।
హరం త్రిపుర సంహారం దిగంబరం నమామ్యహమ్॥1॥

కైలాస గిరి సంవాసం హైమవతీ మనోహరమ్।
గంగాధరం మహాదేవం నమామి చంద్ర శేఖరమ్॥2॥

హాలాహల విషాహారం భస్మకాయ విరాజితమ్।
భూతప్రేత గణాధ్యక్షం నటరాజం నమామ్యహమ్॥3॥

ఫాలనేత్రం జటాజూటం శాశ్వతం నాగభూషణమ్।
ఊర్ధ్వరేతస మీశానం వృషధ్వజం నమామ్యహమ్॥4॥

రచన - పోచిరాజు కామేశ్వర రావు

2 కామెంట్‌లు:

 1. సంస్కృ తమ్మున శ్లోకాల సరళి తోడ
  దండ్రి కొడుకుల నిరువుర దలఁచు విధము
  రచన జేసిన సోదర !రాణ కెక్కి
  వాహ మేటిక విగ రెండు భాష లందు
  ఘనత నొందితి వీవె గా కవివ రేణ్య

  రిప్లయితొలగించండి