27, డిసెంబర్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3233 (బడికిఁ బోవువాఁడు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"బడికిఁ బోవువాఁడు పనికిరాఁడు"
(లేదా...)
"బడికిఁ జనంగ నిష్టపడువాఁడు జగమ్మున వ్యర్థుఁడై చెడున్"

96 కామెంట్‌లు:


 1. నడిరేయి సరదా పూరణ:

  స్వీయ చరిత్ర:

  తడబడకుండ నాంగ్లమున తన్మయుడౌచును వ్రాసి పొత్తముల్
  హడలుచు మాతృభాషనగ హంగులు కూర్చియు తల్లడిల్లుచున్
  కడకిక వ్యర్థపూరణలు కాసిని జేయుచు; ముత్తుకూరునన్
  బడికిఁ జనంగ నిష్టపడువాఁడు జగమ్మున వ్యర్థుఁడై చెడున్

  రిప్లయితొలగించండి

 2. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  SIIBH School, Muttukur (1952-57)

  జడియక హెడ్డు మాస్టరుకు జంకును వీడుచు డ్రిల్లునందునన్
  పడతుల మీద గౌరవము ప్రాయము నందున లేకపోవగా
  తడికల చాటు బాలలకు ధైర్యము జూపుచు కన్నుగొట్టగా
  బడికిఁ జనంగ నిష్టపడువాఁడు జగమ్మున వ్యర్థుఁడై చెడున్

  రిప్లయితొలగించండి

 3. Some వాదం ! సమ, వేదం.

  పంప వమ్మ పిల్ల వాడిని చాకిరీ
  కనగ, "లొల్లి చేయ కయ్య" తల్లి
  చెప్పె "చదువు కొనగ చేవయు గూడును,
  బడికిఁ బోవు వాఁడు పనికి, రాఁడు"


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి

 4. తండ్రి తో తల్లి మన బడి ; జై జగన్ :)

  అడుగుల కాని యామడువు లా యడి యాళుర మైతి మయ్య ! పో
  కడ యిక మార గాను మన కర్మయు మారును! పిల్ల వాడయెన్
  బడికిఁ జనంగ నిష్టపడువాఁడు; జగమ్మున వ్యర్థుఁడై చెడున్
  వడివడి నేర్వకున్న ! మన బాళి యికన్ వలదయ్య వానికిన్


  జిలేబి
  వస్తుందా పదిహేను వేలు జనవరి తొమ్మిదో తారీఖు ? :)

  రిప్లయితొలగించండి
 5. నీతి దప్పి యెట్టి నియమంబు లనుగూడ
  సరకు గొనక మనసు చంపుకొనుచు
  పాపభీతి లేక బరగి యక్రమపు రా
  బడికిఁ బోవువాఁడు పనికిరాఁడు"

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మీసమస్య లోన నేసమస్యయు లేదు
  ఉన్న మాట చెప్పి యుండినారు
  పనికి జనెడు వాడు బడికి బోనేరడు
  బడికిఁ బోవువాఁడు పనికి రాఁడు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పనికి పిలువ బోకు పసివాడు కాదుటె
  భావి పౌరు డతడు భవిత కొరకు
  చదువు కొనగ దలచె సహకరింపుమికను
  బడికిఁ బోవువాడు పనికి రాడు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పదవి బొంది తాను పలు కార్యములు జేయ
  లంచ ములకు మరిగి కొంచ మైన
  నీతి లేని దుష్ట నీచు డ క్రమ పు రా
  బడి కి బోవు వాడు పనికి రాడు

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ధనమె ముఖ్య మిపుడు ధరణిలోన యనుచు
  వేల కొలది సొమ్ము పెంచు కొనగ
  జేయ దగని పనుల జేయగ వచ్చు రా
  బడికిఁ బోవువాఁడు పనికిరాఁడు

  రిప్లయితొలగించండి
 10. (1)
  ప్రజల బాగు మరచి రాజ్యభోగములందు
  సతము మునిఁగి పన్ను లతిగ వేసి
  మూర్ఖచిత్తుఁ డగుచు మురియుచు పుడమి యే
  ల్బడికిఁ బోవువాఁడు పనికిరాఁడు
  (2)
  ఎడపక దుష్టకార్యముల నెల్ల నొనర్చుచు, నీచసంగతిన్
  బిడియము వీడుచున్ దిరిగి, పేదలనైనను జాలి వీడి యి
  బ్బడిగను దోచుకొంచుఁ దన భాగ్యమె చాలని యక్రమంపు రా
  బడికిఁ జనంగ నిష్టపడువాఁడు జగమ్మున వ్యర్థుఁడై చెడున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. మైలవరపు వారి పూరణ

  జడునకు విద్యనేర్పుటయె జన్మకు ధన్యత గూర్చునంచునెం..
  చెడు మతిమంతుడే గురువు! శిష్యుల వృద్ధిని గోరునెప్పుడున్!
  విడిచియు సిగ్గునెగ్గులను వేతనమే ముదమంచునెంచుచున్
  బడికిఁ జనంగ నిష్టపడువాఁడు జగమ్మున వ్యర్థుఁడై చెడున్ !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 12. గొప్ప పండితుడుగ కొలువ బడెడి వాడె

  వడిల లోన తెల్పు,బడికి వెళ్లి

  చదువ కున్న నేమి జరుగ గలదు తెల్పు,

  బడికి పోవు వాడు,బాగు పడడు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   వాట్సప్ సమూహంలో నా వ్యాఖ్యను గమనించండి.

   తొలగించండి
 13. వడిగొని రమ్మురా! సతము పాఠము లందువు క్రీడలాడినన్
  కడుముదమందు, దేహము సుఖత్వముగాంచును, హాయి చేకురున్
  బిడియ మదేల?యంచొకడు స్వీయమతంబును నిల్ప నిట్లనెన్
  "బడికిఁ జనంగ నిష్టపడువాఁడు జగమ్మున వ్యర్థుఁడై చెడున్"

  రిప్లయితొలగించండి
 14. సమస్య :
  బడికి జనంగ నిష్టపడు
  వాడు జగమ్మున వ్యర్థుడై చెడున్
  ( డబ్బుకక్కుర్తితో యుక్తాయుక్తవిచక్షణ లేక
  చరించేవాడు పతితుడు ; భ్రష్టుడు )
  వడివడి డబ్బు నెంతటినొ
  వంచన జూపుచు గూడబెట్టగా
  పడుచుల దార్చుచున్ మిగుల
  వావుల వీడుచు సంఘమందునన్
  జిడుము వలెన్ మెలంగుచును
  జీదరబుట్టగ జేయ ; నెట్టి రా
  బడికి జనంగ నిష్టపడు
  వాడు జగమ్మున వ్యర్థుడై చెడున్ .
  ( పడుచులు - కన్యలు ; చిడుము - తీటకురుపు )

  రిప్లయితొలగించండి
 15. సమస్య :-
  "బడికిఁ బోవువాఁడు పనికిరాఁడు"

  *ఆ.వె**

  తెలుగు దేశమందు తెలుగున బోధించు
  బడికిఁ బోవువాఁడు పనికిరాఁడు
  తెలుగు మాధ్యమమ్ము తీయుట మేలని
  నాంగ్లభాష రుద్దె నాంధ్ర మంత్రి
  ................✍చక్రి

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కన్నవారలన్న కరుణకు చిహ్నాలు
  విలువనీయకుండ విడువరాదు
  మతమువేరటంచు మనసునువిరిచెడు
  బడికిబోవువాడు పనికి రాడు
  ****************************
  రావెలపురుషోత్తమరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 17. చెడును బోధ చేసి శృంగార లీలల
  తడిపి తడిపి చెత్త దారులందు
  పడగ జేసి పాప పంకిలమున ద్రోయు
  బడికి పోవు వాడు పనికి రాడు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. క్షేమమనుచు రాష్ట్ర క్షితి
  దెగనమ్మి రా
  బడికిఁ బోవువాఁడు పనికిరాఁడు
  ప్రభుతనడుప దగిన పదవి జే పట్టగ ,
  యనుచు నెరిగి యెంచు మాంధ్ర మనుజ

  క్షేమము = సంక్షేమము

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కడవలకొద్ది కష్టములు, కండ్లను నీటినిగ్రుక్కువుండగా
  విడివడకున్నబంధములు,వీడవునెప్పటికైననీయిలన్
  పడిఫడిలేచు మేఘములు,పండుగజేయకనుండునట్టియా
  బడికిజనంగనిష్టపడువాడు,జగమ్మున వ్యర్ధుడై జనున్
  ++++++++++++++++++++++
  రావెలపురుషోత్తమరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 20. వడివడివచ్చుమేఘములు ,వానల దండిగనివ్వకున్నచో
  సుడివడిబోవుకర్షకులు ,స్రుక్కుచుసోలుచుదీనవస్థలో
  అడుగులుముందుగా,బడక యాశలతీరముదూరమైనయా
  బడికిజనంగనిష్టపడువాడు,జగమ్మున వ్యర్ధుడై జనున్
  ++++++++++++++++++*
  రావెలపురుషోత్తమరావు


  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   వాట్సప్ లో నా వాఖ్యను గమనించండి.

   తొలగించండి
 21. దేశ స్వేచ్ఛ బొంది దశకంబులైనను
  బానిసత్వముంది భాషలోన
  జగను ప్రభుత చర్య సారాంశమిది, తెల్గు
  బడికిఁ బోవువాఁడు పనికిరాఁడు౹౹

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటి పాదంలో యతి తప్పింది. 'దేశ స్వేచ్ఛ' అన్నపుడు 'శ' గురువై గణభంగం.సవరించండి.

   తొలగించండి
 22. విడక శ్రద్ధ సరిగ విద్య నేర్చెడివాడు
  బడికిఁ బోయివాఁడు బాగుపడును
  విడిచి శ్రద్ధ గురుని విశ్వసింపక మొక్కు
  బడికిఁ బోవువాఁడు పనికిరాఁడు

  రిప్లయితొలగించండి
 23. పాఠములను చెప్పు ప్రజ్ఞయే లేకుండ
  యితరవృత్తులఁ గొని యింటియొద్ద
  చూచి పుస్తకముల వాచించి, బడికి రా
  బడికిఁ బోవువాఁడు పనికిరాఁడు

  రిప్లయితొలగించండి
 24. తల్లి బంప బడికి థామసాల్వెడిసన్ను
  చదువు రాదటంచు చవట కనగ
  బడులు మానివేసి బల్బునే కనిపెట్ట
  బడికిఁ బోవువాఁడు పనికిరాఁడు

  రిప్లయితొలగించండి
 25. వ్రాయ బడెను చెప్ప బడెనను మాటల
  వ్రాసె,చెప్పె ననుచు వ్రాయుమనిరి
  వ్రాయ బడు ననిరట వాని బడుద్ధాయి
  "బడి"కిఁ బోవువాఁడు పనికిరాఁడు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మూడోపాదం సవరణ:
   వాడ "బడు",ననిరట వాని బడుద్ధాయి

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ఎప్పుడో దశాబ్దాల క్రితం 'బడు'మీద జరిగిన వాదోపవాదాలను గుర్తుకు తెచ్చారు.

   తొలగించండి
 26. ఆ.వె.

  రాజకీయ మందు రాశులు గడియింప
  వట్టి పూజ లన్న వంద వేలు
  చదువు సంధ్య లేల చక్కబెట్ట పనుల
  బడికి బోవు వాడు పనికి రాడు

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. పెద్దచదువు చదివి పేరుగాంచవలెన
  టంచుతలచు చుంటి నతివ వినుము
  కూలిపనులు చేయు కోరబో కిప్పుడు
  బడికి పోవు వాడు పనికి రాడు


  బుద్ధిశాలి యగును పుడమిలో సతతము
  బడికి పోవు వాడు; పనికిరాడు
  వలదు చదువటంచు పలికెడి మూర్ఖుడు
  పంప వలెను తల్లి వాని బడికి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   "...చేయ కోరబో కిప్పుడు" అనండి.

   తొలగించండి
 28. అయ్య!నాదుకొడుకుహర్షవర్ధనుడిక
  బడికిపోవు,వాడుపనికిరాడు
  వేరుకుఱ్ఱవాని పిలుచుకొనుడుమీరు
  వేరుదలచవలదువేణుసామి!

  రిప్లయితొలగించండి
 29. చంపకమాల
  పడయఁగ రాజసూయమున వాసిగ రాశిగ రాజ్యసంపదల్
  జిడుగన ధర్మజున్ శకుని చిత్తుగ నోర్చఁగ జూదమందునన్
  సుడిగొని పాండు నందనలుఁ జూడరె కష్టము లెన్నొ? జూదపున్
  బడికిఁ జనంగ నిష్టపడువాఁడు జగమ్మున వ్యర్థుఁడై చెడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. విడువడు విష్ణు నామమును విద్యను నేర్వడు బాలుడెట్లు తా
  చెడెను? గురూపదేశమది చేకొనడెంతగ చెప్పినన్ శివా
  బుడతడు మారడాయె హరి భూతము బట్టెనహో మరేమి తా
  బడికిఁ జనంగ నిష్టపడువాఁడు జగమ్మున వ్యర్థుఁడై చెడున్?

  రిప్లయితొలగించండి
 31. పుడమిని భావిపౌరులకు బుద్ధులు నేర్పుచు దిద్ది తీర్చెడిన్
  బడులవి, జ్ఞానవాటికలు వాణివిలాసపు క్షేత్రముల్ గదా
  వడవడ వాగుటేల యిది పద్ధతి కాదనెఱంగు మెవ్విధిన్
  బడికిఁ జనంగ నిష్టపడు వాఁడు జగమ్మున వ్యర్థుఁడై చెడున్?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'అని+ఎఱుంగుము' అన్నపుడు సంధి లేదు. "కాదని యెంచు మెవ్విధిన్" అనండి.

   తొలగించండి
 32. నడిపెద రాష్ట్ర మంతటిని నవ్య పథమ్మున జూడుడంచునే
  గడుపుచు కాలమున్ గతపు కార్యములన్నియు రద్దు జేయుటన్
  విడుచుచు ధర్మ మార్గమును పెంచుచు ద్వేషములందు ముంచి రా
  బడికిఁ జనంగ నిష్టపడువాఁడు జగమ్మున వ్యర్థుఁడై చెడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 33. బడుగుల జీవనమ్ముల నపారదరిద్రముఁ బాపి, యెవ్వరే
  నిడుముల నొందగా సహకరించుచు, ధార్మికవర్తనంబుతోఁ
  దడయక మోక్షమార్గముల తత్వముఁ దెల్పెడు రీతి నాచరిం
  చెడు మతమున్న లోకమున శ్రేయము నెక్కొను సుస్థిరమ్ముగన్

  నిన్నటి పూరణ.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. హిరణ్యకశిపుడు రాక్షస గురువుల తో...

  ఆటవెలది
  రాక్షస గురు లార! ప్రహ్లాద పుత్రుండు
  హరి భజనల మునగ నంగలార్చు
  శత్రువైన వాని చదివెడు శ్రద్ధతో
  బడికిఁ బోవువాఁడు పనికిరాఁడు

  రిప్లయితొలగించండి
 35. పుడమిననున్న పిల్లలకు,పూర్తిగవిద్యలునేర్పకున్నచో
  విడువడకుండు కష్టములు ,వీధికినీడ్చును తప్పకుండగా
  సుడివడజేయు కోరికల , శూన్యముజేయకనూరకున్ననీ
  బడికిజనంగనిష్టపడువాడు,జగమ్మున వ్యర్ధుడై జనున్
  +++++++++++++++++++++++++++
  రావెలపురుషోత్తమరావు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "పుడమిని నున్న...జేయక యూరకున్న"అనండి.

   తొలగించండి
 36. బాలు నుంచ మింకఁ జాలు నీ ఘోరమ్ము
  మేలుకొంటి మిపుడు కాల మెఱిఁగి
  మాఱె రోజు లయ్య మా బిడ్డ చక్కంగ
  బడికిఁ బోవువాఁడు పనికి రాఁడు


  గడగడ లాడు దేశములు కైతవ మెల్లెడ వ్యాప్తిఁ జెందగం
  దడబడు మాటలెల్లయు వృధా యగుఁ గార్యము లెల్ల వారికిన్
  విడువక దుష్ట కార్యములు భీతి నొసంగెడు క్రూరు మూర్ఖు నే
  ల్బడికిఁ జనంగ నిష్టపడువాఁడు జగమ్మున వ్యర్థుఁడై చెడున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.
   'ఏల్బడి'ని ప్రయోగించింది మన మిద్దరమే అనుకుంటాను.

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి నమః పూర్వక ధన్యవాదములు.
   అవునండి గమనించాను.

   తొలగించండి


  3. మనమిరువురమే యేల్బడి
   యను పదమును చేర్చి నామయా కవి వర్యా
   అనగా గమనించితి మే
   మని వారున్ను నుడివిరి సమాధానముగా :)


   జిలేబీయము :)

   తొలగించండి


  4. అలుకుచు నలుకుచు గురువుల
   కొలువును విడువక జిలేబి కుస్తీలన్ చే
   య, లలితపు పదములు కుదిరి
   పలుకే మఱి పరిమళంపుఁ బద్యంబయ్యెన్!

   :)


   జిలేబి

   తొలగించండి
 37. *27/12/2019*
  గురువులందరికీ నమస్సుమాంజలి 🙏🙏🙏

  ఈరోజు సమస్యాపూరణము

  *బడికిఁ బోవువాఁడు పనికిరాఁడు*

  *ఆ వె:* 🌹

  పాలన తెలియదిక పనియును రాదుగ
  చేయ దలచిన పని చేత కాదు
  పంపి జూడఁగ బల వంతము జేతను
  *బడికిఁ బోవువాఁడు పనికిరాఁడు*
  **********************
  *రెండవ పూరణము* 🌹🌹

  *ఆ వె*

  భారతావని నిట వరము లివియనుచు
  తరచి జూడఁ నిజము తెలిసికొనుడు
  మనకు నాయకుడవ మన నేల, చదువగ
  *బడికిఁ బోవువాఁడు పనికిరాఁడు*!
  ***********************

  *మూడవ పూరణము* 🌹🌹🌹

  *ఆ వె:*

  అమ్మ నాన్నల ధన మధిక మైనదనుచు
  చదువు కొనుట కాదు చదువు కొనగ
  పగలు రేప తాను పవరు జూపఁగనిట
  *బడికిఁ బోవువాఁడు పనికిరాఁడు!*

  *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ముంబాయి*
  🙏🌸🙏🌸🙏

  రిప్లయితొలగించండి

 38. చదువు నేర్చుకొన్న చందంబుగనినంత
  ఇంటి పనులు జేయ నిష్టపడక
  ఆర్థికావసరము ఆవశ్యకముగాగ
  బడికిఁ బోవువాఁడు పనికిరాఁడు!!


  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "ఆర్థికావసరము లావశ్యకములౌట" అనండి.

   తొలగించండి
 39. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
  "బడికిఁ బోవు వాఁడు పనికిరాడు"

  సందర్భము:
  ఏత ద్విద్యాద్వయే లబ్ధే భవితా నాస్తి తే సమః
  బలా త్వతిబలా చైవ సర్వ జ్ఞానస్య మాతరౌ
  బా.కాం.22-16
  బల అతిబల అనే ఈ రెండు విద్యలూ లభిస్తే నీ కెవ్వరూ సాటి రారు. ఇవి సకల జ్ఞానానికీ మూలభూతాలు..
  అని విశ్వామిత్రుడు రాముని కా విద్య లుపదేశించినాడు.
  వెంట వెళ్ళినంత మాత్రాన విశ్వామిత్రుడు ఆచార్యుడై ఏ గురుదక్షిణా అడక్కుండానే ఇంకా ఎన్నో గొప్ప గొప్ప అస్త్ర మంత్రాలను రాముని కుదేశించినా డని,
  రాముడు తాటకిని వధించినా డని, శివధనుర్భంగం గావించినా డని విని అయోధ్యలోని ఒక పౌరుడు మురిసిపోతూ మరొకనితో ఇలా అంటున్నాడు.. అదీ సందర్భం.
  (మామూలు బడులలో మామూలువే చెబుతారు. మామూలు పనులకే అవి పనికివస్తాయి. లోక కల్యాణం కోసం విద్యలు నేర్పరు. పొట్ట కూటికోసం నేర్పేవి కదా!..)

  పనికివచ్చు నతడు=పనికివచ్చును రాముడు
  దానికి = లోక కళ్యాణ కార్యానికి
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  కనుగొనగా ముని గొనిపోయినది యేమొ
  ఘనమైన యాగంబుఁ గాచుట కట!..
  ఒప్పార నుపదేశ మొనరించినది యేమొ
  యనుపమానములైన యస్త్రము లట!..
  అనఘ విశ్వామిత్రు నంతటి యాచార్యు
  డా రామచంద్రున కమరె నంట!..
  ఆ తాటక వధించి, యలికాక్షు విలు వంచి,
  యఖిల లోకారాధ్యు డయ్యె నంట!..
  పని యనంగ నేమి టన లోక కళ్యాణ
  మగును.. పనికివచ్చు నతడు దాని..
  కది విశేష.. మంతె!.. అవనిలో మామూలు
  బడికిఁ బోవు వాఁడు పనికిరాడు..

  ✍️~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  పరమార్థ కవి
  27.12.19
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు


  1. అద్భుతం ! దేనికైనను రామాయణము‌ మీకే చెల్లును వెలుదండ వారు !


   వెలుదండ వారి పదపు ర
   వళి చదువక బడికిఁ బోవు వాఁడు ప నికిరాఁ
   డు! డవిణను భజాయించి వి
   నుడనెద తప్పక చదువు పనుపడ జిలేబీ!   జిలేబి

   తొలగించండి
  2. వెలుదండ వారూ,
   మీ పూరణ మనోహరంగా, అద్భుతంగా ఉన్నది. అభినందనలు.
   జిలేబి గారూ,
   ఆటవెలది సమస్యాపాదాన్ని కందంలో ఇమిడ్చిన మీ నైపుణ్యం ప్రశంసనీయం.

   తొలగించండి


 40. వడివడి పరుగిడకన్ తడ
  బడి తడబడి బడికిఁ బోవు వాఁడు ప నికిరాఁ
  డు!డబడబ మాట లాడని
  బుడతడు కూడనిక పూవుబోడి జిలేబీ :)


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వృత్త్యనుప్రాసతోను, ఛందో వైవిధ్యంతోను మీ పూరణ మనోహరంగా, ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 41. విడువడుపుస్తకంబులనువీడడుశ్రద్ధనునెట్టివేళలన్
  బడికిజనంగనిష్టపడువాడు,జగమ్మునవ్యర్ధుడైచెడున్
  చెడుపనులెన్నియోదఱచుచేయుచుశిష్టులబాధవెట్టుచో
  బుడమినినట్టిపూరుషునిబుట్టుకచచ్చినవానితోడిదే

  రిప్లయితొలగించండి
 42. పిన్నవయసునందు పెనుభారమెందుకు
  చదువు నేర్వవలయు చక్కగాను
  బాలకార్మికునొక పద్ధతిఁ జదివింప
  బడికిఁ బోవువాఁడు, పనికిరాఁడు

  రిప్లయితొలగించండి
 43. బడియొక దేవళంబచట పాఠముఁజెప్పెడునొజ్జ దైవమే
  తడబడు భావిపౌరులకు తల్లడముల్ తొలగించు పొత్తముల్
  చిడిముడిపాటులేని సుఖ జీవన ప్రాప్తిని బొందు నిచ్చతో
  బడికిఁ జనంగ నిష్టపడువాఁడు జగమ్మున వ్యర్థుఁడై చెడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 44. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
  "బడికిఁ బోవు వాఁడు పనికిరాడు"

  సందర్భము: "పనిని తప్పించు కోవడానికి బడికి పోతున్నాడు వాడు.. నిజంగా చదువుకోవడానికి కాదు. వాడు పనికి (పొలం పనికి) రాడు. తప్పుడు చదువు చదువుతున్నాడు." అని వ్యవసాయానికే అంకితమైన ఓ పేదరైతు తన కొడుకుగురించి మథనపడుతున్నాడు.
  నాగరికత నేర్చి నాజూకు పనులకే పనికివస్తా రని అతని ఆవేదన.

  పోరగాడు = పిల్లవాడు
  (మ.నగర్ మాండలికం)
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  పొలము పనికిఁ బోర!
  పోరగాడా! అంటి..
  మోటుపని యటంచు మూతి దిప్పె..
  తప్పు చదువుఁ జదువుఁ..
  దప్పించుకొనుటకై
  బడికిఁ బోవు.. వాఁడు పనికి రాడు

  ✍️~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  పరమార్థ కవి
  27.12.19
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
 45. ఆకాశవాణి ,హైదరాబాద్ కేంద్రంలో..
  సమస్యాపూరణ కార్యక్రమంలో...
  28/12/2019 శనివారం ప్రసారమైన

  నా పూరణ. . ఉ.మా.
  **** *** ***

  ప్రాణము దీయుచున్ మిగుల పాపము జేయుచు మెల్గు వారికిన్

  దానవ జాతి వోలె కడు దైన్యుల పీడన జేయు వారికిన్

  హీనగుణంబు గల్గి మరి హేయపు కార్యము సల్పు వారికిన్

  దానము జేయగా కలుగు దారుణ వేదన సజ్జనాళికిన్

  -- ఆకుల శాంతి భూషణ్

  వనపర్తి

  రిప్లయితొలగించండి
 46. ఇన్నినాళ్ళు నేను వేధించిబంపితి
  కూలి పనులకొరకు,కూలిపోవు
  వాని భవితగాన వరుసరేపటినుండి
  బడికిఁ బోవు, వాఁడు పనికిరాఁడు.

  ----గోలి.

  రిప్లయితొలగించండి