28, మార్చి 2020, శనివారం

సమస్య - 3322 (నవ వాసంత...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"నవ్య వత్సరమిదె కరోనా యనంగ"
(లేదా...)
"నవ వాసంత శుభాగమంబిదె కరోనా నామ నూత్నాబ్దమౌ"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసారం కానున్న ఆకాశవాణి సమస్య)

86 కామెంట్‌లు:


 1. నడిరేయి సరదా పూరణ:

  కవులున్ పండితు లెల్లరున్ కరములన్ గర్వమ్ము మోదమ్ముతో
  పవలున్ రేయిని శానిటైజరులతో ప్రక్షాళనన్ జేయుచున్
  సవరింపంగను నాసికాల పయినన్ జంబమ్ములౌ మాస్కులన్
  నవ వాసంత శుభాగమంబిదె కరోనా నామ నూత్నాబ్దమౌ

  రిప్లయితొలగించు

 2. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  చవిలేనట్టివి కంపెనీలు సెలవుల్ సంప్రీతినిన్ దెల్పగా
  పవలున్ రేయిని వాసమందు నెలమిన్ వర్ధిల్ల బోవంగ హా!
  జవరాలే కడు దూరముండమనగా సాంగత్యమున్ వీడెడిన్
  నవ వాసంత శుభాగమంబిదె కరోనా నామ నూత్నాబ్దమౌ

  రిప్లయితొలగించు
 3. గృహిణి కోర్కె ను దీర్చక గేహ మందె
  తమకు నిర్బంధ మై యుండ తలచ వచ్చె
  నవ్య వత్సర మిదె కరోనా యనంగ
  శార్వరి కి బదులు గ బిల్చె నుర్వి యంత

  రిప్లయితొలగించు
 4. శార్వరీ నామ మాయెను చక్కబెట్టు
  నవ్య వత్సరమిదె! కరోనా యనంగ
  రాదె తల్లి! "కొరోనా"యె వ్రాయ వలెను
  నేటి పాఠమ్ము లాయెను నిదుర పొమ్మ!

  శుభోదయం
  వాట్సాపావధానపు విశేషములేమిటి తెలుపగలరు.

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు

  1. మైలవరపు మురళీకృష్ణ:

   ప్రార్థన..

   శ్రీ గణపతి! నీవే గతి!
   బాగుగ నవధానమిచట పండింపంగా!
   హే గిరిరాడ్దౌహిత్రా!
   వేగమె దయజూపవయ్య విఘ్నాపహరా !!

   గురుతరవిద్యలనేర్పిన
   గురువరులకు వందనములు గురుతరభక్తిన్!
   స్మరియించెద మీ పదముల!
   నిరతము దీవింపుడయ్య నేర్పుగ నన్నున్.!!

   విలసితశంకరాభరణవేదిక పద్యములల్లగల్గు వా...
   రలకు వధానులౌ కవివరాళికి , నెందరికో మహాముదం...
   బిల సమకూర్చుచున్నది! యనేకుల దేశవిదేశవాసులన్
   గలిపెడి దివ్యవారధి! జగమ్మున శారదకున్ నివాసమౌ !!

   ఎక్కడ ప్రాశ్నికుల్ గనగనెక్కడ యీ యవధాని., చూచువా...
   రెక్కడనో! సభాపతియునెక్కడొ! వింతగ దోచుచుండెడిన్!
   ప్రక్కన తోడు లేరెవరు! భారతి మాత్రము నాకు తోడుగా
   నిక్కడ యుండె! భక్తి ఘటియించెదనెల్లరకున్ నమస్కృతుల్!!

   నిషిద్ధాక్షరి....

   శ్రీ చింతా రామకృష్ణారావు గారు. హైదరాబాద్
   1)అంశం.. 🙏🏻
   జ్ఞానానందము గొల్పు శార్వరనుచున్ జ్ఞానీ! వచించుండయా.

   శ్రీ ధీనిమ్మా మాలో...
   కాధింజంపంగ దయ మహాభారంబున్!
   శోధింప మందు., శార్వరి!
   బోధించుము జ్ఞానదీప్తి మ్రొక్కెద నీకున్.!!

   2) సమస్య..
   శ్రీ వజ్జల రంగాచార్యులు వరంగల్

   స్తంభాగ్రమ్మున నిల్చి నిక్కెదవు గ్రద్దా! పెద్దవైనావటే.!!

   దంభమ్మా కురువంశవర్ధన మదౌధ్ధత్యంబ గర్వంబ., సం...
   రంభంబౌగతి తూలనాడ గురులన్ రౌద్రమ్ముగా పాడియే?
   అంభోజాసనవంశజాతులనునన్యాయమ్ముగా బల్కెదో!
   స్తంభాగ్రమ్మున నిల్చి నిక్కెదవు గ్రద్దా! పెద్దవైనావటే.!!

   3) దత్తపది.. శ్రీ అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారు హైదరాబాద్

   తాపము.... కోపము... పాపము... శాపము
   ఉత్పలమాలలో.. వికారి చేసిన గాయమును మాన్పుమని శార్వరిని కోరుతూ..

   తాపము కల్గజేసితివి దారుణమౌగతి నీకు న్యాయమా
   కోపము మానుమా సదయ కూరిమి జూడుమ ఆర్తి బాపుమా!
   పాపముగా దలంపుమ! ప్రపంచపు భీతిని పారద్రోలుమా!
   శాపములేల! మాకిక ప్రశాంతతనిమ్ము వికారి! మా నుతుల్!!

   4) న్యస్తాక్షరి..
   మధురకవి శ్రీ గుండు మధుసూదన్ గారు.. వరంగల్

   ఉత్పలమాలలో..
   1పాదం...1శ్రీ....
   2లో....6శా
   3లో...14ర్వ
   4లో... 20రీ..

   కరోనా తుదముట్టింపప్రార్థన..

   శ్రీకరమై శుభాస్పదవిశేషసమన్వితమై మనోజ్ఞమై
   ప్రాకటమైనశాంతమును భద్రముగా నెలకొల్పి నేలపై!
   మాకిట క్షేమమిచ్చుచు ప్రమాదము సర్వము ద్రోసివేయగా
   నీకు నమస్కృతుల్ గొనవె! నీతిని నిల్పుచు బ్రోవు శార్వరీ!!

   5)వర్ణన...శ్రీ విరించి గారు హైదరాబాద్

   జనతాకర్ఫ్యూ... శార్దూలవృత్తములో

   క్రౌర్యంబైన కరోన జంప జనతాకర్ఫ్యూను పాటించుడీ
   ధైర్యంబొప్పననన్ ప్రధాని బిలువన్ తద్వాక్యసంబద్ధ గాం...
   భీర్యంబంది జనాళినిల్చిరి గదా! విశ్వమ్ము సర్వమ్ము మా...
   స్థైర్యంబుంగని విస్తుపోవ నదిగాదా! ఐకమత్యంబనన్.!!

   6)ఆశువు.. శ్రీమతి జంధ్యాల సుబ్బలక్ష్మి గారు..

   ఆశువుకు ప్రశ్న - 1

   అన్నీ ఆరోగ్యసూత్రాలనే పాటించే మనదేశం పాశ్చాత్య విషసంస్కృతినుండి బయట పడిందా

   వాని పాటింపనందుకీవ్యథ జనించె
   మన నమస్కృతి నేనాడొ మరచినాము!
   బోడి చేతుల చేతుల పూసుకొనక
   భారతీయత నిల్పుడీ భద్రముగను!!

   ప్రశ్న - 2

   పిల్లల అభిప్రాయాలను పెద్దలు అంగీకరించాలా

   పిల్లలను గని ప్రేమతో పెంచిపెంచి
   వారి తప్పుల సరిదిద్ది ధీరతనిడి
   మంచి పౌరుల జేయుచో మాటలేల
   వినగ వలయును దోసమ్ము గనగలేము!!

   తొలగించు


 5. ఆకాశవాణికి పంపినది

  If you can't go outside go inside !

  అవకాశమ్మిది దేశముల్ జనులు సాహాయ్యమ్మునే నొందగా
  తవరాజమ్మగు ధ్యానమార్గమున సంస్థానమ్ములో శుభ్రమై
  న వతండమ్ముల రీతి స్వస్థతకు ప్రాణాపానులన్కొల్వగా
  నవ వాసంత శుభాగమంబిది కరోనా నామ నూత్నాబ్దమౌ!
  వతండ- వనతి ఏకచరో భవతి ఒంటరిగా
  ప్రాణాపానులు - అశ్వినీకుమారులు


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
 6. అవనిన్ నేడు సమస్తదిక్కుల గనన్ హర్షంబులం గూల్చి దా
  నవభావంబున మానవాళిగతుల న్దర్జించుచున్ ద్రుంచె తా
  మెవరైనన్ గృహసీమదాటనివిధం బెంచంగ నన్పించు నీ
  నవవాసంత శుభాగమం బిదె కరోనానామ నూత్నాబ్దమౌ.

  రిప్లయితొలగించు
 7. (కవిహృదయాలు "కరోనా" అంటే "చేయండి"అని ప్రజలతో అంటున్నవి.అదే నవవసంతనామమయింది)
  బవరంబిప్పుడు సాగుచుండెను గదా
  భల్లూకరోగంబుకున్
  నవజీవంబుల నందజేసెడి మహా
  నారాయణాఖ్యాళికిన్;
  కవిగుండెల్ వచియించుచుండె తమదౌ
  కారుణ్యభావంబుతో
  నవవాసంతశుభాగమంబిదె; "కరో
  నా" నామనూత్నాబ్దమౌ.
  (బవరంబు -యుద్ధము;కరోనా -చేయండి)

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.
   'రోగంబునకున్' అనడం సాధువు కదా? (ప్రౌఢవ్యాకర్త సూత్రాన్ని పట్టించుకోవద్దు).

   తొలగించు
 8. నవలావణ్యము లోకమంతటను సంధానించు సంరంభమున్
  శ్రవణీయమ్ముగఁ గోకిలల్ తెలుప నారంభించు నీ శార్వరిన్
  శవ పేటుల్ కదలన్ విషాదమున! నిస్సందేహ మీ వాక్కునన్
  నవ వాసంత శుభాగమంబిదె కరోనా నామ నూత్నాబ్దమౌ!!

  రిప్లయితొలగించు
 9. భవ్యమైనట్టి నూతన వత్సరమ్ము 
  దివ్యముగను  జరుగు నాంధ్ర దేశమందు 
  సేవ్యమానము కాకుండ చేదు మిగిలె  
  "నవ్య వత్సరమిదె కరోనా యనంగ" 

  రిప్లయితొలగించు
 10. విరించి.


  అవనిన్ శార్వరి చేరవచ్చెనని తామానందమున్ బొందెడిన్

  వ్యవధానమ్మును నీరుగార్చుచు నిలన్ వ్యాపించి యా భూతమే

  యవలీలన్ గబళింపబూన జనులాహాకార శోకమ్ములే

  నవవాసంత శుభాగమంబిదె కరోనా నామ నూత్నాబ్దమౌ.

  రిప్లయితొలగించు
 11. మైలవరపు వారి పూరణ

  ఎవరేనిన్ నవజాతపుత్రికకు పేరెంచన్ గతప్రాణులై
  దివికింజేరిన బామ్మదో భగినిదో దీపింపగా పేరులో
  నవనామమ్మును బెట్టుచుందురిల., మాన్యా! యట్టులే మాకునీ
  నవవాసంతశుభాగమమ్మిదె కరోనానామనూత్నాబ్దమౌ !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మైలవరపు వారి పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది.

   తొలగించు
  2. నవరోగంబఁట! తాకనంటునఁట!చైనాదంట! జాగ్రత్త ! మా...
   నవ! యిల్వీడి చరింపరాదట! కరోనా దీని పేరంట! మా...
   నవ యూరింబడి సంచరించుట?! నిదానంబేది?! నీ బుద్ధి మా..
   నవ?! వాసంత శుభాగమంబిదె ?! కరోనా నామ నూత్నాబ్దమౌ !!

   మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

   తొలగించు
 12. కవనారంభపు భావసంపదకుసౌకర్యంబుగానిల్చుచు
  న్నవరోధంబుల బాపుమార్గముల సన్నాహంబుగావించుచున్,
  శివసంకల్పము విశ్వమానవుల సుశ్రేయంబు కాంక్షించుచు
  న్నవవాసంతశుభాగమంబిదెకరోనానామనూత్నాబ్దమౌ
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణారావు,మీర్ పేట్,రంగారెడ్డి

  రిప్లయితొలగించు
 13. శ్రవణీయగ్రహరాశివత్సరలసత్సాఫల్యవైఫల్యమున్
  నవనేతృత్వము నాయమున్ వ్యయములన్ తద్భావిసంభావ్యమున్
  వివరమ్మెవ్వ రుగాది రోజు వినిరో? విన్నారమా చావులన్
  నవవాసంతశుభాగమంబిదె, కరోనా నామ నూత్నాబ్దమౌ

  కంజర్ల రామాచార్య
  వనస్థలిపురము.

  రిప్లయితొలగించు
 14. అవనీనాధులునార్తులర్థులొరులన్యాయంబుశాంతింపవే
  కవులైగాయకశాస్త్రవేత్తలుమహాకారుణ్యశ్రీనాధులున్
  భవితానందముగోరియిచ్చుశుభసౌభాగ్యాశయాకాంక్షమౌ
  నవవాసంతశుభాగమంబిదెకరోనానామనూత్నాబ్ధమౌ

  రిప్లయితొలగించు
 15. కవితాగోష్ఠులుకానరావెచటనేకాంతంబె నల్దిక్కులన్
  చివురుల్ మెక్కవుమత్తకోకిలలహో చిత్తంబునన్ చింతతో
  శ్రవణానందమొనర్చురాశిఫలముల్, సత్కారముల్ శూన్యమే
  నవవాసంత శుభాగమంబిదె కరోనా నామ నూత్నాబ్దమౌ!

  రిప్లయితొలగించు
 16. దివిలో నుల్కలు రాలి నట్టులుగ మా దేహంబులే కూలగన్
  భువిలో సోకిన వారి కెయ్యెడ నహో! భూతమ్ముగాఁ దోచుచున్
  భవదీయాఖ్యను శార్వరీ ! యిటుల సంభావింప లేమమ్మ! యీ
  నవ వాసంత శుభాగమంబిది కరోనా నామ నూత్నాబ్దమౌ.

  రిప్లయితొలగించు


 17. శార్వరీ నామ మాయెను చక్కబెట్టు
  నవ్య వత్సరమిదె! కరోనా యనంగ
  రాదె తల్లి! "కొరోనా"యె వ్రాయ వలెను
  నేటి పాఠమ్ము లాయెను నిదుర పొమ్మ

  రిప్లయితొలగించు
 18. రిప్లయిలు
  1. .మ:

   అవినా భావము గూర్చె కోవిదుడు నేమాలోచనో యే మదో
   కవితా వస్తువు నేదొకో యొకటి యుక్తంబంచు తానెంచగన్
   శివమున్ గోరగ విస్మరింప మతి వాసిన్గూర్చు నాశర్వుడే
   నవ వాసంత సుగాగమంబిదె కరోనా నామ నూత్నాబ్దమౌ

   చంద్రశేఖర్

   తొలగించు
 19. అవనీమండల మంతయున్ బ్రబల హాహాకారముల్ వ్యాధిచే
  స్తవనీయంబగు దేవతార్చనలవే స్తంభించిపోవంగ నీ
  బవరంబందున నింటికిన్ పరిమితంబై పోరగా చిత్రమౌ
  నవవాసంత శుభాగమంబిదె కరోనానామ నూత్నాబ్దమౌ

  రిప్లయితొలగించు
 20. గురువు గారికి నమస్సులు.
  దివ్య శుభమును బడయక దివిన వచ్చె
  పర్వమిదియేగ శార్వరి ,ప్రజకు కలిగె
  రోగ బాధలు జగమున రోసిరoత
  నవ్య వత్సరమిది కరోనాయనంగ

  రిప్లయితొలగించు
 21. "భవబంధమ్ముల యూబిలో బడుచు నే పాపమ్ములన్ జేసెనో

  నవచైనీయుని చేష్టతో నరుని ప్రాణంబుల్ కరోనా గొనన్

  భువిపై కాలిడినంత శార్వరియు వాపోవంగ తా నిట్లనెన్,

  "నవ వాసంత శుభాగమమ్మిదె కరోనా నామ నూత్నాబ్దమౌ"!

  రిప్లయితొలగించు
 22. వివరింతున్ వినుమీ విపత్కరము దప్పింపంగనౌ నెల్లరున్
  అవగాహమ్మున దూరముండిన ననాయాసమ్ముగా మాయమౌ
  నవకాశమ్మిది మానవాళిని సమాయత్తంబు గావింపగా
  నవ వాసంత శుభాగమంబిది కరోనా నామ నూత్నాబ్దమౌ

  (ఆకాశవాణికి పంపినది)

  రిప్లయితొలగించు
 23. నవవాసంతశుభాగమంబిదికరోనానామనూత్నాబ్దమౌ
  యవురాయేమనిబల్కియుంటిరిటయావైరస్సుకాహ్వానమా?
  యవనిన్ బ్రాణములుండునేనికనునాయమ్మోరువేంచేసితే?
  పవలున్ ఱేయియుగంటికిన్ గునుకునెప్పట్టున్ నుండుమాకికన్

  రిప్లయితొలగించు
 24. క'లియు గాంతమా యన్నట్లు గాన వచ్చె
  'రో"గ మొకదాని గలిగించి , లోకమంత
  'న'రకమునుజూపి మొదలిడె నడత గాన
  నవ్య వత్సరమిదె కరోనా యనంగ

  రిప్లయితొలగించు
 25. వచ్చు నామని నూతన వత్సరమ్ము
  తోడ ననుచు నెఱంగిన వాడొకండు
  తెలిపె నిట్లు వసంతము తెచ్చెఁ దాను
  నవ్య వత్సర మదె కరోనా యనంగ.

  రిప్లయితొలగించు

 26. సంత సమ్మను మాటయే జనులు లోన
  వెదకినన్ గానరాదయ్యె విశ్వ మందు
  పేరు తలచిన యంతనే భీతి గూర్చు
  నవ్య వత్సర మిదె కరోనాయనంగ


  కవిసెన్ భీతియు నెల్లవారికని చీకాకుల్ కడున్ హెచ్చగా
  రవమున్ చేయుచు పిల్లలెల్లరకు కారాగా రమంచేడ్వగా
  నవవాసంతశుభాగమంబిదెకరోనానామ నూత్నాబ్దమౌ
  దివమున్ రేయియుచింతలేపెరుగ నే దేవుళ్ళపూ
  జింతునే

  రిప్లయితొలగించు


 27. నేటి ఆకాశవాణి విశేషములు తెలుపగలరు


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. అనివార్యకారణములవలన సమస్యాపూరణం కార్యక్రమం ప్రసారము చేయలేకపోయారట.

   తొలగించు
 28. తేటగీతి :
  అష్టపాది:
  బంధు, మిత్రుల సంబర విందు లేవి?
  వేప పచ్చడి వితరణ వేడుకేది?
  పన్నుగ తెలియ గోచార ఫలము లేవి?
  కవిత గోష్టుల వాసంత కళయె లేదు|
  వింత రోగము వ్యాపింప వెరపు కలిగె|
  భయము గుప్పెట ప్రజలెల్ల బ్రతుక మనుచు |
  సందడెరుగని పండుగ శార్వరొచ్చె |
  "నవ్య వత్సరమిదె కరోనా యనంగ"

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "సంబారా లెందు పోయె?" అనండి. 'కవితాగోష్ఠులు' అనడం సాధువు. "కవుల గోష్ఠుల..." అనండి. 'వచ్చె'ను 'ఒచ్చె' అనరాదు. "శార్వరి యిదె" అనండి.

   తొలగించు
 29. సంతసంబుగవచ్చినశార్వరియను
  నవ్యవత్సరమిదె,కరోనాయనంగ
  విషముజిమ్మెడుభూతము,వేలకొలది
  మనుజునసువులుబలిగొన్నమాయజీవి

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "మనుజుల యుసురు బలిగొన్న..." అనండి.

   తొలగించు
 30. శార్వ రికిచేయ ఘనమైన స్వాగతంబు
  మాయరోగక రోనాయె మాటు వేసె
  భద్ర తకొరకు సడలింపు పండగాయె
  నవ్యవత్సరమిదె కరోనా యనంగ

  రిప్లయితొలగించు


 31. "ఇవి చేయం దగదంచు నెల్లెడల నివ్వే యాచరించన్ దగున్"
  చెవులన్ మ్రోగగ విందు మీ నుడులనున్ సేవించ నీ శార్వరిన్,
  వివరాంశమ్ములుఁ దెల్పు నిట్టి కతనన్ సాజమ్ము పేరియ్యదే
  నవ వాసంత శుభాగమంబిదె 'కరో' ' 'నా' నామ నూత్నాబ్దమౌ

  కంర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించు
 32. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  భువి నో శార్వరి! యీ కరోనకృమిగాముల్పృథ్విలో నిండి, రేఁ
  బవళు ల్మానవజాతికి న్మిగుల దిగ్భ్రాంతిం బ్రసాదించి, మ
  మ్మెవరి న్వెల్పల సంచరింప నిడదే! యిద్దాని మ్రందించుచో!

  నవవాసంతశుభాగమం బిదె! "కరోనానామనూత్నాబ్ద" మౌ!!

  రిప్లయితొలగించు
 33. తేటగీతి
  ఏ యుగాది నాడైననుఁ బాయరుఁ గద
  తలఁచకుండ వత్సర నామ మిలను జనులు?
  శార్వరిన్ మఱపి 'కరోన' యుర్వినేల!
  నవ్య వత్సరమిదె కరోనా యనంగ! !

  రిప్లయితొలగించు
 34. చీన మనెడు దేశమ్మునఁ దాను జనన
  మంది వేగఁ బర్వఁగ గాలి చందమునను
  జన భయంకరము నిటఁ గాంచె నొక క్రిమిని
  నవ్య వత్సర మిదె కరోనా యనంగ


  అవివేక మ్మగు ని ట్లనాదరపు వాక్యం బూనఁ జిత్తమ్ములో
  నవమానించ మనం బెటుల్ దనరె నయ్యా నూత నాబ్దమ్మునే
  యవనిన్ శార్వరి నామ వర్షమును విన్యాసంబుగా నివ్విధిన్
  నవ వాసంత శుభాగమంబిదె కరోనా నామ నూత్నాబ్దమౌ

  రిప్లయితొలగించు
 35. ఒంటరిగగడుపవలయునింటియందు
  వేడుకలకెల్లనిప్పుడు వీడుకోలు
  శార్వరికిసార్థకతగూర్చసంతమమ్ము
  నవ్య వత్సరమిదె కరోనా యనంగ

  రిప్లయితొలగించు
 36. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
  "నవ్య వత్సరమిదె కరోనా యనంగ"

  సందర్భము: రామ రాజ్యంలో పన్నులు బాగా తగ్గి పోవడంతో..
  "ఇది కరోన (కర..ఊన.. పన్నులు తగ్గిన..) రాజ్యము.." అన్నా డొక (సంస్కృత) సుకవి.
  అది విన్న ఒక యోగి వెంటనే "అది (కరోన) కలియుగంలో ఒక భయంకర రోగం. కాబట్టి అలా అనకు." అన్నాడు. (రాముని రాజ్యంలో ప్రజలెప్పుడూ అంత భయానికి గురి కాలేదు. అని అతని భావం.) అత డింకా ఇలా అన్నాడు.
  "నవ్య వత్సరం ఇదే! జనులంతా కరోనా.. కరోనా.. అంటూ వుండగా వస్తుంది."
  (అంతే గాని కొత్త వత్సరం పేరు కరోనా అని కాదు.)
  కవి కంటే యోగి ఇంకా పైమెట్టు వాడు. కవి భావంమీద ఆధారపడుతాడు. యోగి భావాతీత మైన దానిపై ఆధార పడుతాడు. కవి శబ్దంమీద ఆధార పడుతాడు. యోగి నిశ్శబ్దం (మౌనం) మీద ఆధార పడుతాడు. కవి అర్థాని కనుగుణంగా శబ్దాన్ని నడిపిస్తాడు. యోగి నోటినుంచి వెలువడుతున్న మాట వెంబడే అర్థం పరుగెత్తుకొని వచ్చి అనుసరిస్తుంది.
  వాచ మర్థోనుధావతి.. అన్నా రందుకే!..
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  *కరోన*

  "ఇది కరోన రాజ్య" మ్మనియె నొక సుకవి..

  పన్ను లవి రామ రాజ్యానఁ బడమి..యోగి

  "యది కలిన్ ఘోర రోగ..మ
  ట్లనకు" మనియె..

  "నవ్య వత్సర మిదె కరోనా యనంగ"

  ✍️~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  పరమార్థ కవి
  28.03.20
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించు
 37. అందరికీ నమస్సులు

  పైలను,ఫని,హుద్ హుద్ యని బలుక పేర్లు
  పెట్ట పలు నుపద్రవములు వెదకి చూడ
  నల్పమైనది కాదిది నరుల చంప
  నవ్య వత్సర మిదె కరోనా యనంగ
  వాణిశ్రీ నైనాల, హైదరాబాద్

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'హుద్+అని' అన్నపుడు యడాగమం రాదు.

   తొలగించు

 38. చివురుల్ మేయుచు కోయిలల్ తరులపై సేమంబుగా బాడినన్
  చెవులన్ జేరునె గానమాధురులు నిస్తేజంబునింపారగన్
  పవలున్ రేయియు భీతితో గడుపు దౌర్భాగ్యంబు ప్రాప్తించగా
  నవవాసంత శుభాగమింబిది ,కరోనా నామ నూత్నబ్దమౌ!!!

  రిప్లయితొలగించు
 39. స్తవనీయంబుగ బాడుకోయిలలు నిశ్శబ్డంబుగా మారగా
  చవులురించెడు నామ్రముల్ చవికి నిస్సారంబులై తోచగా
  సువిశాలంబులగు రాజమార్గములవే శూన్యంబులై కన్బడన్
  జవనాశ్వంబుల మించెడిన్ యువత నిస్త్రాణంబునొందంగ దా
  నవతారంబది దాల్చనేడిట కరోనాయంచు భూతంబదే
  నవవాసంత శుభాగమంబిదె కరోనానామ నూత్నాబ్దమౌ

  అవిరామంబుగ వ్యాప్తిజెందుచును తానఙ్ఞాతరూపంబునన్
  యువరాజైన ప్రధానియైన విడకే హుందాగసోకున్గదా
  నవజాతంబగు నీక్రిమిన్నడచగా నైర్మల్యమే వైద్యమౌ
  అవనీభారము ద్రుంచగా పురహరుండాడేటి నాట్యమ్మిదా?
  నవవాసంత శుభాగమంబిదె కరోనినామ నూత్నాబ్దమౌ

  రిప్లయితొలగించు
 40. జవమింతైనను జారలేదు ఘన సత్సాంగత్య సంభాషణా
  వ్యవధానంబిసుమంతలేదు కవనవ్యాపరముల్ సాగెనే
  శివసాన్నిధ్యము గల్గు హైందవులు నిశ్చింతన్ గనన్ శార్వరీ
  నవ వాసంత శుభాగమంబిదె, కరోనా! నామ నూత్నాబ్దమౌ

  రిప్లయితొలగించు