21, జూన్ 2020, ఆదివారం

సమస్య - 3404

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"గాడిద గ్రుడ్డుఁ గొనివచ్చెఁ గాశికిఁ జనియున్"
(లేదా...)
"గాడిద గ్రుడ్డుఁ దెచ్చెనఁట కాశికిఁ బోయి జనమ్ము మెచ్చఁగన్"
(కోడూరి శేషఫణి శర్మ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

70 కామెంట్‌లు:


 1. నడిరేయి సరదా పూరణ:

  2019:

  మోడిని గెల్చి తుక్కుగను మోదము నొంద ప్రధానమంత్రిగా
  తోడుగ నాకు రమ్మనుచు తొందర జేయగ రాహులన్నయే
  పోడిమి మీర చెల్లియలె పోకిరి నవ్వులు వేయి కూర్చుచున్
  గాడిద గ్రుడ్డుఁ దెచ్చెనఁట కాశికిఁ బోయి జనమ్ము మెచ్చఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి

 2. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  పాడుచు క్రీస్తు గీతములు బంగరు గ్రుడ్డును కోరి వేదనన్
  వేడుచు విశ్వనాథునట వేగమె నిమ్మని రచ్చజేయగా
  చేడియ లెల్లరున్ నగుచు చెంతను చేరగ రాళ్ళసీమదౌ
  గాడిద, గ్రుడ్డుఁ దెచ్చెనఁట కాశికిఁ బోయి జనమ్ము మెచ్చఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఏడుప దేల మూఢుడవు, హింది ప్రదేశమునందు బేల్పడెన్
  గాడిద! గ్రుడ్డుఁ దెచ్చెనఁట కాశికిఁ బోయి! జనమ్ము మెచ్చఁగన్
  మూడవకంటివేల్పుఁ హిమపుత్రిక దర్శనమున్ త్రివేణియున్
  చూడక, మోక్షబుద్ధిని ప్రచోదన చేయక వస్తివేమిరా౹౹

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది.
   'వస్తివి' వ్యవహారికం. "వచ్చుటేలరా" అందామా?

   తొలగించండి


 4. జిలేబీ కాశీయాత్ర !

  కోడూరి శేషఫణి వరు
  డా! డంబముగ చని గడగడ వడివడి జిలే
  బీ, డింగిల్లి కపర్దికి
  గాడిద గ్రుడ్డుఁ గొనివచ్చెఁ గాశికిఁ జనియున్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 5. కందోత్పల


  భుజముల పైనిడుకొనుచు వ
  నజ, గాడిద గ్రుడ్డుఁ దెచ్చె నఁట కాశికిఁ బో
  యి! జనమ్ము మెచ్చగన్ చీ
  నజతో సత్కారమట ఘనముగ జిలేబీ  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మధు కైటభులను జంపమనుచు బ్రహ్మ హరిని వేడుట


  కమ్మని నిద్రలో కలలు కాంచుచు నీవు పరుండగన్ సు క

  ర్ణమ్ముల నుంచి పుట్టిరట రాక్షస సోదర లిర్వురున్, విరో

  ధమ్మున నాగమమ్ములను తస్కరణంబు నొనర్చగా విఘా

  తమ్ములు కల్పనమ్మునకు దక్కెను గా, జనకా! రయమ్ముగన్

  తమ్ములఁ జంపుమంచు నొక తండ్రిని పుత్రుఁడు కోరెఁ నమ్రుఁడై"


  గురువు గారు‌ నిన్నటి పూరణ

  రిప్లయితొలగించండి
 7. మూడు కనులవాని నచట
  జోడుగ పెండ్లాము తోడ జూచిన పిదపన్
  పోడిమిగా తన తోడన
  గాడిద గ్రుడ్డుఁ గొనివచ్చెఁ గాశికిఁ జనియున్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. 'సమ్మతి నంది యెంతయొ ప్రశంసితకీర్తి గడించి తీవు రు
  గ్మమ్ములఁ బో నడంచఁ దగు మందుఁ గనుంగొని శాస్త్రవేత్తవై,
  యిమ్ములఁ బుత్రకాంక్షఁ గని యిట్లె మరేదొ విధిన్ కరోనభూ
  తమ్ములఁ జంపు' మంచు నొక తండ్రిని పుత్రుఁడు కోరెఁ నమ్రుఁడై.

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. వేడుక దీరునట్లు దన పెండ్లము తోడుగ రాగ , గాశినన్
  వేడుకొనంగ ముఖ్మమగు వేలుపు దర్శన భాగ్యమొందగన్
  పోడిమి గుర్తుగా నచటి బొమ్మను దెమ్మని చెప్పినంతనే
  గాడిద గ్రుడ్డుఁ దెచ్చెనఁట కాశికిఁ బోయి జనమ్ము మెచ్చఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. నేడు పొరుగింటి నెయ్యరి
  గాడిద! గ్రుడ్డుఁ గొనివచ్చెఁ! గాశికిఁ జనియున్
  వీడీ మాంసాహారము
  వీడకఁ బోయెఁగద! తిండి పిచ్చ వదలడే!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. వీడుర పాపాత్ముడురా
  పోడిమి పుణ్యక్షేత్రములకు పోయెను నిష్ఠన్
  చూడర పాపమ్మనకను
  గాడిద గ్రుడ్డుఁ గొనివచ్చెఁ గాశికిఁ జనియున్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. వేడగ విశ్వనాథునిని వీడెను మోహము కాశియాత్రలో
  బూడిద పుండ్రముల్ గొనిరి పుణ్యము నొందగ నత్తమామలున్
  కోడలు బోలికన్దెలిపె గోపము జెందుచు గేలిసేయుచున్
  "గాడిద గ్రుడ్డుఁ దెచ్చెనఁట కాశికిఁ బోయి జనమ్ము మెచ్చఁగన్"

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణారావు

  రిప్లయితొలగించండి
 13. మైలవరపు వారి పూరణ

  పరిహాసవిజల్పితం...
  పరమార్థేన న గృహ్యతాం వ చః.🙏

  పోడిమి గల్గినట్టి పదముల్ గొని పద్యమునల్లు బుద్ధితో
  నేడు సమస్య జూచితిని., నేను పకాలున నవ్వుకొంటి మీ
  వాడికి దీటు కానిదగు వాక్యమిదేయని కంది శంకరుల్
  గాడిద గ్రుడ్డుఁ దెచ్చెనఁట కాశికిఁ బోయి జనమ్ము మెచ్చఁగన్"

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 14. పాడియె పల్కగ నిట్టుల
  "గాడిద గ్రుడ్డు గొని దె చ్చె గాశికి జనియున్ "
  నేడెవరును నవ్వరయా
  చూడని విననివి చెత్త చోద్యపు నుడికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. నేడున జూడగపూరణ
  "గాడిద గ్రుడ్డుఁ గొనివచ్చెఁ గాశికిఁ జనియున్"
  వేడితినిన్నునుదోచగ
  వేడుక వీక్షించు చుంటివేమియు నీశా

  రిప్లయితొలగించండి
 16. వాడునతడూత పదముగ
  గాడిద గ్రుడ్డుఁ గొనివచ్చెఁ గాశికిఁ జనియున్
  గోడగడియార మొక్కటి
  చేడియయే కోరెననుచు స్నేహము తోడన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. చూడుము, మాటిమాటికిని చోద్యము గానత గాడు పల్కునే
  గాడిద గ్రుడ్డుఁ, దెచ్చెనఁట కాశికిఁ బోయి జనమ్ము మెచ్చఁగన్
  బూడిద దాల్చువాని శశి భూషణు విగ్రహమున్ ముదమ్మునన్
  చేడియ కోరెనంచు పలు చిత్రము లెన్నియొ వెంటతెచ్చెనే.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. చూడుడు సింగపూరనుచు సొల్లుకబుర్లను చెప్పి, మార్కొనన్
  దాడులతో కర్షకుల త్రాసముతోమనునట్లుచేసి తా
  నాడుచు పాడుచున్ గడిపి హారికుడై చని పంచవర్షముల్
  గాడిద గ్రుడ్డుఁ దెచ్చెనఁట కాశికిఁ బోయి జనమ్ము మెచ్చఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. వాడొక వెంగలి వానికి
  తోడొకవేదుఱుసతి తనతోనిట్లనియెన్
  చూడుము నీపతి నీకై
  గాడిద గ్రుడ్డుఁ గొనివచ్చెఁ గాశికిఁ జనియున్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. రేడును జూచి,సఖునకై
  వాడు గొని విభూతి పండు,బహుమతిగ నిడన్,
  మూఢమతినన్ దలచె నా
  గాడిద, గ్రుడ్డు గొనివచ్చె గాశికి జనియున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. అందరికీ నమస్సులు🙏🙏
  21.06.2020

  *శంకరాభణం సమస్య*

  నా పూరణ యత్నం..

  *కం*

  కూడదు జనులిక మరి గుమి
  గూడదు లాక్ డౌను నందు గ్రుడ్డిగ యనుచున్
  వీడగ నీమము నిటులయె
  *_"గాడిద గ్రుడ్డుఁ గొనివచ్చెఁ గాశికిఁ జనియున్"_*

  *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ముంబాయి*
  🙏

  రిప్లయితొలగించండి
 22. వేడుక మాటలు గావివి
  జూడుము వాడొక వివేక శూన్యుండకటా
  వాడిని నమ్మెద వరరే
  గాడిద గ్రుడ్డుఁ గొనివచ్చెఁ గాశికిఁ జనియున్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. పేడికి సంతు కల్గెనన విశ్వస నీయము నైనచో భువిన్
  దూడకు బిడ్డ పుట్టుటయు దోషపు పల్కులు కానిచో నిటన్
  పాడిగ పల్క వచ్చునుగ ప్రస్తుత మీ పలుకుల్ రయమ్ముగా
  గాడిద గ్రుడ్డుఁ దెచ్చెనఁట కాశికిఁ బోయి జనమ్ము మెచ్చఁగన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 24. వాడొకవెఱ్ఱి వెంగళుడువానికితోడొక వెఱ్ఱి భార్య యే
  నాడునుయూరుదాటెరుగనట్టియమాయక చక్రవర్తి తా
  పోడిమిమీరకాంచెఁగల పుణ్యదినంబుననాలికోరగా
  గాడిద గ్రుడ్డుఁ దెచ్చెనఁట కాశికిఁ బోయి జనమ్ము మెచ్చఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. వాడిటు చెప్ప దొడంగెను -
  "గాడిద గ్రుడ్డుఁ గొనివచ్చెఁ గాశికిఁ జనియున్";
  వీడిటు తెలివిగ జెప్పెను -
  "నేడది నేలను బగులగ నిష్కము దొరికెన్!"

  నిష్కము=బంగారం

  రిప్లయితొలగించండి
 26. కోడూరువారుపలికిరి
  యేడిదభీమేశశర్మయీనెలమొదటన్
  వేడుకజేసెనునిట్లని
  గాడిదగ్రుడ్డుగొనివచ్చెగాశికిజనియున్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. ఆడెనునాటకమాతఁడు
  వీడగభవబంధములనువేగమెజగతిన్
  మాడలమమతలువదలక
  గాడిదగ్రుడ్డుఁదెచ్చెనఁటకాశికిఁజనియెన్

  రిప్లయితొలగించండి


 28. వేడెను గిబ్బడాల్దొరను వేడెను గౌరిని చూచె నచ్చటన్
  మోడి బజారు తీరులను ముచ్చట తోడు జిలేబి కోరుచున్
  గాడిద గ్రుడ్డుఁ దెచ్చెనఁట కాశికిఁ బోయి, జనమ్ము మెచ్చఁగన్
  పోడిమి సేసె దాని కనుపొట్టలు దీర్చె భళారె చక్కగా!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 29. వాడలు వాడలు పురమున
  వేడుక తోఁ దిరిగి తిరిగి వినుఁ డీ వింతన్
  వాఁడు సుపుత్రుండౌ మా
  గాడిద గ్రుడ్డుఁ గొనివచ్చెఁ గాశికిఁ జనియున్


  ఓడెను విశ్వ మల్ప మగు నొండొక కీటక సింహ ధాటికిన్
  వేడిరి నిత్య కృత్యముల వేగమ యాప ధరాతలమ్మునం
  గీడులు పెక్కు లయ్యె మఱి కీళులు వాచె జనాలి కెంచగఁన్
  గాడిద గ్రుడ్డుఁ దెచ్చెనఁట కాశికిఁ బోయి జనమ్ము మెచ్చఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. వాడట వారణాశి జని వచ్చెనతండు వచింపగా వినన్
  మాడె ముఖమ్మదెందుకన మాటకు ముందవ హేళనమ్ము గా
  గాడిద గ్రుడ్డటంచు పలుకన్ విని కోపము తోడ నిట్లనెన్
  గాడిద గ్రుడ్డుఁ దెచ్చెనఁట కాశికిఁ బోయి జనమ్ము మెచ్చఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. వేడుక విశ్వంభరునిన్
  గూడిన గంగమ్మగొల్చి కొనితెత్తురుగా
  బూడిద,పుణ్యజలం బే
  గాడిద?గ్రుడ్డుగొని తెచ్చె గాశినిజనియెన్ !

  ఒక కోతలరాయుని గూర్చి స్నేహితుని వ్యాఖ్య!

  నేడిటు శీతశైలమును నిక్కము నెక్కితినంచు కోయగా
  గాడిదగ్రుడ్డు!తెచ్చనట గాశికిపోయి జనమ్ముమెచ్చగన్
  బూడిద,విశ్వనాథునికి బూజలుచేయుచు గంగమున్గుచున్
  వీడిటువంటి వాడెగద భేషజమెక్కువ కల్లలాడెడిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. కోడెలవీరభద్రుడిటుకూసెనువింటిరెమీరలిచ్చటన్
  నేడిదరామచంద్రుడనునీశునీభక్తుడుప్రేమమీరగా
  గాడిదగ్రుడ్డుదెచ్చెనటకాశికిబోయిజనమ్ముమెచ్చగన్
  బాడియెవారిపల్కులవిపామరువోలెనుబల్కెనేగదా

  రిప్లయితొలగించండి
 33. కందం
  కూడుచు విబూది పండును
  వాడకగా పంచఁగ ప్రతి వారికి నూరన్
  వేడుక సాయబు సఖుడనె
  "గాడిద గ్రుడ్డుఁ గొనివచ్చెఁ గాశికిఁ జనియున్"


  ఉత్పలమాల
  గాడిద గ్రుడ్డటంచు వసగాడుగ నాడును మాట మాటకున్
  గూడి సతీసమేతముగ గొప్పఁగ సేసియు తీర్థయాత్రలన్
  వాడిటు తిర్గివచ్చినను వాగగ మిత్రులు నాడిరిట్టులన్
  " ' గాడిద గ్రుడ్డు' తెచ్చెనట కాశికి బోయి జనాళి మెచ్చగన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 34. ఉ:

  బీడున బడ్డ చేనులకు వేగమె సాగగు సానుకూలతల్
  కూడగ సేయనెంతునని గొప్పలు బల్కిన నాయ కుండహో
  వేడన నోటు వేయ తన వేశము లింతయు మానకుండగన్
  గాడిద గ్రుడ్డు దెచ్చెనట కాశికి బోయి జనమ్ము మెచ్చగన్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 35. మూఢుడగు మనుజుడొక్కడు
  పాడుచు పొరుగూరికేగి వస్తువు తేగా
  వేడుకతోమిత్రుడనియె
  *గాడిద గ్రుడ్డుఁ గొనివచ్చెఁ గాశికిఁ జనియున్"*


  మూఢుడు పల్కుచుండెనట మూర్ఖపు బుద్ధిని పూని చెచ్చరన్
  ఓడలనెక్కిపోయియిక ఒప్పుగ కొట్టున నున్నదానినం
  చాడిన మాటవిన్న నగు అచ్చెరు విచ్చట తాను వేగమే
  *గాడిద గుడ్డు దెచ్చెనటకాశికి పోయి జనంబు మెచ్చగన్.*

  రిప్లయితొలగించండి