23, నవంబర్ 2020, సోమవారం

సమస్య - 3553

24-11-2020 (మంగళవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“కార్తికదీపమునుఁ గాంచఁగా భయమయ్యెన్”

(లేదా…)

“కార్తికదీపముం గనులఁ గాంచఁగ భీతి జనించె మెండుగన్”

43 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  ధూర్తుని రీతి దూరగను దుండగు తీరున హైద్రబాదునన్
  వార్తల నెల్లనున్ వినుచు వైరసు చేసెడి ఘోరకృత్యముల్
  పూర్తిగ నింటిలో ముడిచి ముచ్చటి కాళ్ళను వృద్ధుడాదటన్
  కార్తికదీపముం గనులఁ గాంచఁగ భీతి జనించె మెండుగన్...

  రిప్లయితొలగించండి
 2. బలిమినిగల్గి యేలితిని భారత దేశము నేను, పొందెదన్

  సులువుగ ఢిల్లి పీఠము ను,శోభను పొందుచు పాల నంబు నే

  చెలిమి గ చేతు నంచు త లచెన్గద యింది రనాడు,యోడెగా,


  తలచక తాను చిన్ని జనతాను ,సమిష్టిగ కూడి శీఘ్రతన్

  యెలుకలు మత్త వారణము నీడ్చె గనుండు కలుగులోనికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పూర్తిగ నేదియుం జదువు పోకడ లేదని యాగ్రహమ్మునన్
  నార్తిగ పౌత్రునిన్ బిలిచి నాలుగు మాటలు జెప్పి మెల్లగా
  వార్తిక మప్పజెప్పమన వాడట దీసెను ఫ్యూజునేర్పుగన్
  కార్తికదీపముం గనులఁ గాంచఁగ భీతి జనించె మెండుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. భర్త పనులమీద ఏ ఊరో వెళ్ళగా పూజ మానక ఆ భార్య కొడుకుని దీపం పెట్టమని వాకిట్లో కి పంపింది.. ఆ చీకట్లో దీపం పెట్టడానికి వచ్చిన బాలుడు భయబ్రాంతుడైనాడు

  ఉ||
  భర్త యెటేనిబోవ సతి పద్ధతులన్ విడనాడకన్ సుతున్
  వర్తనకర్తగా దలచి వాకిట దీపము బెట్ట బంపగా
  వర్తి వెలుంగ జేయుటకు వాకిట చీకటినుండ బెట్టుచున్
  కార్తికదీపమున్, గనుల గాంచగ భీయి జనించె మెండుగన్

  ఆదిపూడి రోహిత్

  రిప్లయితొలగించండి

 5. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  వార్తను పొంద శాస్త్రియిట వార్ధక మందున విఱ్ఱవీగెడిన్,
  పూర్తిగ తీసి ప్రాణములు ముచ్చటి రీతిని కాలుకింకరుల్
  కీర్తిని పొందగోరుచును కేకలు వేయుచు రాగ నింటికిన్
  కార్తికదీపముం గనులఁ గాంచఁగ భీతి జనించె మెండుగన్..

  రిప్లయితొలగించండి
 6. జుట్టును విరబోసి శుభ్రము
  గాలేని
  గృహిణుల యిండ్లకు గెంత గలను

  గోళ్ళను కొరుకుచు కాళ్లను‌ భూమిపై
  రవములు చేసెడి రమణులింట

  చేరెద నేనని సిరితోడ పలికి య
  లక్ష్మి పరుగిడచు రాగ, గడప

  ముందు కార్తిక దీపమును కాంచగా భయ

  మయ్యెన్ ,వగచుచు తా
  మరలి పోవ

  గ సిరి కార్తిక దీపమున్ ఘనత తోడ

  నిత్యము వెలిగించెడి గృహిణి నివాస

  ములకు ముదముగ వెడలి దామోదరుని క

  రమును పట్టి వసించెను రమ్య గతిని


  కార్తీక దీపము వెలిగిస్తే అలక్ష్మి (పెద్దమ్మ ) ఎవరి ఇంటికి చేరదు అన్న భావన

  రిప్లయితొలగించండి
 7. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  ఆర్తిని తీర్చక తానుగ
  స్ఫూర్తి నొసంగడు శివుడని సొల్లుచు మదినిన్
  ధూర్తపు నాలోచనతో
  కార్తిక దీపమును గాంచగా భయమయ్యెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కందం
  మూర్తి శివయ్య గుడి కరిగి
  గుర్తుగ దీపాలమరిచి కోమలి చనఁ దా
  నార్తిగఁ గొంగున కంటిన
  గార్తిక దీపమునుఁ గాంచఁగా భయమయ్యెన్!


  ఉత్పలమాల

  మూర్తి శివయ్యకున్ హరికి ముఖ్యమనంగ విశిష్టమాసమై
  గుర్తుగ దీపమాలికల కోవెలనందునఁ గూర్చనేగి నే
  నార్తిగ భక్తిమై ప్రమిద లందెడు మానిని కొంగు కంటెడున్
  గార్తికదీపమున్ గనుల గాంచఁగ భీతి జనించె మెండుగన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఆర్తి కరోన భయంబది
  పూర్తిగను తొలగనె లేదు మూకుమ్మడిగా
  మూర్తీ! జనులట జేరిరి
  కార్తికదీపమునుఁ గాంచఁగా, భయమయ్యెన్
  (ఆర్తి=కీడు, రోగము)

  రిప్లయితొలగించండి
 10. అందరికీ నమస్సులు🙏

  నా పూరణ ప్రయత్నం..

  *కం||*

  భర్తల బాధలు పట్టక
  భర్తలలిల కష్టబెట్టి పండుగ జేస్తూ
  పూర్తిక కానొక కథయగు
  *“కార్తికదీపమునుఁ గాంచఁగా భయమయ్యెన్”*

  *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి ముంబాయి*
  🙏😊

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఆర్తిగశమమునుఁగోరుచు
  మూర్తమువేకువమెలకువమూర్ధముఁదడుపన్
  మూర్తినిరోగముకరువగ
  కార్తికదీపమునుగాంచగాభయమయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ఆర్తి కరోనయే జగతి నంతయు భీతిలజేయు నత్తరిన్
  బూర్తిగ నింటనుండుటయె మోదము కూర్చునటంచెఱుంగకన్
  మూర్తి! జనాళి చేరిరట ముమ్మడిగా నతి భక్తి చూపుచున్
  కార్తికదీపముం గనులఁ గాంచఁగ, భీతి జనించె మెండుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  ఆర్తిని దీర్చరాడనెడి నజ్ఞత నిండిన బుద్ధినొందుచున్
  స్ఫూర్తిని నాదటన్ విడిచి సోముని పూజల నజ్జగించుచున్
  ధూర్తతగూడు చిత్తమున దూఱుచు సాగెడి హేతువాదికిన్
  కార్తికదీపముం గనులఁ గాంచఁగ భీతి జనించె మెండుగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. సమస్య :-
  "కార్తికదీపమునుఁ గాంచఁగా భయమయ్యెన్"

  *కందం**

  కీర్తిని పెళ్ళాడి పిదప
  వార్తల ఛానెళ్లు చూడ వలెనని తోచెన్
  పూర్తిగ టీవి దొరకదని
  కార్తికదీపమునుఁ గాంచఁగా భయమయ్యెన్
  ......................✍️చక్రి

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కర్తవ్యము మరచిన బహు
  ధూర్తులు దేవాలయమును దోచగరాగా
  వర్తులముగ వెలిగించిన
  కార్తిక దీపమును గాంచగా భయమయ్యెన్

  కర్తవ్యము లేని జనులు
  పూర్తిగ టీవీనిమున్గి భోజనవేళన్
  భర్తల మాటను మరువగ
  కార్తికదీపమును గాంచగా భయమయ్యెన్

  ధూర్తులు దైవసన్నిధిని దోపిడిసేయగ
  నుద్యమించుచున్
  పూర్తిగ రాత్రివేళ గుడి మూయగ వేచుచు దాగియుండగా
  స్ఫూర్తిని నింపగా నచట సోముని భక్తులు ప్రజ్వలించినన్
  కార్తిక దీపముం గనుల గాంచిన భీతి
  జనించె మెండుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. TV ధారావాహిక నుద్దేశించి నా ప్రయత్నము:

  ఉ:

  స్ఫూర్తిని బొంది ప్రేక్షకులు పూనిక మేరకు ధారవాహికన్
  వార్తలు మీరగన్ గనుచు వాసిని పెంచిరి ప్రీతినొందగా
  నార్తిగ ,కాంక్ష దీర, పరిణామము లొప్పక చీదరించుచున్
  కార్తిక దీపముం గనుల గాంచగ భీతి జనించె మెండుగన్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. సమస్య :
  కార్తికదీపముం గనుల
  గాంచగ భీతి జనించె మెండుగన్

  ( తండ్రి తన కుమార్తెతో )
  వార్తల జూచు తండ్రి తన
  బాలిక జేరగ బిల్చి యిట్లనెన్ :
  " స్ఫూర్తిని పొందగాదగును
  సుందరదీపము జూచి ; పెట్టుమా
  కార్తికదీపముం ; గనుల
  గాంచగ భీతి జనించె మెండుగన్
  మూర్తుల మ్రింగు నీ ముదురు
  మూర్ఖపుజీకటి గాంచినంతనే . "

  రిప్లయితొలగించండి
 18. Star MAA TV serial కార్తీకదీపం
  893 episodes (23 Nov. 2020)
  సందర్భంగా

  గుర్తుకురాదు మొదలిపుడు
  కార్తికదీపమునుఁ గాంచఁగా , భయమయ్యెన్
  మూర్తనగుదునేమో , పరి
  వర్తనములు మిక్కిలి పరిపాటిగ సాగన్

  మూర్త = స్పృహ తప్పినవాడు

  రిప్లయితొలగించండి


 19. మూర్తీ భవించిన బెరుకు!
  స్ఫూర్తి కనబడదు రవంత! శోకమ్మెపుడున్!
  గొర్తి లలితా భవానికి
  కార్తికదీపమునుఁ గాంచఁగా భయమయ్యెన్!


  :)
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 20. సుజన జిలేబికి వరుస క
  నుజ! కార్తికదీపముం గనులఁ గాంచఁగ భీ
  తి జనించె మెండుగన్, కను
  ల జలము గంగవలె పారె లావుగ సుమ్మీ!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ✍️ మల్లి సిరిపురం శ్రీశైలం 🙏🙏🙏
  కం//
  పూర్తిగ పాపిని శంభో
  నార్తిని దీర్చంగ రార నాగాభరణా !
  భర్తీ జేయర, బ్రతుకున
  కార్తికదీపమునుఁ గాంచఁగా భయమయ్యెన్ !!

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ఆర్తి తొలంగును భక్తిగ
  కార్తిక దీపమును గాంచగా :: భయ మయ్యెన్
  కర్త వ్యములను మరచియు
  పూర్తి నిబంధనలు విడిచి మురియుట చూడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. కార్తికమాసమందున నొకానొకవత్సరమందు కోవెలన్
  వర్తిని గారుడధ్వజముపై వెలిగించగ భూమిపైఁ బడన్
  స్ఫూర్తిగ మారి యా ఘటన పుణ్యమొ? పాపమొ? నాటి నుండి యా
  కార్తికదీపముం గనులఁ గాంచఁగ భీతి జనించె మెండుగన్.

  వర్తి= దూది తో చేసిన వత్తి

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. గుర్తయ్యె నదీస్నానము
  కార్తికదీపమునుఁ గాంచఁగా , భయమయ్యెన్
  పూర్తిగ గడ్డక ట్టెద ; పరి
  వర్తన వాతావరణము పాటిగపొందన్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. భర్తయు బిలిచిన బలుకక
  ఆర్తిగ జూచుచు సతియును యాహో యనుచున్
  పూర్తిగ లయమై టీవీ
  "కార్తికదీపము"నుఁ గాంచఁగా, భయమయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  ఆర్తిని దీర్చును భక్తిని
  కార్తికదీపమునుఁ గాంచఁగా , భయమయ్యెన్
  వర్తుల వెలుగుల జ్వాలల
  కార్తిక తోరణము దాట కౌముది రాత్రిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. కం.
  ఆర్తిని భక్తజనంబులు
  కార్తీకమునందు దీపకాంతులు బెట్టెన్
  ధూర్తుడు సుస్తిని జెప్పెను
  కార్తికదీపమునుఁ గాంచఁగా భయమయ్యెన్

  సుస్తి = సోమరితనము

  రిప్లయితొలగించండి
 28. ఆర్తినిడన్ కరోన జగమంతయు భీతిని తల్లడిల్లగా
  పూర్తిగ దైవ దర్శనము పొందుట దుర్లభమయ్యె కోవెలన్
  కీర్తనలన్ హరిన్ కొలువ క్షేత్రములన్ దరిసింప గుంపుగా
  కార్తికదీపమున్ కనుల ,గాంచగ భీతిజనించె మెండుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. మైలవరపు వారి పూరణ

  వర్తులరీతి, వంకరగఁ, బాకుచు నవ్వుచుఁజొంగకార్చుచున్
  పూర్తిగఁదల్లిదండ్రులను ముంచి ముదమ్మున బాలకుండు, సం..
  కీర్తితకృష్ణనామకుడు., కేలును జాచుచు తాకబోవగా
  కార్తిక దీపముం., గనుల గాంచగ భీతి జనించె మెండుగన్!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 30. వర్తులువెలిగించదగున
  కార్తీకమునందుగుంపుగా గుడులందున్
  నర్తనజేయకరోనా
  కార్తికదీపమునుఁ గాంచఁగా భయమయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. మూర్తినిశంభునిన్గోలువమూర్తములెందుకుకాలుడేగదా
  పూర్తిగజన్మధన్యమగుపూషునివేడగనవేకువందునన్
  వార్తదిపుర్వుపేరిటనువాలెనుమీదనుకానికాలమై
  కార్తికదీపమున్గనులగాంచగభీతిజనించెమెండుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. ఆర్తినిదండముబెట్టితి
  గార్తికదీపమునుగాంచగా,భయమయ్యెన్
  గార్తికదీపముకాలిన
  మూర్తినిజూడంగబెద్దపుండుగనౌటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 33. కార్తికమాసమన్నకనగానగునెల్లెడదీపకాంతులున్
  పూర్తిగనిండియుండి పలుపూజలుసాగెడు దేవళంబులున్
  నర్తనజేయలోకపువినాశనకారికరోననేడిలన్
  కార్తికదీపముం గనులఁ గాంచఁగ భీతి జనించె మెండుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 34. భారత యుద్ధము కార్తీకమాసం లోనే ముగిసింది.

  ఉ.
  ధూర్త తనూజులన్ గనిన దోషము గానక ధార్తరాష్ట్ర దు
  ర్మూర్తుల రూపముల్ వరుస భూరిర ణంబున గూలిపోవగా
  భర్తలు జచ్చి భార్యలును బారున నేడ్వగ భారతావనిన్
  కార్తిక దీపముం గనులఁ గాంచగ భీతి జనించె మెండుగన్.

  బారున-పూర్తిగ

  రిప్లయితొలగించండి
 35. ధూర్తులు చెలరేఁగి యహో
  యార్తి నొసఁగఁ జూతు రంచు నాత్రము మదిలో
  వర్తిల నిత్తరి మిక్కిలి
  కార్తిక దీపమునుఁ గాంచఁగా భయమయ్యెన్


  వార్తలు విందు మెన్నఁడును భగ్గున మండెను మేడ లంచు ము
  మ్మూర్తుల రుద్రు నేత్రమును బోలి చెలంగి భృశమ్ము నేఁడు సం
  వర్తము వచ్చు నేమొ యని భాసుర మై యట మండుచుండఁగాఁ
  గార్తిక దీపముం గనులఁ గాంచఁగ భీతి జనించె మెండుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 36. కార్తికదీపముం గనులగాంచగభీతిజనించె మెండుగన్
  నార్తినిశంభునామమునునాయువుపట్టుగజేయుచున్భువిన్
  గార్తికదీపమందుననె గాలునిరూపముజూడగల్గుచో
  బూర్తిగమాయమైభయము మోదముగూర్చునుదప్పకుండగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 37. ఆర్తుల వేదన దీరును
  కార్తికదీపమునుఁ గాంచఁగా; భయమయ్యెన్
  కార్తికమున శివుని మరచి
  పూర్తిగ చీకటిని మ్రగ్గు పుక్కసుల గనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 38. అందరికీ నమస్సులు🙏

  కీర్తిని కోరియా శివుని, కేశవ మోదము పొంద నివ్విధి న్
  యార్తిగ నోమునోచెదరు యాయువు పెంచెడి పూజ చేయగన్
  భర్తల గూడగన్ మిగుల భక్తిగ పెట్టిన దీపమారనా
  కార్తిక దీపముంగనుల గాంచగ భీతి జనించె మెండుగన్

  వాణిశ్రీ నైనాల, విజయవాడ

  రిప్లయితొలగించండి
 39. కర్తవ్యమ్మును గాంచియు
  భర్తగ జేయంగ లేక భార్యయొనర్చన్
  అర్థంబెరుగనియతివయె
  కార్తికదీపమునుఁ గాంచఁగా భయమయ్యెన్!!

  రిప్లయితొలగించండి
 40. వార్తలు వినవచ్చెగదా
  కార్తికమున దీపమిడగ కాలగ కొంగున్
  నార్తియు హెచ్చగమదిలో
  కార్తికదీపమునుఁ గాంచఁగా భయమయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి