28, నవంబర్ 2020, శనివారం

సమస్య - 3558

29-11-2020 (ఆదివారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“కైలాసమున నహిపైన కంజుఁడు పండెన్”

(లేదా…) 

“కైలాసమ్మున శేషతల్పమున సౌఖ్యంబందె వాణీశుఁడే”

69 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  గోలన్ బెట్టి కరోన బాధలికనున్ కొండొక్కటిన్ సైచకే
  నేలన్ గూలుట చేతకాక బలుపౌ నీమమ్ములన్ వీడుచున్
  మేలౌ తీరున పద్మమున్ విడుచుచున్ మెప్పొందు స్వప్నమ్మునన్
  కైలాసమ్మున శేషతల్పమున సౌఖ్యంబందె వాణీశుఁడే...

  రిప్లయితొలగించండి
 2. వేలావలయితబ్రహ్మాం
  డాలనుతానేనిలుపునుఠావులనుండన్
  ఆలముసేయకశేషుఁడు
  కైలాసముననహిపైనకంజుడుపండెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పద్యం బాగుంది. కాని పూరణ అర్థం కాలేదు.

   తొలగించండి
  2. గతితప్పనివిధముగశేషుడుబ్రహ్మాండమునుమోయుచున్నాడు, కైలాసముగూడబ్రహ్మాండాంతర్భాగమే, కైలాసపరబ్రహ్మముగాకంజుడువర్తించుచున్నాడు, అనగఅహిపైకైలాసముఅందులోబ్రహ్మఅందగించుచున్నారు

   తొలగించండి

 3. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  వీలున్ జూచుచు శంకరయ్య కడకున్ వేగమ్మునన్ జేరెగా;..
  వ్రాలెన్ ముద్దుగనిచ్చి మోక్షమును తా వైనమ్ముగా హస్తికిన్;...
  మేలౌ పద్మమునందునన్ బలుపుగా మెప్పొంది వాణెమ్మదౌ;...
  కైలాసమ్మున;...శేషతల్పమున;..సౌఖ్యంబందె వాణీశుఁడే...

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అందరికీ నమస్సులు🙏

  *సమస్య : “కైలాసమున నహిపైన కంజుఁడు పండెన్”*

  నా పూరణ ప్రయత్నం..

  *కం||*

  కాలము మారగ నిప్పుడు
  పాలించుచు నిల కరోన ప్రాణము దీయన్
  చాలించగ పుట్టుకలను
  *“కైలాసమున నహిపైన కంజుఁడు పండెన్”*

  *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ముంబాయి*
  🙏

  రిప్లయితొలగించండి
 5. గ్రోలి యవసురము భూరిగ
  ప్రేలెనచట మత్తుతోడ వెంగలియె పురా
  ణాలెరుగక మూర్ఖుడిటుల
  కైలాసమున నహిపైన కంజుఁడు పండెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   అది 'గ్రోలి' కాదు... 'క్రోలి' అనండి.

   తొలగించండి
 6. నీలకంఠుడు సతితోడ నెచ్చట నుండునో తెల్పు?

  బాల కృష్ణుడు నాట్య మాడె పరవశముగ దేని పైన?

  నాలుగు ముఖములు కూడి‌ నట్డి దేవుని పేరు తెలుపు?

  పాలకడలి లోన శేషు పాన్పు పైనేమి జరిగెను?

  కైలాసమున,నహి పైన, కంజుడు, పండెన్ ప్రణవము,

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కాలాలెంచకకాటువేయగనునాకామందుకోవిడ్డుతో
  చాలీచాలనిజీతభత్యములతేజంబున్హ్రుదిన్వీడెగా
  చాలండాయెనుబోధసేయగురుడేఛాత్రుల్మదిన్క్రుంగనా
  కైలాసమ్మునశేషతల్పమునసౌఖ్యంబందెవాణీశుడే

  రిప్లయితొలగించండి
 8. సమస్య :
  కైలాసమ్మున శేషతల్పమున సౌ
  ఖ్యంబందె వాణీశుడే

  (గురువు శిష్యురాండ్రను అడిగిన
  ప్రశ్నలు - వారి సమాధానాలు )
  శార్దూలవిక్రీడితము
  -----------------

  " బాలారత్నములార ! నీలగళు డం
  బన్ గూడి యెందుండునో ?
  వాలాయంబుగ విష్ణుదేవుడు రమా
  ప్రాణేశు డెందుండునో ?
  మేలైనట్టిది సత్యలోకమున గ్రొ
  మ్మించైన జేజెవ్వడో ? "
  " కైలాసమ్మున " " శేషతల్పమున " " సౌ
  ఖ్యంబందె వాణీశుడే ! "
  ( వాలాయము - నిరంతరము ; జేజె -దైవము
  క్రొమ్మించు - క్రొత్త మెరుపు )

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కందం
  కోలాహలమున నటులకు
  వీలుండక నిదుర బోవ వేదిక కొదవై
  మూలన నుంచఁగ కల్పిత
  కైలాసమున నహి, పైన కంజుఁడు పండెన్

  శార్దూలవిక్రీడితము
  "వేళాయెన్ వరమీయ రావణునకున్ బిల్వంగ రాడేలనో?"
  గోలన్ బెట్టఁగ దర్శకుండు భటుడున్ గుర్తించి శోధించుచున్
  లీలన్ బల్కెను "స్టూడియో చివరిలో నింపంగ పూర్తైనదౌ
  కైలాసమ్మున శేషతల్పమున సౌఖ్యంబందె వాణీశుడే!"

  రిప్లయితొలగించండి
 10. పాలాక్షుండు వసించు నెచ్చట? యకూపారంబులో మాధవుం
  డాలక్ష్మీ సహితుండుగా నిలుచు నిత్యంబంచు నేనడ్గితిన్
  నాళీకాసను డన్న చెప్పు మెవరో నాశంకనే బాపుమా!
  కైలాసమ్మున, శేషతల్పమున సౌఖ్యంబందె, వాణీశుఁడే.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. వాలంబొక్కటి తక్కువేయగు మహా
  వ్యాఖ్యాత చాంచల్యమున్
  మేలైనట్టి పురాణ గాథలను జిమ్మిక్కుల్ గ వర్ణించుచున్
  వేళాకోళముగా వచించెనిటులన్ వీణాధరిన్ గూడుచున్
  కైలాసమ్మున శేషతల్పమున సౌఖ్యంబందె వాణీశుడే

  రిప్లయితొలగించండి
 12. హాలాహలమై కోవిడు
  నేలగ, నరులను సృజించ నిక్కము నికపై
  శూలిదె పూచీ, కినుకన్
  కైలాసమున నహిపైన కంజుఁడు పండెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఈనాటి శంకరాభరణం వారిచ్చిన

  సమస్య

  కైలాసమ్మున శేషతల్పమున సౌఖ్యమ్మందె వాణీశుడే


  నా పూరణ

  లీలావిగ్రహమాతృమూర్తి కరుణా లేలేత వీక్షంబు నం

  దీలోకంబున సత్కవీశ్వరుడు తానేపారు వాణీశుగా

  ధీలోకంబున చూచుచున్ కవన వీధీ సద్విహారంబునన్

  కైలాసమ్మున,శేషతల్పమున,సౌఖ్యంబందె వాణీశుడే

  (వాణీశుడు---వాక్కునకు ప్రభువు---కవి అన్న భావంతో)

  🙏🙏

  ఆదిభట్ల సత్యనారాయణ

  రిప్లయితొలగించండి
 14. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  శూలి యధివాస మెచ్చట?
  పాలకడలిని హరి దేనిపై శయనించెన్?
  కాలిక యాత నొడి నెవడు?
  కైలాసమున, నహిపైన, కంజుడు పండెన్.

  (కాలిక=పార్వతి; యాత=తోడికోడలు)

  రిప్లయితొలగించండి
 15. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  కాలాత్ముండగు శంకరుండు నెచటన్ ఖామందుగా నుండెనౌ?
  సౌలభ్యమ్ముగ తా పరుండె హరి నేశయ్యన్ రమన్ గూడుచున్?
  శ్రీలక్ష్మీ స్నుషయైన భారతి యొడిన్ చెన్నొందు వాడెవ్వడున్?
  కైలాసమ్మున, శేషతల్పమున సౌఖ్యంబందె, వాణీశుఁడే!

  రిప్లయితొలగించండి

 16. బ్రహ్మ ఎప్పుడూ నిద్ర పోయినట్లు లేదు.
  విష్ణువు నిద్ర వీడకుండా వుండిందీ లేదు.
  శివుడేమో అర్ధనారి యయ్యె!

  ఏమిటీ మాయయో!


  గోల! శివుని గృహమెచటే?
  బేలా! విష్ణువు పరుండు పేర్మిగ నెచటే?
  లోలా! సత్యపురమ్మున?
  కైలాసమున; నహిపైన; కంజుఁడు పండెన్;


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 17. క్రమాలంకారంలో -----
  కాలుడు వసించు నెచ్చట?
  శ్రీ లక్ష్మీ పతి శయనము చెపుమా యెచ టో?
  మేలుగ సృష్టి o చి యలసే
  కైలాసమున : నహి పైన : కంజుడు పండె న్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కాలము మార్పులు జరుపును
  యీలోకము నందెగాక యెల్ల జగములన్ ,
  ఆలోకము లొకటయ్యన్
  కైలాసమున నహిపైన కంజుఁడు పండెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'జరుపును+ఈ' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. "మార్పులను జరుపు । నీ లోకము...లోకము లొకటైనన్" అనండి.

   తొలగించండి
 19. ఏలాగైనను బూర్తి చేతురనియా!, మాకీ సమస్యన్ మతి
  వ్యాలోలాత్మకరమ్మొసంగ దయ లేదా!, లేక కోపమ్మొ! యే
  లీలన్ జూడగ నొప్పె పద్మజుడు, మేలే మీకు? నీరీతిలో
  కైలాసమ్మున శేషతల్పమున సౌఖ్యంబందె వాణీశుఁడే

  కంజర్ల రామాచార్య

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు


  1. ఆదివారం సెలవు రోజు అందరికీ పరీక్ష / పని పెడదామని శంకరుల వారి వ్యూహమై వుంటుంది :)


   జిలేబి

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ ప్రశస్తంగా, మనోహ్లాదకరంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 20. 29-11-2020 (ఆదివారం)

  ఫాలాక్షుండు వసించునే గిరిని శర్వాణీ సమేతంబుగా?
  లీలానాటక సూత్రధారి రమతో క్రీడించునేశయ్యపై?
  యాలక్ష్ష్మీపతి నాభిపద్మమున సౌఖ్యంబందెనెవ్వం? డొగిన్
  “కైలాసమ్మున శేషతల్పమున సౌఖ్యంబందె వాణీశుఁడే”

  రిప్లయితొలగించండి
 21. 29-11-2020 (ఆదివారం)

  ఫాలాక్షుండు వసించునే గిరిని శర్వాణీ సమేతంబుగా?
  లీలానాటక సూత్రధారి రమతో క్రీడించునేశయ్యపై?
  యాలక్ష్ష్మీపతి నాభిపద్మమున సౌఖ్యంబందెనెవ్వం? డొగిన్
  “కైలాసమ్మున శేషతల్పమున సౌఖ్యంబందె వాణీశుఁడే”

  రిప్లయితొలగించండి


 22. హమ్మయ్య!


  బాలా చెప్పవె యర్ధనారి వలె యొప్పారెన్ త్రినేత్రుండెటన్?
  మూలాధారముగా జనార్దనుడు కన్మోడ్పందు పండెన్ సదా?
  శీలా! సత్యపు రమ్ము నందెవడు సృష్టించెన్ సదా చెప్పవే!
  కైలాసమ్మున; శేషతల్పమున సౌఖ్యంబందె; వాణీశుఁడే  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 23. కం.
  కైలాస పర్వతమ్మున
  నాలింపగ శివుని వాక్కు నలువయె వెడలెన్
  లీలగ బడలిక భ్రమతో
  కైలాసమున నహిపైన కంజుఁడు పండెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. నీలగ్రీవుడుచంద్రశేఖరుడుదానిద్రించునెచ్చోటనో?
  కాలాతీతుడుశంకరార్చితుడుసౌఖ్యంబందెతావెక్కడో?
  నాళీకోద్భవుసృష్టితీరెటులనో?నల్వాఖ్యుడెవ్వండునో?
  *“కైలాసమ్మున; శేషతల్పమున ;సౌఖ్యంబందె ;వాణీశుఁడే”*

  రిప్లయితొలగించండి
 25. కాలము మారెను, నిప్పటి
  కాలము చెడిపోవ కలికి కారణు డయ్యెన్
  చాలక మార్చగ కలికియు
  కైలాసమున నహిపైన కంజుఁడు పండెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. మేలములాడగసబబే?
  కాలునినానాగరాజు గంజునిగురిచిన్
  గాలపు మార్పుల ఫలితము
  కైలాసముననహిపైనకంజుడుపండెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. కైలాసమ్మున శేషతల్పమునసౌఖ్యంబందెవాణీశుడే
  మేలంబుల్బలుకంగబాడియె సఖా!మీరీవిధంబొప్పగా
  కైలాసమ్మునుశేషతల్పమునునాకైలాసనాధున్ నజున్
  వాలాయంబుగనేకమౌనటుదగన్భాగమ్ముజేయంగనౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 28. రిప్లయిలు
  1. పౌరాణిక నటుని మనోగతంగా నా ప్రయత్నము:

   శా:

   భోళాశంకరు వేసమున్ నటనలో పొంగార రంగమ్మునన్
   తోడై గూడెను వాణి ప్రేయసియె తా తోడుండ మేలెంచనై
   కాలంబెంచగ మెప్పునొందె నదియున్ కంజాక్షుగా, బోధిలన్
   కైలాసమ్మున శేషతల్పమున సౌఖ్యంబందె వాణీశుడే

   వాణీశుడు: వాణి భర్త, నటుడు

   వై. చంద్రశేఖర్

   తొలగించండి
 29. ఏలానిరతమునీవిధి
  నాలీకముపైతపంబునాకనిమదిలో
  నాలోచనతోమారుపు
  కై లాసమున నహిపైన కంజుఁడు పండెన్
  (లాసము - ఆట)

  రిప్లయితొలగించండి
 30. శైలసుత  నివాస మెచట? 
  శ్రీలక్ష్మిని గూడి నిలచె శ్రీహరి యెచటను?
  బాల! జలజ మందెవడే? 
  కైలాసమున నహిపైన కంజుడు పండెన్ 

  రిప్లయితొలగించండి
 31. కాలము కాఁ బ్రళయమునకుఁ
  గాలాంతకుఁ గాంచఁ జేరి కైలాసమ్ముం
  గాలగ్రీవుని మహిమం
  గైలాసమున నహిపైనఁ గంజుఁడు పండెన్

  [అహి =మేఘము]


  ఏ లోకమ్ముల జన్మ రక్షణ లయాం తై కైక కార్యోన్ముఖుల్
  హేలా లీలఁ ద్రిమూర్తు లుందురు నిజంబే! సత్యలోకమ్ములోఁ,
  గాలాతీతము వెల్గఁగా హర హరుల్, కాంతామణిం గూడుచుం
  గైలాసమ్మున శేషతల్పమున, సౌఖ్యం బందె వాణీశుఁడే

  రిప్లయితొలగించండి
 32. బోళాశంకరుడేప్రదేశమున సమ్మోదమ్ముతో నుండు తాన్?
  లీలామానుష రూపుడైనహరి సంప్రీతిన్ పరుండెచ్చటో?
  బాలుండై జనియించె నెవ్వరల విశ్వాత్ముండు శ్రీజానికిన్ ?
  కైలాసమ్మున, శేషతల్పమున సౌఖ్యంబందె, వాణీశుఁడే.

  రిప్లయితొలగించండి
 33. కం.
  మౌళియె గావలె నాకున్
  బాల నలువ తెచ్చెను నకటా! సంకటమున్
  నాలుగు తలలన కిన్కన్
  కైలాసమున నహిపైన కంజుఁడు పండెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 34. కాలాతీతుఁడుశంకరుండెచటలోకాలెల్ల పాలించునో
  లీలామానుషవిగ్రహుండుహరియేలీలన్ కటాక్షించునో
  నాలీకంబుననుండిజీవులకుతానాయుస్సునిచ్చెవ్వరో
  కైలాసమ్మున శేషతల్పమున సౌఖ్యంబందె వాణీశుఁడే

  రిప్లయితొలగించండి
 35. ఫాలాక్షుండు నిరంతరంబు దపమున్ బాటించు తావెద్దియో
  లీలామానుష విగ్రహుండు హరి నిద్రింపంగ పాన్పెద్దియో
  పాలేటిన్ బవళించు నచ్యుతుని నాభ్యాసీనుడౌనెవ్వరో
  కైలాసమ్మున; శేషతల్పమున; సౌఖ్యంబందె వాణీశుఁడే

  రిప్లయితొలగించండి


 36. శూలియు తాండవ మాడెను
  శ్రీ లక్ష్మిని గూడి హరియు క్షీరాంబుధిలో
  హేలగ కమలభవుండౌ
  కైలాసమున నహిపైన కంజుడు పండెన్

  రిప్లయితొలగించండి