4, మార్చి 2021, గురువారం

సమస్య - 3653

5-3-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జాతి వివక్ష గల నేల శాంతి నిలయమే”
(లేదా...)
“శాంతికిఁ బుట్టినిల్లు గద జాతి వివక్షను జూపు దేశమే”

81 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  పంతము బట్టి మిత్రులకు బాగుగ నేర్పుచు మల్లయుద్ధమున్
  పొంతము వీడుచున్ కడకు పోకిరి మూకల మట్టుబెట్టుచున్
  భ్రాంతులు మానుచున్ త్వరగ బాధలు పెట్టగ శత్రుజాతులన్
  శాంతికిఁ బుట్టినిల్లు గద జాతి వివక్షను జూపు దేశమే :)

  రిప్లయితొలగించండి
 2. రాతిని నాతిగ జేసిన

  సీతా పతి నడిచినట్టి సీమల లోనన్

  జాతుల వైరము ప్రబలెన్

  జాతి వివక్ష గల నేల శాంతి నిలయమే?

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 3. నీతిని జాయితి తోడుత
  భీతిని విడనాడి జనుల ప్రీతి కొఱకు నై
  రాతల మార్చంగ కుజన
  జాతి వివక్ష గల నేల శాంతి నిలయమే

  రిప్లయితొలగించండి
 4. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  ప్రీతియె క్షయమై నడగును
  జాతివివక్షగల నేల; శాంతి నిలయమే
  రీతిగ జాతుల కలుపుచు
  ద్యోతించెడి భరతభూమి యుర్వర లోనన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ఖాతరుచేయుచుపుట్టుక
  చేతలమాటలజనములచెరచుటపనిగా
  వాతలబెట్టంగనెదిరి
  జాతివివక్షగలనేలశాంతికినిలయమే?

  రిప్లయితొలగించండి
 6. శాంతికపోతమీవనుచు,భ్రాంతులమేమిటు
  మున్ గిపోతిమే
  ప్రాంతపుభేదముల్విడిచి,ప్రాభవమందగమేలుసోదరా!
  చింతలువంతలై బ్రతుకు, చిందరవందరజేయకిత్తరిన్
  శాంతికి బుట్టినిల్లుగద జాతివివక్షను జూపుదేశమే

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఉత్పలమాల:
  ++++++++=++
  భ్రాంతులవీడమేలుగద,భ్రాతవునీవిటుజేయధర్మమా!
  ప్రాంతమువేరుగానిమన, ప్రాపకమన్నది హద్దు మీరుచో
  కాంతులుజిమ్మునాయుధము,కాదనకుండనుగూల్చుమిమ్ములన్
  శాంతికి బుట్టినిల్లుగద, జాతివివక్షను జూపుదేశమే

  రిప్లయితొలగించండి
 8. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  రీతిని గూడని విధమున
  భాతియె జూపని బ్రతుకున పరగుచు నెపుడున్
  ప్రీతిని నడచుచు పౌరుల
  జాతివివక్షగలనేలశాంతికినిలయమే?

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఉత్పలమాల:
  ++++++++=++
  కాంతులుజిమ్ముభారతము,కాళపురాత్రిగ జేయ నేలరా?
  సుంతయుబుద్ధిలేదనిన,శూన్యపుదృక్కుల కర్ధమేమిరా?
  పొంతనలేనిపొత్తులకు, పోలికనీవనిదెల్సినంతనే
  శాంతికి బుట్టినిల్లుగద, జాతివివక్షను జూపుదేశమే


  రిప్లయితొలగించండి
 10. నౌతలమే కాదె కనగ
  జాతివివక్ష గలనేల, శాంతి నిలయమే
  ప్రీతిగ జనులెల్లరు సౌ
  భ్రాతృత్వముతో మెలఁగు వసుధయె సుమ్మీ .
  . . . విరించి.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ప్రాంతముదేశమంచునెదపాయనిగాఢపుప్రేమజూపుచున్
  స్వంతమునైనచేష్టలనుసాంత్వనబోందుచుదేశభక్తితో
  కాంతకుకన్ననేలకునుగాయముసేయడురాముడెప్పుడున్
  శాంతికిపుట్టినిల్లుగదజాతివివక్షనుజూపుదేశమే

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "రాము డెవ్విధిన్... దేశమే?" అంటే అన్వయం కుదురుతుందేమో?

   తొలగించండి
 12. కాంతులు చిమ్ము రాజ్యమును కాంతను పోయెను సొమ్ము పోయెనే

  సొంతమునయ్యె కాడునకు సొంపుగనందరు చేరు భూమియే

  శాంతికిఁ బుట్టినిల్లు గద ; జాతి వివక్షను జూపు దేశమే

  భ్రాంతిన చెడ్డ ప్రాంతమను భావన ద్రోలెను యూరి కావలన్

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'భ్రాంతిని' అనండి. 'త్రోలెను+ఊరి' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. "..ద్రోలెనె యూరికావలన్" అందామా?

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములండీ
   మీ సవరణలను పాటిస్తానండీ

   తొలగించండి
 13. దాతలు గలిగిన పృథవిన
  నీతిమయంబగు మనుజులు నిలచుచు నుండి
  ఖ్యాతిని పొందియు,నుండని
  జాతి వివక్ష గల నేల, శాంతి నిలయమే

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'పృథివిని' అనండి. రెండవ పాదం చివర తప్పక గురువుండాలి.

   తొలగించండి
 14. సమస్య: 05.03.2021
  శాంతికిఁ బుట్టినిల్లు గద జాతి వివక్షను జూపు దేశమే.
  ఉ.
  అంత విభిన్న సంస్కృతుల యైక్యపు వేదిక నాదు దేశమే
  శాంతికిఁ బుట్టినిల్లు గద; జాతి వివక్షను జూపు దేశమే
  క్రాంతి పథమ్ము గానక విఘాతము నొందదె యెల్లవేళలన్
  ధ్వాంతము నందు మున్గుచును పాకులు గానరు వృద్ధినెన్నడున్.

  విఘాతము-నాశనము
  ధ్వాంతము-చీకటి

  🙏🏻మేరా భారత్ మహాన్🙏🏻

  రిప్లయితొలగించండి
 15. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  వింతగు జాతి భేదముల విచ్ఛుతిజేసి జనాళి కెంతయున్
  పంతగు సాత్వికత్వమును పంచెడి భారతదేశమే యిలన్
  శాంతికి బుట్టినిల్లుగద; జాతి వివక్షను జూపు దేశమే
  సుంతయు శాంతి సౌఖ్యములు జూపగ లేనిది పౌరులందునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. సమస్య :
  శాంతికి బుట్టినిల్లు గద
  జాతివివక్షను జూపు దేశమే

  (మనభారతం మహోజ్వలభారతం )

  ఉత్పలమాల
  .....................

  దాంతికి బుట్టినిల్లు గద
  ధన్యుడు బుద్ధుని వాసదేశమే !
  కాంతికి బుట్టినిల్లు గద
  కారుణికత్వపు గాంధిదేశమే !
  క్రాంతికి బుట్టినిల్లు గద
  గణ్యుడు అల్లురి జన్మదేశమే !
  శాంతికి బుట్టినిల్లు గద !
  జాతివివక్షను జూపు దేశమే
  వంతల పాలగున్ జగతి
  బంగరుభావిని గోలుపోయెడిన్ .

  ( దాంతి - ఇంద్రియనిగ్రహము ; క్రాంతి - విప్లవము )

  రిప్లయితొలగించండి
 17. భూత తతులన్ని దేవ వి
  భూతులుగా నెంచినపుడు ముప్పిరిగొనునే
  చేతనమందు ప్రశాంతత!
  జాతి వివక్షగల నేల శాంతి నిలయమే?

  అశాంతికి నిలయమైన శాంతినివాసం 😀😀

  వంతను గ్రక్కి పాత్రలను ధ్వంసము జేయుచు
  వంటయింటిలో
  కాంతుని తిట్టిపోయుచును కాంక్షల పట్టిక ముందునుంచుచున్
  భ్రాంతిని వీడగా పతికి బండెడు చాకిరి నంటగట్టు
  నా
  శాంతికి పుట్టినిల్లుగద జాతి వివక్షత జూపుదేశమే

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఉ:

  చెంతకు చేరనీరు నను చింతన చేయుదురంటరారనిన్
  పొంతన లేని మాటలుగ పోనిడ కుండరె దేవళమ్మునన్
  వింతగు పోకడల్ గలుగ వేగిరమై జత గూడి సాగగన్
  శాంతికి బుట్టినిల్లు గద జాతి వివక్షను జూపు దేశమే

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'అనిన్' అన్న ప్రయోగం సాధువు కాదు.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములు: అనిన్ కు బదులుగా *అంటరారనన్* అని మారుస్తాను

   తొలగించండి
 19. నేతలు ఖలులై జనముల
  కోతులవలె దీర్చినారు కులముల తోడన్
  ఘాతుక రీతుల దుర్జన
  జాతి వివక్ష గల నేల శాంతి నిలయమే

  రిప్లయితొలగించండి
 20. పొంతన లేని పల్కులివి బోల్చగ రాదుగ భారతావనిన్
  అంతరముల్ విరోధముల నల్లలలాడెడి శత్రు సీమతో;
  శాంతికిఁ బుట్టినిల్లు గద; జాతి వివక్షను జూపు దేశమే
  వంతల పాలగున్ పరమ పాతకమౌ రవిలింప ద్వేషముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. నీతిగ మసలిన, మన నర
  జాతి పురోగతికి మేలు,శాంతిని కూర్చున్
  జాతివిభిన్నత. కయ్యము,
  జాతి వివక్ష గల నేల శాంతి నిలయమే?

  రిప్లయితొలగించండి


 22. ఖాతరు చేయకనెవరిని
  జాతి వివక్ష గల నేత శాంతి నిలయమే ?
  మూతి బిగింపులు చూపెడు
  జాతి వివక్ష గల నేల శాంతి నిలయమే?


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 23. అనుకూలత గల దేశము
  గన శాంతికిఁ బుట్టినిల్లు గద! జాతి వివ
  క్షను జూపు దేశమే గతి
  పెనుపును గాంచును వివక్షు వీవు తెలుపుమా!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 24. సంతస మెల్లరీతులను సర్వజనాళికి గూర్చుచుండి యే
  ప్రాంతమునందునైన బహుభంగుల ధర్మము నిల్పుచుండి యా
  వంతయు భేద మెంచవల దంచును నేర్పెడి భారతం బిలన్
  శాంతికిఁ బుట్టినిల్లు గద, జాతి వివక్షను జూపు దేశమే?

  రిప్లయితొలగించండి
 25. మైలవరపు వారి పూరణ

  ఆంతరపాలనమ్ము విడనాడి దురాత్ములు ప్రక్కదేశపుం
  బ్రాంతము గోరుచో తిరుగుబాటు జనించును స్వీయదేశమం.,
  దంతముజేయనెంచి., జగమంతయు చెప్పినదంచు మారుచో
  శాంతికిఁ బుట్టినిల్లు గద
  జాతి వివక్షను జూపు దేశమే!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 26. సాంతముదేశమొక్కటినవిశాలప్రదేశముబాసయాసలున్
  ప్రాంతమువర్ణముల్మతములన్నియునున్ననుభారతాంబయే
  *శాంతికిఁ బుట్టినిల్లు గద: జాతి వివక్షను జూపు దేశమే”*
  వింతగపాకుదేశమదివేరుగమారెనుమిల్ట్రిపాలనన్
  శాంతినికోలుపోయెకొనసాగెమతంబునునుగ్రవాదమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. వింతలకెల్లవింతతలపింతయలేకయనంతచింతనన్
  దాంతినికాంతిశాంతిసముదంచితయోగవిధానభారతీ
  యాంతరికాత్మవైభవమునంతటసాంతమునించెమెచ్చగా
  *శాంతికిఁ బుట్టినిల్లు గద జాతి వివక్షను జూపు దేశమే”*

  రిప్లయితొలగించండి
 28. సంతతవర్గభేదములు సంఘవిభిన్నకులాధికారదు
  ర్మంతనరాజకీయములు మౌఢ్యమతోన్మదదుష్ప్రవర్తనల్
  ధ్వాంతనిమగ్ననేతృపరిపాలనసంభవమైన దుస్తరా
  శాంతికిఁ బుట్టినిల్లు గద జాతి వివక్షను జూపు దేశమే.

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. రాతి యుగపు టాలోచన
  జాతివివక్షతనుజూపు జాడ్యము భువి నే
  రీతిగ ననదగు నీవిధి
  జాతి వివక్ష గల నేల శాంతి నిలయమే?

  రిప్లయితొలగించండి
 30. రిప్లయిలు
  1. మీ రెండవ పూరణ అద్భుతంగా ఉన్నది. అభినందనలు.
   మొదటి పూరణ కూడ బాగున్నది. కాకుంటే పద్యప్రారంభంలోని పదం అశ్లీలార్థాన్ని సూచిస్తుంది కదా!

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి నమఃపూర్వక ధన్యవాదములు.
   నెత్తుట: నెత్తు రందు. అశ్లీల మెక్కడో నా కవగతము కాలేదండి.

   తొలగించండి
  3. పద్య ప్రారంభ పదం... 'చూతుమె' అన్నదాని గురించి...

   తొలగించండి
  4. వీతము భేదము నెత్తుటఁ
   జూతుమె భేదము భవములఁ జోద్యపు మృతులం
   జూతుమె యంగ విభేదము
   జాతి వివక్ష గల నేల శాంతి నిలయమే?


   అంతము నందు నైన మఱి యాదిని నైనను గాంచ లేని యీ
   పంతము లేల మర్త్యులకు వంశము లందు వచింప నిట్టులన్
   వింత రవంత కాంతురె సువృద్ధి వినాశక ఘోర దుర్భ రా
   శాంతికిఁ బుట్టినిల్లు గద జాతి వివక్షను జూపు దేశమే

   [దుర్భర + అశాంతి = దుర్భ రాశాంతి; సువృద్ధి = మంచి వృద్ధి, మార ణాయుధముల వృద్ధి కాదు.]

   తొలగించండి
  5. సవరించిన మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 31. కాతరము జెందు ననిశము
  జాతి వివక్షగల నేల ,శాంతినిలయమే
  నేతల ప్రజోపయోగపు
  జేతలు,మాటలునుమేలు సేయుటవలనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. కందం
  జాతుల మధ్యన భేదము
  చేతనతో బాపు నేత 'స్థిరనిశ్చయుడౌ
  భూతమె' ,పాఱఁద్రోలన్
  జాతివివక్ష, 'గల' నేల శాంతి నిలయమే!

  ఉత్పలమాల
  సాంతము దోచ భారతము స్వైరవిహారమనంగ వారిలో
  నింతకు ముందు లేనివన నేర్పడఁ గూర్చుచు భేదభావముల్
  వంతలు పాలుఁ జేయఁగ వివక్ష యశాంతికిఁ, బెన్విఘాతమై
  శాంతికిఁ, బుట్టినిల్లు గద జాతి వివక్షను జూపు దేశమే

  రిప్లయితొలగించండి
 33. సుంతయుభేదభావములు సొప్పడ నీయని భారతంబునే
  శాంతికి బుట్టినిల్లుగద ,జాతివివక్షను జూపుదేశమే
  శాంతిభద్రతల్ గనని జక్కిగ బేరును బొందునీ భువిన్
  శాంతియు సౌఖ్యముల్ గలుగ జక్కటి జీవన మందవచ్చుగా

  రిప్లయితొలగించండి