29, మార్చి 2021, సోమవారం

సమస్య - 3677

30-3-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గ్రామమున ఘటోత్కచుండు గ్రౌర్యముఁ జూపెన్”
(లేదా...)
“గ్రామమునన్ ఘటోత్కచుఁడు గ్రౌర్యముఁ జూపె దయావిహీనుఁడై”

70 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  నీమము తప్పకే మిగుల నేరుపు మీరగ వింతవింతగా
  భీముని పుత్రుడాదటను బింకము వీడుచు పెండ్లి పందిరిన్
  గోముగ చుట్టి కౌరవుల గొప్పగ చిత్రమునందు కూడి సం
  గ్రామమునన్ ఘటోత్కచుఁడు గ్రౌర్యముఁ జూపె దయావిహీనుఁడై

  రిప్లయితొలగించండి
 2. పామరుఁడు నాటకమ్మున
  ధీమాగా వేష మందు తేకువ తోడన్
  దా మీసము దువ్వుచు నొక
  గ్రామ ము న ఘటోత్కచుండు గ్రౌర్యము జూపెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సామమువెక్కసమాయెను
  కామందులదౌష్ట్యమదియుఘనమయ్యెనుగా
  భూమికిరక్షణలేదే
  గ్రామమునఘటోత్కచుడుఁగ్రౌర్యముఁజూపెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. నీమము లిప్పుడు విడచెద

  యామిని వేళన రిపులకు హానిని చేతున్,

  మామా !కృష్ణా! యని సం

  గ్రామమున‌ ఘటోత్కచుండు క్రౌర్యము జూపెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "వేళను... హాని నొనర్తున్" అనండి.

   తొలగించండి


 5. గ్రామస్థులవాసమ్మో ?
  భీముని పుత్రుండెవరు గుభిల్లుమనంగా
  సామాన్యులపై యసురుడు?
  గ్రామమున; ఘటోత్కచుండు; గ్రౌర్యముఁ జూపెన్!  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 6. నీమముదప్పియలంబసు
  డున్

  మాయలజూపి పోరడుసమయములనన్

  భీమునకు తోడుగను సం

  గ్రామమున ఘటోత్కచుండు గ్రౌర్యముఁ జూపెన్”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో ప్రాస తప్పింది. "...యలంబసు। డే మాయల... పోరడే సమయమునన్" అందామా?

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములండీ
   అట్లే కానిచ్చెదమండీ

   తొలగించండి
 7. ఏమని చెప్పను కర్ణా!
  భీముని పుత్రుండు జేరి వీరత్వముతో
  నామృత్యువు వోలెను సం
  గ్రామమున ఘటోత్కచుండు గ్రౌర్యము జూపెన్


  ఏమని చెప్పగా వలె సుహృత్తువటంచు వచించు చుంటి నా
  భీముని పుత్రుడంట కడు భుకరరూపము తోడజేరి తా
  గాములమేటివోలెను జిఘత్సత గొన్న మృగేంద్రు నట్లు సం
  గ్రామమునన్ ఘటోత్కచుఁడు గ్రౌర్యము జూపె దయాహీనుడై.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. సమస్య :
  గ్రామమునన్ ఘటోత్కచుడు
  గ్రౌర్యము జూపె దయావిహీనుడై

  ( భీముని పుత్రుని పేరు పెట్టుకొని దుష్టులను శిక్షిస్తూ
  శిష్టులను రక్షిస్తూ ఉండవలసిన గ్రామాధికారి ప్రవర్తన )

  ఉత్పలమాల
  ....................

  నీమముతోడ నెల్లరును
  నిత్యము నీతిగ మెల్గుచుందురే !
  సేమము గోరి యొండొరులు
  జెన్నుగ జుట్టము లట్టులుందురే !
  భీమకుమారు నామమును
  బేరిమి దాల్చియు ధూర్తవర్తనన్
  గ్రామమునన్ ఘటోత్కచుడు
  గ్రౌర్యము జూపె దయావిహీనుడై

  రిప్లయితొలగించండి
 9. భీముని కిరాత తనయుడు
  భాముని పుత్రుని శరమును భగ్నముజేయన్
  సామీరిని మించుచు సం
  గ్రామమున ఘటోత్కచుండు గ్రౌర్యము జూపెన్

  భాముని పుత్రుడు =కర్ణుడు
  శరము = శక్త్యాయుధము

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కామము కన్నుగప్ప కను గానక కౌరవ జ్యేష్ఠుడున్మహా
  క్రామపు కార్యమున్ నెరప కయ్యము తథ్యము గాగ జ్ఞాతులా
  స్తోమమునన్ బలంబుకయి దోడ్తొ హిడింబిక సూను బిల్వ సం
  గ్రామమునన్ ఘటోత్కచుఁడు గ్రౌర్యముఁ జూపె దయావిహీనుఁడై

  క్రామము = నీచము

  రిప్లయితొలగించండి
 11. అందరికీ నమస్సులు🙏

  నీమము దప్పగన్ బుధులు, నిగ్రహ మోపక పాండునందనుల్
  క్షేమము నెంచినన్ సుతుని చేవను చూపగ నిర్ణయించగన్
  భీముని పుత్రుడౌ నసుర భీకర వర్తన తోడ ఘోర సం
  *గ్రామమునన్ ఘటోత్కచుడు గ్రౌర్య ము జూపె దయావిహీనుడై*

  *వాణిశ్రీ నైనాల*

  రిప్లయితొలగించండి


 12. ఉదయపు సూర్యుని వేడియొ
  సొద గ్రామమునన్! ఘటోత్కచుఁడు గ్రౌర్యముఁ జూ
  పె దయావిహీనుఁడై ఆ
  కదనంబందు దునిమాడె కౌరవుల వెసన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 13. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  సోమునివలె శౌర్యముతో
  సోమించుచు కౌరవులట చుక్కలు కనగన్
  భీముని పుత్రుడు కురు సం
  గ్రామమున ఘటోత్కచుడు గ్రౌర్యము జూపెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  సోమునితీరు శౌర్యమును జూపుచు కౌరవ మూర్ఖవీరులన్
  యామిని నందున న్నడరి నంతము జేయగ బూని రౌద్రుడై
  భీముని నాత్మసంభవుడు భీతిని గొల్పెడి రూపుతోడ సం
  గ్రామమునన్ ఘటోత్కచుఁడు గ్రౌర్యము జూపె దయాహీనుడై.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. నీమము దప్పి కౌరవులు నీచులు పోరున తాళలేక తే
  జోమయ మూర్తియైన పురుషోత్తముఁ జెల్లెలి ముద్దుబిడ్డయా
  సోమునియంశచే వెలుగు శూరుని దుష్కృతిచే వధింప సం
  గ్రామమునన్ ఘటోత్కచుఁడు గ్రౌర్యముఁ జూపె దయావిహీనుఁడై

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఉ:

  క్షామమటంచు బత్తెమును కట్టడిసేయగ నైకమత్యమున్
  నీమము లొక్కటొక్కటిగ నెంచుచు సమ్మతి గూర్చు చుండగన్
  సీమ నెఱుంగ జేయునను శీర్షిక తిండికి మెచ్చకుండగన్
  గ్రామమునన్ ఘటోత్కచుడు గ్రౌర్యము జూపె దయా విహీనుడై

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  భీమర మూపుగ సాగగ
  నీమము వీడి చనెడి కురునేతల పైనన్
  భీముని వారసుడా సం
  గ్రామమున ఘటోత్కచుడు గ్రౌర్యము జూపెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఆమిగ కురుపాండవ సం
  గ్రామమున ఘటోత్కచుండు గ్రౌర్యముఁ జూపెన్
  యామిని సమయమునందున
  గాములఱేని సుతుని శరఘాతము జంపెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. నీమము దప్పి సుభద్రజు
  నా మలినాత్ములు వధింప నరిసేనను నా
  భీమబలుడెదిర్చగ సం
  గ్రామమున ఘటోత్కచుండు గ్రౌర్యముఁ జూపెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. నామము ఘటోత్కచుండట
  నీమము దప్పిన విడువడు నిర్లిప్తముగా
  క్షేమమరసిసత్పురుషుల
  గ్రామమున ఘటోత్కచుండు గ్రౌర్యముఁ జూపెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. క్షేమముగోరి పాండవుల, కీడొనరించిన ధార్తరాష్ట్రులన్
  భీమసుతుండుదా చెలఁగె భీకర కౌరవ సంగరంబునన్
  ధీమసమొప్ప శత్రువులు దిక్కులు బారగ ఘోరమైన సం
  గ్రామమునన్ ఘటోత్కచుఁడు గ్రౌర్యముఁ జూపె దయావిహీనుఁడై

  రిప్లయితొలగించండి

 22. భీముని యన్నదమ్ములును భీష్ముని పౌత్రుల తోడు నీడగన్

  రాముని బంటు నీడనను రాగము తోడను పోరు సల్పె సం
  గ్రామమునన్ ఘటోత్కచుఁడు :; గ్రౌర్యముఁ జూపె దయావిహీనుఁడై
  భీమునియన్న కర్ణుడును భీకర శక్తిని వైచి చంపెనే

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 23. శ్రీ గురుభ్యోనమః

  భీమకుమారు డంత నరి వీరభయంకర పోరు సల్పి యా
  జామున మేటి కౌరవుల స్థైర్యము గూల్చి ప్రచండమైన సౌ
  దామిని వోలె భీకరుడు తానట నిల్చి పరాక్రమించి సం
  గ్రామమునన్ ఘటోత్కచుఁడు గ్రౌర్యముఁ జూపె దయావిహీనుఁడై

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కందం
  లేమ కవమానమున్ విని
  భీమ సుతుఁడు రుద్రతేజ విక్రముఁడుగ న
  య్యామిని వైరులపై సం
  గ్రామమున ఘటోత్కచుండు గ్రౌర్యముఁ జూపెన్

  ఉత్పలమాల
  లేమకు వల్వలూడ్చి సభఁ బ్రేల మదంబున ధార్తరాష్టులున్
  భీముని పుత్రుఁడై మిగుల వేదన జెంది నిషీధివేళలో
  సేమముఁ గూర్చఁ దండ్రులకుఁ జిద్దున వైరుల గూల్చు ఘోర సం
  గ్రామమునన్ ఘటోత్కచుఁడు గ్రౌర్యముఁ జూపె దయావిహీనుఁడై

  రిప్లయితొలగించండి
 25. సోమము జూప మహా సం
  గ్రామమున ఘటోత్కచుండు, గ్రౌర్యముఁ జూపెన్
  తామసి దుర్యోధనుడిక
  నేమించెను గర్ణుఁ శక్తి నించుమటంచున్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. భీమునిసూనుడాయెడనుభీకరుడయ్యెనుశత్రుచెంగటన్
  కామునితండ్రికేదెలియుఖండితరీతిహిడింబిశోకమున్
  కామననింద్రజాలికుడుకర్ణునిఢీయనఘోరమైనసం
  గ్రామమునన్ఘటోత్కచుడుఁగ్రౌర్యముఁజూపెదయావిహీనుడై

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'శత్రు చెంగటన్' దుష్టసమాసం. "వైరి చెంగటన్' అనండి.

   తొలగించండి
  2. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

   తొలగించండి
 27. గ్రామ జనులు బెగడఁగ నవి
  రామము దూషించుచు సమరపు భంగి నటన్
  నీమమ్ములఁ బాటింపక
  గ్రామమున ఘటోత్కచుండు గ్రౌర్యముఁ జూపెన్

  [ఘట + ఉత్కచుఁడు = ఘటోత్కచుఁడు: తలయందు జుట్టులేని వాఁడు(బోడి గుండు వాఁడు); ఘటము = తల; ఉత్కచము = కేశ హీనము]


  సామము చెల్ల కున్న నిఁక సంయుగమే గతి జ్ఞాతి దుర్జన
  గ్రామము ధార్త రాష్ట్ర జన కాయము భీతినిఁ దల్లడిల్లఁగన్
  భీమ పరాక్రమ ప్రవర భీమ సుతుం డట శత్రు రాజ సం
  గ్రామమునన్ ఘటోత్కచుఁడు గ్రౌర్యముఁ జూపె దయావిహీనుఁడై

  రిప్లయితొలగించండి

 28. ~~~~~~~~~~~~~~~~~
  భీమ పరాక్రవంతుడును భీక
  ర రూపుడు ధైర్యశాలియున్
  భీముని నందనుండు నతి భీ
  కర కాయుడు పాలివారి సం
  గ్రామమునను గటోత్కచుడు క్రౌ
  ర్యము జూపె, దయా విహీనుడై
  యేమరు పాటులేక వధియించె
  న నేకుల బంధు మిత్రులన్.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  రిప్లయితొలగించండి
 29. భీముని తోబాటుగసం
  గ్రామమున ఘటోత్కచుండు గ్రౌర్యముజూపెన్
  సామీరినిమించువిధము
  నీమముతోజేసెరణము నిర్జరులలరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. భీముని సూనుడున్ మిగుల భీకర రూపము దాల్చిదానుసం
  గ్రామమునన్ ఘటోత్కచుడు గ్రౌర్యముజూపె దయావిహీనుడై
  సామముజేయ నొప్పుకొన సైనీకులెవ్వరు నిచ్చగింపనౌ
  భీమరమయ్యెగా నచట భీకరమైన వీధంబుగారవీ!

  రిప్లయితొలగించండి
 31. సోమము జూపి తండ్రులట చూచుచు నుండగ కామరూపియై
  భీమ బలమ్మునన్ బెనగి భీకర మౌగతి నుద్యమించుచున్
  తామసులైన కౌరవుల దర్పము ఖర్వము చేయనెంచి సం
  గ్రామమునన్ ఘటోత్కచుఁడు గ్రౌర్యముఁ జూపె దయావిహీనుఁడై

  రిప్లయితొలగించండి
 32. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  (కురుపాండవ సంగ్రామమున ఘటోత్కవుఁడు పరాక్రమించిన సందర్భము)

  భీముని యానచేఁ జెలఁగి, భీకర జన్యమునందు నందఱం
  బాములఁ ద్రోయనెంచి, తన ప్రజ్ఞయు, దిష్ణ్యము, శాంబరిం దగన్
  మోమునఁ జూపుచు న్మిగులఁ బోటరియై, యటనున్న శాత్రవ

  గ్రామమునన్ ఘటోత్కచుఁడు గ్రౌర్యముఁజూపె దయావిహీనుఁడై!

  రిప్లయితొలగించండి
 33. భీముని కోరికమేరకు
  ధీమతియై కౌరవులను తెగటార్చుటకై
  భూమిని గగనములో సం
  గ్రామమున ఘటోత్కచుండు గ్రౌర్యము చూపెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. మఱొక పూరణము:

  వేమఱు గాంధి పల్కె నిటు... "వేడ్క స్వరాజ్యమదేడ రావలెన్?"
  భీమునకున్ హిడింబికినిఁ బృథ్విని నెవ్వఁడు పుట్టెనో గదా?
  కామముతోడఁ గీచకుడు గ్రక్కున మాలిని కేమి చూపెనో?
  గ్రామమునన్, ఘటోత్కచుడు, క్రౌర్యముఁ జూపె దయావిహీనుఁడై!

  రిప్లయితొలగించండి