22, మార్చి 2021, సోమవారం

సమస్య - 3671

23-3-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నాయకుల్ నీతి మాలిన నష్టమగున”
(లేదా...)
“నష్టము లేదు లేదు మన నాయకు లెల్లరు నీతి మాలినన్”

62 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  కష్టము లోర్చి వేగముగ గండర గండులు చేర్చి బంగరున్
  పుష్టిగ లావు మీరగను ముచ్చటి తీరున రాజనీతినిన్
  దుష్టులు ముష్టి యుద్ధమున దుండగు లౌచును జైలుకేగగా
  నష్టము లేదు లేదు మన నాయకు లెల్లరు నీతి మాలినన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  శాంతి సౌఖ్యముల్ మృగ్యమౌ సంఘమందు
  నాయకుల్ నీతిమాలిన; నష్టమగున
  ఔచితిని గూడు నాయకులండ యుండ
  మనకును మన సమాజపు మనుగడకును?

  రిప్లయితొలగించండి
 3. శ్రీ గురుభ్యోనమః

  కాలి నడకన దిరుగుచు కష్ట పడెడు
  నాయకుల్ నీతి మాలిన నష్టమగున
  టంచు నాయని బలుకుచు నలస తేల!
  రాజ్య సంపదల్ కీర్తులు లవము కావ?

  రిప్లయితొలగించండి
 4. తమ్ముని కొడుకులడిగిరి తమకు పాలు

  వారికి తగు భాగమొసగి పనుపుమయ్య

  నాయకుల్ నీతి మాలిన నష్టమగున

  నెడి పలుకు విశ్వశింపుము నిక్కములవి

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ప్రజల సంక్షేమ ముల కడ్డు పడును గాద
  నాయకుల్ నీతి మాలిన :నష్ట మగు న
  టంచు పౌరులు పల్కుదు రంత కాన
  స్వార్థ మును వీడి మెలగుటే సార్థ కమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 6. వెఱ్ఱిగోల్లలట్టులప్రజవింతఁజూప
  కుమ్ములాటలసరిపుచ్చుగుంపులుండ
  పంతమాడుచుకనుమాయవంతబాడ
  నాయకుల్నీతిమాలిననష్టమగున

  రిప్లయితొలగించండి
 7. వ్యంగ్యము

  ఉ||
  కాష్టము జేసిరీ భువిని గౌరవమౌ పదవుల్ గడించి వా
  రిష్టము ధర్మశాస్త్రములనించుకనైన పఠించకుండగన్
  శిష్టులు జూచి జూచి మరి జేయగనేమని మిన్నకుండినన్
  నష్టము లేదు లేదు మన నాయకులెల్లరు నీతిమాలినన్

  రోహిత్ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  రిప్లయితొలగించండి
 8. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  శిష్టులునై జనమ్ములకు సేవను జేసెడి పెద్దవారితో
  నష్టము లేదు లేదు; మన నాయకు లెల్లరు నీతి మాలినన్
  దుష్టము లుద్భవమ్మగుచు దోషము లెల్లెడ నివ్వటిల్లుచున్
  భ్రష్టమునౌను దేశమది వంచన తోడను దాష్టికమ్ముతోన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. తే.గీ//
  దుర్మనస్కుఁడు నెపుడైన నిర్మలముగ
  నుండెడి సుజనులన్ గాంచి మెండుగాను !
  తూలనాడ, గుణాఢ్యుడు ప్రేలుచున్న
  నాయకుల్ నీతి మాలిన నష్టమగునె !!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కష్టము నీదికాదుగద కాలము కర్మము గల్సివచ్చినన్
  స్పష్టము నీకుదక్కుదగు భాగము లంచము మెక్కుటందు నీ
  విష్టుడవైన జాలు ఘన విత్తపు మంత్రికి రాష్ట్రమందునన్
  నష్టము లేదు లేదు మన నాయకులెల్లరు నీతిమాలినన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. సమస్య :
  నష్టము లేదు లేదు మన
  నాయకు లెల్లరు నీతిమాలినన్

  ( పిన్నలు , పెద్దలు వారివారి విధులను పరిపూర్ణంగా నిర్వహిస్తే నీతిలేని నాయకుల వలన నష్టం లేదు )

  ఇష్టము మీర బాలలిక
  నెన్నియొ విద్యల నభ్యసింపగా ;
  నిష్టము తోడ స్త్రీపురుషు
  లిబ్బడి ముబ్బడి ఖర్చు మానగా ;
  నిష్టము నిల్పి బాధ్యతల
  నెప్పుడు నందరు జేయుచుండగా ;
  నష్టము లేదు లేదు మన
  నాయకు లెల్లరు నీతిమాలినన్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ఉ:

  దృష్టి మరల్చకుండగను తృష్ణను దీర్ప సమస్త పాపముల్,
  ముష్టియనంగనేమి, కడు మోదము తోడుత నాచరింప నా
  దుష్టులు నంతమొందగను దుఃఖము లేదు నొకింత మాత్రమున్
  నష్టము లేదు లేదు మన నాయకులెల్లను నీతి మాలినన్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పుష్టిగనెన్నియోవిధుల,పుణ్యమునివ్వని కార్యమగ్నులై
  తుష్టిగసొమ్ముగుంజుచును,తుప్పరగావిదిలించునేతలే
  కష్టములందునాదుకొన,కాసులు బంచెడురాష్ట్రమందునన్
  నష్టములేదు లేదుమన నాయకులెల్లరునీతిమాలినన్
  ++++++++++++++++++++++
  రావెల పురుషోత్తమరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ప్రజల మేలును దలపని వారు నేడు
  గద్దె నెక్కిరి దోచగన్ సిద్ధ పడుచు
  నాయకుల్ నీతి మాలిన నష్టమగున
  నిమది నెంచి మేలుకొనుడు నియతితోడ

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  న్యాయ ధర్మముల్ మృగ్యమౌ నవని యందు
  నాయకుల్ నీతిమాలిన; నష్ట మగున
  జనహితమగు కార్యములతో సాగునట్టి
  పరువడిగల వరీయులౌ ప్రభువులుండ?

  రిప్లయితొలగించండి
 16. స్పష్టము జేసెదన్ వినుము జాతి పురోగతినొందు మేలుగా
  శిష్టుల నాయకత్వమున శ్రీల చెలంగుచు, నట్టివారితో
  నష్టము లేదు లేదు; మన నాయకు లెల్లరు నీతి మాలినన్
  భ్రష్టమగున్ గదా భవిత భారత సంస్కృతి నాశమౌనయో

  రిప్లయితొలగించండి
 17. తేటగీతి
  ప్రజల దోచుగుణమ్మున వంచకులుగ
  నమ్మఁ బల్కుచు నోట్లుగా సొమ్ముజేసి
  ప్రాభవమ్మంది మలిసారి రారనంగ
  నాయకుల్ నీతి మాలిన నష్టమగున?

  ఉత్పలమాల
  కష్టములెల్ల బాపెదము కాంతుము మిమ్మభివృద్ధి బాట సం
  తుష్టుల జేతుమంచనుచు ధూర్తులు దోపిడి కొగ్గ నైజముల్
  స్పష్టమునై జనుల్ మరొక సారెకు నెన్నఁగ నొప్పబోరనన్
  నష్టము లేదు లేదు మన నాయకు లెల్లరు నీతి మాలినన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ప్రజలు వేసెది యోటుతో పదవి నొందు
  వాడు చూడజనొక పోలె వాడె యైన
  హీనునిక యోటుతోడ నోడింప వచ్చు
  నాయకుల్ నీతి మాలిన నష్టమగున?

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ఇష్టుడటంచు చెప్పి కడుహీనుని నేతగఁ జేయ నాతడే
  దుష్టుడుగా ప్రజావళిని దోచెడు స్వార్థపరుండె యైనచో
  యిష్టములేని వానినిక యెన్నికలందు పరాభవించినన్
  నష్టము లేదులేదు మన నాయకులెల్లరు నీతిమాలినన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "..యైనచో నిష్టము... వానినిక నెన్నికలందు.." అనండి.

   తొలగించండి
 20. నాయకుల్ నీతి మాలిన నష్టమగున !
  యేమియునుగాదు వారికి నివ్విధమున
  కోట్లు ఖర్చుసలిపి యోట్ల గొనెదరుగద
  వేరు మార్గమేది నయము వీడకున్న

  రిప్లయితొలగించండి
 21. దుష్టుడు రావణాసురుని ద్రుంచగ వచ్చెను రామ చంద్రుడున్

  కిష్టుని రూపమెత్తి హరి , కీచకు కంసుని సంహరించెనే

  శిష్టులు దైత్య రాజులట చేసిరి క్రౌర్యము వాని రాకకై

  నష్టము లేదు లేదు మన నాయకు లెల్లరు నీతి మాలినన్

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 22. భ్రష్టమొనర్చుచున్ ప్రగతి పాలన సేయగ ప్రాకులాడుచున్
  కష్టముగూర్చు వారలను కాదని వీడిన నెవ్విధంబుగన్
  నష్టము లేదు లేదు, మన నాయకు లెల్లరు నీతి మాలినన్
  స్పష్టమొనర్చి చెప్పదగు పాలనకర్హత లేదు పొండనిన్

  రిప్లయితొలగించండి


 23. నాయకుల్ నీతి మాలిన నష్టమగు, న
  మో! జిలేబి పల్కుల వినుమోయి! యేరి
  పార వేయవలయునయ్య వారి నెల్ల
  నీదు పాలన లోన కనీసమైన!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 24. పుష్టిగ నోట్లదండుకొని ,పూర్తిగగుద్దగవోట్లముద్రలన్
  నష్టముపోవువారలిక,నాణ్యముగానిటపౌరులేగదా
  కష్టములెన్నివచ్చినను,కర్మవశమ్మునదుష్టులెంపికన్
  నష్టములేదులేదు మన, నాయకులెల్లనునీతిమాలినన్
  +++++++++++++++++++++++++++
  రావెల పురుషోత్తమరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 25. నాయకుల్ నీతిమాలిన నష్టమగున
  చెప్ప నగునేని దాముగా జిప్పకూడు
  తినెడు రోజులు వచ్చును ననయమునిక
  జీవితాంతము నుందురు చెఱను సుమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 26. నష్టము లేదులేదు మననాయకులెల్లరు నీతిమాలినన్
  నష్టము లేదులేదనగ నాయము కాదుగ జింతజేయగా
  భ్రష్టతనొందు దేశము నపారముగాసిరులన్నిపోవవా?
  యిష్టులగాక సజ్జనుల నెన్నుకొనంగసు నెల్లవేళలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. స్పష్టమునయ్యెదేశమునబాలిశులంధనిరక్షరాస్యులున్
  దుష్టులునష్టజాతకులుదోషచరిత్రులుత్రాష్టరోగకో
  పిష్టులుశిష్టరాక్షసులెవేద్యులుమంచినిసేయకున్నచో
  *నష్టము లేదు లేదు మన నాయకు లెల్లరు నీతి మాలినన్”*

  రిప్లయితొలగించండి
 28. నాయకుం డైన రాజైన న్యాయ మెల్ల
  వీడి చరియింప వారిని వీడఁ దగును
  స్వార్థ చింతయ చెలరేఁగఁ బల్కఁ బుడమి
  నాయకుల్ నీతి, మాలిన నష్ట మగున?


  దుష్టులె యంచు ముద్ర లిడి తూర్ణము వూనుచు నైకమత్యముం
  గష్టము లంచు నెంచకయు గ్రక్కున ధూర్తుల నెక్క డున్ననున్
  స్పష్టముగా వహించి ధృతి సర్వులు మీఱి బహిష్కరింపఁగా
  నష్టము లేదు లేదు మన నాయకు లెల్లరు నీతి మాలినన్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. కష్టమపజీవితంబుననుకాంతినిఁగూర్పగపౌరుడుండగా
  స్పష్టముగాగబాధ్యతనుసౌమ్యతజీవనయాత్రసేయగా
  తుష్టినిబోందుభారతముదుష్టులదూరముచేయుచుండగా
  నష్టములేదులేదుమననాయకులెల్లరునీతిమాలినన్

  రిప్లయితొలగించండి