3, మార్చి 2021, బుధవారం

సమస్య - 3652

4-3-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కలుఁ ద్రావెడివారి కబ్బుఁ గద భాగ్యమ్ముల్”
(లేదా...)
“కలు సారాయిలఁ ద్రావు వారలకె భాగ్యప్రాప్తియౌ నిచ్చలున్”

67 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  బలుపౌ తీరున కాళిఘాటుకడనున్ భద్రమ్ముగా జేరుచున్
  కలలన్ గానని రీతినిన్ జరుపుచున్ గాఢంపు కృత్యమ్ములన్
  తలలన్ జేరగ మత్తు వేడుకలలన్ తాదాత్మ్యమున్ బొందగన్
  కలు సారాయిలఁ ద్రావు వారలకె భాగ్యప్రాప్తియౌ నిచ్చలున్...

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఎలమిన బుట్టిన వారలు
  కలిమిన బెరుగుచు మరువని కారణమేమో
  పలువురు నవ్వగ నేమీ
  కలుఁ ద్రావెడివారి కబ్బుఁ గద భాగ్యమ్ముల్!!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పలుబాధలుమరుగునఁబడు
  విలవిలలాడగకరోనవెంటనురాదే
  కులుకుచునుందురుపలుకుల
  కలుఁద్రావెడివారికబ్బుగదభాగ్యమ్ముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కలల రధముకున్దగునిల

  కలుఁ ; ద్రావెడివారి కబ్బుఁ గద భాగ్యమ్ముల్

  అల వైకుంఠ పురమునా

  జల రాశులనున్న వాని జపముల భక్తిన్

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...
  ( కలు = బండి చక్రము)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   కలు శబ్దాన్ని ప్రథమగా భావించారు. సమస్యలో అది ద్వితీయలో ఉన్నది.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములండీ
   పొరపాటును గమనించానండీ

   తొలగించండి
 5. సమస్య :
  కలుసారాయిల ద్రావువారలకె భా
  గ్యప్రాప్తియౌ నిచ్చలున్

  ( లలితకు , శాంతకు అన్నయ్య ప్రసాద్ ప్రశ్నలు - వారి చక్కని జవాబులు )

  మత్తేభవిక్రీడితము
  -----------------

  " లలితా ! దుర్భరకష్టనష్టదురితా
  లశ్రాంత మెవ్వారి కీ
  యిలపై గల్గును?" "శాంత! తెల్పగలవా !
  యేమబ్బు సచ్ఛీలతన్ ? "
  " కలుసారాయిల ద్రావువారలకె " ; "భా
  గ్యప్రాప్తియౌ నిచ్చలున్
  గలతల్ బెట్టక తల్లిదండ్రులను సం
  స్కారాన వర్తించినన్ ."

  రిప్లయితొలగించండి
 6. విలసిత రీతిగ రుద్రుని
  తలపున మరువక నిరతము ధర్మ పరుండై
  చెలగుచు భక్తి రసమ్మను
  కలు ద్రావెడి వారి కబ్బు గద భాగ్యమ్ముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కందం
  అలమేటి విలువిఱచి కుజ
  నలివేణిగ పొందినట్టి నచ్యుతు నామ
  మ్ములు కోట్లుగ నమృతపు చు
  క్కలుఁ! ద్రావెడివారి కబ్బుఁ గద భాగ్యమ్ముల్

  మత్తేభవిక్రీడితము
  విలువల్ ముఖ్యమటంచునన్నిటను తప్పింపంగ వ్యాపారముల్
  కలుముల్ వొందుట మృగ్యమై బ్రతుకగున్ గష్టాల సంద్రంబు! పి
  ల్లల బాగోగులు వట్టవే మగడ! యే లౌక్యాల సాగింతురో
  కలు సారాయిలఁ ద్రావు వారలకె భాగ్యప్రాప్తియౌ నిచ్చలున్!!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. మలినంబుల దొలగించెడు
  నల గంగానది జలముల హ్లాదముమీరన్
  విలువ నెరుంగుచు పలు గుట
  కలు ద్రావెడువారి కబ్బుగద భాగ్యమ్ముల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చెలరేగున్ మదమత్సరంబులు ప్రవిచ్ఛిన్నంబగున్
   బుద్ధియే
   కలు సారాయిలు ద్రాగువారలకె ; భాగ్యప్రాప్తియౌ
   నిచ్చలున్
   అలసత్వంబును జేరనీయక సదభ్యాసంబులన్
   శ్రీహరిన్
   బలిమిన్ గొల్వగ నిత్యకృత్యముగ నవ్యాజంబగున్
   భక్తిమై

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  3. ధన్యాస్మి గురదేవా! నమోనమః!🙏🙏🙏

   తొలగించండి
 9. చలిమల చూలిని కుంభిల
  పొలిమెరలో నిలిచి యుండు పోలేరుగ నా
  మలయమ్మ కర్పితమ్మగు
  కలుఁద్రావెడివారి కబ్బుఁ గద భాగ్యమ్ముల్ .
  . . . విరించి.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కలికాలంబిది కల్లలాడి గృహమున్ కల్లోలముల్ పెంచుచున్
  లలనాపీడన సేయుచున్ నిరత ప్రేలాపంబులున్ బల్కుచున్
  విలువల్ తల్వక పెద్దపిన్నలని భావింపంగలేరీ జనుల్
  కలు సారాయిల ద్రావు వారలకె భాగ్యప్రాప్తియౌ నిచ్చలున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కులమందందరు దేవిగొల్చి తమదౌ కోర్కెల్ నెరింగించి వ్యా
   కులముల్ తీర్పగ వేడి మ్రొక్కులకై కుంభంబులన్ మ్రోయుచున్
   కలకాలంబిదె గావుమన్చు ప్రియ పాకంబుల్ నివేదించి మే
   కలు సారాయిల ద్రావు వారలకె భాగ్యప్రాప్తియౌ నిచ్చలున్

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   రెండవ పూరణలో 'కోర్కెల్+ఎరింగించి' అన్నపుడు నుగాగమం రాదు. 'మ్రొక్కులకునై' టైపాటు.

   తొలగించండి
 11. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  కలయిది కాదిల నిజముగ
  అల యుజ్జయినిని వెలసిన నా భైరవుకున్
  కలు నైవేద్యమగును యా
  కలు ద్రావెడి వారికబ్బు గద భాగ్యమ్ముల్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'భైరవునకున్' అనడం సాధువు. 'అగును+ఆ' అన్నపుడు యడాగమం రాదు.

   తొలగించండి
  2. గురువుగారికి నమస్కారములు. పద్యాన్ని సరిజేసాను. పరిశీలించగలరు.

   కలయిది కాదిల నిజముగ
   అల యుజ్జయినిని వెలసిన యా కాలునకున్
   కలు నైవేద్యమ్మగు నా
   కలు ద్రావెడి వారికబ్బు గద భాగ్యమ్ముల్!

   తొలగించండి
 12. కలుషంబాయెను రాజకీయమిట దుష్కార్యంబులే యోగ్యతై
  ఖలులే నాయకులై చెలంగ నకటా కందెన్ ప్రజాస్వామ్యమే
  కలగా మారె పురోభివృద్ధి దురహంకారంబునన్ దేలుచున్
  కలు సారాయిలఁ ద్రావు వారలకె భాగ్యప్రాప్తియౌ నిచ్చలున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'యోగ్యత+ఐ' అన్నపుడు సంధి లేదు. "దుష్కార్యంబులే యోగ్యతల్" అనవచ్చు.

   తొలగించండి
 13. కులదైవపు సన్నిధియన్
  దలికాక్షుని భక్తిగూడి యభిషేకించన్
  నెలదారి తీర్థమగునా
  కలుద్రావెడివారి కబ్బు గద భాగ్యమ్ముల్

  ఆత్రేయ

  రిప్లయితొలగించండి
 14. పిలచిన పలుకని ప్రభుతకు
  కులము మతమ్ములవి చాలు కోరిక దీర్చన్
  మలినంబౌ తలపుల మున
  కలుఁ ద్రావెడివారి కబ్బుఁ గద భాగ్యమ్ముల్

  అల కాశీపుర ప్రభువా
  కలి దీరగ గ్రోలు నట్టి కడు పావనమౌ
  కలుసారాలే, దక్కిన
  కలుఁ ద్రావెడివారి కబ్బుఁ గద భాగ్యమ్ముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. పలు రోగము లలుపుడుగగ
  కలుఁ ద్రావెడివారి కబ్బుఁ గద ; భాగ్యమ్ముల్
  గలుగును తప్పక , గ్రుక్కెడు
  జలము గుడిచి యలుపు దీర్చసాగిన యెడలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. వెలసిన యినకుల తిలకుని
  కొలువున పానకము, చాల కూరిమి గానున్
  కలిపిరి మిరియమ్ముల తున
  కలుఁ , ద్రావెడివారి కబ్బుఁ గద భాగ్యమ్ముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. మలినాంగులుమలినాత్ములు
  కలిపురుషునిపాల్పడంగగమలినహృదులై
  యిలవేల్పులవీడియనరె
  “కలుఁ ద్రావెడివారి కబ్బుఁ గద భాగ్యమ్ముల్”

  పలురోగంబులు నర్ధనాశనము పాపమ్మాయువల్పంబగున్
  “కలు సారాయిలఁ ద్రావు వారలకె ;భాగ్యప్రాప్తియౌ నిచ్చలున్”
  అలసత్వంబునువీడిమాధవునిజ్ఞేయంబంచుగీర్తించుచున్
  బలురూపంబులభక్తిసల్పుచునువిశ్వాకారుదర్శించినన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కలు కవ్వంబుగ శేషు రజ్జువుగనాకాశమ్ము సాక్ష్యమ్ముగా

  జల రాశిన్ మధనంబు చేయగను రచ్చల్జేయు దైత్యాళికి

  న్నల దక్కంగను లేక పోయె సుర , జన్మాంతమ్ము లభ్యంబునౌ

  కలు సారాయిలఁ ద్రావు వారలకె భాగ్యప్రాప్తియౌ నిచ్చలున్”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కం//
  పలువురు మధించు సంద్రము
  వెలుపల హాలాహలమ్ము వేడుక నణచన్ !
  మెలుకువతో భవునికొసగ
  కలుఁ ద్రావెడివారి కబ్బుఁ గద భాగ్యమ్ముల్ !!

  రిప్లయితొలగించండి
 20. చలిపోయినవేసవిలో
  పలువురును బిలచి తనయ వివాహపు వేళన్
  జలమును బదులుగ బంతిన
  కలుఁ ద్రావెడివారి కబ్బుఁ గద భాగ్యమ్ముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. లలితముగా జీవనమును
  మలచుచు వెంట నడయాడు మగనాలు ధృతిన్
  తలపున వలపు జిలుక నా
  కలుఁ ద్రావెడివారి కబ్బుఁ గద భాగ్యమ్ముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. భాగ్యప్రాప్తిని వ్యంగ్యము గా భావించి, ప్రయత్నము:

  మ:

  కలికా రాధన కూడదన్న వినకన్ కష్టాల పాలెంచనై
  పలుకే చాలు నటంచు వెంట బడగన్ ప్రత్యక్షమై నాథుడే
  బలుపే దింపెను దేహశుద్ధి పరపన్ భావింప నీరీతిగన్
  కలు సారాయిలఁ ద్రావు వారలకె భాగ్యప్రాప్తియౌ నిచ్చలున్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. మైలవరపు వారి పూరణ

  విలువల్ తుంగను ద్రొక్కి స్వార్థరతులై విత్తార్జనాసక్తితో
  జలగల్ రీతిని పీల్చి రక్తమును సంసారమ్ములన్ గూల్చుచున్
  బలహీనమ్మును సొమ్ము చేసుకొనగా భావించువారమ్మగా
  కలు సారాయిలు ద్రాగువారలకె ; భాగ్యప్రాప్తియౌ
  నిచ్చలున్ !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 24. ఇలవెలయు వేంకటేశుని
  గలలోనన్ దలచుచుండి గనుగవ యొప్పన్
  విలసిత భక్తిరసంబను
  గలు ద్రావెడువానికబ్బు గద భాగ్యమ్ముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. అలనాడే వచియించెఁ బ్రహ్మమట విద్యావంతులంబేదులై
  ఖలులే రాజ్యము నేలువారలయి దుష్కార్యార్థులే పూజ్యులై
  యిలలో మన్నన పొందువారలనుచున్ హీనుండ్రె ముప్పొద్దులన్
  గలు సారాయిల ద్రావువారలకె భాగ్యప్రాప్తియౌ నిచ్చలున్ .
  . . . విరించి.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. రిప్లయిలు
  1. ఖలులం గూడిన నిట్టి గి
   రలను వినఁగ నబ్బురంబె రాద్ధాంతమ్ముల్
   పలుకుదురు పాయు లిట్లుం
   గలుఁ ద్రావెడి వారి కబ్బుఁ గద భాగ్యమ్ముల్


   తలఁపం గా దిది మూఢనమ్మకము తధ్యంబై ధరం జెల్లునే
   బలభద్రాదులు నిల్చి రిచ్చటను విశ్వత్రాత తో నింపుగాఁ
   జెలువంబై సతతమ్ము నీ రచట నిక్షిప్తమ్ము, నేఁ జెప్ప నీ
   కలుసా రా యిలఁ ద్రావు వారలకె భాగ్యప్రాప్తియౌ నిచ్చలున్

   [నీకు + అలుసా; రా + ఇల = రాయిల]

   తొలగించండి
 27. ఇలలో వచ్చును రోగముల్ విమల! యీయేయా ల నుయ్యీగుటల్
  గలుసారాయి ద్రాగువారలకె,భాగ్యప్రాప్తియౌ నిచ్చలున్
  దలిదండ్రుల్ దమ సూనులన్ జదువులన్ దాదాత్మ్యమున్ గూర్చుచో
  నలవోకన్ ధనమార్జనంబుపయి నేయాకర్షి తుండౌచుటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. సమస్య

  *కలు సారాయిలఁ ద్రావు వారలకె భాగ్యప్రాప్తియౌ నిచ్చలున్.*

  ప్రయత్నము:
  మ.
  విలువల్ మంటను గల్సిపోయెనుగదా విశ్వంబు నందంతటన్
  విలువల్ నేర్పెడి పాత్రికేయులిటు దాఁ వేర్వేరు పక్షంబులన్
  గలువన్నేర్చి, తిలోదకమ్ముల నిడంగా దోచె చోద్యంబుగాన్
  కలు సారాయిలఁ ద్రావు వారలకె భాగ్యప్రాప్తియౌ నిచ్చలున్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కం.
   ఖలు లిల సౌభాగ్యమ్ముల
   కులుకుచు నున్నట్టివారు కుదురుగ తినరే!
   కలుషము లే కంబటిపర
   కలుఁ ద్రావెడివారి కబ్బుఁ గద భాగ్యమ్ముల్!

   తొలగించండి
 29. పలు కష్టంబులు గల్గునెల్లపుడు

  దుర్భాగ్యంబు సిద్ధించు నీ

  కలు సారాయిలు ద్రాగు వారలకె,

  భాగ్యప్రాప్తియౌ నిచ్ఛలున్

  కలలో దుర్వ్యసనంబులే

  వి మదిలో గాక్షించకన్ ప్రీతితో

  నలుపుంజెందక యోగ్య కర్మ

  ముల నత్యంతేష్టితోజేసిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. వలచెను రాముడు సీతను
  కొలిచిన పురజనులనెల్ల కోసలపతి గా
  ధలమధురిమ మీగడ తర
  కలుఁ ద్రావెడివారి కబ్బుఁ గద భాగ్యమ్ముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. సులువుగ శ్రీశుని మదిలో
  కొలుచుచు క్షణమైనవిడక కూరిమి తోడన్
  తలచుచు సతతము భక్త్య ను
  కలు ద్రావెడు వారికబ్బు గద భాగ్యమ్ముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. చిలకల పలుకుల సతి తో
  కలకలమని మనుగడ నడ కామితములతో
  వలపుల తలమునకలు పుల
  కలుఁ ద్రావెడివారి కబ్బుఁ గద భాగ్యమ్ముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 33. నిలువక తూలుచు నీల్గుచు
  కలు ద్రావిన మైకమందు కలవరపడుచున్
  పలికెనొకడు పరవశమున
  కలుఁ ద్రావెడివారి కబ్బుఁ గద భాగ్యమ్ముల్

  రిప్లయితొలగించండి