3, జూన్ 2023, శనివారం

సమస్య - 4438

4-6-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పుట్టింటిని రోయునట్టి పొలఁతికి మేలౌ”
(లేదా...)
“పుట్టింటిన్ దెగనాడి రోయు సతియే పొందున్ హితంబున్ సదా”

25 కామెంట్‌లు:

 1. మెట్టింటమగనికాదని
  గట్టిగయవమానముననుకలతన్సతియే
  పుట్టెడుదుఃఖముపొందెను
  పుట్టింటినిరోయునట్టిపొలతికిమేలౌ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "గట్టిగ నవమానమునను..." అనండి.

   తొలగించండి
  2. తప్పుసవరించుకుంటాను, క్షమించగలరు

   తొలగించండి
 2. కందం
  కట్టుకొనిన దాదిగ రా
  బట్టిన సంపదల మఱచి స్వార్థము మీరన్
  మెట్టింటి వారు తిట్టగ
  పుట్టింటిని, రోయునట్టి పొలఁతికి మేలౌ

  శార్దూలవిక్రీడితము
  పట్టాదారునటంచు భర్త మిగులన్పంతంబునన్ గల్మి రా
  బట్టెన్, జాలక యత్తమామలికనున్ బాధింపగన్స్వార్థమై
  మెట్టింటన్ ప్రతి నిత్యమున్ సణగి జృంభింపంగ దూషించుచున్
  పుట్టింటిన్, దెగనాడి రోయు సతియే పొందున్ హితంబున్ సదా

  రిప్లయితొలగించండి

 3. బొట్టి విధర్భజ యీబరి
  గొట్టు వలదటంచు దలచి గోపాలుని చే
  పట్టెను ఖలుడన్నైనను
  పుట్టింటిని రోయునట్టి పొలఁతికి మేలౌ.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మెట్టింటన్గలలోటులన్నిటినితామేలంచుభావించుచున్
  గుట్టున్మూయుచుమేలమాడకనుమూగున్బాధతోషంబుగా
  పట్టున్వీడనిపార్వతీసతియుసర్వంబున్శివుండేయనన్
  పుట్టింటిన్దెగనాడిరోయుసతియేపొందున్హితంబున్సదా

  రిప్లయితొలగించండి

 5. బొట్టిన్ బ్రోవు మటంచు విప్రనుడులామోదించు చున్ జక్రి చే
  పట్టన్ జేరి విదర్భకున్ వడిని యా పద్మాక్షినే గ్రోలగన్
  చుట్టంబొక్కడు పల్కె కేశటుడు దుష్టుండైనచో ధాత్రిలో
  పుట్టింటిన్ దెగనాడి రోయు సతియే పొందున్ హితంబున్ సదా.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పుట్టినదాదిగ నెన్నఁడు
  పుట్టింటినివీడనట్టిబోటికి కాగా
  మెట్టిన ధామము స్వర్గము
  పుట్టింటిని రోయునట్టి పొలఁతికి మేలౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పుట్టింటి పరాభవమును
  తట్టుకొనగలేని గౌరి తనువును విడిచెన్
  బెట్టిదమున్ గను వారను
  పుట్టింటిని రోయునట్టి పొలఁతికి మేలౌ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మెట్టిల్లే తనదంచు తల్చినపుడే మేలౌను పూబోడికిన్
   పుట్టింట్లో నవమానమొంద సతికే పోయెన్ గదాప్రాణమే
   పుట్టింటన్ దగు గౌరవంబు కరవై పోరాడువారందురే
   పుట్టింటిన్ దెగనాడి రోయు సతియే పొందున్ హితంబున్ సదా

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 8. పుట్టింట నేర్పు బొందియు
  మెట్టింట ప్రతి ష్ట పెంచు మేలిమి పనులన్
  బట్టు దల గ జేయుచు దా
  పుట్టింటిని రోయు నట్టి పొలతికి మేలౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మెట్టింటన్ తన పుట్టినింటి విభవంబెంతేని వర్ణించుచున్
  నట్టింటన్ తన మెట్టినింటి నెపుడన్యాయంబుగా దూరుచున్
  తట్టంబుల్ తల రాతలంచు సతమత్తారింట వాపోవకన్
  పుట్టింటిన్ దెగనాడి రోయు సతియే పొందున్ హితంబున్ సదా

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మట్టు పరచు మధుమేహము
  బెట్టుగ దేహము సకలము , భీకర రీతిన్
  పుట్టిన తెగులన్నిటికా
  పుట్టింటిని రోయునట్టి పొలఁతికి మేలౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 11. పట్టున్ బట్టి పరాయి వంశజుని చేపట్టంగ ప్రేమమ్ముతో
  దట్టమ్మౌ కసి తల్లి దండ్రులు కడున్ దౌర్జన్యమున్ జేయగా
  మెట్టింటిన్ విడ నాడకుండ ధృతితో మేలెంచుచున్ భర్తకున్
  పుట్టింటిన్ దెగనాడి రోయు సతియే పొందున్ హితంబున్ సదా

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కం॥ మెట్టిన చోటను బొగడఁగఁ
  బుట్టింటి ఘనత నిరతము పొందరు సుఖమున్
  మెట్టిన గృహమే మేలని
  పుట్టింటిని రోయునట్టి పొలతికి మేలౌ

  శా॥ పుట్టింటన్ ఘనవైభవమ్ము నచటన్ మోహించు వారున్ననే
  మట్టంబౌఁగద తల్లిదండ్రులు చనన్ మర్యాద నానాఁటికిన్
  చుట్టంబై తన పుట్టి నింటికి చనన్ జూపించరే ప్రేమలన్
  పుట్టింటిన్ దెగనాడి రోయు సతియే పొందున్ హితంబున్ సదా

  రిప్లయితొలగించండి
 13. మెట్టింటివారు తిట్టగ
  *“పుట్టింటిని, రోయునట్టి పొలఁతికి మేలౌ”*
  పట్టుగ వాదించుచుతా
  నట్టికుజనులసహవాస మాశించనిచో

  రిప్లయితొలగించండి