10, మే 2021, సోమవారం

సమస్య - 3719

11-5-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రామ పదములఁ గడుగంగ రాఁడు గుహుఁడు”
(లేదా...)
“కడుగఁగ రాఁడులే గుహుఁడు కాతరుఁడై రఘురాము పాదముల్”

63 కామెంట్‌లు:

 1. గుహని గ్రామంలో ఒకడు రాముణ్ణి చూసి రామకథను పాటలుగా వ్రాయాలనుకున్నాడు...

  తే. గి.

  గుహని పల్లెలో నొక్కడు గుణము చేత
  రామ పదముల వ్రాసెను రాతిపైన
  సుద్దతో చెక్కిన పదము చూసి "నట్టి
  రామ పదములఁ" గడుగంగ రాఁడు గుహుఁడు


  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "చూచి యట్టి రామపదముల..." అని ఉండాలనుకుంటాను.

   తొలగించండి

 2. చదివితి పలుమరు కుమార సంభవమను
  గాథ కారణ జన్ముడా కార్తికేయు
  డాశివసుతుడు కేకివాహనుడెచటను
  రామ పదములఁ గడుగంగ రాఁడు గుహుడు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సమస్య :

  కడుగగ రాడులే గుహుడు
  కాతరుడై రఘురాము పాదముల్

  ( రామయ్య కాలు తగిలి రాయి నాతిగా మారిందన్న సంగతి గుర్తువచ్చిన గుహుని గొంకుజంకులు .)

  చంపకమాల
  ..................

  అడుగులు వేయు రాఘవుని
  నట్టులె వెంటనె నంటి వచ్చు నా
  పడతిని ; నామె వెన్క చను
  భద్రగుణాన్వితు లక్ష్మణున్ సభ
  క్తుడు వినయమ్ముగన్ బిలచి
  కొంచె మహల్య స్మృతిన్ గనంబడన్
  గడుగగ రాడులే గుహుడు
  కాతరుడై రఘురాము పాదముల్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మారు మ్రోగుచుండె కరోన మరణ ఘోష

  ఆలయమ్ములు మూతలు పడెనురయ్య

  జలము తెచ్చెడి వారలు జంకునుండ

  రామ పదములఁ గడుగంగ, రాఁడు గుహుఁడు”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 5. తేటగీతి
  చేరి నావలో నద్దరి జేర్చుమనఁగ
  రాతి నాతినిఁ జేసిన ప్రభువుమెచ్చి
  జాగరూకుడౌచును శుద్ధజలములేక
  రామ పదములఁ గడుగంగ రాఁడు గుహుఁడు


  చంపకమాల
  అడవిని నావలో నదికి నావలఁ జేర్చుమనంగ, రాతినే
  పడతిగ మార్చెడున్ బ్రభువు పావన రాముఁడు, జాగరూకుడై
  యెడదను భక్తిభావములు నేర్పడ శుద్ధ జలమ్ము లేకయే
  కడుగఁగ రాఁడులే గుహుఁడు కాతరుఁడై రఘురాము పాదముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. రామ పదముల స్పర్శకు రమణి యయ్యె
  ననెడి విషయము దెలిసిన నతడు మిగుల
  జాగరూకత గలిగిన చతురు డేల
  రామ పదముల గడుగంగ రాడు గుహుడు?

  రిప్లయితొలగించండి
 7. క్షేమ మరయగ భక్తుని ప్రేమ తోడ
  దైవ మరుదెంచు నిరతము బ్రోవనెంచి
  యేరు దాటెడి నెపమున చేరె స్వామి!
  రామ పదములఁ గడుగంగ రాఁడు గుహుఁడు!


  రిప్లయితొలగించండి

 8. దుడుకుడు తారకాసురుని ద్రుంచగ నెంచి జనించినట్టి యా
  జడముడి జంగమున్ సుతుడు శక్తిధరుండని భక్తి తోడనే
  విడువక నెన్ని మారులొ పవిత్ర చరిత్ర పఠించినాడనే
  గడుగగ రాడులే గుహుడు కాతరుఁ డై రఘురామపాదముల్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.
   'విడువక యెన్ని...' అనండి.

   తొలగించండి
 9. వాడవాడలయందునపారెకరోన
  పడవయూపిరినిలుపంగభారమాయె
  భక్తిలేకున్నదక్కుగాప్రాణమంచు
  రామపదములగడుగంగరాఁడుగుహుఁడు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'కరొన' అనండి. లేకుంటే గణభంగం.

   తొలగించండి
 10. విడివడజన్మబంధములువిష్ణునిమాయనువింతయాక్రుతిన్
  పిడికెడుగుండెపిండగనుపిల్వకనంటునుగాదెపుర్వునున్
  తడయకజాగ్రుతిన్గనియుతారకరామునిసేమమెంచియున్
  కడుగగరాఁడులేగుహుఁడుకాతరుఁడైరఘురాముపాదముల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "వింత యాకృతిన్... జాగృతిన్ గనని.." టైపాటు.

   తొలగించండి
 11. సమస్య :-
  “రామ పదములఁ గడుగంగ రాఁడు గుహుఁడు”

  *కందం**

  రామా నిలుమని నిల్పెను
  రామ పదములఁ గడుగంగ,రాఁడు గుహుఁడు కొ
  య్యా మందిరమ్మును విడిచి
  రాముని చక్కదనము కనులారా జూచెన్
  ........‌..‌.........✍️చక్రి

  రిప్లయితొలగించండి
 12. తడబడకుండ కానలకు తమ్మునితోడను భామసీతతో
  వెడలగ గంగతీరమున పేర్మినెదుర్కొని స్వాగతించి
  తా
  నడపెడు నావనెక్క కలు నాతిగజేసిన వైనమెంచుచున్
  గడుగగ రాడులే గుహుడు కాతరుడై రఘురామ పాదముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. అడవిని సంచరించు సమయంబు
  న రాముని సచ్చరిత్రమున్
  దడయక సర్వ సంగతులు దాను
  గ్రహించియు ధైర్యమొప్పగా
  గడు ముదమొప్ప భక్తిమెయిగాం
  చుచునుండెను సత్యమిప్పుడున్
  గడుగగ రాడులే గుహుడు కాత
  రుడై రఘురాము పాదముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. రామనామము నెపుడు పారాయణంబు
  సలుపుచుండును విడువక శ్రద్ధగాను
  గాఢమగు భక్తి మదిలోన గలుగకున్న
  రామ పదములఁ గడుగంగ రాఁడు గుహుఁడు

  రిప్లయితొలగించండి
 15. సూర్యుడు ప్రభవించెడి దిక్కు చోద్యముగను
  మారు నేమో? నపుడుగూడ మానడతడు
  అవని యుండునంతవరకు, యనగలేము
  రామ పదములఁ గడుగంగ రాఁడు గుహుఁడు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "మారునేమో యతడు... మానడాత । డవని... వరకు ననగలేము" అనండి.

   తొలగించండి
  2. సూర్యుడు ప్రభవించెడి దిక్కు చోద్యముగను
   మారు నేమో? నపుడుగూడ మానడుగద
   అవని యుండునంతవరకు, యనగలేము
   రామ పదములఁ గడుగంగ రాఁడు గుహుఁడు

   తొలగించండి

 16. సమస్య: “రామ పదములఁ గడుగంగ రాఁడు గుహుఁడు”

  (లేదా...)

  కడుగఁగ రాఁడులే గుహుఁడు కాతరుఁడై రఘురాము పాదముల్

  1)

  చంపకమాల
  అడుగగ గంగ దాటుటకు నాత్రుత తోడను తాను వెళ్లగా
  తడవగ కన్నులే విభుని, దాశరథిన్ కని సంతసంబునన్
  నడిచెను వెంట నీడవలె ,నాథుని జూచియు న్యూనతా మదిన్
  కడుగఁగ రాఁడులే గుహుఁడు కాతరుఁడై రఘురాము పాదముల్


  2)

  నేను శూద్రుడ , నీచుడ తాను ప్రభువు
  నాదు మలిన భూయిష్టమైన కరములని
  తాను పల్లవ పదములఁ దాక వగచి
  “రామ పదములఁ గడుగంగ రాఁడు గుహుఁడు”

  3)
  నావ బాగుజేయుటగోరి నాడు తాను
  మేకు కొట్టునపుడు రాయి మీద పడగ
  గాయ భరితమౌ రక్తపు కరముతోడ
  “రామ పదములఁ గడుగంగ రాఁడు గుహుఁడు”

  4)
  పడవను బాగు జేయుటకు పాతది మేకును తాను కొట్టగా
  తడబడ, రాయు జారిపడి తాకగ వ్రేళ్ళకు గాయమొందగా
  బొడబొడ కారు రక్తమును పూర్తిగ కట్టును కట్టినందుకే
  “కడుగఁగ రాఁడులే గుహుఁడు కాతరుఁడై రఘురాము పాదముల్”

  5)

  పడవను కోరి దాశరథి ప్రార్థన జేయగ సీతతోడుగా
  తడబడి నిల్చెనాగుహుడు దైవమె తానుగ సాయమొందగా
  "కడగగ లేను రాఘవుని కాళ్ళను, నీచుడనంచు తల్చుచున్"
  కడుగఁగ రాఁడులే గుహుఁడు కాతరుఁడై రఘురాము పాదముల్

  6)
  పడవను గంగపై నడిపి భక్తిగ తీరము జేర్చు వేళలో
  తడబడి బల్కెనా జనని దారుణ కానన మేగభాగ్యమున్
  కడు చెడు వార్త గుండియను గాయము జేయగ, తాను మ్రాన్పడిన్
  “కడుగఁగ రాఁడులే గుహుఁడు కాతరుఁడై రఘురాము పాదముల్”

  (నేను, నా స్నేహితుడు, కవిమిత్రుడు పద్మాకర్ కలిసి వ్రాసిన పద్యము )

  - రాంబాబు కైప
  11-05-2021
  ----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కంద పద్యరీతిలో పూరించుటకు ప్రయత్నము
  7)
  కం .

  రాముని తాకగ లేనని
  "రామ పదములఁ గడుగంగ రాఁడు గుహుఁడు", శ్రీ |
  రాముడు కౌగిలి జేర్చగ
  రాముని పదములు కడిగెను రాల్చుచు నీరున్ ||

  - రాంబాబు కైప
  11-05-2021
  ----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
 18. తగిన పనిగ దలచె తన దైవమైన
  రామ పదములఁ గడుగంగ ; రాఁడు గుహుఁడు
  ముందుగనె రామ లక్ష్మణ భూసుతలను
  పుణ్య నదిని దాటించగ ముదము తోడ

  రిప్లయితొలగించండి
 19. అడుగును సోకి రాయి మరి నచ్చరువొందగ చూచువారలున్
  పడతిగ మారిపోయె యని పల్మరు విన్న గుహుండు వేగిరన్
  జడిసెను రామునిన్ అడుగ చందన శీలిత పాదపద్మములన్
  “కడుగఁగ రాఁడులే గుహుఁడు కాతరుఁడై రఘురాము పాదముల్”

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'రామునిన్ అడుగ' అని పద్యం మధ్యలో అచ్చులు రాకుండా చూడండి.
   'చందన శీలిత'?

   తొలగించండి
  2. గురువు గారికి నమస్కారము. అయ్యా! పద్యాన్ని ఇలా మార్చాను.

   అడుగును సోకి రాయి మరి నచ్చరువొందగ చూచువారలున్
   పడతిగ మారిపోయె యని పల్మరు విన్న గుహుండు వేగిరన్
   జడిసెను, రామునాజ్ఞ గొన, చల్లని పావన గంగ నీటితో
   “కడుగఁగ రాఁడులే గుహుఁడు కాతరుఁడై రఘురాము పాదముల్”

   తొలగించండి
 20. అడుగును మోపి శీర్షమున దానవ రాజును మొత్తినాడవే

  అడుగును మోపి రాతినల నాతిగ చేసిన మాయగాడవే

  కడిగిన వేళ చేపగనొ కప్పల రూపునొ చేతువోయనిన్

  కడుగఁగ రాఁడులే గుహుఁడు కాతరుఁడై రఘురాము పాదముల్”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటి, రెండవ పాదాలలో యతి తప్పింది. సవరించండి.

   తొలగించండి
 21. దుశ్శకునములల్లవిగో కదులుచునుండె

  రావణు కనుల విడక గర్వమునసురుడు

  రామ పదములఁ గడుగంగ రాఁడు ; గుహుఁడు,

  ఆర్ముగుడు సాక్షిగను రావణాంతమయ్యె

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 22. వడివడివచ్చినారుజనవందితరామునిబెండ్లికోసమై
  గడిగెనురామపాదములుగన్యనుదానముజేసిమామయున్
  నడుగిడనావనందుననున్యాయముగాదదివియ్యమందగా
  గడుగఁగ రాఁడులే గుహుఁడు కాతరుఁడై రఘురాము పాదముల్

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 23. గడిగెనురామపాదములుగన్యనుదానముజేసిమామయున్
  నడుగిడనావనందుననున్యాయముగాదదివియ్యమందగా
  గడుగఁగ రాఁడులే గుహుఁడు ,కాతరుఁడై రఘురాము పాదముల్
  దడుపుచుమ్రొక్కినాడుమునుదద్దయునిర్మల నాత్మబంధువై

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 24. విడువడు రామనామమును వేసటనొందినగాని యెన్నడున్
  కుడువడు బువ్వతాను వినకున్నను రాముని సచ్చరిత్రమున్
  తడబడియైన నీవెపుడు తప్పుగ పల్కకు మివ్విధంబుగా
  "కడుగఁగ రాఁడులే గుహుఁడు కాతరుఁడై రఘురాము పాదముల్"

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. రాతి నాతాయె సోకగ రామపదము
  మహిమ రాఘవునిదెరిగి, మనసులోన
  వింతగమధన బడెనుగ, విన్న గూడ
  రామ పదములఁ గడు, గంగ రాఁడు గుహుఁడు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'నాతి+ఆయె' అన్నపుడు సంధి లేదు. "రాయి స్త్రీ యయ్యె సోకగ.." అనండి.

   తొలగించండి
  2. రాతి నాతియయ్యెను సోకి రామపదము
   మహిమ రాఘవునిదెరిగి, మనసులోన
   వింతగమధన బడినాడు, విన్న గూడ
   రామ పదములఁ గడు, గంగ రాఁడు గుహుఁడు

   తొలగించండి
 27. చం:

  నడకన సాగి రాముడట నా సరయూ నది నొడ్డు జేరగన్
  వడివడి వచ్చెతా గుహుడు భక్తిని గూడి ముదమ్ముతోడుతన్
  చలనము లేక నిల్చెనట జానకి తోడుత జూడ, నివ్వెరన్
  కడుగగ రాడులే గుహుడు కాతరుడై రఘురాము పాదముల్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. దడదడలాడు గుండెలతి దారుణ జాడ్యము దీని జూడగా
  నిడుముల పాలు జేసె భువినెల్లరనిట్లు కరోన భూతమా
  రడుగుల దూరమున్ ముసుగులారయ గాచునటిట్టి కాలమున్
  కడుగఁగ రాఁడులే గుహుఁడు కాతరుఁడై రఘురాము పాదముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. అడుగుల నంటు పాదరజ మయ్యెడ రాతిని నాతిఁ జేసె నీ
  పుడమిని రాతిగుండె గుణపూర్ణులు కైకయవంటి వారి య
  య్యెడదల కోమలమ్ములుగ నేర్పడఁ జేయనటంచు వేదనన్
  కడుగఁగ రాఁడులే గుహుఁడు కాతరుఁడై రఘురాము పాదముల్.

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. పితృ వివాసితుఁ డయ్యెను సుతుఁడు రాముఁ
  డంచు నెఱిఁగి నిశ్చేష్టుఁడై మించ నెడఁద
  లోనఁ జింత భృశము తన్ను దాను మఱచి
  రామ పదములఁ గడుగంగ రాఁడు గుహుఁడు


  ఎడఁద మహానుమోదము నహీన విచారము రెండు కల్గఁగం
  దడఁబడి వేగ సానుజుఁడు తారణి తెమ్మని వచ్చెనే భయం
  పడి రిపు వీర సంతతికి, వచ్చును గాంచఁగఁ, దాను గాఁడు నౌ
  కడుగఁగ రాఁడులే గుహుఁడు కాతరుఁడై, రఘురాము పాదముల్

  [నౌకు = అంగహీనుఁడు, మొఱ్ఱి;
  పద విభజనము: తాను గాఁడు నౌకు, కాతరుఁడై రిపువీర సంతతికి భయంపడి రాఁడులే గుహుఁడు, వచ్చును గాంచఁగ రఘురాము పాదముల్]

  రిప్లయితొలగించండి
 31. రాయి నాతిగ మారుట భ్రమను నుండి
  తేరు కొనగ లేకుండుట ధ్రువుడు మదిని
  రామ పదమములు గడుగంగ రాడు గుహుడు
  ప్రాణ భయములు గలిగించు భవ్యులకును

  రిప్లయితొలగించండి
 32. అడిగితివౌట చెప్పుదును రాముని పాదము సోకుట కారణంబుగా
  నడవిని రాయి రూపమున హత్తుకు నుండియు నాతి రూపమున్ఋ
  నడరుట చేత నిప్పుడిక హర్షకుమార! కడున్ భ యార్తియై
  కడుగగ రాడులే గుహుడు కాతరుడై రఘురామ పాదముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 33. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  కలిమిని బలిమిని కలిగియు
  తలపున నెన్నడు తనదగు ధనమొసగుటకై
  కలనయినను దలచని రూ
  కలు కలిగినవాడె రాజు కలికాలమునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. రాము పదముసోకగనయ్యె రాయి రమణి
  యట్టి విభుడు పడవనెక్క నణగి పోవు
  ననుచు చింతించుచు మదిని హడలిపోయి
  రామపదములు కడుగంగ రాడు గుహుడు.

  రిప్లయితొలగించండి