27, మే 2021, గురువారం

సమస్య - 3734

28-5-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భోగాసక్తుండె మోక్షమునుఁ బొందుఁ గదా”
(లేదా...)
“భోగాసక్తుఁడు రాగబద్ధుఁడు గనున్ మోక్షమ్ము వేగమ్ముగన్”

44 కామెంట్‌లు:

 1. రోగమ్ముల పాలగురా

  భోగాసక్తుండె ; మోక్షమునుఁ బొందుఁ గదా”

  సాగర పుత్రి పతినెపుడు

  రాగమ్మున భజన సేయు రాజుల్ పేదల్

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 2. తాఁగనెభోగముననమయ
  శ్రీగిరియందునకనగనుసిరిసంపదలన్
  ఆగనిపాటలరాగము
  భోగాసక్తుండెమోక్షమునుఁబోందుఁగదా

  రిప్లయితొలగించండి
 3. 🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅
  శంకరాభరణం వారి సమస్య : “భోగాసక్తుండె మోక్షమునుఁ బొందుఁ గదా”


  భోగమతిశయము కాగా
  భోగికి భోగము వెగటును బుట్టును నిజమౌ
  వేగమె విరసము పొందగ
  “భోగాసక్తుండె మోక్షమునుఁ బొందుఁ గదా”


  - రాంబాబు కైప
  27-05-2021
  🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కందం
  మూగెడు నాలోచనలన్
  సాగక మది శ్వాస మీద శ్రద్ధనిడఁగ ధ్యా
  నాగమనమ్మునఁ దనరెడు
  భోగాసక్తుండె మోక్షమునుఁ బొందుఁ గదా

  శార్దూలవిక్రీడితము
  మూగన్ శ్రాంతము లేని యోచనలు నిర్మోహుండునై వానితో
  సాగన్జాలక శ్వాసపై మివుల ధ్యాసన్ గూర్చి ధ్యానంబునన్
  రాగమ్మేర్పడ విశ్వశక్తిని సహస్రారమ్మునన్ బొందెడున్
  భోగాసక్తుఁడు రాగబద్ధుఁడు గనున్ మోక్షమ్ము వేగమ్ముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. రాగము‌ బంధము నిచ్చును
  భోగము బాధన్వరించి పోరామి నిడున్
  యోగాభ్యాసంబున ని
  ర్భోగాసక్తుండె మోక్షమునుఁ బొందుఁ గదా!


  రిప్లయితొలగించండి
 6. సమస్య :

  భోగాసక్తుడు రాగబద్ధుడు గనున్
  మోక్షమ్ము వేగమ్ముగన్

  ( మోహావేశంతో మునిశాపం మరచి తనవెంట బడుతున్న పాండురాజుతో మాద్రీదేవి )

  శార్దూలవిక్రీడితము
  ...........................
  ఆగుండాగుడు ; వెంటనంటకుడు ; వే
  గాలోల ! ప్రాణేశ్వరా !
  మూగేనయ్య ! మహాభయంకరములౌ
  మ్రోతల్ ద్వదీయంబునౌ
  జేగీయాంచలజీవితాన ; నను స్ప
  ర్శింపంగ రాబోకుమా !
  భోగాసక్తుడు - రాగబద్ధుడు - గనున్
  మోక్షమ్ము వేగమ్ముగన్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  భోగమ్ములు పెంచుకొనిన
  రాగ ద్వేషములు పెరుగు రయముగ నెపుడున్
  యోగాభ్యాసము నందున
  భోగాసక్తుండె మోక్షమును బొందు గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. రాగాలాపనఁజేసెగానతఁడుదారాన్రుత్యసమ్మేళనన్
  కాగాభావముక్రుష్ణుపాటగనునాకాళిందిమ్రోతన్గనన్
  వాగర్ధంబులధారగావరలెసంప్రాప్త్యంబుపారంబునై
  భోగాసక్తుడురాగబద్ధుడుగనున్మోక్షమ్మువేగమ్మునన్
  జయదేవుడు, పద్మావతిచరణచారణచక్రవర్తియైమోక్షమునందుట

  రిప్లయితొలగించండి
 9. భోగేచ్ఛను విడనాడుచు
  రాగద్వేషాల విడి నిరాకారుని య
  భ్యాగతము పొంద సతమా
  భోగాసక్తుండె మోక్షమును బొందుగదా!

  (ఆభోగము ...ప్రయత్నము)(అభ్యాగతము సన్నిధి చేరువ)  త్యాగంబున్నత ధర్మమంచెఱగి సత్యంబెప్పుడున్ వీడకన్
  భోగమ్మన్నను రోసి నిర్గుణుడు సంపూజ్యుండనే కొల్వగన్
  రాగద్వేషము లెల్ల వీడుచునహో రాత్రమ్ము సంసిద్ధి యా
  భోగాసక్తుడు రాగబద్ధుఁడు గనున్ మోక్షమ్ము వేగమ్మునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. త్యాగ ధనుండై పరులకు
  రాగల కష్టముల యందు రక్షకు డగుచున్
  నాగా భరణుని సేవా
  భోగా సక్తు o డె మోక్షమును బొందుఁ గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 11. త్యాగానందము బంచువాడు స
  తమున్ ధర్మాత్ముడై మాన్యుడై
  తా గర్వాంధుడుగాక దీనజను
  లన్ దాక్షిణ్య భావంబుతో
  రాగ ద్వేషము వీడి మాన
  వులపై ప్రత్యేక చిత్తాత్మతో
  భోగాసక్తుడు రాగబద్దుడు గ
  నున్ మోక్షమ్ము వేగమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. మల్లెల.నాగరాజ


  రాగాతీత మనంబు నాగమ వచో గ్రాహ్యత్వ సంచారుడై
  త్యాగోద్దీప ప్రవర్తనా నిరతుడై హ్లాదంపు సౌహృద్యుడై
  ప్రాగారమ్ముగ నిల్చి సత్యముకు విభ్రాజిల్లు శ్రేష్ఠుండు స
  ద్భోగాసక్తుడు, రాగబద్ధుడు గనున్ మోక్షమ్ము వేగమ్ముగన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. త్యాగముజేసి విషయముల
  నాగతి నీవెయని గొప్ప నమ్మికతోడన్
  నాగాభరణుని జేరెడు
  భోగాసక్తుండె మోక్షమును బొందుకదా

  రాగద్వేషములన్ ద్యజించి మదిలో లక్ష్మీపతిన్ దల్చుచున్
  యోగాభ్యాసము ధ్యానధారణలచే నోడించి చిత్తమ్మునన్
  త్యాగంబే నిజమార్గమంచు పరమాత్మజ్ఞాన సంపాద్య స
  ద్భోగాసక్తుడు రాగబద్ధుడు గనున్ మోక్షమ్ము వేగమ్ముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రోగాన్వితుడౌ తథ్యము
   భోగాసక్తుండె; మోక్షమును బొందుకదా
   రాగమ్మును మరలించిన
   నాగాభరణుని కెలంకు నమ్మికతోడన్

   తొలగించండి
 14. రాగద్వేషములనియెడు
  రోగమ్ములబారినపడి రోజుచు కడకున్
  రాగము త్యజియించు విగత
  భోగాసక్తుండె మోక్షమునుఁ బొందుఁ గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 15. యోగానందము పొంద భక్తులకిలన్ యుక్తమ్ము నారాధనే
  యాగమ్మే నిలసేయ యన్యవిధముల్, యందేను సూక్ష్మమ్ముగా
  శ్రీగర్భుండు హరే తనూ, హరిని తా సేవించు యా దైవసం
  భోగాసక్తుఁడు రాగబద్ధుఁడు గనున్ మోక్షమ్ము వేగమ్ముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ప్రతికూల ధోరణిలో , మోక్షము గనుట అంటే తప్పు తెలుసు కొనుట అనే అర్థం గా ఈ ప్రయత్నము:

  శా:

  పోగాలమ్మది దాపురించ నకటా ముప్పొద్దులన్ ద్రాగుచున్
  డేగల్లాగున వాలుచున్ మగువలన్ ఢీకొట్టి వేధించగన్
  లాగించంగను గుట్టు రక్షక భటుల్ లాఠీల నాడింపగన్
  భోగాసక్తుడు రాగ బద్ధుడు గనున్ మోక్షమ్ము వేగమ్ముగన్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. నాగేంద్రున్ గాచిన య
  వ్వాగీశుని తండ్రి నెపుడు భావము నందున్
  రాగముతోడన్ సద... యను
  భోగాసక్తుండె మోక్షమునుఁ బొందుఁ గదా.

  నాగేంద్రుడు-గజరాజు
  అనుభోగము-ప్రత్యక్షజ్ఞానము (ఆంధ్రభారతి)

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. 🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅
  శంకరాభరణం వారి సమస్య : “భోగాసక్తుఁడు రాగబద్ధుఁడు గనున్ మోక్షమ్ము వేగమ్ముగన్”

  శార్ధూల విక్రీడితము :

  భోగంబే, ప్రియరాగమై సలుపుచూ, భోగార్థియై నుండగా
  వేగంబే, వెగటంచు వాడటు , మదిన్ విశ్వేశ్వరున్ కొల్వగా
  రాగంబే యనురాగమై తలచుచూ ప్రార్థించి ముక్తిన్ బడన్
  “భోగాసక్తుఁడు రాగబద్ధుఁడు గనున్ మోక్షమ్ము వేగమ్ముగన్”

  - రాంబాబు కైప
  27-05-2021
  🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅

  రిప్లయితొలగించండి
 20. భోగపు లాలస వీడిన
  వేగిరమే మార్పు గలుగు వీక్షింపంగా
  యోగిగ మారినయట్టి ని
  ర్భోగాసక్తుండె మోక్షమునుఁ బొందుఁ గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 21. 🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅
  శంకరాభరణం వారి సమస్య : “భోగాసక్తుండె మోక్షమునుఁ బొందుఁ గదా”
  భోగము అన్న, పూరీలో సమర్పించు నైవేద్యము అన్న భావనతో

  భోగమొసంగుచనుదినము
  భోగము మెచ్చునటువంటి పూరీ హరికిన్
  బాగుగ పూజలు జేసిన
  “భోగాసక్తుండె మోక్షమునుఁ బొందుఁ గదా”


  - రాంబాబు కైప
  28-05-2021
  🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅

  రిప్లయితొలగించండి
 22. 🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅
  శంకరాభరణం వారి సమస్య : “భోగాసక్తుండె మోక్షమునుఁ బొందుఁ గదా”


  భోగమతిశయము కాగా
  భోగికి భోగము వెగటును బుట్టును నిజమౌ
  వేగమె విరసము పొందగ
  “భోగాసక్తుండె మోక్షమునుఁ బొందుఁ గదా”


  - రాంబాబు కైప
  27-05-2021
  🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅
  శంకరాభరణం వారి సమస్య : “భోగాసక్తుండె మోక్షమునుఁ బొందుఁ గదా”


  భోగుడు "ఓషో రజనీశ్ "
  భోగులకొక యాశ్రమమును , పుణెలో కట్టెన్
  భోగుల కోరి తెలిపెనిటు
  “భోగాసక్తుండె మోక్షమునుఁ బొందుఁ గదా”


  - రాంబాబు కైప
  27-05-2021
  🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅

  రిప్లయితొలగించండి
 23. భోగమ్ముల్యవి యేల శంకరుకు ప్రేమోత్సాహి శత్రుండుకున్,

  నాగమ్మున్మెడనుండు శంభుకును, నానా క్లేశ సంహారుకున్;

  రాగమ్మున్కడలేంద్రు పుత్రి పతినిన్ లక్ష్యంబు కొల్వంగనా

  భోగాసక్తుఁడు రాగబద్ధుఁడు గనున్ మోక్షమ్ము వేగమ్ముగన్”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 24. రాగద్వేషవిలోలచిత్తదమనప్రావీణ్యతన్ నిచ్చలున్
  భోగాకాంక్షల వీడియుండు నల నిర్మోహుండు చింతాపరి
  త్యాగుండున్ వరధర్మకార్యరతుడున్
  దైత్యారిపాదార్చనా
  భోగాసక్తుఁడు రాగబద్ధుఁడు గనున్ మోక్షమ్ము వేగమ్ముగన్.

  అర్చనా + ఆభోగ + ఆసక్తుడు

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 25. శ్రీగోదాపదఁబాశురంబులవిరాశీభూతధర్మంబునై
  శ్రీగాయత్రిసుమంత్రమేఁదనదుసంక్షేమంబునర్థంబునై
  శ్రీగాత్రంబునధర్మమర్థములుసుశ్శీలంపుఁగామంబునౌ
  భోగాసక్తుఁడు రాగబద్ధుఁడు గనున్ మోక్షమ్ము వేగమ్ముగన్

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 26. ఆగని జన్మ పరంపర
  వీగని బంధనములందు వేదననొందన్
  వేగమె కైవల్యంబువ
  భోగాసక్తుండె మోక్షమునుఁ బొందుఁ గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 27. రోగప్రావృతుడౌను సౌఖ్య ముడుగున్ రోయున్ స్వధర్మంబులన్
  వాగీశాదిసమస్తనిర్జరకృపన్ బాయున్ మహోగ్రాఘియై
  సాగున్ శాశ్వతహర్షదాయకములౌ చందంబు లన్నింటికిన్
  భోగాసక్తుఁడు రాగబద్ధుఁడు గనున్ మోక్షమ్ము వేగమ్ముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. రాగమ్మున్ హరి పైన నిల్పి ధృతితో ప్రార్థించుచున్ భక్తితో
  సాగంద్రోలుచు స్వార్థ చింతన సదా సౌహార్ద చిత్తమ్ముతో
  త్యాగమ్ముల్ కడు బీదవారి కొరకై యాసక్తితో చేయు ని
  ర్భోగాసక్తుఁడు రాగబద్ధుఁడు గనున్ మోక్షమ్ము వేగమ్ముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. వేగును కామాగ్ని నెపుడు
  భోగాసక్తుండె; మోక్షమునుఁ బొందుఁ గదా
  రాగద్వేషములను విడి
  యోగాభ్యాసమున మది నియుక్తంబైనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. రోగాల బారి పడునట
  భోగాసక్తుండె,మోక్షమును బొందుగదా
  భోగంబులు విడనాడుచు
  నంగజహరు సేవనమున నార్తింగల్గన్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. రాగద్వేషములుజ్జగించి పరదారాసౌఖ్యమున్గోరకన్
  యోగాభ్యాసముసల్పి మానసము సంయోగించి యేకాగ్రతన్
  నాగాలంకృతుడీశుకున్ సలుప ధ్యానంబున్ గతంబందునన్
  భోగాసక్తుఁడు రాగబద్ధుఁడు గనున్మోక్షమ్ము వేగమ్ముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 33. వేగమ పూర్వ మజామిళుఁ
  డేఁగెను బాపక్షయమున నింపుగ దివికిం
  బోఁగాలమున హరిఁ దలఁప
  భోగాసక్తుండె మోక్షమునుఁ బొందుఁ గదా


  నాగేంద్రాస్తర చిద్విలాసుని హరిన్ నాగేంద్ర సంకీర్తితున్
  నాగేంద్రాభరణాప్తుఁ గొల్వ నెడఁదన్ నాగేంద్ర ధారిన్ ధరన్
  వాగౌన్నత్యము వెల్గుచుండ హరిసేవా నామ తత్కీర్తనా
  భోగాసక్తుఁడు రాగబద్ధుఁడు గనున్ మోక్షమ్ము వేగమ్ముగన్

  [ హరిసేవానామ భోగాసక్తుఁడు, తత్కీర్తనా రాగబద్ధుఁడు]

  రిప్లయితొలగించండి
 34. భోగమ్ముల్ రుచిఁ జూచి, పొంది సుతులన్, బూర్ణాత్ముఁడై వాంఛలన్,
  రాగమ్ముల్ ద్యజియించి, యింద్రియములన్ లక్షించి సర్వేశు, లో
  సాగంజాలిన నా తురీయము దెసన్ చాలింక నా ముక్తి సం
  భోగాసక్తుఁడు రాగబద్ధుఁడు గనున్ మోక్షమ్ము వేగమ్ముగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 35. భోగా సక్తుడు రాగబద్ధుడు గనున్ మోక్షమ్ము వేగమ్మునన్
  భోగాసక్తుడు బోవు రౌరవము దాభోగమ్ములన్ మున్గుటన్
  రాగాసక్తుడు దాగనున్ దివి హృదిన్ రాగమ్ము నాలాపనన్
  వేగంసంతస మొంది దేవతఋలొగిన్ వేదీవనల్ నీయుటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 36. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 37. నాగేంద్రశయాను గొలిచి
  రాగాతీతహరిపదనిరతభక్తుండై
  వేగమె కైవల్యోచిత
  భోగాసక్తుండె మోక్షమునుఁ బొందుఁ గదా!

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 38. రాగముతోడను గడుపుచు
  భోగమ్ములననుభవించి పుడమిన తుదకున్
  భోగముపై యాశ విడిన
  భోగా సక్తుండె మోక్షమును పొందుగదా

  రిప్లయితొలగించండి
 39. ఆ గర్వోన్నతుడా హిరణ్యకశిపుండందెన్ శమంబొంటమిన్
  ఆ గర్హ్యుండగు రావణాసురుడు మోక్షంబందె రామారియై
  సాగించెన్ శిశుపాలుడీసడము మోక్షంబందె వాచాలుడై
  భోగాసక్తుఁడు రాగబద్ధుఁడు గనున్ మోక్షమ్ము వేగమ్ముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 40. మాగాణుల్ దున్నుచు పుడమిన్
  నూగారెడు ధాన్యమున్ జనుల యాకలినిన్
  పోగార్చగ పండించెడు
  భోగాసక్తుండె మోక్షమునుఁ బొందుఁ గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 41. తప్పు ఇలాగ సవరించాను దయతో గ్రహించగలరు.

  మాగాణుల్ దున్ని సదా
  నూగారెడు ధాన్యమున్ జనుల యాకలినిన్
  పోగార్చగ పండించెడు
  భోగాసక్తుండె మోక్షమునుఁ బొందుఁ గదా

  రిప్లయితొలగించండి