7, జులై 2022, గురువారం

సమస్య - 4128

8-7-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అప్రాచ్యులు సేయసాగి రవధానములన్”
(లేదా...)
“అప్రాచ్యుల్ బుధులై వధానములఁ జేయం జొచ్చి రాంధ్రావనిన్”

36 కామెంట్‌లు:

 1. కాప్రా నగరం బందున
  నప్రాచ్యులు సేయసాగి రవధానములన్
  నప్రాచ్య జనము లంతట
  సప్రేమను మెలగు చుండ్రు సరసత తోడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. విప్రా! విద్యా వేత్తలె
  అప్రాచ్యులు;చేయసాగిరవధానములన్
  సుప్రతిభా వ్యుత్పత్తుల
  నప్రతిహతులై వధానులవలీల సభన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. స్వప్రాధాన్యత కలిగీ
  సుప్రావీణ్యతను నేర్చి సుసంస్కృతియున్
  అప్రహటితముగ కలిగిన
  అప్రాచ్యులు సేయసాగిర వధానములన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కలిగీ అనడం వ్యావహారికం. కలిగియు అనండి. రెండవ పాదంలో గణభంగం సవరించండి

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదాలు గురువుగారు

   స్వప్రాధాన్యత కలిగియు
   సుప్రావీణ్యతను శీల సంస్కృతి నడతే
   నప్రహటితముగ కలిగిన
   అప్రాచ్యులు సేయసాగిర వధానములన్

   తొలగించండి
 4. అప్రతిహతముగపాండితి
  సుప్రజలలితుండెడనెడసుజనులుమెచ్చన్
  కప్రపుహారతిపొందెను
  అప్రాచ్యు లుసేయసాగిరవధానములన్

  రిప్లయితొలగించండి

 5. క్షిప్రంబుఁ బద్యమల్లుచు
  నా ప్రాశ్నికులనెదురుకొనె డవధానిని యే
  మా ప్రతిభయనుచు పొగడగ
  నప్రాచ్యులు, సేయసాగి రవధానములన్.


  ఆ ప్రాజ్ఞుండ్రవధానులెల్ల జనులే హర్షించు ప్రత్యుక్తులన్
  క్షిప్రంబందున ప్రాశ్నికుండ్రడగగా చిత్రంబుగా జెప్ప నే
  మా ప్రావీణ్యమటంచు దిగ్బ్రమమునందంకించి కీర్తింపగా
  నప్రాచ్యుల్, బుధులై వధానములఁ జేయం జొచ్చి రాంధ్రావనిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. అప్రాచ్యంబుననాంధ్రుబిడ్డడునునాంధ్రంపుగీర్వాణుడై
  సుప్రాదుర్భవవైభవంబుగనెనేసూడంగపాశ్చాచ్యుడై
  విప్రానీకము మెచ్చబోధసుధలన్విద్వత్తుజూపించెనే
  అప్రాచ్యుల్బుధులైరవధానములజేయంజొచ్చిరాంధ్రావనిన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు
   మొదటి పాదంలో యతి తప్పింది. సవరించండి

   తొలగించండి
 7. విప్రుల పగిది గ విద్యల
  నప్రతి హతము గ ను నేర్చి యలరిన వారై
  స ప్రావీ ణ్య త తో నా
  య ప్రాచ్యులు చేయ సాగిర వ ధాన ములన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. విప్రోత్తంసుడ!సత్కవీంద్ర!విరసుల్,విద్యావిహీనుల్ గదా
  యప్రాచ్యుల్;బుధులై వధానములఁజేయంజొచ్చిరాంధ్రావనిన్
  సప్రామాణిక శాస్త్రబద్ధకవితాచాతుర్యమేపారగన్
  క్షిప్రారబ్ద కవిత్వ ధారణ వచశ్శ్రీ భారతీమూర్తులై.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. సుప్రతిభోన్మత్తులు వా
  రప్రాచ్యులు, సేయసాగి రవధానములన్
  దప్రకరణమైనవియును
  సుప్రజలకుభీతిగలుగు చోద్యపు పనులన్

  (సుప్రతిభ=మద్యము; అప్రకరణ = ముఖ్యము కానిది)

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కప్రా నామక పట్టణంబున గనన్ గారుణ్య భావంబు నన్
  నప్రాచ్యుల్ బుధులై వధానములఁ జేయం జొచ్చి రాంధ్రావనిన్
  సప్రామాణిక శాస్త్ర సమ్మతము నై శ్లాఘించు చందంబునన్
  విప్రో త్తంసమ ! సాగె ధారలు సెవుల్ బేజారి పోనట్లు గన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూర్ణ బాగున్నది అభినందనలు భావంబుతో నప్రాచ్యుల్...అనండి

   తొలగించండి
 11. సుప్రతిభ దాగి రేమో !
  అప్రాచ్యులు సేయసాగి రవధానములన్”
  అప్రస్తుత వ్యాఖ్యలనిడి
  అప్రకరణ భాష తోడ నపకృష్టముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. సప్రశ్రయ భావంబున
  నప్రతిహతులభినివేశమలరగ నేర్వన్
  స్వప్రతిభ మిక్కుటంబై
  అప్రాచ్యులు సేయసాగి రవధానములన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కందం
  క్షిప్రమ్మాది సహస్రము
  సప్రామాణికమనంగ సలుపఁ దెనుగునన్
  సుప్రజ్యోత్సలమరె నే
  యప్రాచ్యులు సేయసాగి రవధానములన్?

  శార్దూలవిక్రీడితము
  సప్రామాణిక పద్యవిద్యలమరన్ సాగించి వేగమ్ముగన్
  క్షిప్రమ్మాది వధానముల్ నెరుప నిక్షిప్తంపు నైపుణ్యమై
  సుప్రజ్యోత్సలు సాహితీవనమునన్ శోభిల్లె! మీ దృష్టి నే
  యప్రాచ్యుల్ బుధులై వధానములఁ జేయం జొచ్చి రాంధ్రావనిన్?

  రిప్లయితొలగించండి
 14. విప్రుల్ పండితులై చెలంగిరి భువిన్ విఖ్యాతిఁ బూర్వమ్ము నే
  డో ప్రారబ్ధము కారణమ్ముఁ, గొనగా నుత్సాహముల్లమ్ము వా
  ణీ ప్రాబల్యముతోడుగానిలుచుచున్ నేర్పున్ ప్రసాదింపగా
  నప్రాచ్యుల్ బుధులై వధానములఁ జేయం జొచ్చి రాంధ్రావనిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కందం
  సుప్రతిభను గనబరచియు
  క్షిప్రముగా జేయు విద్య శిష్యులనేకుల్
  ధీ ప్రభ గని యనదగునా
  అప్రాచ్యులు సేయసాగి రవధానములన్?

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. విప్రుల సమాన ప్రజ్ఞన్
  సప్రశ్రయ భావ ప్రేర సమతన్ విప్రా
  విప్ర వరుసెంచు తతియం
  దప్రాచ్యులు, సేయసాగి రవధానములన్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. విప్రోత్తంసులు విద్యలందు ఘనులై వెల్గొంద సంఘంబునన్
  సప్రేమంబును జూపి విద్యలపయిన్ సర్వోచ్చమౌ రీతిగా
  క్షిప్రప్రాభవ దీప్తులన్ మెరయుచున్ క్లేశంబులన్ సైచి నే
  డప్రాచ్యుల్ బుధులై వధానములఁ జేయం జొచ్చి రాంధ్రావనిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఏ ప్రాంతంబం దున్నఁ గ
  వి ప్రవరుల కున్నె లోటు విశ్వం బందున్
  సుప్రాచ్య పండితులతో
  నప్రాచ్యులు సేయఁ జాగి రవధానములన్


  సుప్రామాణ్యములై విరాజిల నిలన్ సుశ్లోక ధీవర్యులే
  సుప్రక్షాలిత హృత్సరోజములతో శోభిల్లఁగన్ సత్కవుల్
  విప్రావిప్ర కులోద్భవప్రవరు లీ విశ్వమ్ము నందుండ నా
  యప్రాచ్యుల్ బుధులై వధానములఁ జేయం జొచ్చి రాంధ్రావనిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. శా:విప్రుల్ దేశము వీడ నే మగుదురో,వేదమ్మునే వీడి తా
  మా ప్రాంతమ్మున సంస్కృతిన్ మరగి యే మౌచుందురో నా విదే
  శీ ప్రజ్ఞల్ గొని,హిందువాజ్ఞ్మయసుధాశ్రీ బొంది దూరస్తులౌ
  నప్రాచ్యుల్ బుధులై వధానములఁ జేయం జొచ్చి రాంధ్రావనిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. విప్రుల సహవాసము చే
  యప్రాచ్యుల్ సేయసాగిఅవధానములన్
  సుప్రతిభను చూపుచిలను
  నప్రతిహతముగను మెచ్చి రార్యులు గనుచున్


  రిప్లయితొలగించండి