9, జులై 2022, శనివారం

సమస్య - 4130

10-7-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ధారణన్ జేయని వధాని కౌర మెప్పు”
(లేదా...)
“ధారణ సేయఁ జాలని వధానిని మెత్తురు పండితోత్తముల్”

25 కామెంట్‌లు:

 1. రిప్లయిలు
  1. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

   తొలగించండి
  2. ధైర్య,ధారణ,ధాటి వధాని కెపుడు
   భూషణంబులుగానొప్పు;బుధులు మెచ్చ
   *ధారణన్ జేయని వధాని కౌర!మెప్పు*
   రాదు రాదు సభల నపవాదమకట!

   తొలగించండి
 2. తేటగీతి
  చెలఁగి పృచ్ఛకుండు వివాదములను గూర్చి
  రాజకీయమ్ముగ సమస్య రగులనీయ
  నందు నిజము పూరణను లౌక్యమ్ముగ నవ
  ధారణన్ జేయని వధాని కౌరమెప్పు!

  ఉత్పలమాల
  మీరుచుఁ బృచ్ఛకొండొకరు మెచ్చని రీతి వివాదమెంచుచున్
  బూరణకై సమస్యనిడ బుద్ధి బలమ్మున భేషుభేషనన్
  గూరిచి ప్రశ్నగా తిరిగి గ్రుచ్చుచు బాణపు రీతి నెట్టి ని
  ర్ధారణ సేయఁ జాలని వధానిని మెత్తురు పండితోత్తముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కాలహరణంబుోర్వరుఘనులునేడు
  నెట్టుసౌకర్యమంతయునేర్చిరంత
  మేథయింతగసులువయ్యెమేలుగనగ
  ధారణన్జేయనివధానికౌరమెప్పు

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ధారణయెముఖ్య మీ యవ ధానమందు
  పండితులు గౌరవింత్రు సభాజనముగ
  ధారణన్ జేయని వధాని కౌర మెప్పు
  యెట్లు లభియించునిల మెచ్చరెవ్వరైన

  రిప్లయితొలగించండి
 5. వీరుడుగాగధారణకువేదికలేదుగనెట్టినింటిలో
  భారముగాకపృచ్ఛకులువాదములేకనుసౌమ్యులాయిరే
  పారగుడాయెధారణనువంకలజూడనిసభ్యులుండగా
  ధారణసేయఁజాలనవధానినిమెత్తురుపండితోత్తముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. గౌరవమనున దీయ రె వరును భువిని
  ధారణన్ జేయని వధాని కౌర, మెప్పు
  నొందుఁ బండిత ,పామర ,బందు జనము
  చేత యవధాన పటిమకుఁ బ్రస్తు తించ

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పృచ్చకాళియడిగినంతవేగమచట
  బదులిడగ మెచ్చుచును కొత్త ప్రశ్నలడుగ
  తడబడకబదులిడుచును తప్పుగ నవ
  ధారణన్ చేయనివధానికౌరమెప్పు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ధారణ,ధాటి,ధైర్యమవధానికి కావలె పుష్కలమ్ముగా
  నౌర!విలుప్తమైన నపహాసమునొందును మెచ్చరెవ్వరున్
  *ధారణ సేయఁజాలని వధానిని; మెత్తురుపండితోత్తముల్*
  ధారణ సేయుచుండియు నిదానముగా పరిపూర్తి చేసినన్.

  రిప్లయితొలగించండి

 9. తెలుపు డభినందనల టంచు పిలువనేల
  కౌశలమ్మును గాంచిన కవులు విబుధ
  శ్రేష్ఠులగు రసజ్ఞులు ప్రశం సింత్రు గాని
  ధారణన్ జేయని వధాని కౌర మెప్పు?


  వారిజ నేత్రి పావకి కృపారస లబ్ధితుడైన ప్రాజ్ఞుడే
  కోరిన పృచ్ఛకాళి కట కోరినరీతిన పద్యమల్లి హృ
  త్సారము జూపి ప్రేక్షక బుధానుల మెప్పును పొంది ధాటిగా
  ధారణ సేయఁ , జాలని వధానిని మెత్తురు పండితోత్తముల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. సభను జీ త్కా రములు గల్గు జతుర త యును
  ధారణ న్ జేయని వధాని : కౌర మెప్పు
  చక్క నైనట్టి ధా రతో జతు ర ముగను
  పద్య మల్లెడు వానికి పలు విధాల

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ధారణ లేకపో యినను ధార్మిక చింతన నుండు చేతనే
  ధారణ సేయఁ జాలని వధానిని మెత్తురు పండితోత్తముల్
  ధారణ గల్గుఁ గొందరికి ధారుణి యందునఁ జింత జేయగన్
  వారును వీరునా యనక భావిని విద్యను నేర్వగా వలెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. తన విశేష ప్రతిభ తోడ జనుల ముందు
  తాను పరిఘటించు శతావధాన మందు
  మాయ జేయు విబుధుడు కాషాయ వస్త్ర
  ధారణన్ జేయని వధాని కౌర మెప్పు

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పృచ్చకావళి, సభికులు మెచ్చు రీతి
  పూనియవధాన ప్రక్రియల్ పూర్తిచేసి
  ధారణన్ జేయని వధాని కౌర! మెప్పు
  మృగ్యమౌనిఁక తలవంపు మిగులు గాదె!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. తనను మించిన ప్రాజ్ఞుడు ధరణి పయిన
  లేడనుకొనుచు సభలో మురి యలరార.
  ప్రాశ్నికులయెడ పచరించ వలయు నడత
  ధారణన్ జేయని వధాని కౌర ! మెప్పు !

  రిప్లయితొలగించండి
 15. సుర సరస్వతి మెచ్చెడి సరస స్వరఝ
  రియును భారవి కవిబోలెడిని ధార
  బ్రాహ్మి వెలుగును గల్గి విపర్యయంబు
  ధారణన్ చేయని వధాని కౌరమెప్పు

  రిప్లయితొలగించండి
 16. పూరణ సేయు కార్యమును బూర్ణముగా సుమనోహరత్వమున్
  జేరిచి భేషుభేషనగ క్షిప్రగతిన్ బొనరించి నేర్పుతో
  నౌరయనంగ వేగమున నన్నిటి నొక్క క్షణంబు లోపలన్
  ధారణ సేయఁ జాలని వధానిని మెత్తురు పండితోత్తముల్

  (ధారణసేయన్, చాలు,అని)

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఇంటనే మోము జూపి నెట్టింటను గణ
  నీయ పృచ్ఛక ధాటికి నిల్చి జుబ్బ
  ఉత్తరీయమూని, దిగువ యుచిత వస్త్ర
  ధారణన్ జేయని వధాని కౌర! మెప్పు

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ధారణ ధార ధైర్యము వధానికి నెంచగ ముఖ్యమెప్పుడున్
  కారణ జన్ముడైన కవి కమ్మని కైతలతో వధానియై
  పూరణముల్ రచించుచును మోదమొసంగును, లోపపూర్ణమౌ
  ధారణ సేయఁ జాలని వధానిని మెత్తురు పండితోత్తముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. సూరియతండు ప్రాభవము జూపె వధానము నందు దీటుగా
  పూరణలెల్లచేసి పరిపూర్ణ మొనర్చె వధానమింతలో
  ధారణచేయబోవ నవధానికి వచ్చిన గుండె నొప్పితో
  ధారణ సేయఁ జాలని వధానిని మెత్తురు పండితోత్తముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. బారులు దీర్చికూర్చొనిన భవ్య సభా
  స్థలియందు నేర్పుతో
  దారగ సక్రమంబుగ వధాని సుధారణ
  జేయునప్పుడే
  భూరి కవీంద్రులెల్లరునుభూషణ జేయుదు
  రంతె, యెట్టులన్
  ధారణ జేయజాలని వధానిని మెత్తురు
  పండితోత్తముల్?

  రిప్లయితొలగించండి
 21. తొల్లి మంతనమ్ముల నాడి యెల్ల రుల్ల
  సిల్లి వ్యర్థ ప్రసంగము లెల్లఁ జేయఁ
  దోరముగ సమయాతీత కారణమున
  ధారణం జేయని వధాని కౌర మెప్పు


  పార మెఱుంగ రాని దగు పాండితి కన్న సభాంతరమ్ములన్
  ధారణ ముఖ్య మెన్నఁగ వధానము లందు నిరంతరమ్ము స్వీ
  యేరిత పద్య సంచయము నించుక యేనియు గర్హణీయమౌ
  ధారణ సేయఁ జాలని వధానిని మెత్తురు పండితోత్తముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. పృచ్చకాళియడిగినంతవేగమచట
  బదులిడగ మెచ్చుచును కొత్త ప్రశ్నలడుగ
  తడబడకబదులిడుచును తప్పుగ నవ
  ధారణన్ చేయనివధానికౌరమెప్పు.


  కష్టతరమైన నవధాన కార్య మందు
  ధారణన్చేయనివధానికౌర మెప్పు
  ననుటసాధ్యమైనపనియౌనవనియందు
  నయ్యదియునగుబాటెయౌ నరసి జూడ

  రిప్లయితొలగించండి