25, జులై 2022, సోమవారం

సమస్య - 4144

26-7-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పర్వమని రవి విధు లొక్క ప్రక్కఁ జనిరి”
(లేదా...)
“పర్వ మిదే యటంచు నొక ప్రక్కకు నేగిరి సూర్యచంద్రులే”

13 కామెంట్‌లు:

 1. ఆ దినంబులనందె బ్రహ్మము దెలిపిరి
  యచల పయిన రాబోవున దంధకార
  పర్వమని ; రవి విధు లొక్క ప్రక్కఁ జనిరి
  దాని నిజము చేయుటకయి తహతహపడి

  రిప్లయితొలగించండి
 2. తేటగీతి
  జాతకునిలగ్న కుండలి చదివి జెప్పె
  పండితుడు రాశులందు పాపగ్రహముల
  దృష్టి తొలగి శుభగ్రహ దృష్టి కలుగు
  పర్వమని రవి విధు లొక్క ప్రక్కఁ జనిరి.

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. జాతకముఁ జూచి పలికిరి జాతకునికి
  వచ్చు కాలము శుభమై భర్గు దయను
  మేలు గలుగును గ్రహములు మారు నట్టి
  పర్వమని రవి విధు లొక్క ప్రక్కఁ జనిరి

  రిప్లయితొలగించండి

 4. ఘస్రమంతయు నెండల కాచి రవియె
  యస్తమించెడు సమయాన యమృతకరుడు
  పర్వణి యది పితృలకు తర్పణము లొసగు
  పర్వమని రవి విధు లొక్క ప్రక్కఁ జనిరి.


  సర్వమెఱంగువారలును సద్గుణవంతులు తల్లి పిల్వగా
  పార్వతి పుత్రులిర్వురును వచ్చిరటన్ బ్రతుకమ్మ లాడెడిన్
  పర్వమటంచు, నయ్యది శుభాంగులు మోజుగ కూడియుండెడిన్
  పర్వ మిదే యటంచు, నొక ప్రక్కకు నేగిరి సూర్యచంద్రులే.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. చిలిపి బాలుడు చిత్రించె చిత్ర మొకటి
  దాని గమనించి చూడ వితండ మగుచు
  పర్వ మని రవి విధులొ క్క ప్రక్క జని రి
  యనుచు నవ్విరి వీక్షకుల్ యబ్బురముగ

  రిప్లయితొలగించండి
 6. రిప్లయిలు
  1. కారు మబ్బులు నింగిని కమ్మిన తరి
   దినముల తరబడి జడియ తేట పడక
   వేగుచుక్క నిశీధిని వెలుగ కుండె
   పర్వమని రవి విధు లొక్క ప్రక్కఁ జనిరి

   (పర్వము: పండుగ/ సెలవు)

   తొలగించండి
 7. రమణివైదేహి వరమాల రామచంద్ర
  మూర్తి గళమున వేయగా ముచ్చటఁబడి
  వేల్పులందరు నభమున వెలుగు నింప
  పర్వమని రవి విధు లొక్క ప్రక్కఁ జనిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 8. సర్వము నీశ్వరా మయము సర్వులు దైవము గాఁ దలంచుచోఁ
  బర్వ మిదే యటంచు నొక ప్రక్కకు నేగిరి సూర్యచంద్రులే
  యుర్విని జీవముం గలుగు జీవుల భారము మోయుచున్న యో
  శర్వ !మమున్ దయన్ గనుమ శార్వరి నాధుడ! నిన్ను వేడెదన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కనివి నియెరుగని విధము జనకపుత్రి
  పెండ్లి జరుగగ దేవగణంబు తోడ
  కలిసి రామకళ్యాణము గనుటనేత్ర
  పర్వమని రవి విధు లొక్క ప్రక్కఁ జనిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 10. సర్వులు చూచుచుండగనె సారస నేత్రుఁడు రామచంద్రుడా
  శర్వుని చాపమెత్తెనిక జానకి రాముని పత్నియయ్యె నీ
  యుర్వికి మేలుగల్గెనని యుత్సవముల్ వినువీధి నంటగా
  పర్వ మిదే యటంచు నొక ప్రక్కకు నేగిరి సూర్యచంద్రులే

  రిప్లయితొలగించండి
 11. తేటగీతి
  వీరులెల్లరు తగ్గగన్ విభ్రమమున
  సత్త్వసూర్యుడు శ్రీరామ చంద్రుఁడంత
  శూలివిలు ద్రుంచ జానకి వాలుగనుల
  పర్వమని రవి విధు లొక్క ప్రక్కఁ జనిరి

  ఉత్పలమాల
  గర్వముమోమునన్ బులిమి కాంతను బొంద స్వయంవరమ్మునన్
  సర్వులు దీరఁగన్ జెలఁగి సత్త్వపు సూర్యుడు రామచంద్రుఁడున్
  శర్వుని వింటినెత్తఁ గన జానకి శ్రీరమ వాలుచూపులన్
  పర్వ మిదే యటంచు నొక ప్రక్కకు నేగిరి సూర్యచంద్రులే!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. దినమణి నిశామణులు నైన దిక్కు లేక
  రాహు కేతువుల భయము రగులు కొనఁగ
  నెదురు కొన సాహసింపక యెడఁద లందుఁ
  బర్వమని రవి విధు లొక్క ప్రక్కఁ జనిరి


  ఇర్వురు బాల్య మిత్రు లట నింపుగ నేర్చిరి విద్య నొక్కెడం
  బర్వులు తీయు లోకమునఁ బాఱుచు వీడిరి పొట్ట కూటికై
  యర్వది యేట మిక్కుటపు టక్కజ మీయఁగఁ దారసిల్లఁగాఁ
  బర్వ మిదే యటంచు నొక ప్రక్కకు నేఁగిరి సూర్యచంద్రులే

  రిప్లయితొలగించండి