6, మే 2023, శనివారం

సమస్య - 4414

7-5-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అవధానముఁ జేయువార లబలలె కాదా”
(లేదా...)
“అవధానంబులఁ జేయ మించి రబలల్ హా పూరుషుల్ గుందఁగన్”
(బులుసు అపర్ణ గారి ఒంగోలు శతావధాన సమస్య)

15 కామెంట్‌లు:

 1. కవనము నల్లేరునడక
  వివరముతోడుతవనితయువెల్గునుజూపన్
  భువనమువిజయమెగనపడు
  నవధానముసేయువారలబలలెకాదా

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కందం
  నవనీత హృదయులగుచున్
  స్తవనీయముగ పతికెంచి షట్కర్మములన్
  సవరించి పిల్లల, గృహము
  నవధానము సేయువార లబలలె కాదా!

  మత్తేభవిక్రీడితము
  నవనీతమ్మగు మానసమ్మున సదానర్తించి సశ్చింతలన్
  స్తవనీయమ్ముగ భర్తసేవలనెడున్ షట్కంపు సంధానమున్
  వివరమ్మేమరకుండ సంతు, గృహమున్ బెంపొంద నిత్యమ్ము వా
  రవధానంబులఁ జేయ మించి రబలల్ హా పూరుషుల్ గుందఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. వ్యవధానంబునులేకయామెయునుతావాగ్ధారరాగంబుతో
  సవనంబయ్యెనువాణిసేవయునునిస్త్రైగుణ్యశోభాకృతిన్
  భువనంబంతయుదద్దరిల్లగనెశంభున్రాణిగొంతెత్తగా
  అవధానంబులజేయనెంచిరబలల్హాపూరుషుల్గుందగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. భువిలో శతావ దానము
  లవలీ లగ సేయు వార లాడ్యు లు పురుషుల్
  కవన మున దక్షు లగు చు
  న్న వ ధానము జేయు వార లబ ల లె కాదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. వ్యవధానము లేక జరుగు
  నవధానము నందున నెఱి నవలామణులే
  నవనవలాడుట నరయగ
  నవధానముఁ జేయువార లబలలె కాదా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అవలీలన్ పులకింపజేతు రతివల్ హర్షించి ప్రేరేచినన్
   వ్యవధానమ్మునశింపజేసి రయమున్ వాక్రుచ్చు పద్మాక్షులున్
   శ్రవణానందము నింపు ధారణమునన్ సామర్ధ్యమున్ చూపగా
   నవధానంబులఁ జేయ మించి రబలల్ హా పూరుషుల్ గుందఁగన్

   తొలగించండి

 6. సవినయము నత్తమామల
  సవరించుచు నెల్లవేళ సామికి నట మా
  ణవకులు కోరిన విచ్చుచు
  నవధానముఁ జేయువార లబలలె కాదా.


  జవ సత్త్వమ్ములు లేని ప్రాగహరులున్ జ్యాయాంసులన్ క్షాంతితో
  సవరింపన్ వలె పేర్మితో పెనిమిటిన్ సంతృప్తి నొందించుచున్
  భవితన్ దీరిచి దిద్ద క్రుద్ధమున సంబాళించుచున్ సంతునే
  యవధానంబులఁ జేయ మించి రబలల్ హా పూరుషుల్ గుందఁగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. నవలలొకరికే వలనగు
  నవధిని మించి రకరకపు టాలోచనలన్
  నవలీలగ సలుపుట , మరి
  అవధానముఁ జేయువార లబలలె కదా

  రిప్లయితొలగించండి
 8. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  అవసథమునందు నిచ్చలు
  పవిదిగ బాధ్యతలనెల్ల పాటించు వడిన్
  అవఘళముగ సతమతమగు
  నవధానము సేయు వారలబలలె గాదా?

  పవిదిన్ గేహమునందు బాధ్యతలనే పాటించువేళన్ సదా
  యవమానంబులు బాధలన్నెదురుచున్నత్యంత ప్రావీణ్యతన్
  నవకమ్మొప్పెడితీరు నాజవమునన్ నాణ్యత్వమున్ గూర్చగా
  నవధానంబుల జేయ మించిరబలల్ హాపూరుషుల్ గుందగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. వ్యవధానమ్మును గానకొక్కనిమిషంబైనన్ వృథా చేయకన్
  వివిధంబౌ కుతిలమ్ములన్ సయిచుచున్ పెంపార సంసారము
  న్నవలీలన్ నడిపించుసాధ్వియెగదా యష్టావధానీ భువిన్
  అవధానంబులఁ జేయ మించి రబలల్ హా పూరుషుల్ గుందఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. వ్యవధానమ్మును గానక
  వివిధములౌ పనులయందు వేసారెడు వా
  రవనిని గృహలక్ష్ములు గన
  నవధానముఁ జేయువార లబలలె కాదా

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కవితా గానము సేతురద్భుతముగా
  కావ్యంబులున్ వ్రాతురే
  చవులూరించెడు వంటకమ్ములు గడున్
  జక్కంగ గావింతురే
  భువి నీనాడు ననేకరంగములలో
  పూబోడులే యుండిరే
  అవధానంబులజేయ మించిరబలల్
  హా పూరుషులట గందగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కం॥ భవితను దీర్చుచు సంతుకు
  నవసరముల గూర్చు గృహిణి యతివయె కాదా
  యవలీలగఁ జేయుఁ బనుల
  నవధానముఁ జేయు వారలబలలె కాదా

  మ॥ భవితన్ దీర్చఁగ సంతుకున్ గృహిణి కభ్యాసంబు స్వాభావికం
  బు వరంబై గృహ కార్యముల్ ముదితయే పూరించు మోదమ్ముతోఁ
  గవితా రీతుల పాటవంబు నరియంగా నేఁడిటుల్ మాన్యులై
  యవధానంబులఁ జేయ మించిరబలల్ హా పూరుషుల్ గుందఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి

 13. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.

  అవిరళమగు కృషి తోడను
  సవరించుచు పనులనెల్ల సంతుకు పతికిన్
  స్తవనీయముగా గృహమం
  దవధానముఁ జేయువార లబలలె కాదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కవనములల్లుటతోడను
  జవముగనేపనులనయునసామర్థ్యముతో
  అవియివియనకచిటికెలో
  నవధానముజేయువారలబలలెకారా

  వ్యవధానమించుకగొనక
  జవముగ ప్రాశ్నకులడిగిన క్షణమేనచ్చో
  సవినయముతోబదులిడుచు
  నవధానము చేయువారు లబలలెకారా

  రిప్లయితొలగించండి