9, మే 2023, మంగళవారం

నిషిద్ధాక్షరి - 54

10-5-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
'శ'వర్ణాన్ని ప్రయోగించకుండా 

శిశుపాల వధను గూర్చి
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

17 కామెంట్‌లు:

 1. స్వాపరాధంబుసైచెగవందమార్లు
  సాధుగుణములసాత్వతిసంతునపుడు
  మాటమీరినసభలోనమాకుభర్త
  ఖండనంబునుజేయుచుకాచెనీతి

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఆటవెలది
  అగ్రపూజఁగొనెడు హర్యావతారిని
  నిందలాడి వంద నీల్గెఁగాదె
  చక్రి వైరభక్తి చైద్యుండు సేరెనే
  ద్వారి విజయుఁడనఁగ త్వరిత గతిని

  రిప్లయితొలగించండి

 3. వచన బద్ధుడై తప్పులు వందవరకు
  వేచి చూచె మౌనము గాను వెన్ను డచట
  హద్దు మీరిన పిమ్మట యల్పుడైన
  చేది రాజును సంహరించెనట చక్రి.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కొలువు నందున యాదవు గొప్ప జేయ
  ఛే ది రాజది యోర్వక చేసి నట్టి
  దూషణ o బులు వినియు దా రో ష మూని
  మాధవుడు వాని చక్రా న మట్టు బెట్టె

  రిప్లయితొలగించండి
 6. అత్త కిచ్చిన వాక్కులు నాదరించి
  నూరు తప్పులు మించగ గ్రూరుడైన
  ఛేదిరాజుపై జక్రంబు చెచ్చెరపుడు
  వేసి వెన్నుడు బ్రాణంబు దీసె వాని.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. తే.గీ.||
  హరిని నిందించె హరిచేత మరణమొంది
  చేర వైకుంఠ ధామము చేదిరాజు
  నూరు నేరముల్ సైరించి యూరకుండి
  కృష్ణుడాతని వధియించె కినుకబూని

  రిప్లయితొలగించండి
 8. నిందలు వేయుచున్ సభను నిల్చి మిటారముతోడ పూజ్యుడౌ
  నందుని పుత్రుడా హరిని నవ్వులపాలొనరించు పల్కులన్
  సందడిజేసి ద్రాబయయి చక్రి తితిక్ష పరీక్షజేసి యా
  మందుడు ఛేదిరాజు సభమధ్యన కూలెను కృష్ణధాటికిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. తనకు దక్క వలయు లలితాంగిని పరి
  గొనితి వనుచు వెన్నునిపయి గోపగించి
  నిందలిడ నూరు తప్పులు నిండు కొనగ
  ఛేది రాజ్య నృపుని దల ఛిన్నమయ్యె

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ధర్మఘోషుని పుత్రుడు కర్మకొలది
  పుట్టె నవలక్షణమ్ములు పొటమరించ
  నూరు తప్పుల కోర్చిన సూరి కడకు
  హద్దుమీరగ ఖండించె నాతనితల

  రిప్లయితొలగించండి
 11. హరికిన్ భృత్యులు గాలనమ్ము వలనన్ హార్యంబు నొందంగ నా
  హరిచేతన్, జనియించిరీ పుడమిపై నాభీలముల్ సల్పగన్
  హరికిన్ గోపము కల్గు వాక్యములతో నత్యంత హేయంబుగా
  హరినిన్దిట్టగ చేదిరాజు సమసెన్ యాకృష్ణు చక్రంబుచేన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. తే॥ అత్త కిచ్చిన మాటకు మొత్తమెంచె
  నూరు తప్పలు శ్రీకృష్ణుడోరిమిఁ గని
  జేది రాజును సహియించి చివరి కతని
  కుత్తుకను సహనము వీడఁ గత్తిరించె

  మరొక పూరణ

  ఉ॥ కాచితి నూరు తప్పులను గాలముఁ జెల్లెను జేది రాజుకున్
  వేచితి నయ్య యత్తకును వేడఁగ నిచ్చిన మాటకై యనిన్
  వేచిన చక్రధారి యొక వేటునఁ జక్రము నంపి ద్రుంచుటన్
  జూచిరి సర్వులున్ ఘనుని చూచి తరించుచు భక్తి మీరఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. తప్పు చేసిన దమ ఘోష తనయునచట
  దేవకీసుతుడొప్పుగా దీసెతలను
  చక్రముసహాయమందుచు చక్రధారి
  రాజసూయపు యాగ సంరంభమందు

  రిప్లయితొలగించండి
 14. అతి దుర్మార్గుడు ఛేదిరాజు సతము
  న్నాలోచించకుండన్మదిన్
  ప్రతిసందర్భమునందు పార్థుసఖునిన్
  బంతంబుతో దిట్టుగన్
  హతముంజేసె సహించి నూరు నెపముల్
  యత్యంత ఘోరంబుగా
  అతిమోదంబున జర్గుచున్న సభలో
  నక్క్రూరునిన్ వెన్నుడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. వికృత‌ రూపాన‌ పుట్టిన‌ బిడ్డ‌ వాడు‌
  మంచి‌ రూపంబు‌ తెప్పించె‌ మాధవుండు‌
  అట్టి‌ వాడిపాపంబులు నవధి‌మించె‌
  చంపె‌ వందతప్పులుమీర‌ చక్రి‌ తనను‌

  రిప్లయితొలగించండి

 16. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.

  నూరు తప్పుల వరకు నేనూరుకొంటి
  మించి నట్లైనచో నీకు మృత్యువె గతి
  యనుచు కృష్ణుడు చెప్పినన్ యాగమందు
  చేయ మరల దోషమ్మును చేది రాజు
  తలను ఖండించె కనగ నందరును నచట.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. అత్తకిచ్చిన వచనము ననుసరించి
  నూరుతప్పుల గాచిన నీరజోద
  రుండు, చక్రముతోడుట ఖండనమ్ము
  సలిపె నత్తకుమారుని తల రయమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి