20, మే 2023, శనివారం

సమస్య - 4426

21-5-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కర్ణుఁ డనిన్ సంహరించెఁ గౌరవపతినే”
(లేదా...)
“కర్ణుఁడు గుంతి మాట విని కౌరవనేతనుఁ గూల్చె నాజిలోన్”
(ఆముదాల మురళి గారి చిత్తూరు శతావధాన సమస్య)

16 కామెంట్‌లు:

 1. కందం
  పూర్ణంబగు 'నమ్మకము' న
  నర్ణవ మంతటి బలమున నాపుననుకొనన్
  ' శీర్ణమయి' మానసికముగఁ
  కర్ణుఁ డనిన్, సంహరించెఁ గౌరవపతినే

  ఉత్పలమాల
  పూర్ణ పురాణ గాథలను పుక్కిటఁ బట్టిన వాని నెంచఁగన్
  నిర్ణయమైన, మిత్రుడని నేరకదెచ్చితె యోగ్యుడంచనన్?
  గర్ణ కఠోరమౌ ప్రవచనమ్మున వాగిన వాని కూతలన్
  "గర్ణుఁడు గుంతి మాట విని కౌరవనేతనుఁ గూల్చె నాజిలోన్!"

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అర్ణవమీదుచుశత్రువు
  కర్ణుడనిన్సంహరించె, కౌరవపతినే
  వర్ణనమెచ్చెనుమిత్రుడు
  పూర్ణపుతోషముకలననుపొందెనుతానే

  రిప్లయితొలగించండి


 3. కర్ణుని నిర్ణయ మనుచును
  పూర్ణమసుండస్తమించు భూకమునందున్
  కర్ణజనని పృథ కలగనె
  కర్ణుఁ డనిన్ సంహరించెఁ గౌరవపతినే.


  పూర్ణమసుండు కృష్ణుగని భూతలమున్ దిగి వచ్చి చెప్పెనా
  స్వర్ణకిరీట ధారియగు చక్రికి, కుంతిని గౌరవించుచున్
  నిర్ణయ మిట్లు గైకొనె ననీకము నందని గంటి స్వప్నమున్
  కర్ణుఁడు గుంతి మాట విని కౌరవనేతనుఁ గూల్చె నాజిలోన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  దుర్ణయమున పేట్రేగెను
  కర్ణుడనిన్, సంహరించె గౌరవపతినే
  పూర్ణమగు దిట్టతనమున
  కర్ణలుడా వాయుసుతుడు కదనమునందున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కర్ణుడు సుయోధన సఖుడు
  నిర్ణయమును గై కొనండు నిధనము సేయన్
  వర్ణన నొనరిం ప నెటు ల
  కర్ణుడనిన్ సంహరించె గౌరవ పతినే?

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఉ.

  వర్ణము సూత వంశముగ వన్నియ సాకిన రాధ మాతకున్
  గర్ణము లాలకించి ఘన కార్యముగా మరణించె, బద్ధుడై
  *కర్ణుఁడు గుంతి మాట విని,, కౌరవనేతనుఁ గూల్చె నాజిలోన్*
  గర్ణుని భ్రాత భీముడట గజ్జను గొట్టుచు గృష్ణలీలగా.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  పూర్ణముజేసెదన్ జనని! ముచ్చట నీది ముదమ్ముతోడుతన్
  పూర్ణుడు క్రీడి దప్ప రణభూమిని దమ్ముల కాయుదున్ననెన్
  కర్ణుడు గుంతి మాట విని, కౌరవనేతను గూల్చె నాజిలోన్
  పూర్ణమునైన దిట్టతనమున్ బకవైరియె హెచ్చుపొంగునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. పూర్ణముగ శరముల జొనిపి
  తూర్ణముగ పగతుల పరిని దునుమెను గదా
  కర్ణుఁ డనిన్ ; సంహరించెఁ గౌరవపతినే
  నిర్ణయముగ భీముడు గదనెట్టి గెలుపుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కర్ణకఠోరము గుంతికి
  కర్ణుని పార్థుండు గూల్చెఁ గయ్యమునందున్
  కర్ణామృత సదృశము వినఁ
  కర్ణుఁ డనిన్ సంహరించెఁ గౌరవపతినే


  కర్ణములందునన్ సుధలు గారవె కుంతికి వార్త విన్నచో
  "కర్ణుఁడు గుంతి మాట విని కౌరవనేతనుఁ గూల్చె నాజిలోన్"
  కర్ణుడుకూడ పాండవుల గాదిలి సోదరుడం చెరుంగకన్
  కర్ణుని పాండురాట్సుతుఁడు కయ్యమునందున గూల్చె నక్కటా!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కం॥ పూర్ణముగఁ ద్రావి మద్యము
  వర్ణనఁ జేసె నధముఁడు నిబద్ధత లేకన్
  గర్ణుని తత్వము నెఱుఁగక
  “కర్ణుఁడనిన్ సంహరించెఁ గౌరవపతినే”

  ఉ॥ “కర్ణుఁడుఁ గుంతి మాట విని కౌరవనేతనుఁ గూల్చె నాజిలోన్”
  వర్ణనఁ జేయనిట్టులను బాపము, మిత్రత నాదరించె సం
  పూర్ణముగా విధేయతను బుద్ధియు మానస ముంచి కర్ణుఁడే
  వర్ణనఁ జేయ మోదమగు బాగుగ నాతని స్నేహ ధర్మమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. వర్ణింపగ కర్వరమే
  కర్ణుఁ డనిన్; సంహరించెఁ గౌరవపతినే
  పూర్ణావేశుడు భీముడు
  నిర్ణయ సఫలతను కోరి నిర్దయలీలన్


  ఘూర్ణిత మానసంబుగల కుంతికి తెల్పెను సంశయించకన్
  నిర్ణయ బద్ధుడై తనదు నిశ్చల చిత్తపు టంతరంగమున్
  కర్ణుఁడు గుంతి మాట విని; కౌరవనేతనుఁ గూల్చె నాజిలోన్
  పూర్ణమొనర్చగన్ జయము పోరుకు సైయను భీమసేనుడే

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కర్ణుని జన్మగూర్చితన కామన దీర్చు
  కొనంగ కుంతి తా
  గర్ణుకు జెప్ప బాధపడి కౌరవ పక్షము
  వీడనంచనెన్
  కర్ణుడు గుంతిమాట విని, కౌరవ నేతను
  గూల్చె నాజిలో
  కర్ణుని చావనంతరమె గర్జనతోడను
  భీమసేనుడున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఆర్ణవమాయె నార్తి మది యాహవమందున భీకరాకృతిన్
  కర్ణుని గాండివంబుఁ గొని కాలుని చేరఁగ పార్థుడంపగన్
  కర్ణునిపైనఁ గుంతి తన కాంక్షకు విభ్రమమొంది బల్చె హా!
  కర్ణుఁడు గుంతి మాట వినికౌరవనేతనుఁ గూల్చె నాజిలోన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. నిర్ణయము తెలిపె తల్లికి
  కర్ణుడనిన్,సంహరించె కౌరవపతినే
  ఘార్ణిల్లుచుభీముడుతా
  తూర్ణము గతొడలనుగొట్టి తోషముతోడన్

  రిప్లయితొలగించండి