15, మే 2023, సోమవారం

సమస్య - 4422

16-5-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భార్య కాళ్ళు వట్టె భర్త జడిసి”
(లేదా...)
“భార్య పదాంబుజద్వయము భర్తయె పట్టెను భీతచిత్తుఁడై”
(ఆముదాల మురళి గారి చిత్తూరు శతావధాన సమస్య)

23 కామెంట్‌లు:


 1. చెట్టు క్రింద జేరి సిగరెట్టు కాల్చగా
  తోడికోడలపుడు త్రొంగి చూడ
  నన్నకు తెలుపవలదనుచు వెంటనె భ్రాత
  భార్య కాళ్ళు వట్టె భర్త జడిసి.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కాలమెంతొమారెకాంతదిపైచేయి
  మారుజెప్పినంతమాయమగును
  కోర్టుకెక్కుభయముకోలాటమాడగా
  భార్యకాళ్లువట్టెభర్తజడిసి

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఆర్యకుపార్వతీసతికినర్థమునిచ్చెనుశంకరుండునున్
  వార్యముకానిదయ్యెగదవాణినినాలుకజేర్చెబ్రహ్మయున్
  కార్యమునయ్యెవిష్ణునకుకాంచగవక్షమునందులక్ష్మినిన్
  భార్యపదాంబుజద్వయముభర్తయెపట్టెనుభీతచిత్తుడై

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఆటవెలది
  దొంగ దూరనింట తోయలి మేల్కొని
  తట్టి లేపి పతిని, తాడు దెచ్చి
  తలకు నుచ్చు వైచ ధైర్యాన దొంగకు
  భార్య, కాళ్ళు వట్టె భర్త జడిసి

  ఉత్పలమాల
  కార్యములేవియున్ సలుప కావని దోష నివారణార్థమై
  యార్యుఁడటంచు మాంత్రికుని నార్తిని బిల్వఁగ బూజ కెంచియున్
  ధైర్యము సెప్పుచున్ గ్రియను ధన్యము సేయఁగ, భక్తి మ్రొక్కఁగన్
  భార్య, పదాంబుజద్వయము భర్తయె పట్టెను భీతచిత్తుఁడై

  రిప్లయితొలగించండి
 5. చేయ రాని పనుల జేయుచు నుండగా
  సతికి తెలిసె ననుచు వెతను గుంది
  తెలుపు పెద్ద ల కని దీన ము గా న ప్డు
  భార్య కాళ్ళు వట్టె భర్త జడిసి

  రిప్లయితొలగించండి

 6. ఆర్యుడు నందితిమ్మనయె యద్భుత కావ్యము నందు తెల్పెనే
  శౌర్యము తోడ దానవుల చాగఱ లాడిన కృష్ణ లీలలన్
  భార్యయె తన్నినంత సఖి పాదము కందెనటంచు కొంటెగా
  భార్య పదాంబుజద్వయము భర్తయె పట్టెను భీతచిత్తుఁడై.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఉ.

  కార్యములన్ని జేయగల కన్యని దాసిని దీసివేతువా?
  చౌర్యమునన్ బదార్థములు సంబరమయ్యెనె తీపివంటలన్?
  పర్యటనంబు లేదనుచు వక్త్రను బద్ధునిచేయగా పతిన్,
  *భార్య పదాంబుజద్వయము భర్తయె పట్టెను భీతచిత్తుఁడై.*

  రిప్లయితొలగించండి
 8. సత్య యలిగినదని , శకటారి వెంటనె
  దాని దీర్చు విధము దానె జూపె ,
  జగతి నందున గల జనులు దరించగ
  “భార్య కాళ్ళు వట్టె భర్త జడిసి”

  రిప్లయితొలగించండి
 9. అతివ భర్తకెపుడు నపురూపమైయుండ
  చిత్ర మేమి కలదు చింత పడగ
  కాలు బెణకి భార్య గాయాల పాల్బడ
  భార్య కాళ్ళు వట్టె భర్త జడిసి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. భార్యను చూచునెప్డు తన బాధ్యత మర్వక నెల్లవేళలన్
   చర్యలు ధర్మమార్గమున సాగును నిత్యము జాగరూకతన్
   కార్యము చక్కబెట్టఁజని కాలికి గాయము చేసుకొన్నదౌ
   భార్య పదాంబుజద్వయము భర్తయె పట్టెను భీతచిత్తుఁడై

   తొలగించండి
 10. నన్నుచూసినంత నాయాలిజడుసును‌
  అనెను‌ మిత్రులెదుట‌ నప్పిగాడు‌
  విషయమెరిగిభార్య‌ పిక్కపాయసమీయ‌
  భార్య కాళ్ళు వట్టె భర్త జడిసి”

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఎన్నడెరుగడాత డేలకోయీనాడు
  భార్య కాళ్ళు వట్టె, భర్త జడిసి
  సంగతేమిటనఁగ చెంగలించుచుఁ బల్కె
  చంద్ర హారముఁ గొను చాలుననుచు

  రిప్లయితొలగించండి
 12. భార్యకుఁ దల్లికిన్ నడుమ వైరము కొందలపాటొనర్చగన్
  ధైర్యము లేకతల్లికిని దారకు సఖ్యతఁ గూర్చ చెచ్చెరన్
  భార్య పదాంబుజద్వయము భర్తయె పట్టెను భీతచిత్తుఁడై
  కార్యము సానుకూలపడె కయ్యము నాపు నుపాయ మిద్దియే

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఆ॥ ఖరము కాళ్ళు వట్టె కార్యముఁ గని వసు
  దేవుఁడపుడు కనఁగ దీనుడైన
  పతి కలహము విడువ సతిని వేడుచు నేఁడు
  భార్య కాళ్ళు వట్టె భర్త జడిసి

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఉ॥ బార్యకు భర్తకున్ దెలుప బంధము బీటలు వారియున్నచో
  ధైర్యముఁ దగ్గు నొక్కరికి దైన్యము హెచ్చును భీరువై చనున్
  శౌర్యము స్త్రీలదే కనఁగ శాపము చేసెన యెల్ల వేళలన్
  భార్యపదాంబుజద్వయము భర్తయె పట్టెను భీతచిత్తుఁడై

  (Man may have brute force; but women have tact, deftness & perseverance; with no offense to anyone please)

  రిప్లయితొలగించండి
 15. భార్యది కన్నుగప్పి పర భామను
  గూడుచు గాని కార్యముల్
  ధైర్యముతోడ జేయుచును ద్రవ్యము
  నెల్ల వ్యయించుచుండె నీ
  క్రౌర్యపు చేష్ట గన్గొనియు గట్టిగ నర్చు
  కడుగ్రరూపియౌ
  భార్య పదాంబుజద్వయము భర్తయె
  పట్టెను భీతచిత్తుడై

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కార్యము లందు దాసియయి కమ్మని భోజన మిచ్చి, రాత్రి మా
  ధుర్యము పంచుచుండగను, దూరుచు నుండ నకార్యశీలు డా
  చర్యల తాళలేక సతి సద్మము వీడగ నెంచఁ, జెచ్చెరన్
  భార్య పదాంబుజద్వయము భర్తయె పట్టెను భీతచిత్తుఁడై

  రిప్లయితొలగించండి
 17. భార్య ను ల క్ష్య పె ట్ట క ను ప ట్న ము న న్ప ర కాం త తో డ దు
  ష్కా ర్య ము లె ల్ల యు న్వి డ క స ల్చు చు నుం డ గ నా గ్ర హం బు నన్
  ధై ర్య ము తో డ వా త ని డ తా ళ గ లే క ను చే య బో ని కన్
  భా ర్య ప దాం బు జ ద్వ య ము భ ర్త యె ప ట్టె ను భీ త చి త్తు డై

  పనులు చేయుచుండ పడినంత క్రిందను
  భార్య కాళ్లు పట్ట భర్త జడిసి
  కాలు విరిగిననిక ఖర్చులధికమగు
  ననుచుపలికెనప్పుడతివతోడ

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఆర్యు డొ సంగె పూవనుచు నాగ్రహ మందియు బూ నె నల్క నా
  భార్యను బుజ్జ గించుటకు వైళ మె కృష్ణుడు బూ ని నయ్యె డన్
  భార్య పదా o బు జ ద్వయ ము భర్త యె పట్టెను భీత చిత్తు డై
  భార్య ప్రసన్న మై తనరె భావము నందు జనింప మోహము న్

  రిప్లయితొలగించండి

 19. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.

  పరుల భార్య తోడ తిరుగుచున్న పతిని
  భార్య కాంచె; వెడలె భర్త, యింటి
  గడపలోనె యపర కాళియై నిల్చిన
  భార్య కాళ్లు వట్టె భర్త జడిసి.

  రిప్లయితొలగించండి

 20. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.

  పరుని భార్య తోడ తిరుగుచున్న పతిని
  భార్య కాంచె; వెడలె భర్త, యింటి
  గడపలోనె యపర కాళియై నిల్చిన
  భార్య కాళ్లు వట్టె భర్త జడిసి.
  **************************************

  రిప్లయితొలగించండి