8, మే 2023, సోమవారం

సమస్య - 4416

9-5-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అన్నదమ్ములు దంపతు లైరి కనఁగ”
(లేదా...)
“అన్నదమ్ములు వేడ్క దంపతు లైరి లోకులు మెచ్చఁగన్”
(బులుసు అపర్ణ గారి ఒంగోలు శతావధాన సమస్య)

28 కామెంట్‌లు:

 1. దాశరథిగ నగ్రజుడు తా దాల్చె పాత్ర
  చిన్నవాడందు వేసేను సీత పాత్ర
  నట్టి నాటకమును గని యనిరి లోకు
  లన్నదమ్ములు దంపతు లైరి కనఁగ.

  రిప్లయితొలగించండి

 2. మిన్నగా నటి యించువారని మెచ్చి పిల్వగ వచ్చరే
  చెన్నపట్టణ నాట్యబృందము, సీతగాథను వేయగా
  నన్నరాముని పాత్రవేయగ నమ్మసీతగ తమ్ముడై
  అన్నదమ్ములు వేడ్క దంపతు లైరి లోకులు మెచ్చఁగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. తేటగీతి
  తల్లిదండ్రులు కాలమై చెల్లి మిగుల
  కొరత రానీక పెంచిరి కోమలిగను
  మురిసి యీడైన పురుషుని ముడిని వైచ
  నన్నదమ్ములు, దంపతులైరి కనఁగ

  మత్తకోకిల
  కన్నవారలు కాలమైనను గాచి పెంచిరి యన్నలే
  చిన్ని చెల్లికి నమ్మనాన్నల చింతఁ దీర్చిరి ప్రేమతోఁ
  దిన్నగా మనసైన వానిని దెచ్చి కూర్చఁగ భర్తగా
  నన్నదమ్ములు వేడ్క, దంపతు లైరి లోకులు మెచ్చఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి

 4. మిన్నయౌ బహుమాన మొక్కటి మెత్తువంచును తెచ్చినా
  మన్నమాటల నాలకించుచు నమ్మకుంతియె పల్కెనే
  యన్నదమ్ములు పంచుకొమ్మని యామె యానతి గృష్ణతో
  నన్నదమ్ములు వేడ్క దంపతు లైరి లోకులు మెచ్చఁగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. అందరు పురుషులె నటించు హద్దు గలుగు
  నాటక గణము వేసిన నాటకమున
  దమ్ముడె తన భార్యగ పాత్ర దాల్చినంత
  నన్నదమ్ములు దంపతు లైరి కనఁగ

  రిప్లయితొలగించండి
 6. యక్షగానమునందు వేసిరి యన్న
  దమ్ములు వింతగా
  లక్షణంబుగ నన్నవేసెను రాము వేషము
  ప్రేమతో
  దక్షతాయుతడైన తమ్ముడు దాల్చె
  జానకి వేషమున్
  అన్నదమ్ములు వేడ్క దంపుతులైరి
  లోకుల మెచ్చగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పెద్ద వాడు ధరించెను భీముడు గను
  చిన్న వాడు హిడంబి గ జేసె నటన
  నాలు మగలుగ గాంచియు నని రి లోకు
  లన్న దమ్ములు దంపతులైరి కనగ

  రిప్లయితొలగించండి
 8. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  సుగుణ గుణముల పెంపొంది సొబగు మించి
  రన్నదమ్ములు; దంపతులైరి కనగ
  నందు పెద్దవాడును సీతయను వనితయు
  పెద్దల సముఖమందున పేర్మితోడ.

  ఉన్నతమ్మగు శీలసంపదనొంది వెల్గిరి కీర్తితో
  నన్నదమ్ములు; వేడ్క దంపతులైరి లోకులు మెచ్చగన్
  మిన్నయౌ సరిదీవెనల్ గొని మేలురీతిని యన్నయే
  వన్నెమీఱిన కోమలాంగిని పట్టి మోదము నొందగా!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కన్నవారలు లేనిలోటునుఁ గాననీయక గోముగా
  కన్నులందిడి సాకిరామెను కందనీయక పాదముల్
  కన్నె ప్రాయమునందు గూర్చఁగ కంతునిన్ తన కాంతుఁగా
  నన్నదమ్ములు, వేడ్క దంపతు లైరి లోకులు మెచ్చఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కవల సోదరు లిద్దరు కలసి మెలసి
  కవల సోదరీ మణులను గాంచి రచట
  ఒక్క లగ్నము నందున నక్క చెలెలు
  నన్నదమ్ములు దంపతు లైరి కనఁగ

  కన్నుకుట్టును సుందరాంగులఁ గాంచినంతనె స్త్రీలకున్
  వన్నెచిన్నెల కన్నెలన్ గన వచ్చి రిద్దరు సోదరుల్
  కన్నవారలు ప్రోత్సహించగ కన్నె లిద్దరి జోడుగా
  నన్నదమ్ములు వేడ్క దంపతు లైరి లోకులు మెచ్చఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కన్నవారలు గతియించ కన్నులనిడి
  పెంచిరామెను సోదరుల్ ప్రేమమీర
  యుక్తవయసున గూర్చఁగ నొకనిఁ బతిగ
  నన్నదమ్ములు, దంపతు లైరి కనఁగ

  రిప్లయితొలగించండి
 12. యక్షగానమునందువేసిరియన్న
  దమ్ములు వేషముల్
  లక్షణంబుగ నన్నవేసెను రాము
  వేషము ప్రేమతో
  ప్రేక్ష కావళి సంతసిల్లగ వేసె
  దమ్ముడు సీతగా
  అన్నదమ్ములు వేడ్క దంపుతులైరి
  లోకుల మెచ్చగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. మిన్నయైన కుటుంబమందున మేలునే తలపోయుచున్
  కన్నవారలు సమ్మతింపగ గౌరవించుచు పుత్రులన్
  పన్నుగానొక యింటిబిడ్డల పాణి పీడన జేయగా
  నన్నదమ్ములు వేడ్క దంపతు లైరి లోకులు మెచ్చఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. అన్నదమ్ములు దంపతు లైరి కనఁగ
  అక్కచెల్లెండ్రలవివాహ మాడి సూవె

  రిప్లయితొలగించండి
 15. తే॥ అన్నదమ్ములు వరులైరి యచట కుదిరె
  నొక్క యక్క చెల్లెండ్రతోఁ జక్కఁ గాను
  బెండ్లి వైభవము ముగియఁ బెద్దలెదుట
  నన్నదమ్ములు దంపతులైరి కనఁగ

  మత్త॥ అన్నదమ్ములు కోరి మెచ్చిరి యంగనామణు లిద్దరిన్
  అన్న మెచ్చిన నారి చెల్లెలు నప్సరేయని తమ్ముడున్
  గన్నతోడనె మెచ్చఁ గాను సగౌరవమ్ముగఁ బెండ్లిలో
  యన్న దమ్ములు వేడ్క దంపతు లైరి లోకులు మెచ్చఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కలువవిప్పారెకొలనులోకాంతికలిమి
  పంకజంబునుపరువంపుపాటబాడె
  చలువవేడిమిసాకగాసైచిమురియ
  అన్నదమ్ములుదంపతులైరికనగ

  రిప్లయితొలగించండి
 17. పూను కొనినాటకమునకు పురుషులంత‌
  స్త్రీ ల పాత్రలు‌ పురుషులు చేసినంత
  వింత‌ లుసరదాల‌కదియె‌ వేదికవగ
  నన్నదమ్ములు దంపతు లైరి కనఁగ.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. జనకునిసభలోనెల్లరు సంతసాన
  మురిసి దీవించుచుండగపుడమియందు
  రామచంద్రుని తోబాటు రయముగాను
  నన్నదమ్ములు దంపతులైరికనగ

  రిప్లయితొలగించండి