27, మే 2023, శనివారం

సమస్య - 4432

28-5-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రోహిణి మేఘతతిఁ దెచ్చెఁ ద్రోయుచు నెండన్”
(లేదా...)
“రోహిణి దెచ్చె మేఘతతి ద్రోయుచు నెండల మండువేసవిన్”
(కొరుప్రోలు గౌరినాయుడు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

14 కామెంట్‌లు:

 1. మోహమునెక్కుడుకాగా
  సో౬హమ్మనితారచంద్రుసోయగమెంచన్
  నా౬హంకృతిరవిమరలెను
  రోహిణిమేఘతతిన్దెచ్చెద్రోయుచునెండన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఊహలఁ దాగిన విషయము
  నాహాయనిపరవశించి యానందించన్
  దాహము తీరుట కొరకై
  రోహిణి మేఘతతిఁ దెచ్చెఁ ద్రోయుచు నెండన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఆహరినెట్టుజూగలవక్కట! పుత్రుడ! చెప్పుమాటలన్నిటిని
  మోహమువిష్ణునందునిడిమోదమునందెనుబాలుడయ్యెడన్
  దాహముతోడవచ్చెనరధర్మపుసింహముచంపెరక్కసున్
  రోహిణిదెచ్చెమేఘతతిద్రోయుచునెండలమండువేసవిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఆహవమున నోటమిఁగొని
  కోహకమట్టులను కుంగు గొంగయనంగన్
  రోహిత్తు తేజమణగఁగ
  రోహిణి మేఘతతిఁ దెచ్చెఁ ద్రోయుచు నెండన్

  రిప్లయితొలగించండి

 5. దేహిని నిప్పుల కుంపటి
  గా హరి వాహనుడు మార్చు కార్తెయె గదరా
  బోహణ మయ్యెను వీడగ
  రోహిణి , మేఘతతిఁ దెచ్చెఁ ద్రోయుచు నెండన్.


  సాహస మేలజేసెదవు శాశ్వతు డగ్నిని రాల్చు కాలమున్
  నీ హలమేల సాగు, నిది నిక్కము వేచిన మేలగు నంచు చెప్పెనా
  స్నేహితు డొక్కరుండపుడు, సిద్ధము జేసెద సీరమున్ విడెన్
  రోహిణి , దెచ్చె మేఘతతి ద్రోయుచు నెండల మండువేసవిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఊహ ల కందని విధముగ
  దాహము బెంచుచు ను వేడి తాపము మించన్
  సాహస మే యగు నె ట్టుల
  రోహిణి మేఘ తతి దె చ్చె ద్రో యుచు నెండన్?

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కందం
  దాహము నార్పని వేసవి
  లోహము గరిగించు చుండ లోకమునందున్
  గ్రాహక జలధుల నావిరి
  రోహిణి! మేఘతతిఁ దెచ్చెఁ ద్రోయుచు నెండన్

  ఉత్పలమాల
  దాహము దీరకే భువినిఁ దల్లడమొందఁగ జీవరాశులన్
  లోహములైన వేడిమికి రోదనఁ బెట్టఁగ ద్రావకమ్ములై
  గ్రాహక సాగరమ్ములను గాకకు నావిరి జేయు జృంభణన్
  రోహిణి దెచ్చె మేఘతతి ద్రోయుచు నెండల మండువేసవిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఆహవమందు నోటమిని యావహనం బొనరించి బేలయై
  కోహకమట్టులన్ మిగుల క్రుంగిన గొంగయనంగ పాథి దా
  సోహమటంచు రశ్ములను చోద్యముగా నుపసంహరింపగన్
  రోహిణి దెచ్చె మేఘతతి ద్రోయుచు నెండల మండువేసవిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కం॥ దాహముఁ దీర్చఁగఁ గోరుచు
  రోహిణి యెండల మనుజులు రోసిలి యకటా!
  ఆహవముఁజేయ నచటన్
  రోహిణి మేఘతతి దెచ్చెఁ ద్రోయుచు నెండన్

  ఉ॥ రోహిణి మండుటెండలను రోసిలి మానవులెల్ల వానకై
  ఆహవ మాచరించిరఁట హవ్యపు మేటి మహత్మ్యమో కనన్
  నాహము నల్పపీడనము నాటఁగఁ గ్రమ్మెను మేఘమాలలే!
  రోహిణి దెచ్చె మేఘతతిఁ ద్రోయుచు నెండల మండువేసవిన్

  రిప్లయితొలగించండి


 10. దేహము నిండె స్వేదమున దీరుటలేదుగదాహమింత యున్
  గేహమునందునుక్కయును ఖేదముకూర్చుచునుండతోడుగా
  వాహమొకింతలేనితరివచ్చుచుమోదముపంచగావడిన్
  రోహిణి దెచ్చెమేఘతతి త్రోయుచునెండల మండువేసవిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ద్రోహపు మానవుల్ మిగుల క్రూరపు
  హానిని జేయుచుండినన్
  స్నేహపు బంధపుం బ్రకృతి చేటు
  నొనర్చదు సప్నమందునన్
  సాహసమొప్ప మోదమును జల్ల ద
  నంబును గూర్చనెంచియున్
  రోహిని తెచ్చె మేఘతతి ద్రోయుచు
  నెండల మండు వేసవిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. హాహా‌కారముచేసిరి‌
  దేహులు‌ కాలేప్రచండ‌ దినములుగడుపన్‌
  శ్రీ హరికరుణించిపలుక‌
  రోహిణి మేఘతతిఁ దెచ్చెఁ ద్రోయుచు నెండన్”

  రిప్లయితొలగించండి
 13. దేహము డస్సిపోగ కడు తీక్షణమౌ కమలాప్తు రశ్ములున్
  మోహరమైనగాడ్పులును ముప్పిరిగా పెనవేయ వేసవిన్
  దాహమునుక్కబోతయును తల్లడమొందఁగజేయ, బోవుచున్
  రోహిణి, దెచ్చె మేఘతతి ద్రోయుచు నెండల మండువేసవిన్

  రిప్లయితొలగించండి