10, మే 2023, బుధవారం

సమస్య - 4417

11-5-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మగవారిని లొంగఁదీయు మార్గం బిదియే”
(లేదా...)
“మగవారిం దగ లొంగఁదీయుటకునౌ మార్గం బిదే నెచ్చెలీ”
('మాయని మమత' చిత్రంలో ఎన్టీయార్ పూరించిన సమస్య)

23 కామెంట్‌లు:

 1. రిప్లయిలు
  1. జగడంబులాడు పిల్లల
   కగుదుర్గుణముల ద్రుంచివేయ, ఘనుల చరిత బా
   గుగ చెప్పంగ వచ్చు మరి క
   మ్మగ వారిని లొంగఁదీయు మార్గం బిదియే

   తొలగించండి
 2. తగవులతోడిదెకాదులె
  నగవులతోదారివెదకునయమునసుదతీ
  సగముగజేరెనుపార్వతి
  మగవారినిలొంగదీయుమార్గంబిదియే

  రిప్లయితొలగించండి

 3. పగవాడు వాడటంచును
  జగడము లాడంగనేల చనుమానముతో
  తగలము జూపించుము, ప్రే
  మగ వారిని లొంగఁదీయు మార్గం బిదియే.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. వగ లొలి కించుచు లలనలు
  నగవుల తో మురిప మలర నవ నవ లాడే
  సొగసుల వల లను విసరుచు
  మగ వారిని లొంగ దీయు మార్గం బిది యే

  రిప్లయితొలగించండి
 5. మాలినితో వలలుడు:

  కందం
  నగుమోమునఁ గీచకుఁగని
  వగలాడిగ నాట్యశాల వాంఛలు దీరన్
  దగుననుము, వచ్చు, దునుమన్
  మగవారిని లొంగఁ దీయు మార్గం బిదియే

  మత్తేభవిక్రీడితము
  నగుమోమున్ జిలికించి కీచకుని యంతమ్మెంచి నిర్భీతిగన్
  వగలన్ జిందుచు నాట్యశాలకడకున్ వాల్జూపులన్ రమ్మనన్
  సొగసుల్ వొందఁగనెంచి రాగ యమునిన్ జూపింతు శౌర్యమ్ముతో
  మగవారిం దగ లొంగఁదీయుటకునౌ మార్గం బిదే నెచ్చెలీ!


  రిప్లయితొలగించండి
 6. జగతిని నీవంటి పురుషు
  డగపడడనుచు ననునిత్య మంగన బలుకన్
  నెగసిపడుచుండు నెన్నడు ,
  మగవారిని లొంగఁదీయు మార్గం బిదియే

  రిప్లయితొలగించండి

 7. జగదానంద కరుండటంచు జనులే శ్లాఘించు శ్రీరాముడే
  పగవాడౌగద నీకుమారునకికన్ బట్టాభి షిక్తుండె యై
  మగువా శ్రద్ధగ నాలకించుమిక నామాటల్ తమిశ్రమ్మదే
  మగవారిం దగ లొంగఁదీయుటకునౌ మార్గం బిదే నెచ్చెలీ.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పగలెటులున్నను రాత్రికి
   తగవులు దూరాన పెట్టి తల్పము పైనన్
   మగనిని లాలించవలెను
   మగవారిని లొంగఁదీయు మార్గం బిదియే

   తొలగించండి
  2. తగవుల్ దీరక రాత్రులే ముగియవా దాక్షిణ్య రాహిత్యమున్
   మగువల్ బిట్టువహించినన్ సరసమే మాయంబు కాకుండునా
   సుగుణమ్ముల్ మదినిండియుండ నయమౌ సొక్కించు విన్యాసముల్
   మగవారిం దగ లొంగఁదీయుటకునౌ మార్గం బిదే నెచ్చెలీ

   తొలగించండి
 9. పగవాడంచు దలంచరాదు మదిలో ప్రాణేశునిన్ కోమలీ
  తగువాడందగునేయఖర్వముగనో తన్వీ పతిన్ దూరుచున్?
  మగువా మోమున నవ్వు మార్గణము లామంత్రించు మిల్లాలిగా
  మగవారిం దగ లొంగఁదీయుటకునౌ మార్గం బిదే నెచ్చెలీ

  రిప్లయితొలగించండి
 10. పగవాడని తలబోయక
  వగలను వలపును సమముగ పండించు చెలీ
  తగువేల నిష్ట సఖుపై
  మగవారిని లొంగఁదీయు మార్గం బిదియే

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కం॥ మగువకు సహనము సఖ్యత
  నగవులు బాధ్యత నెఱిఁగెడు నైపుణ్యములే
  జగమునఁ బెట్టనికోటలు
  మగవారిని లొంగఁదీయు మార్గంబిదియే

  మ॥ జగడమ్మేలను శూన్యమౌ బ్రదుకులున్ జాణల్ గనన్ మెచ్చరే
  సగదేహంబుగ బాధ్యతల్ మరువకన్ సఖ్యమ్ముతో మెల్గుచున్
  మగువల్ భాసిలఁ జక్కనౌ గృహము సామ్యంముండునా వారికిన్
  మగవారిం దగ లొంగఁదీయుటకునౌ మార్గంబిదే నెచ్చెలీ

  రిప్లయితొలగించండి
 12. సొగసున్ జూపుచు రెచ్చగొట్టి మదిలో చొప్పిల్లుచున్, కోర్కెలన్
  రగులన్ జేయుచు, వాలు చూపులడరన్ రావించుచున్ జెంతకున్
  సెగలన్ రేపుచు దేహమందునను సంశ్లేషమ్మునున్ బ్రసాదించుటే
  మగవారిం దగ లొంగఁదీయుటకునౌ మార్గం బిదే నెచ్చెలీ

  రిప్లయితొలగించండి
 13. వగలున్ జూపుచు నవ్వుచున్ బ్రియ
  మునన్ వయ్యారముంజూపుచున్
  జఘనమ్ముల్ గడు ద్రిప్పుచున్నడకలో
  సారస్యముంజూపుచున్
  మగువల్ మెల్గిన జాలు నిక్కముగడున్
  మన్నించి ప్రేమింత్రుగా
  మగవారిందగలొంగ దీయుటకునౌ
  మార్గంబిదే నెచ్చెలీ.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. తగవుల వలనది కుదరదు‌
  నగవును‌ చిందించి మంచి‌ నమ్మిక‌ కుదరన్‌
  తగు రీతిగ తగ్గవలెను
  మగవారిని‌ లొంగదీయు‌ మార్గంబిదియే‌.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. సిగలో‌ పూవులు ప్రేమగ‌
  వగలను నగవున్ విసరగ‌ వశమై‌ కొనెనే
  మగువకు‌ చీరలు‌ నగలున్‌
  మగవారిని లొంగదీయు‌ మార్గంబిదియే‌.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. పగతో‌ రగిలెడి వారికి‌
  తగువులు‌ చివరకు‌ మిగుల్చు‌ దారిద్ర్యములన్‌
  బాగుగ‌ వివరింపుము‌ క
  మ్మగ‌ వారిని‌ లొంగదీయు‌ మార్గంబిదియే‌.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. మగువా! సమ్మోహముతో
  మగవారలతోడ సిలుక పలుకులనెపుడున్
  నగవుచు పలుకగ వలయును
  మగవారిన లొంగదీయు మార్గంబిదియే

  రిప్లయితొలగించండి


 18. ఖగవాహనుసతిచూపిన
  సుగమపుదారిన నడచిన సుదతులకెల్లన్
  నగుమోదంబును తప్పక
  మగవారిని లొంగదీయు మార్గంబిదియే!*

  నగవులుచిందించుచుసతి
  పగలును రాత్రియునువిడకవాసిగపతికిన్
  ప్రగతినికోరుచుసాగుటె
  మగవారినిలొంగదీయుమార్గంబిదియే

  రిప్లయితొలగించండి