29, మే 2023, సోమవారం

సమస్య - 4434

30-5-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముక్కును గోయుము జలుబు మిమున్ బాధింపన్”
(లేదా...)
“ముక్కుం గోయఁగ మేలగున్ జలుపు మిమ్ముం జేరి బాధించినన్”

12 కామెంట్‌లు:

 1. అక్కునఁజేర్చితిమిత్రుని
  కక్కెనుతానే విషమును గమనికలేకన్
  గ్రక్కునవదలితివానిన్
  ముక్కునుగోయుముజలుబుమిమున్బాధింపన్

  రిప్లయితొలగించండి

 2. ముక్కది కారగ గని యెక
  సెక్కెము లాడుచు పలికెను చెలిమరి తోడన్
  జక్కటి యోచన యంచును
  ముక్కును గోయుము జలుబు మిమున్ బాధింపన్.


  అక్కా! నీపతి తుమ్ముచుండెననగా నా యింతియే యిట్లనెన్
  ముక్కున్నప్పుడు తప్పదంద్రుకదరా మూర్ఖుండ శైత్యమ్మదే
  చిక్కుల్ తప్పవటంచనన్ బుడుతడే చెప్పెన్ పరీహాసమున్
  ముక్కుం గోయఁగ మేలగున్ జలుపు మిమ్ముం జేరి బాధించినన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. మిక్కిలి ప్రయోజనముకై
  ముక్కుకు నీలగిరి తైల మున్ వాడవలెన్
  గ్రక్కున భోజనమందున
  ముక్కును గోయుము జలుబు మిమున్ బాధింపన్

  [ముక్కు - చెడు]

  రిప్లయితొలగించండి
 4. పెక్కు విధాల చి కి త్స కు
  దక్కువ గానట్టి వేళ తప్పని సరిగా
  మక్కువ వీడియు న య్యె డ
  ముక్కును గోయుము జలుబు మిము న్ బాధిo పన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ముక్కునుమూసి మొదటగా
  కుక్కవలెనునోటనీకుకూళుడ వైనీ
  విక్కడిటులనుటసరియే
  ముక్కునుగోయుముజలుబుమిమున్ బాధింపన్


  చిక్కగమందుపుటకిడుచు
  ముక్కును కోయము, జలుబు మిమున్ బాధింపన్
  చక్కగతగ్గించిజలుబు
  నిక్కముగా మేలు కూర్చి నెమ్మది యొసగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మొక్కను చెఱచెడి చీడకు
  నుక్కటముగఁ నాకు ద్రుంచ నుపయుక్తంబౌ
  ముక్కుకు పడిశము బట్టిన
  ముక్కును గోయుము జలుబు మిమున్ బాధింపన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. మొక్కన్బట్టిన చీడపీడలను నిర్మూలింప పత్రమ్ములన్
  ముక్కల్ముక్కలు గాగ ద్రుంచఁ దగు నామొక్కన్ తగన్ గావఁగా
  ముక్కున్బట్టిన తీవ్రమౌ పడిశముంబోగొట్టగా చెచ్చెరన్
  ముక్కుం గోయఁగ మేలగున్ జలుపు మిమ్ముం జేరి బాధించినన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కం॥ చిక్కులు వీడక వైద్యుఁడు
  మిక్కిలి తికమకగనుండ మేటి పడిసెమై
  యొక్కఁడు రాగ యనెనిటులన్
  ముక్కును గోయము జలుబు మిమున్ బాధింపన్

  శా॥ చక్కంగా జలుబైన యొక్కఁడు ఘనాస్వాదమ్ముఁ గావించఁగన్
  సొక్కంబైన దటంచు నౌషధమునే చోద్యంబుఁ గాంచంగ నా
  ముక్కే యెఱ్ఱగ మారె నొప్పిని యిటుల్ మూర్ఖుండు నిందించెరో
  ముక్కుం గోయఁగ మేలగున్ జలుపు మిమ్ముం జేరి బాధించినన్

  జలుబు ను బలుబు అని వ్రాసినందున సవరించానండి

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కం:
  తప్పక మేలగు వైద్యము
  నిప్పుడొసగితి నికమీదటెప్పుడు గూడన్
  చెప్పుము వచ్చినచో నా
  ముక్కును గోయుము జలుబు మిము బాధింపన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కందం
  చక్కని శాస్త్రయుతమ్మగు
  చుక్కల మందిది హితమగు చూడఁగ గవులున్
  రొక్కమిడుచు గొని సీసా
  ముక్కును గోయుము జలుబు మిమున్ బాధింపన్

  శార్దూలవిక్రీడితము
  చక్కన్ జేసితిమయ్య నిష్ఠగలుగన్ శాస్త్రంపు మోదమ్మునన్
  చుక్కల్ వైచి రుమాలు పైన గవులున్ చూడంగ క్షీణించెడున్
  రొక్కమ్మెక్కువ కాదు తక్కువ వెలన్ ప్రోత్సాహమౌ! సీసకున్
  ముక్కుం గోయఁగ మేలగున్ జలుపు మిమ్ముం జేరి బాధించినన్

  రిప్లయితొలగించండి

 11. చుక్కల మందొక్కటి నిడి
  చక్కగ పనిచేయునిదియె జలుబుకనుచు మా
  యక్క పలికె, మును సీసా
  ముక్కును గోయుము జలుబు మిమున్
  బాధింపన్.
  పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  హనుమకొండ.

  రిప్లయితొలగించండి