2, నవంబర్ 2023, గురువారం

సమస్య - 4575

3-11-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చదువే నశియింపఁజేయ శస్త్రములేలా?”
(లేదా...)
“చదువే మూలము సర్వనాశమునకై శస్త్రాదులింకేలొకో?”
(మైలవరపు మురళీకృష్ణ గారి సమస్య)

19 కామెంట్‌లు:


 1. పదునగు జ్ఞానము నేర్పని
  మది విలువలు బెంచి సరిగ
  మార్చని చదవుల్
  కుదిపియు జీవితమిల నీ
  చదువే నశియింప జేయు శస్త్రములేలా?

  రిప్లయితొలగించండి
 2. చదువరి కాని మనుష్యుడు
  పదుగురిలో చచ్చినటుల భావించెదరే
  యిదియె నిజమైనచో మరి
  చదువే నశియింపఁజేయ శస్త్రములేలా

  రిప్లయితొలగించండి

 3. సదమలమౌ మన సంస్కృతి
  వదలుచు నుదరమ్మునింపు పరసంస్కృతియే
  ముదమని చునుబోధించెడు
  చదువే నశియింపఁజేయ, శస్త్రములేలా?


  (ప్రహ్లాదుడు తండ్రి తో పలికిన మాటలు గా...)

  అదియా విద్యయనంగ? కాదు జనకా, యా శ్రీహరిన్ వీడుచున్
  బుధులౌ దేశికు లెంతచెప్పినను సమ్మోదమ్ము కాదందునే
  విదితంబైన పరాత్పరున్ చరితమున్ భేదించి బోధించెడిన్
  చదువే మూలము సర్వనాశమునకై, శస్త్రాదులింకేలొకో?

  రిప్లయితొలగించండి
 4. పదునగు హింసచెలంగగ
  మదమాత్సర్యములఁ బెంచి మారణహోమం
  బొదవగ మానవ బుద్ధిని
  చదువే నశియింపఁజేయ శస్త్రములేలా?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పదవే ధ్యేయము కాదె మూర్ఖులిలలో పాఠ్యాంశముల్ గూర్చినన్
   మదమాత్సర్యములే రగుల్చు పొలుపున్ మాకేలనా పాఠ్యముల్
   మదిలో రేపగ హింసయన్న నెలమిన్ మాత్సర్య సంభూతమౌ
   చదువే మూలము సర్వనాశమునకై శస్త్రాదులింకేలొకో?

   తొలగించండి
 5. అధునాతనపు మెకాలే
  విధానము సనాతనమగు విద్యనడంపన్
  కొదవై సంస్కారమ్మిట
  చదువే నశియింపఁజేయ శస్త్రములేలా?

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మదివెల్గించెడి విద్యనేర్పకను సన్మార్గమ్ము నేర్పించకన్
  బుధుడొక్కండును కానరాడకట ఈ భూమండలమ్మందునన్
  మధమాత్సర్యములే గుణమ్ములుగ సమ్మానమ్ము లొందంగ నీ
  చదువే మూలము సర్వనాశమునకై శస్త్రాదులింకేలొకో?

  రిప్లయితొలగించండి
 7. హృదయ పరి వర్త నo బును
  సదమల మార్గము దెలుపక స్వార్థపు బుద్ధి న్
  మదమును బెంచగ బూనెడు
  చదువే నశియింప జేయ శస్త్ర ము లే లా?

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కం॥ ముదముగ బ్రదుకు తెరవుఁ గని
  చదువులు విజ్ఞత వినయము సమకూర్చవలెన్
  మదమాత్సర్యములఁ బడయు
  చదువే నశియింపఁ జేయు శస్త్రము లేలా

  మ॥ పదవుల్ సంపద లక్ష్యమౌచుఁ జదువుల్ వ్యాపార మయ్యెన్ఁ గనన్
  మదిలో విజ్ఞత కేది చోటిపుడు సమ్మానమ్ము క్షీణించఁగన్
  మదమాత్సర్యములన్ ఘనమ్ముగను సమ్మానించి పొషించెడిన్
  చదువే మూలము సర్వనాశమునకై శస్త్రాదులింకేలొకో

  (కార్పొరేటు చదువులండి)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మత్తేభములో మొదటి పాదము చివర “వ్యాపారమయ్యెన్ గనన్” అని సవరించానండి పొరపాటున అధికంగా మయ్యెన్ తరువాత ఁ పెట్టినాను

   తొలగించండి
 9. విదులెరుగనిదేనియ్యది
  మదివికసితమగుట విద్య మహిమమ్మేగా
  పదుగురు నగిపోరేయన
  చదువే నశియింపఁజేయ శస్త్రములేలా?

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కందం
  చదువన్ సత్కావ్యమ్ముల
  మదిమెచ్చెడు రామమూర్తి మార్గము శుభమౌ!
  బదులుగ దశాస్యునొప్పెడు
  చదువే నశియింపఁజేయ శస్త్రములేలా?

  మత్తేభవిక్రీడితము
  చదువన్ భాగవతాది కావ్యములనే సౌశీల్య ముప్పొంగు స
  మ్ముదమున్ గూర్చెడు రామ కృష్ణ పథముల్ పూనంగ సద్భక్తిఁ, గా
  క దశాస్యాదుల వక్రమార్గముల దుష్కామంబు మోదించెడున్
  చదువే మూలము సర్వనాశమునకై శస్త్రాదులింకేలొకో?

  రిప్లయితొలగించండి
 11. మ.

  కొదవన్ జేయక విద్యలన్నిటిని జేకూర్చంగ విద్వాంసులై
  విదితుల్ పుత్రులు పీడితుల్ బిగువుచే వృత్తిన్ రుజల్ పూంచగన్
  ముదితల్ తల్లులు తేనెలూరు మధురమ్మున్ భోజ్యమున్ బెట్టెడిన్
  *చదువే మూలము సర్వనాశమునకై శస్త్రాదులింకేలొకో?*

  రిప్లయితొలగించండి


 12. చదువేమూలముజనులకు
  చదివినచాలునుకొలువదిచక్కగదొరుకున్
  చదివితిననిగర్వపడిన
  *“చదువే నశియింపఁజేయ శస్త్రములేలా?”*


  మదిలో నెప్పుడు శ్రీహరిన్ దలచి నేమంబున్ సదావీడకన్
  సదయుండౌచునుసాగువారికిలలోసన్మార్గమున్ చూపునా
  *“చదువే మూలము, సర్వనాశమునకై శస్త్రాదులింకేలొకో?”*
  మదిలో నిండిన దుష్టబుద్ధులవి దుమ్మానమ్మురేపంగతా
  నెదుగన్ జాలకకూళుడైతిరుగుగానేదిక్కులేకుండగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. వదలకమత్తునుగొనియెడి
  మదమన మనుగడనుసాకు మానవులుండన్
  చదవరు చదివించరు యా
  చదువేనశియింపజేయ శస్త్రములేలా?

  రిప్లయితొలగించండి
 14. చదువులు పొందఁగ నున్నత
  పదవులు జీవిక కనియెడు భ్రమలోనున్నన్
  చదువు నిరర్థకమగునా
  చదువే నశియింపఁజేయ శస్త్రములేలా?

  రిప్లయితొలగించండి
 15. చదువుల్ నేర్చిన జ్ఞానమబ్బు చదువే సన్మార్గముం జూపునా
  చదువుల్ నేర్చుట విత్తమార్జనమె లక్ష్యంబైనచో ఛాత్రుకున్
  మదిలో నుద్భటమై చెలంగుమదమున్ మాత్సర్యమున్ తోడుగా
  చదువే మూలము సర్వనాశమునకై శస్త్రాదు లింకేలొకో?

  రిప్లయితొలగించండి

 16. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  హనుమకొండ.

  చదువే విజ్ఞానమిడును
  చదువే నేర్పును జనులకు సంస్కారమ్మున్
  మదిలో నజ్ఞానంబును
  చదువే నశియింపఁ జేయ శస్త్రములేలా?

  రిప్లయితొలగించండి
 17. చదివెన్ రావణుడన్ని శాస్త్రముల నిస్సారంబు గావించి తా
  మద గర్వాంధత లోక కంటకునిగా మారెన్ గదా గాంచినన్
  మద మాత్సర్య వికార దుర్గుణములన్ మాపంగ లేనట్టిదౌ
  చదువే మూలము సర్వనాశమునకై శస్త్రాదులింకేలొకో?

  రిప్లయితొలగించండి