27, నవంబర్ 2023, సోమవారం

సమస్య - 4598

28-11-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పట్టా లెక్కకయె రైలు పరువులు దీసెన్”
(లేదా...)
“పట్టాలెక్కక రైలు పర్వులిడె దుర్వారంపు వేగంబునన్”

19 కామెంట్‌లు:

 1. కందం
  గిట్టని పనులను జేయగఁ
  దట్టునెటుల కుర్రకుంక! దాటుట తగునా?
  గట్టిప్రాణమె! నీవా
  పట్టా లెక్కకయె, రైలు పరువులు దీసెన్!

  శార్దూలవిక్రీడితము
  గిట్టన్ జాలని వన్న నా పనులనే కేరింతలన్ జేతువే!
  తట్టున్ నీకెటులన్? బ్రమాదమనినన్ దాటంగ నీవెంచితే?
  గట్టిప్రాణము లౌను నీవిగనుకే గట్టెక్కితే! నీవటన్
  పట్టాలెక్కక, రైలు పర్వులిడె దుర్వారంపు వేగంబునన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. చుట్టాలను రండనిజూ
  పెట్టెనయస్కాంతరైలు, పృథివినదసలే
  ముట్టదు, జూచుచు నుండన్
  పట్టా లెక్కకయె రైలు పరువులు దీసెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. చుట్టాలొచ్చిన వేళను
  పట్టగ తరమౌనె ఆటపాటలనెల్లన్
  దిట్టముగా రైలాటలొ
  పట్టా లెక్కకయె రైలు పరువులు దీసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. చిట్టీ చిట్టీ మనమొక
  అట్టాతో రైలుచేసి యాడుదు మనుచున్
  కట్టగ నాన్నొక బొమ్మను
  పట్టా లెక్కకయె రైలు పరువులు దీసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కం॥
  పుట్టింటినుండిరానని
  పట్టున్ బట్టెనలిగిపతిపైతగులన్
  బెట్టెవివాహరిజిష్ట్రేషను
  పట్టాల్ ఎక్కకయె రైలు పరువులు దీసెన్

  గాదిరాజు మధుసూదన రాజు

  రిప్లయితొలగించండి
 6. చిట్టియె చేరెను కనుమా
  జట్టున రైలాట నాడు సవయస్కులతోన్
  బెట్టుచు కూయని కేకలు
  పట్టా లెక్కకయె రైలు పరువులు దీసెన్.


  చిట్టీ యంచును చెంతకేగగనె వైచిత్యమ్ము తో కూతురే
  పుట్టమ్ముల్ వలదంచు బావురనె సెల్ఫోనొక్కటిన్ గోరుచున్
  బెట్టున్ జేయగ తెచ్చి యిచ్చితిని సంప్రీతిన్ మొబైలందునన్
  పట్టాలెక్కక రైలు పర్వులిడె దుర్వారంపు వేగంబునన్.

  రిప్లయితొలగించండి

 7. పట్టములు పంచుట కొరకు
  పెట్టెలలో సిద్ధపరచి పెట్టిన వాటిన్
  పట్టణము జేర్చ బోవగ
  పట్టా లెక్కకయె , రైలు పరువులు దీసెన్

  పట్టా = విశ్వవిద్యాలయము లిచ్చు డిగ్రీ

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పట్టువిడని దేవేరిని
  పుట్టింటికి సాగనంపు పురుషుండతడే
  కట్టు తెగిన గుఱ్ఱమువలె,
  పట్టా లెక్కకయె రైలు, పరువులు దీసెన్

  కట్టించెన్ దనతండ్రి మిద్దె యనుచున్ గాంతామణే చెప్పుచున్
  పట్టే వీడక పుట్టినింటి కరిగెన్ బ్రాణేశునిన్ వీడుచున్
  కట్టే త్రెంచిన గుఱ్ఱమై మగడు తాఁ గాంతావినోదంబుకై,
  పట్టాలెక్కక రైలు, పర్వులిడె దుర్వారంపు వేగంబునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, అమెరికా (క్యాంపు)

  కట్టడి గూడిన పిల్లలు
  జట్టుగ రైలాటనాడు సమయమునందున్
  బిట్టుగ నుఱుకుచు పోవగ
  పట్టా లెక్కకయె రైలు పరువులు దీసెన్.

  జట్టైగూడిన పిల్లలందరు విశేషంబైన సంసక్తితో
  పెట్టెల్ మాదిరినిల్చి రైలువలె వ్యాప్తింజెంది నావెంటనే
  బిట్టుంజెంది రయమ్ముగా కదలుటన్ వీక్షించి భావించెదన్
  పట్టాలెక్కక రైలు పర్వులిడె దుర్వారంపు వేగంబునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. చెట్టాపట్టాల్ వేసుకు
  నెట్టియదుపు నడ్డులేక హేలాలీలన్
  బిట్టుగ దిరుగగఁ యుగ్మము
  పట్టా లెక్కకయె రైలు పరువులు దీసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. చెట్టాపట్టగ ప్రేయసీప్రియులు నిస్సిగ్గున్ వెలారించుచున్
  చెట్టున్ పుట్టనుబట్టి పట్టపగలే శృంగార వారాశిలో
  బెట్టుంజూపక మున్గిదేలుటకు నిర్భీతిన్ ప్రదర్శింపగా
  పట్టాలెక్కక రైలు పర్వులిడె దుర్వారంపు వేగంబునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పుట్టెను వదంతి తనపై
  పుట్టెడు దుఃఖ మ్ము తోడ పోయెను జావన్
  కట్టా! పరుగున వెడలియు
  పట్టా లెక్కకనె రైలు పరివులు దీ సెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కం॥ కట్టూ బొట్టూ తీరును
  బట్టక విడువఁగ మనుజులు భరతా వనిలో
  గట్టిగఁ బశ్చిమ సంస్కృతి
  పట్టా లెక్కకయె రైలు పరువులు దీసెన్

  శా॥ కట్టూబొట్టును వీడి నేఁడు మనుజుల్ గాక్షించుచున్ సంస్కృతిన్
  బట్టంగట్టుచు బాహ్య దేశముల యిప్పాటన్ బ్రమోదమ్ముతో
  దిట్టంగన్ జన పశ్చిమంపు విధముల్ దేదీప్య మానంబుగన్
  బట్టాలెక్కక రైలు పర్వులిడె దుర్వారంపు వేగంబునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. పట్టునుబట్టుచుబాలుడు
  కొట్టునగనిరైలుబండికొనమనికోరన్
  నిట్టట్టనకనుకొననే
  *"పట్టా లెక్కకయె రైలు పరువులు దీసెన్”*

  రిప్లయితొలగించండి
 16. చుట్టాల చంటి పాపకు
  నట్టలతోఁ జేసిరైలు హాయని యీయన్
  బట్టుచు ముందుకు త్రోయన్
  బట్టా లెక్కకయె రైలు పరువులు దీసెన్

  రిప్లయితొలగించండి

 17. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  హనుమకొండ.

  పట్టిన పట్టును వీడక
  కొట్టున నొక బొమ్మ రైలుఁ కొని తెచ్చియు న
  ప్పట్టున 'కీ' యిచ్చి వదల
  పట్టా లెక్కకయె రైలు పరువులు దీసెన్.

  రిప్లయితొలగించండి