12, నవంబర్ 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4584

13-11-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కిరణమ్మే దారి దప్పఁ గీలకము గదా”
(లేదా...)
“కిరణము మాత్రమే మనకుఁ గీలకమైనది దారి దప్పఁగన్”
(ఒంగోలు అష్టావధానంలో ఆముదాల మురళి గారు పూరించిన సమస్య)

11 కామెంట్‌లు:

 1. గురుదేవులకు మరియు కవిమిత్రలందరికీ దీపావళి పర్వదిన శుభాకాంక్షలతో....

  సంధి విఫలమై యుద్ధమునకు దారితీయఁగ భీముడు ద్రౌపదిల అంతరంగము....

  కందం
  'హరి వ్యూహమ్మున సంధియె'
  కురు సభఁ బాండవుల బలము గొప్పగఁ బలుకన్
  బురికొనె, కౌరవులన్ దా
  కి, రణమ్మే! 'దారి దప్పఁ గీలకము గదా!'

  చంపకమాల
  'గిరిధరు డల్లె వ్యూహమదె!' గెల్వఁగ ధర్మము సంధికేగుచున్
  గురు సభఁ బాండునందనుల గొప్పతనంబును యుద్ధమందునన్
  బురికొనఁ బల్కినంతటనె పొల్లొనగూర్పక కూర్చె వారిఁ దా
  కి, రణము మాత్రమే మనకుఁ! 'గీలకమైనది దారి దప్పఁగన్!'

  రిప్లయితొలగించండి
 2. వరమది మానవాలికిని వాసుర
  యందున కర్మ సాక్షిదౌ
  కిరణము మాత్రమే మనకు గీలకమైనది,
  దారతప్పగన్
  వరదుని రూపమై వెలుగు బంచియు
  చూపునుదారి నిత్యమున్
  అరయగ పద్మ బాంధవుని యద్భత
  మౌ కిరణమ్మె వెల్గిడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. నెరవునెరుంగని పొలమున
  తిరముగ నిబ్బరము మరియు తేకువ తోడన్
  సరియగు దిక్కునెరుగ రవి
  కిరణమ్మే దారి దప్పఁ గీలకము గదా

  నెరవునెరుంగకుండినను నిబ్బరమేమన మానసంబునన్
  దిరముగ నుంచుకొన్నతఱి దిక్కులు చూడనవశ్యమేగదా
  సరియగు దిక్కునెంచుకొనఁ సానువు భానుని కాంతివంతమౌ
  కిరణము మాత్రమే మనకుఁ గీలకమైనది దారి దప్పఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. నరులను లక్ష్యము జేర్చును
  కిరణమ్మే ; దారి దప్పఁ గీలకము గదా
  గరువము తో పనియందున
  నిరతిని వెలువరచ కుండ నేమము గడుపన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. అరుణుడు పడమట క్రుంగగ
  ధరణిని వ్యాపించె గనుమ తామసి, యీ ప్రాం
  తరమందున లేకున్నను
  కిరణమ్మే , దారి దప్పఁ గీలకము గదా.  ( *లక్షాగృహ దహనమనంతరం అడవిలో చీకటి పడగా ధర్మరాజు అర్జునునితో అను మాటలు* )

  ధరణిని యాక్రమించెగద తామసి కాననమందు పత్సల
  మ్మెరుగగ లేము ఫల్గుణ త్రయీతను వాతడు తూర్పు దిక్కు గో
  చరమగు వేళకోసమయి జాగరణమ్మొన రింప మేలగున్
  కిరణము మాత్రమే మనకుఁ గీలకమైనది, దారి దప్పఁగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. అరిషడ్వర్గపు పాల్పడి
  కరినిండిన లోకమందు కాంతులు నింపన్
  తెరవేమిక తురగలిగొను
  కిరణమ్మే దారి దప్పఁ గీలకము గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పరి పరి ముల యత్నపు
  హరి ద్యూ తము విఫ ల మ య్యె నని తప్పదు గా
  కురు సే నల మార్కొ ని దా
  కి ర ణ మ్మే దారి దప్ప కీలకము గదా "

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పరులను వంచన చేయుచు
  నిరతము జీవించువాని నియతిని మార్చన్
  వరముగ సజ్జన సంగత
  కిరణమ్మే దారి దప్పఁ గీలకము గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కం॥ వరమగు మనుజులు తృప్తిగ
  గరువము వీడి బ్రదుకఁగను గరిమముఁ గనుచున్
  మరువకు భువినత్యాశా
  కిరణమ్మే దారి దప్పఁ గీలకము గదా!

  చం॥ వరమగు ధాత్రియందునను వాంఛలు హద్దులు దాఁట కున్నచో
  నరయఁగఁ దృప్తినొందు తెరఁగాశలె మోసుకు సాగకున్ననే
  మరువకు మిచ్ఛలేర్పరుచు మానక నిత్యము మోహ లాలసా
  కిరణము మాత్రమే మనకుఁ గీలకమైనది దారి దప్పఁగన్

  ఆశాకిరణాన్ని అత్యాశా కిరణము మోహలాలసా కిరణముగా మార్చి వ్రాసానండి

  రిప్లయితొలగించండి
 10. శరణము వేడక తిరిగెడు
  దురాత్ములకిలనుమిగులునుదుఃఖంబొకటే
  మరువక నీతిని చన నా
  కిరణమ్మే దారి దప్ప కీలకము గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 11. నరునకు దుష్ట సంగతమునన్ ప్రభవించగ వక్రబుద్ధి తా
  నొరులకు కీడొనర్చ గడు నుత్సుకతన్ బ్రకటించు చుండు మ
  త్సరము పెనంగొనంగ గతి తప్పును పోఁడిమి, చూడ గాంక్షయ
  న్కిరణము మాత్రమే మనకుఁ గీలకమైనది దారి దప్పఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి