23, నవంబర్ 2023, గురువారం

సమస్య - 4594

24-11-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తులువల మేల్వొగడవలె యథోచితరీతిన్”
(లేదా...)
“తులువ లొనర్చు మేలును యథోచితరీతిని మెచ్చగా వలెన్”

(అఖండయతిని పట్టించుకోకండి)

19 కామెంట్‌లు:

 1. చం॥
  పొలమునజొన్నకంకులను పోగులుపెట్టెనుపేదరైతుకో
  తలుముగియంగకల్లమునకంకులగుండులకిందవేయపి
  ల్లలురహదారిపైనెరపరాలెనుధాన్యముతెల్లవారెనా
  తులువ లొనర్చు మేలును యథోచితరీతిని మెచ్చగా వలెన్

  గాదిరాజు మధుసూదన రాజు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. “తులువ లొనర్చు మేలును యథోచితరీతిని మెచ్చగా వలెన్”

   చం॥
   పొలమునజొన్నకంకులను పోగులుపెట్టెనుపేదరైతురూ

   కలనిడిబిల్చెకల్లమునకంకులగుండులత్రిప్పఁరేపు పి

   ల్లలురహదారిపైనెరపరాలెనుధాన్యముతెల్లవారెనా
   తులువ లొనర్చు మేలును యథోచితరీతిని మెచ్చగా వలెన్

   గాదిరాజు మధుసూదన రాజు

   తొలగించండి
 2. పలువిధములగు సమస్యల
  నలుగుచు నుండెడి మనుజుల నవ్వించుటచే
  కలతల బాపెడి వారగు
  తులువల మేల్వొగడవలె యథోచితరీతిన్”

  రిప్లయితొలగించండి
 3. నటుడు నాగచైతన్య నటించిన 'థ్యాంక్యూ' సినిమా విషయము ఆధారంగా:

  కందం
  బలపడెదము మంచి చెడుల
  వలనన్ జీవితమునందు, బాగొనరుచు మి
  త్రుల, గుణపాఠము నేర్పిన
  తులువల, మేల్వొగడవలె యథోచితరీతిన్


  చంపకమాల
  బలపడ జేయు మానవుల పాటిగ మంచియు చెడ్డ రెండు, మి
  త్రులు మన సేమమున్ గనుచు తోషము నింపఁగ వారితోడుగన్
  బలుమరు కుట్రలల్లి గుణపాఠము నేర్పుట మంచికే యనన్
  తులువ లొనర్చు మేలును యథోచితరీతిని మెచ్చగా వలెన్  రిప్లయితొలగించండి
 4. చులకన జేయగ నేలర
  పలువిధ పోషక విలువలు వాసిగ గలవే
  తెలుసుకొనగవలయు ప్రశాం
  తులువల మేల్వొగడవలె యథోచితరీతిన్.


  చులకన చేయబోకుమిక సోదర పుష్టికరమ్మటంచు నే
  తెలుపుచు నుంటి లోకమున ధీమతు లెల్లరు చెప్పియుండిరే
  పలువిధ పోషకమ్ములను వాసిగ గల్గిన ధాన్యమే ప్రశాం
  తులువ లొనర్చు మేలును యథోచితరీతిని మెచ్చగా వలెన్.

  (ప్రశాంతు + ఉలువలు= ప్రశాంతులువలు)

  రిప్లయితొలగించండి
 5. పలువిధ బాధల చేతను
  గలకాలము చింతజెందు కర్షక తతికిన్
  విలసితముగ జేసెడు యా
  తులువల మేల్వొగడవలె యథోచితరీతిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. అలసి గృహమునకు జేరితి,
  నలినము బ్రాశించ బోవ నన్నాపిరిగా
  మలినమయినదనగనె నా
  తులువల మేల్వొగడవలె యథోచితరీతిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. తలచినదిత్తును మీకని
  పలుతెఱగుల పల్కితెచ్చు పథకము లైనన్
  కలుషిత మేనని తెలుపక
  తులువల మేల్వొగడవలె యథోచితరీతిన్

  తలచిన రొక్కమిత్తుగద తప్పక నాకిక వోటువేయగా
  పలువిధమైన పద్ధతుల పంచెదమీకని చెప్పుచుండినన్
  గలుషిత మానసంబుగల కల్లరి పల్కుల ఘోషవిన్నచో
  తులువ లొనర్చు మేలును యథోచితరీతిని మెచ్చగా వలెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పలువల స్నేహము సేయగ
  వలదని పలుమార్లుచెప్ప వదలని వాన్కిన్
  ఫలితముతో పాఠమునిడు
  తులువల మేల్వొగడవలె యథోచితరీతిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కలవర పరచె డు మాటలు
  పలుకుచు నపుడపుడు మంచి పనులను వలనన్
  జెలువము గా మస లెడు నా
  తులువల మే ల్వొ గ డ వలె య థో చి త రీతి న్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. తలఁపులలో గరళమ్మును
  పలుకులలో మధువు జాలువారెడు రీతిన్
  వలుముల నొనరించు ఘనులఁ
  దులువల మేల్వొగడవలె యథోచితరీతిన్
  (వ్యంగ్యోక్తి)

  రిప్లయితొలగించండి
 11. తలఁపులయందు నెన్నఁడును దాల్తురు తిక్తఁపు హాహలమ్మునున్
  పలుకులయందు తేనియలు పారుచునుండుట తథ్యమెన్నఁడున్
  పలువుర మోసగించుచును పల్లటముల్ కలిగించ నెవ్విధిన్
  తులువ లొనర్చు మేలును యథోచితరీతిని మెచ్చగా వలెన్?

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కం॥ కలతలు వెట్టఁగఁ దప్పులు
  మెలకుఁవగ గణించు తులువ మేలొనరించున్
  దెలివిఁ బడసి దిద్దు కొనఁగఁ
  దులువల మేల్వొగడవలె యథోచితరీతిన్

  చం॥ కలతలు వెట్టఁ దప్పులను గాంచుచు హేళనఁ జేయఁ గుత్సితుల్
  మెలకుఁవ నొంది తప్పులను మేటిగ దిద్దుకొనంగ వీలగున్
  దెలివినిఁ బెంచఁ గుత్సితుల తీరును దోడ్పడు జ్ఞానమున్నచో
  తులువ లొనర్చు మేలును యథోచితరీతిని మెచ్చఁగా వలెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కం:తలపక తమ చదువుల,వృ
  త్తుల మన పక్షమున జేరి తోచిన దీయన్
  గలగల ప్రచార మొసగిన
  తులువల మే ల్బొగడ వలె యథోచితరీతిన్
  (ఎన్నికల ప్రచారం లో చదువుని,వృత్తిని పక్కన పెట్టి నాలుగు డబ్బులకి ప్రచారం చేసిన తులువలని మెచ్చుకోవాలి అంటున్నాడు నాయకుడు.)

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కం॥
  కలిపెశకుంతలదుష్యం
  తులకుంగరమందజేసిదూతై చని చే
  పలబట్టి యొసగియుబహుమ
  తులు
  వల మేల్వొగడవలె యథోచితరీతిన్
  (వల యొక్క మేలు అని పూరణ)
  గాదిరాజు మధుసూదన రాజు

  రిప్లయితొలగించండి
 15. చం:తులువకులాబ్ధిసోముడయి,దుర్జయశత్రువినాశకుండు నై,
  తెలుగుకు వన్నె దెచ్చు నొక ధీయుతు డై ,కవిపోషకుండునై
  వెలిగెడు కృష్ణరాయలను,విజ్ఞత గల్గిన చక్రవర్తులౌ
  తులువ లొనర్చు మేలును యథోచితరీతిని మెచ్చగా వలెన్
  (శ్రీకృష్ణదేవరాయల వారిది తుళువ వంశం.ఆ వంశానికి చెందిన రాయలుని,ఆ వంశానికే చెందిన మంచి చక్రవర్తులని మెచ్చుకోవాలి అనే భావం తో.)

  రిప్లయితొలగించండి
 16. విలువలు మరచి చరించెడు
  ఖలులకు సన్మార్గములను కరమతి ప్రీతిన్
  తెలుపగ జగతిన మారిన
  తులువల మేల్వొగడవలె యధోచిత రీతిన్.

  రిప్లయితొలగించండి

 17. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  హనుమకొండ.

  పలికెదరు చెడ్డ మాటలు
  తులువలు; మేల్వొగడవలె యధోచిత రీతిన్
  పలు కార్యమ్ములు చేయుచు
  నలుగురికిన్ సాయపడెడు నాయకులేరిన్.

  రిప్లయితొలగించండి