25, నవంబర్ 2023, శనివారం

సమస్య - 4596

26-11-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాముని సత్కథను మొల్ల వ్రాయననెఁ గటా”
(లేదా...)
“రాముని గాథ నెన్నఁడును వ్రాయను పొమ్మనె మొల్ల యయ్యయో”

14 కామెంట్‌లు:

 1. సత్కవయిత్రి మొల్ల తండ్రి, శ్రీరాముని ప్రార్థిస్తూ....

  కందం
  ధీమా నీపైనుంచుచు
  రామా! సుత కృతి మొదలిడె ప్రాపిడ రావా!
  స్వామీ! దైవము సెప్పక
  రాముని సత్కథను మొల్ల వ్రాయననెఁ గటా!


  ఉత్పలమాల
  నామది రాముఁడే యొదిగి నర్మిలిఁ గూర్చుచు జెప్పుచుండఁగన్
  స్వామి కృపాకటాక్షమున సద్గతి నొందగ వ్రాయచుంటినన్
  గోమలి నా కుమారితెకుఁ గూర్పగరా! రఘురాము నిర్దయన్
  రాముని గాథ నెన్నఁడును వ్రాయను పొమ్మనె మొల్ల యయ్యయో!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సవరించిన పద్యం:

   సత్కవయిత్రి మొల్ల తండ్రి, శ్రీరాముని ప్రార్థిస్తూ....

   కందం
   ధీమసమందింపఁ దమరు
   రామా! సుత కృతి మొదలిడె ప్రాపిడ రావా!
   స్వామీ! దైవము సెప్పక
   రాముని సత్కథను మొల్ల వ్రాయననెఁ గటా!

   తొలగించండి
 2. నీమముగ వృత్తి జేయక
  ధామము నందునె నటునిటు దారాడంగన్
  సోమరియగు నా యాత్మా
  రాముని సత్కథను మొల్ల వ్రాయననెఁ గటా

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కామితముగ రచి యించె ను
  రాముని సత్కథ ను మొల్ల :: వ్రాయ ననె గటా
  భూమీ శుల నుతి యించుచు
  తామసు లగు వారి కథలు దన కే లనుచున్

  రిప్లయితొలగించండి

 4. నా మదిలో నిలిచిన శ్రీ
  రాముని రమ్యచరితమ్ము వ్రాసితి గదనే
  నేమముతోడన్, మల్కిభ
  రాముని సత్కథను మొల్ల వ్రాయననెఁ గటా.


  భామిని మేనకన్ గని తపస్సును వీడుచు గాధి పుత్రుడే
  కాముకుడైన గాథనొక కావ్యముగా రచియించ మంచు నా
  భూమిభృతుండు కోరగనె మోమును త్రిప్పుచు పల్కె పట్టభ
  ద్రా! ముని గాథ నెన్నఁడును వ్రాయను పొమ్మనె మొల్ల యయ్యయో.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. సేమము గూర్చును తెలుపగ
  రాముని దివ్యకథ పఠిత లందరి బ్రతుకున్
  కామిత ఫలమీయ నటుల
  రాముని సత్కథను మొల్ల వ్రాయననెఁ గటా

  క్షేమముగూర్చునందరికి జీవన లక్ష్యము స్పష్టమైనదౌ
  రాముని దివ్యమైనకథ రంజిల జేయును లబ్ధవర్ణులన్
  గామితమీయలేని కృతిగా రసరమ్య విహీనమైనటుల్
  రాముని గాథ నెన్నఁడును వ్రాయను పొమ్మనె మొల్ల యయ్యయో

  రిప్లయితొలగించండి
 6. రాముడు సద్గుణాన్వితుడు రక్షకుఁడాతఁడు జీవకోటికిన్
  నీమముగా లిఖింపఁ గడు నిర్మల చిత్తముతోడ మొల్ల యా
  రాముని సచ్చరిత్ర కమలాక్షుని సమ్మతిఁ గోరె, లేనిచో
  రాముని గాథ నెన్నఁడును వ్రాయను పొమ్మనె మొల్ల యయ్యయో

  రిప్లయితొలగించండి
 7. నీమముగా వ్రాసెనుగద
  రాముని సత్కథను భక్తి రంజిల, కరుణా
  ధాముని యనుజ్ఞ లేనిదె
  రాముని సత్కథను మొల్ల వ్రాయననెఁ గటా

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కం॥ రాముని కథ రసరమ్యము
  పామరులుఁ జదువఁగ మిగుల పరవశమగునే
  యామె రచన వక్రముగా
  రాముని సత్కథను మొల్ల వ్రాయననెఁ గటా!

  ఉ॥ నీమము నిష్ఠనుంచి తను నిత్యముఁ గొల్చుచు వ్రాసె మొల్లయున్
  రాముని గాథ నెల్లరును రమ్యమటంచు నుతించఁగన్ మహిన్
  నేమముఁ దప్పి వక్రముగ నేనెటులన్ రచియింతు నట్టులన్
  రాముని గాథ నెన్నఁడును వ్రాయను పొమ్మనె మొల్ల యయ్యయో!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. క్షేమము కోరుచు వ్రాసెను
  రాముని సత్కథనుమెల్ల వ్రాయననెగటా
  తామస బుద్దిని చూపెడు
  కోములచరితమ్మునెపుడు కువలయమందున్


  నామజపమ్ము చేయుచును నందము తోడను వ్రాసె భక్తితో
  *“రాముని గాథ, నెన్నఁడును వ్రాయను పొమ్మనె మొల్ల యయ్యయో”*
  తామస బుద్ధితో జనుచు ధారుణి యందున నీచులై సదా
  నేమము తప్పు దుష్టులగు నేతల పైనొక కావ్యరా జమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. నామజపమ్ము చేయుచును నందము తోడను వ్రాసె భక్తితో
  *“రాముని గాథ, నెన్నఁడును వ్రాయను పొమ్మనె మొల్ల యయ్యయో”*
  తామస బుద్ధితో జనుచు ధారుణి యందున నీచులై సదా
  నేమము తప్పు దుష్టులగు నేతల పైనొక కావ్యరా జమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. క్షేమము కోరుచు వ్రాసెను
  రాముని సత్కథనుమెల్ల వ్రాయననెగటా
  తామస బుద్దిని చూపెడు
  భూమీశులచరితమెపుడు భువనము నందున్

  రిప్లయితొలగించండి