7, జనవరి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4639

8-1-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గ్రుడ్డి చెవిటి కుంటియై నరుఁడు జన్మించున్”
(లేదా...)
“అంధుడు పంగువున్ బధిరుఁడై మనుజుండు జనించు భూమిపై”
(ఈ సమస్యను పంపిన బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు)

42 కామెంట్‌లు:

 1. అడ్డుగనజ్ఞానంబున
  చెడ్డగతానుండుగదర చేతనలేకన్
  గడ్డనుగట్టిన మనసున
  గ్రుడ్డి, చెవిటి కుంపటియై నరుడు జన్మించున్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. చెడ్డ పనులు చేయుచు తా
  నడ్డఁపు దారుల చరించు నధముడు భువిలో
  నెడ్డెఁడు మరుజన్మములో
  గ్రుడ్డి చెవిటి కుంటియై నరుఁడుజన్మించున్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. అడ్డము బెట్టుక పదవుల
  గడ్డిని మేయంగ తగునె గర్హ్యమ్మది యా
  చెడ్డపనుల ఫలితమ్మున
  గ్రుడ్డి చెవిటి కుంటియై నరుఁడు జన్మించున్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. జిడ్డును గలిగిన నెత్తుటి
  గడ్డయె జనని ప్రసవించు కాలము నందున్
  బిడ్డడు, కాంచగ ధరణిని
  గ్రుడ్డి చెవిటి కుంటియై నరుఁడు జన్మించున్.  అంధమె మాతృగర్భమది యండముగా నటజేరి పిండమై
  బంధము లెల్ల గూర్చుకుని బాహ్య ప్రపంచము జేరు నత్తరిన్
  బంధుర రూపమున్న పసిపాప యశక్తుడె కాదె యెంచగా
  నంధుడు పంగువున్ బధిరుఁడై మనుజుండు జనించు భూమిపై.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. చెడ్డను జేయుచు పరులకు
  నడ్డముగా మనుచు సతము నావే శము తో గొడ్డు గ నుండె డి వాడే
  గ్రుడ్డి చెవిటి కుంటియై నరుడు జన్మించు న్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పొందుగ నందలమ్ముపయి బోవుచు కన్పడు నాడుబిడ్ఢలన్
  దందడిపెట్టుచున్ ధనమదంబున దుస్సహమైన రీతి ని
  ర్బంధమొనర్చి నిర్దయగ బాములపెట్టగ వచ్చు జన్మలో
  నంధుడు పంగువున్ బధిరుఁడై మనుజుండు జనించు భూమిపై

  రిప్లయితొలగించండి
 7. బంధముజన్మలందుగనిపారముజూడకమాయ గ్రమ్మగా
  పందగరాముజాడగనపాదములాడకకుంటివాడునై
  రంధినిగల్గులౌకికమురాగలముప్పువినంగజాలడే
  అంధుడుపంగువున్బధిరుడైమనుజుండుజనించుభూమిపై

  రిప్లయితొలగించండి
 8. గ్రుడ్డిగ పాలన జేయుచు
  జడ్డల వినకుండి , యెదురు జనుల పదముపై,
  దుడ్డుజరచ మరు జన్మన
  గ్రుడ్డి చెవిటి కుంటియై నరుఁడు జన్మించున్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కందం
  అడ్డక చెడుఁజూచి, వినన్
  జెడ్డ తలంపుల్, నిగుడఁగ నేరపు నడతం
  దెడ్డిగ, మరుజన్మంబున
  గ్రుడ్డి, చెవిటి, కుంటియై, నరుఁడు జన్మించున్

  ఉత్పలమాల
  బంధుర శక్తితో చెడును బాపగ చూడక కళ్లు మూయ, ని
  ర్బంధము సేయరెవ్వరని రంజిలి సాగగ దుష్టవర్తనన్,
  రంధిత ధూర్త భాషణవినంగ నహో! మరుజన్మమందుఁ దా
  నంధుడు, పంగువున్, బధిరుఁడై మనుజుండు జనించు భూమిపై

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కం॥ చెడ్డగ దేశాధిపతులు
  గ్రుడ్డిగ నణ్వాస్త్రములను గూర్చుకొని యటుల్
  దొడ్డ జగడమున వాడఁగ
  గ్రుడ్డి చెవిటి కుంటియై నరుఁడు జన్మించున్

  ఉ॥ సంధినిఁ జేయకుండఁగను సైయని యుద్ధముఁ జేయఁబూనిన్
  రంధిని వీడకుండఁగను రాజిలఁ జేయుచు దుర్మదాంధులై
  బంధన లేక వాడ నణుబాంబులఁ బర్యవసాన మిద్దియే
  నంధుడు పంగువున్ బధిరుఁడై మనుజుండు జనియించు భూమిపై

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కందము రెండవ పాదములో అజాగ్రత్త వలన సంధి దోషమైనది. సవరించిన పాదము:
   గ్రుడ్డిగ నణ్వస్త్రములను గూర్చుకొని యటుల్
   క్షమించాలి

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి

   తొలగించండి
 11. కం:అడ్డక నణుయుద్ధమ్ముల
  నెడ్డె మనగ తెడ్డె మనుచు నెగబడి చేయన్
  బిడ్డల జన్మలు మసియౌ
  గ్రుడ్డి,చెవిటి,కుంటి యై నరుడు జన్మించున్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ఉ:బంధువు సుంత బాగు పడ వానిని చూచుచు నేడ్చినంతటన్
  మంథర వోలె సజ్జనుల మార్గము లందున ముండ్లు వేసినన్
  బంధువు మంచి జెప్పినను వానిని జుల్కన జేసి వాగగా
  నంథుడు ,పంగువున్, బధిరుడై మనుజుండు జనించు భూమి పై
  (క్రమాలంకారం- చూచి ఏడ్చినందుకు గ్రుడ్డి వాడిగా,మార్గాన్ని పాడు చేసినందుకు కుంటి వాడిగా,మంచి విననందుకు చెవిటి వాడిగా జన్మిస్తాడు.ఏ ఇంద్రియం చేసిన పాపానికి ఆ ఇంద్రియం పని చెయ్యదు అని.)

  రిప్లయితొలగించండి
 13. అడ్డపు దారుల వెంబడి
  యడ్డముగాఁ దోచుకొనుచు హర్మ్యము లెన్నో
  దొడ్డతనంబున గట్టిన
  గ్రుడ్డి చెవిటి కుంటియై నరుఁడు జన్మించున్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. దొడ్డగను స్థితప్రజ్ఞుం
  డొడ్డోలగ మందు నుండ నుత్తమ రీతిం
  జెడ్డం గన విన నొనరుప
  గ్రుడ్డి చెవిటి కుంటియై నరుఁడు జన్మించున్


  సింధు గభీర చిత్తుఁడును స్వీయ కృతాఖిల పుణ్యహీనమే
  సంధిలఁగన్ ఋణాను గత జన్మ పరంపర లందు బల్మినిన్
  బంధితుఁడై పురాకృత వివర్ధిత పాప ధురం ధరార్థమై
  యంధుఁడు పంగువున్ బధిరుఁడై మనుజుండు జనించు భూమిపై

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఉ.

  నంద కుమారుతో నిధివనంబున రాధిక రాసలీలలో
  సుందర నృత్యముల్ కనగఁ జొచ్చు మనుష్యుడు చిమ్మ చీకటిన్
  *అంధుడు పంగువున్ బధిరుఁడై మనుజుండు జనించు భూమిపై*
  పొందు ననేక కష్టములు,.. భుక్తికిఁ గృష్ణ కటాక్షమే విధిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. బంధుర మైనపుట్టుకను బావనరీతిని దాఁదలంచకన్
  బంధము లన్నియున్వదలి బారుల వెంబడి తిర్గు చున్నచో
  నంధుడు పంగువున్ బధిరుఁడై మనుజుండు జనించు భూమిపై
  బంధము లన్నిటిన్ మదిని బాగుగ హత్తిలఁ జూడగావలెన్

  రిప్లయితొలగించండి


 17. అంగ వికలాంగులను సతమప్రియమున
  గనుచు వెక్కిరించెడువాడు కర్మ ఫలము
  గలుగు మరుజన్మమందున గచ్చితముకు
  గ్రుడ్డి చెవిటి కుంటియై నరుడు జన్మించున్


  రిప్లయితొలగించండి

 18. చెడ్డజనులతోతిరుగుచు
  నడ్డమయినయట్టిపనుల ననవరతంబున్
  కడ్డాయముగాచేసిన
  గ్రుడ్డి చెవిటి కుంటియై నరుడు జన్మించున్

  బంధము లన్నియున్ మరచి బంధుజనమ్ములకెగ్గుచేయుచున్
  రంధినిచేయుచున్సతమురంగులుమార్చెడు దుష్టుడంత్యమున్
  సింధువునందుమున్గుచిరుచెట్టువలెన్మరుజన్మయందునన్
  *“అంధుడు పంగువున్ బధిరుఁడై మనుజుండు జనించు భూమిపై”*

  రిప్లయితొలగించండి