3, జనవరి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4635

4-1-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నాస్తికునకు వేదమె ప్రమాణమ్ము సుమ్ము”
(లేదా...)
“వేదమె సత్ప్రమాణమని వెల్లడి సేసెను నాస్తికుం డహో”

19 కామెంట్‌లు:

 1. తేటగీతి
  ఋషులు తపమాచరించియు విషయమెఱిగి
  వాజ్ఞ్మయమున దైవజ్ఞత వల్లె వేయ
  భక్తి భావనన్ బొడఁజూప పరమగురుడు
  నాస్తికునకు వేదమె ప్రమాణమ్ము సుమ్ము

  (పరమగురుడున్ + ఆస్తికునకు)

  ఉత్పలమాల
  మేదిని ధ్యానమున్ సలిపి మేధనెఱింగియుఁ జిన్మయున్ దగన్
  జేదిరి జ్ఞానసంపదలఁ జేతనమంది ఋషీశ్వరాళి స
  మ్మోదమునొంది విశ్వమునఁ బూర్ణ వివేకము పంచు కోశమౌ
  వేదమె సత్ప్రమాణమని వెల్లడి సేసెనునాస్తికుం డహో!

  (సేసెనున్ + ఆస్తికుండహో)

  రిప్లయితొలగించండి
 2. నేతినేతియనునది
  యనేర్చిఋషులు
  చూపిరందునజనులకు శూన్య చిత్తు
  హస్తిమ్రింగినవెలగగ నయ్యెనదియ
  నాస్తికునకువేదమెప్రమాణమ్ము సుమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 3. శస్తముగ బ్రతుకు నెఱప విస్తరముగ
  సంప్రతించి వేదవిదుల, శాస్త్రములను
  పుస్తకములను పరికించు బూటకంపు
  నాస్తికునకు వేదమె ప్రమాణమ్ము సుమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 4. వాదముసేసిరామునులు వల్లనుకానిదిజూచునాసతో
  మోదమునందిరాయెడను మోగినగంటల నెత్తి విజ్ఞులై

  లేదనెరంగువాసనలులీలలజూపుననంతుడాయెడన్
  వేదమెసత్ప్రమాణమనిెల్లడిజేసెను నాస్తికుండహో

  రిప్లయితొలగించండి
 5. వేదములన్న నేలిదము వేదవిదుండన వెర్రివాడు స
  మ్మోదము గల్గునాడు మనమున్ బరమాత్ముని యందు నిల్పకన్
  ఖేదము గల్గినంతట నికృష్టుడు వేదము నాశ్రయించి యా
  వేదమె సత్ప్రమాణమని వెల్లడి సేసెను నాస్తికుం డహో

  రిప్లయితొలగించండి
 6. దేవళ ము నందు గలడు మా దేవు డనె డు
  మాట పై నమ్మ కము లేదు మహిని యండ్రు
  నాస్తికునకు :: వేద మె ప్రమాణమ్ము సుమ్ము
  దైవ భక్తిని గల్గిన ధా ర్మి కునకు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. భానుమతి యునికి నెఱంగు వాంఛతోడ
  చెంత జేరిన వారితో జెప్పె నతడు
  ధీవుని కను మార్గమ్మును తెలుపు వాడ
  నాస్తికులకు వేదమె ప్రమాణమ్ము సుమ్ము.

  ( వాడను + ఆస్తికులకు ....వాడనాస్తికులకు)


  ఆదుకొనంగరాడు పరమాత్ముడు దీనుల నెంచి చూడగా
  నాదరి జేరినన్ గలుష నాశనమై సకలార్థ సిద్ధియై
  నీ దరి జేరు భాగ్యమని నిహ్నపు మాటల పల్కు స్వాములే
  పేదల దోచుచుండ కడు వేదన జెందు గరీబు వారి ని
  ర్వేదమె సత్ప్రమాణమని వెల్లడి సేసెను నాస్తికుం డహో.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. వేదమందలి విషయము విశదమవక
  యన్నిట బొదలునది తానె యనుచు దలచి
  వేరు దేవుడు లేడని పెల్లగ నను
  నాస్తికునకు వేదమె ప్రమాణమ్ము సుమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 9. శాంతి సందేశమునుపంచి సకలజగతి
  సర్వ ప్రాణుల సమతను చాటి చెప్పు
  పరమ ధర్మముల నెరుక పరచె గాన
  నాస్తికునకు వేదమె ప్రమాణమ్ము సుమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 10. నాధుడు లేనిలోకమను నైజము గూడిన భ్రాంతియందునే
  మోదము బొందువాడు తన మూర్ఖపు వాదన పట్టు వీడియున్
  శోధన చేత సత్యమును చూడగ తప్పునెరింగి సిగ్గుతో
  వేదమె సత్ప్రమాణమని వెల్లడి సేసెను నాస్తికుం డహో

  రిప్లయితొలగించండి
 11. తే॥ జ్ఞాన రహితుఁడై మూఢుఁడై కాంచుచు నిహ
  సుఖములు విరివిగఁ దుతకు సూక్ష్మ మిదని
  తెలియఁ బడయ విరక్తినిఁ జెలఁగు చుండు
  నాస్తికునకు వేదమె ప్రమాణమ్ము సుమ్ము

  ఉ॥ కాదని ధర్మ సంహితముఁ గాంచుచు నైహిక భోగభాగ్యముల్
  మేదిని మూఢుఁడై చనఁగ మెల్లఁగ తోఁచెను సూక్ష్మ మెద్దియో
  వేదన హెచ్చఁగన్ దుతకు వేగఁగ బాధలఁ దృప్తిలేమినిన్
  వేదమె సత్ప్రమాణమని వెల్లడి సేసెను నాస్తికుండహో

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. తేటగీతి రెండవ పాదము “సుఖములు విరివిగఁ దుదకు సూక్ష్మ మిదని” గా చదుకొన వలయునని విన్నపము దుదకు తప్పుగా వ్రాసాను

   తొలగించండి
  2. ఉత్పలమాలలో కూడ ఈపొరపాటు పునరావృతమైనది మన్నించాలి. ఫోన్ మార్చిందేమో తెలియడము లేదండి

   తొలగించండి
 12. ముని వరేణ్య సంచయ సూక్తములు పవిత్ర
  ములు సనాతనములు సత్యములు సతము ధ
  రణిని వేదము లెన్న నెల్లరకుఁ దక్క
  నాస్తికునకు వేదమె ప్రమాణమ్ము సుమ్ము


  చోదిత మేదినీ మనుజ శోధిత నిత్య నిరూపి తార్థ సం
  వేదిత వీత సంశయ వివిక్త వివేక సమృద్ధ సర్వదా
  వాద విహీన సర్వ జన భావ సమావృత పండితప్రజా
  వేదమె సత్ప్రమాణమని వెల్లడి సేసెను నాస్తికుం డహో

  [వేదము = జ్ఞానము]

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఆదరభావమొప్ప జనులందరు
  సత్యము నొప్పుకోవలెన్
  కాదన రాదు ధాత్రిపయి గల్గుచు
  నుండెను మార్పులెన్నియో
  సోదన మూలమే జరిగె, జూడు ని
  జంబుగ శాస్త్ర సర్గమౌ
  వేదమె సత్ప్రమాణమని వెల్లడి
  సేసెను నాస్తికుండహో!

  రిప్లయితొలగించండి

 14. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  హనుమకొండ.

  దేవుడెచటను లేడను భావముండు
  నాస్తికునకు; వేదమె ప్రమాణమ్ము సుమ్ము
  వేదములయందె వాస్తవ విషయముండు
  మనుజ జీవితమున కవియె మార్గదర్శి
  యనుచు వేదములఁ స్తుతించె
  నా(ఆ)స్తికుండు.

  రిప్లయితొలగించండి