18, జనవరి 2024, గురువారం

సమస్య - 4649

19-1-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ధారావాహికలు జ్ఞానదానముఁ జేయున్”
(లేదా...)
“ధారావాహిక లంబుజాక్షులకు నందంజేయు సంస్కారమున్”

26 కామెంట్‌లు:

 1. హోరాహోరిగ నిత్యము
  ధారావాహికలు దూరదర్శనులందున్
  ఘోరములనుజూప యెటుల
  ధారావాహికలు జ్ఞానదానముఁ జేయున్?

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఆరయగ నాకు దొచెను
  తారా గణము మన దూరదర్శిని యందున్
  వారము కొకతూరి సలుపు
  ధారావాహికలు జ్ఞానదానముఁ జేయున్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పారావారములీకథల్గనగ నెప్పాటన్ తుదిన్జూడరే
  కోరన్జాలినలౌకికంబులవియేగోప్యంబులింకేలనో
  ధారావాహికలంబుజాక్షులకునందంజేయుసంస్కారముల్
  నారీలోకపుమానసాంబునిధిలోనంజూడముత్యంబులే

  రిప్లయితొలగించండి
 4. భారతరామాయణములు
  చేరగపారముసులువుగ చిత్రగతులతో
  గౌరవసంగతియొప్పుచు
  ధారావాహికలుజ్ఞానదానము సేయున్

  రిప్లయితొలగించండి

 5. నారీరత్నములే గన
  క్రూరులగుచు దుండగములె కొల్లలుగ నవే
  ప్రేరేపించెడి వ్యర్థపు
  ధారావాహికలు జ్ఞానదానముఁ జేయున్?


  నారీరత్నములందు కుత్సితులు నానా వ్యధ్వముల్ చేయుచున్
  క్రూరత్వమ్ము ప్రధాన గాథలవియే కోకొల్లలై హింసనే
  ప్రేరేపించెడు సాధనమ్ములనిలన్ వీక్షింపగా నెవ్విధిన్
  ధారావాహిక లంబుజాక్షులకు నందంజేయు సంస్కారమున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. దారుణమౌ కృత్యంబులు
  ప్రేరణ చేకూర్చునటుల విజృంభణతో
  చోరత్వము జారత్వముఁ
  ధారావాహికలు జ్ఞానదానముఁ జేయున్

  చోరత్వమ్మును జూపి ముమ్మరముగా సోలించు నైచ్యంబులో
  ప్రేరేపించును గాదె ప్రేక్షకుల తీరే మారు సంవ్యూహమై
  క్రూరత్వమ్మును పెంపుజేసి మరి చేకూర్చున్ గుసంస్కారమున్
  ధారావాహిక లంబుజాక్షులకు నందంజేయు సంస్కారమున్

  [సంస్కారము - శక్తి,సామర్థ్యము]

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కో రుచు ప్రేక్షక బాగును
  దీరును మార్చు కొని పెక్కు దివ్యపు కథలన్
  నేరు గ ప్రసారం బగు
  ధారా వాహికలు జ్ఞాన దానము జేయున్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  పారమ్యంబగు నీతులు
  దారగ వెలయించునట్టి ధార్మిక కథలన్
  తీరుగ మలచి వెలార్చెడి
  ధారావాహికలు జ్ఞానదానము జేయున్.

  పారమ్యంబగు ధర్మముల్ విధముగా పాటించి ప్రాణేశుల
  న్నారాధించి ప్రసిద్ధికెక్కి నిలలో నస్తోకమౌ కీర్తితో
  పేరున్ గాంచిన స్త్రీల గాథలను చూపించంగ వర్తించునౌ
  ధారావాహికలంబుజాక్షులకు నందంజేయు సంస్కారమున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. క్రొవ్విడి వెంకట సుబ్బలక్ష్మి:

  నోరారను కీర్తించగ
  పౌరాణిక గాథలన్ని ప్రాపును బొందె
  న్నౌరా! నిజమది నేడీ
  ధారావాహికలు జ్ఞానదానము జేయున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. సారము గలిగిన విద్యా
  ధారావాహికలు జ్ఞానదానముఁ జేయున్
  భారతి నిపుణుల భండా
  గారము గాదే యువకుల గతులను మార్చన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. -

  ఉన్నమాట ఉన్నట్లు చెప్పుకోవాలే :)


  హేరాళముగా పెనిమిటి
  వారల తలిదండ్రుల పటపటలాడింపన్ ,
  పో! రా! యని బిలువ నతని
  ధారావాహికలు జ్ఞానదానముఁ జేయున్!


  రిప్లయితొలగించండి
 12. -

  పో! రారా! యని పెన్మిటిన్ బిలువ అబ్బో! యేమిగొప్పోయటం
  చారాదీసి కుటుంబమంతయుదురాచారుల్ బటానీముఠా
  యేరాయంచు వివాదనల్ సలుపగా హేరాళమై బాపురే
  ధారావాహిక లంబుజాక్షులకు నందంజేయు సంస్కారమున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. రిప్లయిలు
  1. ఘోరంబౌవిధి యత్త దాష్టికములున్కోడండ్ర నిస్తారముల్
   వీరావేశముతోడ నొండొరుల కవ్వింపుల్ విరోధంబులున్
   ధారావాహికలందు జూపెడు విఘాతంబుల్ సదా, యెవ్విధిన్
   ధారావాహిక లంబుజాక్షులకు నందంజేయు సంస్కారమున్?

   తొలగించండి
 14. కం:పోరాటమ్మే కద సం
  సార మనగ ననుచు దలచి చచ్చెడు వరకున్
  పోరెడు కోడలి ,కత్తకు
  ధారావాహికలు జ్ఞానదానము జేయున్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. శా:పోరాటమ్ములె జీవిత మ్మను విధిన్ బోధించుచున్నట్టి యీ
  ధారావాహిక లంబుజాక్షులకు నందన్ జేయు సంస్కారమున్
  గోరన్ నేను,ప్రశస్త రామకథనే ఘోషించు నానాటివౌ
  ధారావాహిక లంబుజాక్షులకు నందన్ జేయు సంస్కారమున్.
  (సమస్య రెండు సార్లు వేరు వేరు అర్థాలలో ఉంచ బడినది.)

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కం॥ సారము లేకయె సాగుచు
  నేరము జగడముల తోడ నిండిన కథలన్
  సారించి చూపఁగ నెటుల
  ధారావాహికలు జ్ఞాన దానముఁ జేయున్

  శా॥ నారీలోకము నేఁడు మోదముగ సన్మానించెడిన్ వాటిలోఁ
  బ్రేరేపించకఁ గ్రూర కర్మలనటుల్ ప్రేమంబు సౌహార్ద్రమున్
  ధారాళంబుగ నీతి బోధనలు సంధానించుచున్ జూపఁగన్
  ధారావాహిక లంబుజాక్షులకు నందంజేయు సంస్కారమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కం:గోరంత కథను బట్టుక
  నూరుల పేజీల నింపి నుడువుచు సస్పెన్స్
  తీరక వ్రాయు రచయితకు
  ధారావాహికలు జ్ఞానదానము నిచ్చున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. రిప్లయిలు
  1. కందం
   నేరుప పౌరులకున్ సం
   స్కారము సద్వారసత్వ సరళిన్ ఘనమౌ
   భారత భాగవతాదుల
   ధారావాహికలు జ్ఞానదానముఁ జేయున్

   శార్దూలవిక్రీడితము
   పారావార సమాన జ్ఞానమును సంపాదించి మౌనీశ్వరుల్
   ప్రేరేపింపగ వారసత్వ సిరులన్ విందార నందింపగన్
   శ్రీరామాయణ భారతాలు మగలున్ శ్రేయంబనన్ గాంచెడున్
   ధారావాహిక లంబుజాక్షులకు నందంజేయు సంస్కారమున్

   తొలగించండి
 19. శా.

  కారాగారముగా ముఖాంతరము సోకన్ దూరదర్శిన్ వడిన్
  మీరాబాయి వలెన్ విరాళి హృదిలో మీటంగ వైవశ్యమున్
  సారాంశంబును శ్రద్ధగా బడయుచున్ సంతానమామోదమౌ
  *ధారావాహిక లంబుజాక్షులకు నందంజేయు సంస్కారమున్.*

  రిప్లయితొలగించండి
 20. రిప్లయిలు
  1. పౌరానీకమ్మునకున్
   ధారాళమ్ముగఁ బ్రసారితమ్ములు ధరలో
   నా రామాయణ భారత
   ధారావాహికలు జ్ఞాన దానముఁ జేయున్


   పారావార గభీర పండితుల సంభావ్యార్హ హృద్వాక్సుధా
   ధారావాహిక లంబుజాక్షులకు నందం జేయు సంస్కారమున్
   నారీ నామ చకోరకమ్ములకు నెన్నన్ నిర్మ లాంభస్సుధా
   ధారావాహిక లంబుజాక్షులకు నందం జేయు సంస్కారమున్

   [అంబుజాక్షులు = 1. పద్మనేత్రులు, 2. పద్మనేత్రలు]

   తొలగించండి

 21. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  హనుమకొండ.

  శ్రీరాముని కథలును, నర
  నారాయణ గాథ...మెచ్చ నారీమణులున్
  తీరుగ చిత్రించిన యా
  ధారా వాహికలు జ్ఞానదానము చేయున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. శ్రీరామ కథను తెలిపెడు
  *ధారావాహికలు జ్ఞాన దానము చేయున్*
  తీరుగ జూచెడు ప్రజలకు
  ధారుణిలోపెంచుచుండుతమిననయంబున్


  నారీ రత్నములెల్లరున్ సతతమానందమ్ముతో గాంచగన్
  శ్రీరామాయణ భారతాది కథ లైన్ చిత్రంబులెట్లెప్పుడున్
  సారా సారములెల్ల దెల్పుగమదిన్ సంతోషమేనిండనా
  *“ధారావాహిక లంబుజాక్షులకు నందంజేయు సంస్కారమున్”*

  రిప్లయితొలగించండి